c,ab;PUmi)al

bTb,Baěat■iTUeTA


 

maRta 1 │ c,ab;enHmaneKaledAkMNt;GMBIrbbkmÁsiTži elIkGclnvt▀˙TaMgLayenAk˝˙gRBHraCaNacRkm<˙Ca k˝˙geKaledAFanakarBar siTžiÚnkmÁsiTži nigsiTžiepSg▓eTotelIGclnvt▀˙Rsbtamc,ab;bTb,Baět■i ÚnrdŠFmÁnuBaěaq˝aM 1993 ÚnRBHraCaNacRkkm<˙Ca .

maRta 2 │ cat;TukCaGclnvt▀˙ tamnŻyÚnc,ab;enHmanGclnvt▀˙BIkMeNIt Gclnvt▀˙BIPŻBvasna tamkarkMNt;rbs;c,ab; . Gclnvt▀˙ kMeNItmandIBIFmÁCatidUcCa dIÚRBeQI dIkab;ran dIdaMduH dITukTMenr bĄminGacdaMduH dIelcTwkedayTwkenAnwgbĄTwkhUr nigsMNg; bĄkar erobcMTaMgLayEdls▀itenACab;mYykEn°g ekIteLIgedayGMeBIrbs;mnusS ehIyminGacrMkilbĄp°as;b■┌rkEn°g)an . Gclnvt▀˙BIPŻB vasna manvt▀˙EdlCab;nwgdI bĄbBaę┌lCamYysMNg;TaMgLay EdlminGacbMEbkecj)an edayeFVImineGaymankarxUcxatbĄmin dUrsPaB edImdUc Ca edImeQI ]bkrN_EtglMGCaedIm . Gclnvt▀˙tamkarkMNt; mansiTžiPNđikTaMgLayelIGclnvt▀˙ nigGclvt▀˙ Edlman kMNt;eday c,ab;CaGclvt▀˙ .

maRta 3 │ CnRKb;rUbRtUveKarBRTBŘsm,t■irbs;rdŠ nigkmÁsiTži╔kCnRsbc,ab;elIGclvt▀˙ . karRKb;RKgEp˝krdŠ)alsurieyadIelI Gclnvt▀˙ EdlCaRTBŘsm,t■irbs;rdŠ nigkarecjbŻNĐkmÁsiTžielIGclnvt▀˙TUTaMgRBHraCaNacRkkm<˙Ca Casmt▀kicęrbs;RksYgerobcM EdndInKrUbnIykmÁnigsMNg;. bTbBaóanignItiviFIÚnkarRKb;RKgGclnvt▀˙EdlCaRTBŘsm,t■irbs;rdŠ nwgRtUvkMNt;edayGnuRkwtŘ.

matikaTI1 GMBIkmÁsiTži╔kCn nigkmÁsiTžisaFarN│

CMBUkTI1

GMBIeKalkarN_ÚnkmÁsiTži

maRta 4 │ siTžiÚnkmÁsiTžiEdlEcgk˝˙gmaRta44 ÚnrdŠFmÁnuBaěq˝aM1993 Gnuvt■eTAelIGclnvt▀˙TaMgGs;ÚnRBHraCaNacRkkm<˙Ca tam lkšxŻNđEdl)ankMNt;edayc,ab;enH .

maRta 5 │ KÁanbuK┴lNamYyRtUv)aneKdkhUtkmÁsiTžirbs;x°▄n)aneT RbsinebIkardkhUtenHminEmnedIm,IRbeyaCn_saFrN│ . kardk hUtRtUveFVIeTAtamTMrg; nignItiviFIbBaěat■iedayc,ab;nigbTbBaóa bnŮab;BI)anp■l;sMNgCamunedaysmrmŘ nigyut■iFm’ .

maRta 6 │ manEtePaK│RtwmRtUvtamc,ab;b:ueNĐaH EdlGacnaMeGay)ankmÁsiTži . rdŠkżGacp■l;kmÁsiTžiÚnRTBŘCaGclnvt▀˙EdlCa rbs;rdŠ k˝˙gRBMEdnCak;lak;Edl)ankMNt;edayc,ab;enH dl;nUvrUbmn■buK┴l bĄnItibuK┴lEdlmansBaóatiCaExÁr . ral;karepŮrbĄp°as; b■┌rsiTžiÚnkmÁsiTži RtUveFVIeLIgtamviFanÚnnItirYmÚnkalk;karbn■mrtk kardUrbĄkarRbTankmÁ bĄtamesck■IsMercrbs;tulakar .

