c,ab;sþIBIkarGnum½tyl;RBmelIkic©RBmeRBogrvagraCrdæaPi)alénRBHraCa

NacRkkm<úCa nigmUlniFiGUbiucsMrab;karGPivDÆn_GnþrCati

edIm,IkarelIkTwkcitþnigkarkarBarvinieyaK

maRta 1 ³ Gnum½tyl;RBmelIkic©RBmeRBog rvagrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa nigmUlniFiGUbiuc sMrab;karGPivDÆn_GnþrCati edIm,I karelIkTwkcitþ nigkarkarBarvinieyaK EdlRtUv)ancuHhtßelxaenATIRkug vIEy:n RbeTsGURTIsnaéf¶TI 10ExvicäikaqñaM 2000 ehIyEdl manGtßbTTaMgRsugP¢ab;mkCamYy .

maRta 2 ³ raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCaRtUvbnþral;nItiviFI edIm,IGnuvtþkic©RBmeRBogenH c,ab;enH RtUv)anrdæsPaénRBHraCaNa cRkkm<úCaGnum½tenAéf¶TI 2 ExkkádaqñaM 2001nasm½yRbCMurdæsPaelIkTI 6 nItikalTI 2 .

 

kic©RBmeRBogrvagrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa

nigmUlniFiGUbiucsMrab;karGPivDÆn_GnþrCati

edIm,IkarelIkTwkcitþnigkarkarBarvinieyaK

 

     kic©RBmeRBogeFVIeLIgenAéf¶TI 10vicäikaqñaM 2000rvagRBHraCaNacRkkm<úCa ¬ehAkat;fa RbeTsCa m©as;pÞH¼PaKIkm<úCa¦CamYymUlniFi OPEC sMrab;karGPivDÆn_GnþrCati ¬ehAkat; OPEC FUND¦ . eday ehtufa RbeTsCasmaCik OPEC mansuqnÞ³rwtcMNgsmaKÁIPaBkñúg cMeNambNþalRbeTskMBugGPivDÆn_ nig)andwgc,as;GMBIsarsMxan;énkic©shRbtibtiþkarhirBaØb,TaneTAvijeTAmk rvagbNþalRbeTs kMBug GPivDÆn_epSgeTot )anrYmKñabegáIteLIgnUvmUlniFi OPEC sMrab;pþl;nUvkarKaMRTEpñkhirBaØvtßúcMeBaHbNþa RbeTsTaMgenaH bEnßmeTA elITMnak;TMngeTVPaKI nigBhuPaKIEdlmanRsab; ehIytamry³enHRbeTsEdl CasmaCik OPEC BRgIkkarpþl;CMnYyEpñkhirBaØvtßúcMeBaH bNþaRbeTskMBugGPivDÆn_nanabEnßmeTot .

    edayehtufa RbeTsCasmaCikrbs; OPEC nwgmankMlaMg b¤GMNacbEnßmeTotpþl;CUndl;mUlniFi OPEC cUlrYmcMENkeFVIeGaycrnþén edImTunkan;EtmansnÞúHekIneLIg CaBiessKWpþl;nUvkar]btßmÖelIvis½y hirBaØvtßú cMeBaHskmµPaBepSg²énEpñkÉkCnTak;TgenAnwgKMerag epSg² EdlmanenAkñúgTwkdIbNþaRbeTs kMBugGPivDÆn_ rYmTaMgPaKIkm<úCapgkñúgTsSn³eFVI[RbesIrbMput nUveKaledAénkic©shRbtibtþi karhirBaØ b,Tan edayehtufa PaKIkm<úCa nigmUlniFi OPEC )anRBmeRBogfa sßirPaBénKMeragkarvinieyaKTun Edl )aneRKagTuknwgman RbsiT§iPaBx<s;RsbtamkareRbIR)as;FnFanesdækic© nigeFVI[CIvPaBrs;enAmanPaBl¥ RbesIreLIgenaH eTIbPaKITaMgBIrÉkPaBQandl; karcuHkic©RBmeRBogsþIBIkarelIkTwkcitþ nigkarkarBar vinieyaKEdlmanxøwmsardUcteTA ³

