RbFan semc    Ca sIum      KNbkSRbCaCnkm<Ca
GnuRbFanTI1 escRkumXun   sIusuvti CIvnmunIrkS     KNbkShV‘nsiunbiuc
GnuRbFanTI2 k]tm    jwk b‘unq     KNbkShV‘nsiunbiuc
>
smaCikeRCIstaMgedayRBHmhakSRt
k]tm       eGov bNakar
elakCMTav    Ekv b‘unFYk
>
smaCikKNbkSRbCaCnkm<Ca smaCikKNbkShV‘nsiunbiuc smaCikKNbkSsmrgSI
1 k]tm  G‘uk b‘uneQOn 31 k]tm  XYn RhVg; 50 k]tm Kg; KaM
2 k]tm  Qa faMg 32 k]tm  XYn bev:t 51 k]tm em:g rIta
3 k]tm  hg; CYn 33 k]tm  swg eGOm 52 k]tm  G‘uk emOn
4 k]tm  can; Pin 34 k]tm  Kwm suxa 53 k]tm fac; esda
5 k]tm  qaMg sug 35 k]tm  sab‘U )aca 54 k]tm G‘U b‘unLg
6 k]tm  G‘ug TI 36 k]tm  G‘ug sIum 55 k]tm  h‘ut RTI
7 k]tm Qit Kwmyat 37 k]tm Ca eb:gQag 56 k]tm ecA plI
8 elakCMTav  TI bUra:sIu 38 k]tm  exov sn
9 elakCMTav  man sMGan 39 k]tm exov  sYn
10 elakCMTav  QUk Qwm 40 elakCMTav Em:n ma:lI
11 k]tm  eTB gn 41 elakCMTav  sm knida
12 k]tm  swum ka 42 elakCMTav miuc sUma:lI
13 k]tm  rs; eRsg 43 k]tm  qay b‘unLay
14 k]tm  rug pameksn 44 k]tm  sIun b:U
15 k]tm  eBA sava:t 45 k]tm  R)ak; va:nnI
16 k]tm  biul Nal; 46 k]tm  swum sUlI
17 k]tm  esk sMeGot 47 k]tm  Ca  KIm
18 k]tm  eb:g )a:t; 48 k]tm  esrI kusl
19 k]tm  ebOy ekIk 49 k]tm  has saer:n
20 k]tm  kg cn
21 k]tm  esIuy Ekv
22 k]tm  Ekv san
23 k]tm  siun sug
24 k]tm  G‘uk R)afa
25 k]tm  Ca eCt
26 k]tm  va:n; ma:t;
27 k]tm p sIupan
28 elakCMTav  BuM sIucan;
29 k]tm Em:n sarun
30 k]tm  fug cn;