maRta 7 │ rbbkmÁsiTžielIGclnvt▀˙munq˝aM 1979 minRtUv)anTTYls┴al; .

maRta 8 │ manEtrUbvn■buK┴l bĄnItibuK┴lEdlmansBaóatiCaExÁr eTIbmansiTžiCamęas;kmÁsiTžielIdIÚnRBHraCaNacRkkm<˙Ca . G˝k man]bnisSŻyCakmÁsiTžikrelIdIenAkm<˙Ca KWBlrdŠExÁrTaMgGs; smUhPaBEdndIsaFarN│ RKwHs▀ansaFarN│ shKmn_ bĄshKm km<˙CashRKassaFarN│ nigRkumh‘unsuIvil bĄBaNiCókmÁkm<˙Ca nigRKb;Gg┴karkm<˙CaEdl)anTTYls┴al;edayc,ab;fa CanItibuK┴l. CnbreTsEdl)anEk°gbn°MbŻNĐsBaóati edIm,IeGayk°ayCakmÁsiTžikrelIdIkm<˙Ca nwgRtUvp■nŮaeTasdUcmanEcgk˝˙gmaRta 251Únc,ab; enH. RTBŘEdl)anmkk˝˙glkšxŻNđenH RtUvrwbGUsykTukCasm,t■irdŠ edayrdŠminecjsMNgeGayeLIy .

maRta 9 │ Rkumh‘unEdl)ancuHbBaóIenAkm<˙Ca ehIyEdlmanPaKh‘uncab;BI 51░eLIgeTAkan;kab;edayrUbvn■buK┴lmansBaóatiExÁr bĄnItibuK┴lÚnc,ab;km<˙Ca GacCakmÁsiTžikrÚnRTBŘCadI)an . mancMnYnPaKryÚnPaKh‘unEdlmanEcgk˝˙glkšn■ik│Rkumh‘unb:ueNĐaHeT EdlTTYlykCakar)an . ral;karRBmeRBogEdlcuHht▀elxaCalkšN│╔kCn rvagG˝kcUlh‘unTaMgLayEdlmannŻypŮ˙yBIenHRtUv TukCaemaX│ nigKÁanGanuPaB . RbsinebIcMnYnPaKry EdlmanEcgk˝˙glkšn■ik│)anERbRbYl bN■aleGayRkumh‘unElgmansBaóati CaExÁr Rkumh‘unkatBVkicęeFVIkarp°as;b■┌rlkšn■ik│eGay)ansmRsbtams▀anPaBCak;Es■g ehIyRtUvp■l;Bt’maneTAs▀abŻnmansmt▀kicę GMBIkarERbRbYlenH edayGnuvt■eGay)anRtwmRtUvtamc,ab;CaFrman .

maRta 10 │ kmÁsiTžirbs;buK┴lEtm˝ak; eTaHCarUbvn■buK┴lk■I bĄnItibuK┴lk■I KWCakmÁsiTži╔kt■Cn . kmÁsiTžirbs;buK┴lmYyRkumEdl manbuBVsiTžierog▓x°▄n tamry│c,ab;EdlmanbBaěat■iGMBIkmÁsiTžienH KWCakmÁsiTžsmUhPaB . kmÁsiTžirbs;buK┴leRcInnak;EdlGnuvt■ siTžirbs;x°▄n edaysamK┴IK˝aeTAelIRTBŘTaMgmUl KWkmÁsiTžiGviPaK. kmÁsiTžirbs;buK┴leRcInnak; EdlGnuvt■nUvsiTži╔kCnp■ac;munelI PaKx°HÚnRTBŘ ehIyPaKdÚTeTotehAfaPaKrYm RtUvdak;enAeRkambTbBaóanItŘanukUl bĄtamkarRBmeRBogKWshkmÁsiTži. RbePT ÚnkmÁsiTžinImYy RtUv)ankMNt;edayRTBŘb,bBaěat■iedayELkrbs;kmÁsiTžiTaMgenaH .