maRta 1niymn½y

 • 1>01 RbsinebIbribTmintMrUveGaymanGtßn½yepSgeTenaH BaküeBcn_dUcxageRkam Edl)aneRbI R)as;enAkñúgkic©RBmeRBogenH manGtßn½ydUcteTA ³
 • k- karvinieyaKmann½yfa karvinieyaKRKb;RbePT CakmµsiT§ib¤RKb;RKgpÞal; b¤Rbeyaleday mUlniFi OPEC enARBHraCaNacRkkm<úCa Kµankarb:HBal;dl;PaBTUeTAénkarvinieyaKnaeBlxagmux rYmTaMgkarvinieyaKkñúgRkbx½NÐ nigmanrUbPaBepSg²dUcteTA ³
 • 1- PaKh‘unpSarh‘un nigrUbPaBepSg²énkarcUlrYmmUlFnpÞal; b½NÑFana b½NÑ\NTan lixitbMNul nigrUbPaBepSg²énkarR)ak; enAkñúgRkumh‘unmYy
 • 2- RTBürUbIrYmTaMgRTBüBit nigRTBüGrUbIrYmmansiT§iepSg²dUcCa karCYl vtßúbBa©aM siT§irkSaTMnij kUnbMNul nigkarsnüaepSg²
 • siT§icuHkic©snüadUcCa kic©snüasagsg; b¤kic©snüaRKb;RKg b¤kic©snüaEbgEckR)ak;cMNUl b¤plit kmµkareFVIsm,Tannana b¤kic© snüaRbhak;RbEhldéTeTot
 • 2- RTBürUbIrYmTaMgRTBüBit nigRTBüGrUbIrYmmansiT§iepSg²dUcCa karCYl vtßúbBa©aMsiT§irkSaTMnijkUn bMNul nigkarsnüaepSg²
 • 3- siT§icuHkic©snüadUcCakic©snüasagsg; b¤kic©snüaRKb;RKg b¤kic©snüaEbgEckR)ak;cMNUl b¤ plitkmµkareFVIsm,Tannana b¤ kic©snüaRbhak;RbEhldéTeTot
 • 4- siT§imantMélRsbc,ab;dUcCa GaCJab½NÑ niglixitkarGnuBaØat
 • 5- RTBüsm,tiþxagbBaØarYmmankarrkSasiT§i nigsiT§iEdlTak;TinepSg²dUcCa RbkasnIyb½Rttkákmµ karKUrbøg;]sSahkmµRBm TaMgesvapþl;»vaT nigkarpþl;Bt’manFurkic©Casm¶at;
 • x- Rkumh‘unmann½yfa GgÁPaB ¬sßab½n¦ NamYyEdl)anbegáIteLIgenAeRkam b¤RsbeTAtamc,ab; nigbTb,BaØtþiénPaKIkm<úCa eTaHCaGgÁPaBRKb;RKgedayEpñk b¤TaMgmUledayÉkCn b¤rdæk¾dUcCa GgÁkarNamYyrYmmansarCIvkmµ PaBCaédKUGaCIvkmµb¤Rkum h‘uncMruH b¤PaBCam©as;kmµsiT§ismaKm b¤GgÁPaBNamYy
 • K- "OPEC Fund" mann½yfa mUlniFi OPEC sMrab;karGPivDÆn_GnþrCati Edl)anbegáIteLIgeday bNþaRbeTsCasmaCikrbs; GgÁkarénRbeTsnaMeRbgecj (The Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC) Ep¥tamkic©RBmeRBogEdl )ancuHhtßelxaenARkug)a:rIsnaéf¶TI 28 ExmkraqñaM 1976RbeTs)araMgdUcEdl)aneFVIviesaFnkmµ .
 • X- }GñkRKb;RKgmUlniFi OPEC} mann½yfa GKÁnaykénmUlniFi OPEC b¤tMNageBjsiT§irbs; GKÁnayk
 • g- }PaKIkm<úCa} mann½yfa RBHraCaNacRkkm<úCa edayrYmbBa©ÚlTaMgRKb;Epñkneya)ay nigEpñk rdæ)al