maRta 11 │ rbbKtiÚnkmÁsiTžiGclnvt▀˙ERbRbYleTAtamtMrUvkarrbs;sg┴mExÁr dUcCadIksikmÁ ÚRBeQI p°┌vTwk RtBaMg bwgbYrbĄ FaTwkeRtIysmuRT bĄRcaMTen° Gclnvt▀˙k˝˙gTIRkug nigsMrab;sagsg;tMbn;GPivDĂn_]sSahkmÁ . c,ab;BiessRtUvbMeBjbTb,Baět■i TaMgLayÚnGt▀bTc,ab;enH bĄtaMgbdib,bBaět■iedIm,IrkSanUvkarcaM)ac;xagsg┴mesdŠkicę karerobcMEdndI nignKrUbnIykmÁ . bT bBaóaTaMgLaynwgbBaóak;lMGitnUvrbbepSg▓ÚnkmÁsiTži edayeKarBtambTb,Baět■iÚnc,ab; .

CMBUkTI2 GMBIkmÁsiTžisaFarN│

maRta 12 │ rdŠCakmÁsiTžikrÚnRTBŘsm,t■iTaMgLay k˝˙gEdndIÚnRBHraCaNacRkkm<˙CaEdl)anEcgk˝˙gmaRta58 ÚnrdŠFmÁnuBaě q˝aM1993 nigRTBŘniTayaTPaBTaMgGs; bĄRTBŘEdlmęas;RbKl;eGayrdŠedaysÁ«KŻcit■ bĄRTBŘEdlminEmnCakmÁvt▀˙ÚnkarykeFVI Carbs;╔kCntamc,ab; bĄminEmnCaRTBŘEdlkMBugkan;kab;Carbs;╔kCn RsbtambTb,Baět■iÚnCMBUkTI4Únc,ab;enH .

maRta 13 │ eRkABIrdŠ smUhPaBEdndIsaFarN│ RKwHs▀ansaFarN│nignItibuK┴lÚnnItisaFarN│ Edl)anTTYls┴al;edayc,ab;fa CanItibuK┴lGacCakmÁsiTžikrÚnRTBŘGclnvt▀˙ k˝˙glkšxŻNđEdl)ankMNt;k˝˙gCMBUkenH .

maRta 14 │ RTBŘmYycMnYnrbs;rdŠ bĄrbs;smUhPaBEdndIsaFarN│ EdlRtUv)andak;enAeRkamrbbKtiyut■iBiess KWCaRTBŘsm,t■i saFarN│rbs;nItibuK┴lsaFarN│ . RTBŘmYycMnYneTotRtUvRKb;RKgdUckmÁsiTži╔kCn nigGacCakmÁvt▀˙ÚnkicękarCMnYj KWCaRTBŘ sm,t■i╔kCnrbs;nItibuK┴lsaFarN│ .

maRta 15 │ rab;cUlk˝˙gsm,t■isaFarN│rbs;rdŠ nigrbs;nItibuK┴lsaFarN│ │

- RTBŘsm,t■iTaMgLayEdlbg­ajnUvkarekIteLIgBIFmÁCati dUccaÚRBeQI p°┌vTwkEdlnavabĄk,┌necjcUl)an bEN■t)an bwgFmÁCati RcaMTen° EdlnavabĄk,┌necjcUl)an bEN■t)an nigeRtIysmuRT

- RTBŘsm,t■iTaMgLayEdlCakmÁvt▀˙ÚnkarerobcM BiesssMrab;RbeyaCn_TUeTAdUcCatIrzankMBg;Ep p°┌vEdk s▀anIyrfeP°Ig nig RBlanyn■ehaH

- RTBŘTaMgLayEdlRtUv)andak;eGayeRbIR)as; CasaFarN│tams▀anPaBBIkMeNIt bĄeRkayBIkar)anerobcMdUcCap°┌vf˝l; p°┌vlM p°┌vreTHp°┌vedIr sYnc,arnigsYn]TŘansaFarN│ nigdIcMNI

- RTBŘTaMgLayEdlRtUv)andak;eGaydMeNIrkarsMrab;esvasaFarN│ dUcCasalaeronbĄGKarsikSasaFarN│ GKrrdŠ)al mnŮIr eBTŘsaFarN│TaMgLay

- RTBŘTaMgLayEdlbegßIteLIgCaEdnbMrugFmÁVCati karBaredayc,ab;

- ebtikPNđburaNviTŘa vb,Fm’nigRbvt■isa«s■

- Gclnvt▀˙CaRBHraCRTBŘEdlminEmnCaRTBŘsm,t■i╔kCn rbs;RBHraCvgSanuvgS . Gclvt▀˙RBHraCRTBŘRtUv)ankMNt;Ecgeday RBHmhakSRtkMBg;RKgraCŘ .