maRta 2eKalkarN_TUeTA

 • 2>01 cMeBaHkarbegáIt karerobcMdMeNIrkar karBRgIk karcat;Ecg karRbtibtiþ nigkarlk; b¤karEbg EckkarvinieyaKnanaenaH PaKIkm<úCa RtUvpþl;PaBGnueRKaHcMeBaHkarvinieyaKrbs; OPEC mineGay TabCagkarvinieyaKnanakñúgTwikdIrbs;xøÜn edayCnCati rbs;xøÜnpÞal; b¤karvinieyaKedayCnCati b¤ Rkumh‘unrbs;PaKITIbINamYy ¬cab;BIeBlenHeTAehAfa }PaBGnueRKaHbMput}¦ .
 • 2>02 PaKIkm<úCaRtUvFanafa c,ab;bTb,BaØtþi karGnuvtþrdæ)al nignItiénkarGnuvtþCaTUeTA nigesckþI sMercRbkbedaykarvinicä½y RtwmRtUvrbs;RBHraCaNacRkkm<úCa EdlTak;TgeTAnwgb¤man\T§iBldl; karvinieyaK RtUve)aHBum<pSBVpSayqab;rh½s b¤ebIBMuenaH eTRtUvGacrk)anCasaFarN³ .
 • 2>03 PaKIkm<úCaRtUvpþl;nUvmeFüa)aynanad¾manRbsiT§iPaB sMrab;karGHGagbBa¢ak;GMBIkartva:Tam Tar nigkareFVIeGayRbtibtiþ eTAtamsiT§icMeBaHkarvinieyaKepSg² nigminRtUveFVIeGayGn;fydl;kar RKb;RKgkic©dMeNIrkar kic©Rbtibtiþkar karlk; b¤karEbg EckkarvinieyaK edaysarviFankarminsm ehtusmpl b¤Rbkan;BUCsasn_ .
 • 2>04 PaKIkm<úCaRtUvpþl;nUvPaBRtwmRtUv nigesµIPaBKñaenARKb;eBlevlaTaMgGs; cMeBaHkarvinieyaK RBmTaMgpþl;nUvkarkarBar nigsnþisuxy:ageBjeljeTotpg ehIyKµankrNINamYyPaKIkm<úCapþl; PaBGnueRKaHTabCagtRmUvkarrbs;c,ab;GnþrCatieLIy .
 • 2>05 enAeBlbBaðaBak;B½n§nana EdlminTak;TgeTAnwgGñkvinieyaKCatieTenaH PaKIkm<úCaRtUvTak;Tg mUlniFi OPEC b¤mRnIPñak; gar b¤tMNagepSg²TaMgLayrbs;mUlniFi OPEC edaydak;enAeRkam b¤ smRsbeTAtamc,ab; nigbTb,BaØtþiepSg²rbs;xøÜn eday minRtUvTabCagPaBGnueRKaH Edl)anpþl; cMeBaHPaKITIbINamYy rYmTaMgsßab½nhirBaØvtßúsMrab;karGPivDÆn_BhuPaKI buKÁlik Pñak;gar nigtMNag epSg²eTotrbs;eKpgEdr karRbRBwtþEbbenHRtUvbnþeFIV b:uEnþminEmnCakarkMNt;cMeBaHkarpþl; Tidæakar b¤lixitGnu BaØat[cUl b¤sñak;enAelITwkdIrbs;xøÜn edIm,IepþImvaytMélbegáIt b¤RKb;RKg b¤ pÞúyeTAvijbBaÄb;karvinieyaKNamYy EdlmanTItaMgenAkñúgTwkdIrbs;xøÜn b¤skmµPaBBak;B½n§NamYy epSgeTot .