maRta 16 │ RTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠ minGaclk;dUr)aneLIy ehIykmÁsiTžiÚnRTBŘTaMgenaHminGackMNt;GaCJayukal)aneT. RTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠ minGaczitenAeRkamkarkab;edaylTžkmÁBiessÚnCMBUkTI4 Únc,ab;enH)aneT . b:uEn■RTBŘsm,t■i saFarN│rdŠ GacCakmÁvt▀˙ÚnkarGuBaěateGaykan;kab; bĄeRbIR)as;CabeN■aHGasn˝mineTog ehIyGacdkhUtvij)anebImin)anbMeBj katBVkicębg;BnžepSg▓ elIkElgEt)anGnuBaěattamCMBUkTI3Únc,ab;enH . karGnuBaěatTaMgenH minGacERbk°ayeTACakmÁsiTžibĄCa siTžiPNđikRbeyaCn_dl;G˝kkan;kab;RTBŘTaMgenaH)aneLIy . RTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠ enAeBl)at;bg;plRbeyaCn_saFarN│ GacRtUvcat;bBaę┌lCaRTBŘsm,t■i╔kCnrbs;rdŠ tamry│c,ab;GnubeyaK .

maRta 17 │ RTBŘsm,t■i╔kCnrbs;rdŠ nigrbs;nItibuK┴lsaFarN│GacCakmÁvt▀˙Únkarlk; kardUr karEbgEckbĄkarepŮrsiTžitamkar kMNt;edayc,ab; . RTBŘTaMgenaHGacp■l;eGaytamry│PtisnŘa nigCakmÁvt▀˙ÚnkicęsnŘaEdl)aneFVIeLIgRtwmRtUvtamc,ab; . lkš xNđTaMgLaynignItiviFIÚnkarlk; nigkarRKb;RKgRTBŘsm,t■i╔kCnrbs;rdŠnigrbs;nItibuK┴lsaFarN│nwgkMNt;edayGnuRkwtŘ . KÁankarlk;NamYyGacRtUv)ansMercedayKÁanGnuRkwtŘenHeLIy . dICaRTBŘsm,t■i╔kCnrbs;rdŠGacCakmÁvt▀˙Únsm,Tank˝˙glkš xNđEdlmanEcgk˝˙gCMBUkTI5 Únc,ab;enH . KÁankarykdItamTMenIgcit■NamYy GacekIteLIgeTAelIRTBŘsm,t■i╔kCnrbs;rdŠ bĄ rbs;nItibuK┴lsaFarN│)aneLIy cab:BIc,ab;enHcUlCaFrmaneTaHbIRsbnwgCMBUkTI4 Únc,ab;enHkżeday . b:uEn■dITMenrÚnRTBŘsm,t■i ╔kCnrdŠ GacRtUv)anEbgEckeTAeGaybuK┴lEdlRtUvkardIk˝˙geKaledAsgm┴mkicę tamlkšxNđEdlkMNt;edayGnuRkwtŘ .

maRta 18 │ RtUvTukCaemaX│nigKÁanGanuPaB ehIyminGacRtUv)aneFVIniyŻtkmÁ eTaHtamrUbPaBNakżedaynUv │

- ral;karcUlkan;kab;RTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠ nigrbs;nItibuK┴lsaFarN│ nigral;karbMEb°gkarkan;kab;RTBŘsm,t■i╔kCn rbs;rdŠeTACasiTžikmÁsiTži eTaHbIkarkan;kab;nigkarbMEb°genHekItmanenAeBlNakżeday EdlminRsbtamlixitbTdŠanKtiyut■i nig nItiviFIEdl)ankMNt;kn°gmk

- ral;karbMEb°geTACasiTžiÚndIsm,Tan eTaHCakarbMEb°genaHekIteLIgmuneBlc,ab;enHcUlCaFrmankżeday elIkElgEtsm,Tan Edleq°IytvbeTAnwgRbeyaCn_sg┴m

- ral;sm,TannigRsbnwgbBaět■iTaMgLayÚnCMBUkTI5

- ral;karcUlkan;kab;RTBŘsm,t■i╔kCnrbs;rdŠ eTaHCatamrUbPaBNakżeday Edl)anekIteLIgeRkayc,ab;enHcUlCaFrman .

maRta 19 │ buK┴lTaMgLayEdlmanbŻNĐ bĄmans▀anPaBCak;Es■gzitenAeRkam\TžiBlÚnmaRta18 Únc,ab;enHminGacTamTarsMNg TUTat;bĄesah‘uysMrab;karEfTaM bĄkarerobcMEdl)aneFVIenAelIGclnvt▀˙Edl)ankan;kab;edayxusc,ab;)aneLIy . lTžkmÁNamYy edayxusc,ab;nigedayectna bĄedaye)akR)as;elIRTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠ bĄrbs;nItibuK┴lsaFarN│RtUvp■nŮaeTasdUcmanEcg k˝˙gmaRta 259 Únc,ab;enH . cMeBaHkarkan;kab;RTBŘsm,t■isaFarN│ EdlbN■aleGayxUcxatbĄeFVIeGayywty:avdl;kargarEdl CaRbeyaCn_TUeTA BiesscMeBaHkarkan;kab;dIcMNIp°┌vkMriteTasnwgRtUvkMNt;CaeTVr . k˝˙gRKb;krNI ebICnelÁIsminbBa─b;karkan;kab; rbs;x°▄n k˝˙gry│eBlEdl)ankMNt;edayGaCJaFrmansmt▀kicęeT GaCJaFrGacdMeNIrkarbeN■jCnelÁIsecj .

CMBUkTI 3

GMBIkmÁsiTžirbs;smUhPaB

Ep˝kTI1 │ GMBIGclnvt▀˙rbs;vt■

maRta 20 │ Gclnvt▀˙CadI nigCasMNg;EdlmanenAk˝˙g nigeRkabrievNvt■GaramÚnRBHBuTžsasna CaebtikPŻNđeRbIR)as;Canicękal sMrab;RBHBuTžsasna nigdak;eGayBuTžsasnikeRbIR)as; eRkamkarEfTaMrbs;KN│kmÁkarvt■ .

maRta 21 │ Gclnvt▀˙rbs;vt■minGaclk;dUr bĄeFVIGMeNayehIyKÁankMNt;GaCJayukaleLIy . Gclnvt▀˙rbs;vt■GacCYl bĄRbvas )anEtplTunEdl)anmkBIkarCYlbĄRbvasenHRtUvTuksMrab;Etkicękark˝˙gsasnab:ueNĐaH . kicękarBarRTBŘTaMgenHRtUvFanaeday tMNagKN│kmÁkarvt■ . nItiviFIÚnkareRCIserIsKN│kmÁkar nigtMNagedIm,IkarBarplRbeyaCn_vt■ RtUvkMNt;edayRbkasrbs; RksYgFmÁkar nigsasna .

maRta 22 │ TIkEn°gskßarbUCa nigRTBŘsm,t■iÚnCMenOsasnadÚTeTot mins▀itenAeRkamrbbEdlbBaět■ik˝˙gmaRta20 nigmaRta 21Únc,ab;enHeLIy . RTBŘTaMgenaHRtUvRKb;RKgedaysmaKmÚnsasnikEdlbegßIteLIgeTAtambBaět■iÚnc,ab; .

Ep˝kTI2 │ GMBIGclnvt▀˙rbs;shKmn_CnCatiedImPaKtic

maRta 23 │ shKmn_CnCatiedImPaKtic KWCaRkummnusSEdlrs;enAelIEdndIÚnRBHraCaNacRkkm<˙Ca EdlmansmaCikTaMgGs; bg­ajnUvkar╔kPaBÚnCatiBnž˙ sg┴mvb,Fm’nigesdŠkicę Rbtibt■irebobrs;enAtamRbÚBNI nigdaMduHelIdIEdlx°▄nkan;kab;eTAtam k,▄nx˝atTMenomTMlab;ÚnkareRbIR)as;CasmUhPaB . k˝˙geBlrg;caMkarkMNt;xagp°┌vc,ab;nUvlkšn■ik│rbs;shKmn_ RkumEdlman Cak;Es■gmkTl;bcę˙b,n˝enH nwgbn■RKb;RKgshKmn_ nigGclnvt▀˙rbs;x°▄ntamRbÚBNI ehIyRtUvGnuvt■tambBaět■iÚnc,ab;enH .