maRta 3

karCUndMNwgCamunGMBIsMeNIvinieyaK nigkarÉkPaBelIsMeNIenH

 • 3>01 mUlniFi OPEC RtUvCUndMNwgCamuneTArdæaPi)alkm<úCa GMBIEpnkarvinieyaKrbs;xøÜn kñúgrUbPaB CasMeNIsMudak;KeRmagvini eyaK sMeNIsMuCalayl½kçN_GkSr RtUverobrab;esckþIsegçbGMBIeKal bMNg énkarvinieyaKEdl)anerobcMeLIgehIümUlniFiOPEC nwgbBa¢ÚnsMeNIenHeTARksYgesdækic© nig hirBaØvtßú b¤tMNagPaKIkm<úCaepSgeTotedIm,IeFVIkarBinitüsMerc .
 • 3>02 mUlniFi OPEC nwgminpþl;nUvR)ak;dl;karvinieyaKNamYyenAkñúgTwkdIénRbeTskm<úCaeT RbsinebIrdæaPi)alénPaKIkm<úCa minpþl;karbBa¢ak;yl;RBmCalayl½kçN_GkSrcMeBaHmUlniFi OPEC fa BMumankarCMTas;nwgKMeragvinieyaKEdl)anesñIeLIgenaH eLIy ehIyelIsBIenHeTotrdæaPi)al Rbkasfa nwgpþl;karelIkTwkcitþcMeBaHKMeragvinieyaK Edl)anesñIeLIgedaymUlniFi OPEC

maRta 4kardkhUt b¤CatUbnIykmµ

 • 4>01 PaKIkm<úCanwgmindkhUt b¤eFVICatUbnIykmµkarvinieyaKNamYy eTaHCaedayRbeyalkþI b¤eday pÞal;kþItamry³meFüa)ay nana elIkElgEtsMrab;bMerIplRbeyaCn_saFarN³ edayeFVIkarTUTat; smrmü nigRtwmRtUvKµanlMeGogRsbtamnitiviFI nigeKal karN_rYmdUcmanEcgenAkñúgmaRta 2xag elI .
 • 4>02 karTUTat;sgRtUveFVIPøam² edayKµankarBnüareBlmuneBlskmµPaBdkhUtRtUv)anGnuvtþ ehIyRtUvmantémøRtwmRtUvesµI nwgtémøTIpSarénKMeragvinieyaK EdlRtUv)andkhUtenaH karTUTat;enH RtUveFVICasac;R)ak;TaMgRsug ehIyGaceFVIkarepÞr)aneday esrI témøTIpSaresrInwgminqøúHbBa¢aMgnUv karERbRbYltMémø EdlkMBugekIteLIgeLIyeRBaHskmµPaBdkhUtRtUv)andwgB¤munkalbriecäTénkar dkhUt .