maRta 24 │ cat;TukCasmaCikÚnshKmn_CnCatiedImPaKtic EdlGacTTYlKuNRbeyaCn_BIkarFanasiTži nigkarkarBarEdlerob cMeLIgedayc,ab;enH ral;buK┴lEdleq°IytbeTAnwglkšN│vinicńŻyÚnCatiBinž˙ GMBIvb,Fm’nigsg┴mrbs;shKmn_EdlTTYls┴al;eday mtiPaKeRcInÚnsmaCikdÚTeTot nigedayRBmTTYlnUvsamK┴IPaB nigPaBcMNuHEdlnaMeGaymankarcUlk˝˙gshKmn_ .

maRta 25 │ dIshKmn_CnCatiedImPaKtic KWCadITaMgGs;EdlshKmn_)anerobcMnievsndŠan nigRbkbrbrksikmÁRbÚBNI . dI shKmn_CnCatiedImPaKtic minEmnmanEtdIEdl)andaMduHCak;Es■genaHeT b:uEn■mandIbMrugcaM)ac;k˝˙gkardUrevndMNaMEfmeTot Edl tMrUveTAtamrebobTajykplEdlF°ab;eFVIkn°gmk ehIyRtUv)anTTYls┴al;edayGaCJaFrrdŠ)al . karvas;Evg nigkarkMNt;RBM RbTl;ÚGclnvt▀˙rbs;shKmn_TaMgenaH RtUvkMNt;eTAtams▀anPaBCak;Es■g dUcEdl)anGHGagedayshKmn_edaymankarRBm eRBogBIG˝kCitxag nigEdl)ankMNt;tamnItiviFIk˝˙gmatikaTI6 Únc,ab;enH nigGnuRkwtŘBak;BŻnž .

maRta 26 │ kmÁsiTžiÚnGclnvt▀˙Edl)anEcgk˝˙gmaRta25 RtUv)anp■l;edayrdŠCUnshKmn_CnCatiedImPaKticCakmÁsiTžismUh PaB.kmÁsiTžismUhPaBrYmmanral;siTži nigkarkarBarkmÁsiTži╔kCnEdr . b:uEn■shKmn_enaHKÁansiTžicat;EcgnUvcMENkNamYyÚn kmÁsiTžismUhPaB EdlCaRTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠ eGayeTAbuK┴l bĄRkumNamYy)aneLIy .

karGnuvt■nUvkmÁsiTži CakmÁsiTžiTak;TgnwgGclnvt▀˙rbs;shKmn_ niglkšxŻNđCak;lak;ÚnkareRbIR)as;dI RtUvs▀itenAeRkamkar TTYlxusRtUvrbs;GaCJaFrRbÚBNI nigyn■karÚnkareFVIesck■IsMercrbs;shKmn_ GnuelamtamTMenomTMlab;rbs;BYkeK ehIy RtUvdak;eGayenAeRkamc,ab;ÚnkarGnuvt■TUeTA Tak;TgnwgGclnvt▀˙ dUcCakarBarbris▀anCaedIm . bBaět■iÚnmaRtaenH minEmnCa ]bsK┴dl;skmÁPaBkargarrbs;rdŠ EdlCatMrUvkarÚnplRbeyaCn_Cati bĄtMrUvkarbnŮan;rbs;CatieLIy .

maRta 27 │ edIm,IsMrUlkarvivt▀n_vb,Fm’ esdŠkicę nigsg┴mÚnsmaCikshKmn_CnCatiedImPaKtic nigedIm,IGnuBaěateGayBYkeK ecjedayesrIBIshKmn_ bĄrYcputBIkarbgšitbgšM siTžiÚnkmÁsiTži╔kCnGacnwgRtUvepŮrCaBiesseGayBYkeK)an elIcMENksmRsb mYyÚndIEdleRbIedayshKmn_ b:uEn■ÚndIEdlCakmÁvt▀˙ÚnkarykeFVICakmÁsiTži╔kCnenaH minGacCadIEdlcUlk˝˙gniymnŻyTUeTA ÚnRTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠeT .

maRta 28 │ KÁanGaCJaFrNamYyeRkABIshKmn_ GacTTYl)ansiTžielIGclnvt▀˙rbs;CnCatiedImPaKtic)aneLIy .