maRta 5karpþl;PaBGnueRKaHbMput

 • 5>01 PaKIkm<úCaRtUvcat;viFankarNamYy kñúgkarpþl;PaBGnueRKaHbMput cMeBaHkarvinieyaKnanaEdl eFVIkñúgTwkdIrbs;xøÜn ehIy EdlRtUvTTYlrgkarxatbg;edaysarsRgÁam b¤karb:HTgÁicKñaedaykg kmøaMgRbdab;GavuFkareFVIbdivtþn_ RbeTsCatimanGasnñkar bHe)ar clacl b¤RBwtþikarN_Rsedog KñaepSg²eTot .
 • 5>02 PaKIkm<úCaRtUvpþl;bdiTan ¬karsg¦ b¤karTUTat;sMNgRsbtamcMNuc 4>02xagelIkúñgkrNI EdlkarvinieyaKRtUvTTYlrg karxatbg;kñúgTwkdIrbs;xøÜnedaysarsRgÁam b¤karb:HTgÁicKñaedaykg kMlaMgRbdab;GavuF kareFVIbdivtþn_RbeTsCatimanGasnñkar bHe)ar clacl b¤RBwtþikarN_Rsedog KñaepSg²eTotEdlbNþalmkBI ³
 • k- karCemøósTaMgRsug b¤edayEpñkénkarvinieyaKedayGaCJaFr b¤kgkMlaMgrbs;PaKIkm<úCa
 • x- karbMpøicbMpøajTaMgRsug b¤edayEpñkénkarvinieyaKedayGaCJaFr b¤kgkMlaMgrbs;PaKIkm<úCa EdlKµantMrUvkarcaM)ac;énsPaB karN¾esaH .

maRta 6karTUTat; nigkarepÞrR)ak;

 • 6>01 PaKIkm<úCaRtUvGnuBaØatp[eFVIkarepÞrR)ak;epSg²kñúgRkbx½NÐvinieyaK )aneFVIknøgmkeday BuMmankat;bnßy nigrYcputBIkar bg;Bn§Gakr RBmTaMgKµankardak;kMritk¾dUcCaKµankarBnüaeBlTaMg enAkñúg nigecjBITwkdIrbs;xøÜn karepÞrR)ak;TaMgenaHrYmman
 • k- karcUlrYmenAkñúgedImTun
 • x- R)ak;cMeNjkMenInmUlFn nigR)ak;cMNUl)anmkBIkarlk;TaMgRsug b¤EpñkNamYyénkarvinieyaK b¤k¾)anmkBIkarCMrHbBa¢ICa sßaBrénkarvinieyaK
 • K- karR)ak; R)ak;bg;éføsYysar R)ak;QñÜlRKb;RKg CMnYybec©keTs nigR)ak;QñÜlepSg²eTot
 • X- R)ak;TUTat;EdlRtUv)aneFVIeLIgtamkic©snüa nig
 • g- karTUTat; ¬bg;R)ak;sMNg¦ RsbeTAtam 4 nig 5
 • 6>02 PaKIkm<úCaRtUvGnuBaØat[karepÞrR)ak;eFVIeLIgedayesrI CarUbiyb½NÑtamGRtaTIpSarenAéf¶ EdlepÞrR)ak; .
 • 6>03 eTaHbICamancMNuc 6>01 nig 6>02 kþIk¾PaKIkm<úCaGacTb;sáat;karepÞrR)ak;)an tamry³kar Gnuvtþn¾c,ab;rbs;xøÜneday esµIrPaBKñaminerIseGIg nigRbkbedayCMenOTukcitþcMeBaH ³
 • k- karkS½yFn GsaFPaB ¬PaBminGacsgbMNul)an¦ b¤karkarBarsiT§iénm©as;bMNulnana
 • x- kare)aHpSay kareFVIGaCIvkmµ b¤karlk;mUlb½Rt
 • K-eTasRBhµT½NÐ b¤eTas]Rkidæ
 • X- karFanaGHGagfa nwgGnuvtþtambTbBa¢a b¤karvinicä½ttamnItiviFItulakar .

maRta 7karBieRKaHeyabl;

 • 7>01 PaKITaMgBIrénkic©RBmeRBogenH )anÉkPaBkñúgkarCYbBieRKaHeyabl;CabnÞab; enAeBlEdl mansMNUmBrBIPaKINamYy edIm,IedaHRsayCMelaHPaBcMrUgcMras; b¤karTamTarNamYy EdlBak;B½n§ nwgkic©RBmeRBogenH b¤mankarmineKarBkic©RBmeRBog karbBa©b; karTukCaemX³ b¤bBaðaEdlTak; TgeTAkarbkRsay b¤karGnuvtþn¾énkic©RBmeRBog b¤karyl;dwgnUveKalbMNgénkic© RBmeRBogenH .

maRta 8karsMercénGaCJakNþal

 • 8>01vivaTPaBcMrUgcMras; b¤karTamTarNamYyEdlekIteLIgedaysar b¤Tak;TgeTAnwgkic©RBmeRBog enHb¤karmineKarBtamkic©RBmeRBogkarbBa©b; karTukCaemaX³ b¤bBaðaEdlTak;TgnwgkarbkRsay b¤karGnuvtþn¾kic©RBmeRBog EdlminGacedaHRsay)an tamry³karBieRKaHeyabl; RtUvbBa¢Úntam sMNUmBrrbs;PaKINamYyeTAGgÁkarGaCJakNþal edIm,IeFVIkarvinicä½yRsbtamkarGnu vtþn¾énc,ab; GnþrCati kñúgkrNIKµankaryl;RBmBIPaKITaMgBIrenaHbTb,BaØtþirbs;GaCJakNþal UNCITRAL Edl cUlCaFrman nig manRbsiT§PaBcab;taMgBIéf¶cuHhtßelxaelIkic©RBmeRBogenH RtUvman\T§iBleRbI R)as;sMrab;eFVIkarvinicä½y .
 • 8>02 PaKIkm<úCa nigmUlniFi OPEC nwgeRCIstaMgGaCJakNþalmYymñak;erog²xøÜn ehIyGaCJakNþal TaMgBIrenHnwgeRCIstaMgrYm KñanUvGaCJakNþalTIbImñak;eTot[eFVICaRbFan GaCJakNþalTIbI nwgRtUv )aneRcIstaMg edaytulakarGnþrCatiEdlmanTItaMgenA kñúgTIRkug):arIsRbeTs)araMg RbsinebIBuMman kareRCIstaMgedayGaCJakNþalénPaKITaMgBIrenaHeT enAkEnøgNaEdlbTb,BaØtiþ rbs;GaCJakNþal UNCITRAL min)anpþl;nUvsßanPaBCak;lak;NamYyenaHGaCJakNþalTaMgGs; RtUveRbIR)as;esckþI sMercdac;xat rbs;xøÜn edIm,IkMNt;skmµPaBEbbNanwgRtUv)anGnuvtþ ehIyesckþIsMercrbs;GaCJa kNþalenHRtUvcat;TukCa)ankar .
 • 8>03 karsMercNamYy énGaCJakNþaleRkamkic©RBmeRBogenH RtUveFVIeLIgkñúgRbeTsmYy ¬minEmn CaRbeTskm<úCa¦ EdlCa PaKImYyénsnñi)atGgÁkarshRbCaCatisþIBIkarTTYlsÁal; nigkarBRgwg énsñaéd b¤rgVan;GaCJakNþalbreTs (Recognition and Enforement of Foreign Arbitral Awards) Edl)anR)arB§eLIgenATIRkugj:ÚykshrdæGaemrikkalBIéf¶TI 10 Exmifuna qñaM 19 58 ehIyPasar Gg;eKøsRtUv)aneRbIR)as;RKb;dMeNIrkar sMrab;karvinicä½ykat;kþIrbs;GaCJakNþal .
 • 8>04 kardak;eGayGnuvtþ nigkarRbtiþbtiþkarN_NamYy EdltMrUvedaytulakar nigeFVIeGayPaKI nimYy²énkic©RBmeRBogenH)at; bg;nUvGP½yÉksiT§i nigkmµsiT§irbs;xøÜEdlmanEcgenAkñúgeRkam b¤ Rsbtamkic©RBmeRBogenH .

maRta 9c,ab;RKb;RKg

 • 9>01 kic©RBmeRBogenH nigral;ÉksarRbtibtþinana dUcCasuBlPaBkardak;[GnuvtþkarbkRsay RBmTaMgvivaTTaMgLay Edl )anekIteLIgkñúgRkbx½NÐÉksarenH RtUv)anRKb;RKgedayeKalkarN¾ EdlGnuvtþ)anénc,ab;GnþrCati nig Ex aequo et bono .

maRta 10karrkSasiT§iepSg² nigkartBVkic©

 • 10/01 kic©RBmeRBogenHnwgminlubecalnUvkatBVkic©énkarvinieyaKnana Edl)anTTYlPaBGnueRKaH dUcmanEcgrYcrYmmandUcCa
 • k- c,ab; b¤bTb,BaØtþiepSg²karGnuvtþn¾nItiviFIEbbbTrdæ)al b¤esckþIsMercEpñkrdæ)alrbs;PaKI km<úCa
 • x- katBVkic©Rsbc,ab;GnþrCati
 • K- katBVkic©NamYyepSgeTot EdlRtUv)ankMNt;edayPaKIénkic©RBmeRBogenH rYmTaMgkatBVkic© EdlmanEcgenAkñúgkarGnuBaØat [vinieyaK b¤kic©RBmeRBogmYy b¤karTTYlra:b;rgkñúgkarGnuvtþn¾ c,ab; EdlTak;TgnwgkarvinieyaK .

maRta 11karcUlCaFrmanry³eBl nigkarbBa©b;

 • 11>01 kic©RBmeRBogenH nwgcUlCaFrmanenAeBlEdlmUlniFi OPEC RtUv)anTTYlsÁal;tampøÚv c,ab;nana rYmTaMgkarTTYlsÁal; tampøÚvc,ab; b¤KtiyutþiEdlpþl;[edayRksYgyutþiFm’ b¤GKÁemFavI b¤sßab½nmansmtßkic©Rsbc,ab;énPaKIkm<úCa Edlbgðajfakic© RBmeRBogenHmanGMNacRtwmRtUv nig)anpþl;sc©ab½n b¤k¾)anTTYlsÁal;edayPaKIkm<úCa RsbtamrdæFmµnuBaØrbs;xøÜn ehIybegáIt Ca katBVkic©ykCakar)anrbs;PaKIkm<úCa .
 • 11>02 kic©RBmeRBogenHmansuBlPaBry³eBl 10qñaMehIünwgRtUvbnþsuBlPaBrhUtdl;RtUv)an bBa©b;RsbtamcMNuc 11>02
 • 11>03 PaKInImYy²GacbBa©b;kic©RBmeRBogenHenAbMNac;ry³eBl 10qñaMdMbUg enAeBlNamYyEdl pþl;dMNwgCalayl½kSGkSr cMnYn 01qñaMmuneTAPaKImçageTot .
 • 11>04 eTaHbICamankarbBa©b;énkic©RBmeRBogenH k¾xøwmsarTaMgLayNa EdlmanEcgkñúgkic©RBm eRBogenH elIkElgEtxøwm sarEdlTak;TgnwgkarbegáItvinieyaKfµINamYynwgenAEtbnþrGnuvtþcMeBaH karvinieyaKEdl)anbegáItrYcmkehIy b¤)anTTYlkar yl;RBmmunkalbriecäTbBa©b; RBmTaMg enAEtmantMélCaFrmansMrab;ry³eBlbEnßm 10qñaMeTotKticab;BIéf¶Gs;suBlPaB kMNt;dMbUg .
 • tamnamRBHraCaNacRkkm<úCa
 • htßelxa ³ KMrUhtßelxa
 • eQµaH ³ Kat Qn;
 • zan³ ³ eTsrdæm®nþI
 • GaRs½ydæan ³ RBHraCaNacRkkm<úCa
 • TUrsar ³ 855 23 427798
 • karbriecäTénkarcuHhtßelxa ³ 10 vicäika 2000
 • tagnammUlniFi OPEC sMrab;karGPivDÆn¾GnþrCati

RtLb;eTAvij