matikaTI2 │ GMBIlTžkmÁÚnkmÁsiTži

CMBUkTI4

GMBIkarbegßIteLIgvijnUvkmÁsiTžielIGclnvt▀˙ tamlTžkmÁBiessÚnePaK│

maRta 29 │ k˝˙gRkbxŻNđÚnkarbegßIteLIgvijnUvkmÁsiTži elIGclnvt▀˙enAkm<˙CaeRkamsmŻymanvibt■iBIq˝aM 1975 dl;q˝aM 1979 edaymincMNuHeTAnwgviFanTUeTAÚnGaCJayukal s■IBIkmÁsiTžielIGclnvt▀˙ePaK│ ÚnGclnvt▀˙EdlRtUv)anTTYls┴al;cab;BIq˝aM 1989 GacbegßItCaBiessnUvsiTžiPNđikelIGclnvt▀˙ nignaMeTAdl;lTžkmÁÚnkmÁsiTži edayG˝kkan;kab;RTBŘk˝˙glkšxNđEdl)ankMNt; edayc,ab;enH . karcUlkan;kab;ePaK│ RtUvbBaęb;enAeBlEdlc,ab;enHcUlCaFrman .

maRta 30 │ buK┴lTaMgLayEdl)anGaRsŻyplÚnePaK│ edaysn■iviFInigminmankarCMTas;cab;BI 5q˝aM y:agticKitmkdl;kal briecńTÚnkarRbkaseGayeRbIR)as;c,abenH elIGclnvt▀˙EdlmanlkšN│RtwmRtUvtamc,ab; k˝˙gkarkan;kab;Ca╔kCn mansiTžies˝I suMbŻNĐkmÁsiTžis▀aBr .

   k˝˙gkrNImankarCMTas;dl;karp■l;kmÁsiTžis▀aBrenH G˝ktv:aRtUvykPs■˙tagmkbBaóak;fa x°▄n╔gpŮal;)anbMeBjlkšxNđÚnePaK│ edaysn■iviFI nigminmankarCMTas;cab;BI 5q˝aM enAelIGclnvt▀˙EdlmanCMTas;bĄykPs■˙tagEdlfax°▄n )anTiijGclnvt▀˙enaHBI ePaKIedImbĄ BIsiTživn■Rsbc,ab; bĄG˝kTTYlepŮrkmÁsiTži bĄBIsn■tiCnrbs;x°▄n .

maRta 31 │ buK┴lEdl)anGaRsŻyplÚnePaK│kn°gmk Kitmkdl;kalbriecńTEdlc,ab;enHcUlCaFrman RbsinebI)anbMeBj RKb;RKan;nUvlkšxNđTaMgLay k˝˙gkark°ayeTACakmÁsiTžikr GacRtUv)anGnuBaěatedayGaCJaFrmansmt▀kicę eGaybEn▀mry│eBl kan;kab;ePaK│rbs;x°▄n rhUtRKb;ry│eBlRsbc,ab;5q˝aM nig)anbŻNĐkmÁsiTžis▀Br . karGnuBaěateGaybn■ry│eBlminGacRtUv)an bdiesFedayGaCJaFrmansmt▀kicęeLIy RbsinebIePaK│)anmkedaysn■iviFI nigminmankarCMTas; . GaCJaFrmansmt▀kicęEdl bdiesFedayrMelaPnUvkarGnuBaěateGaybn■ry│eBl RtUvTTYlxusRtUvpŮal;x°▄ncMeBaHmuxc,ab; .

    karTTYls┴al;edayrMelaPedayGaCJaFrmansmt▀kicę nUvePaK│EdlminbMeBjlkšxNđÚnc,ab; RtUvcat;TukCaemaX│ nigKÁan GnuPaB.GaCJaFrEdl)anTTYls┴al;edayrMelaPenH RtUvTTYlxusRtUvedaypŮal;cMeBaHmuxc,ab; .

maRta 32 │ Gclnvt▀˙TaMgLay EdlminGack°ayeTACakmÁsiTžiÚnG˝kkan;kab;Rsbtamc,ab;enH k˝˙gkrNIePaKIbMeBjmin)annUv lkšxNđÚnc,ab;edayehtumkBIlkšN│sm,t■irbs;x°▄n CaePaKIekgbn°MbĄeday\riyabTrbs;x°▄n CaePaKIEdllYclak;nwgc,ab; bĄ Edlminecjmux bĄCaePaKIedayeRbIhwgSa . Gclnvt▀˙enaHRtUvTukCasm,t■irdŠ ehIyminGaceGayCnNacUlkan;kab;CaePaKIgfÁI sMrab;lTžkmÁÚnkmÁsiTži k˝˙glkšxNđÚnCMBUkenH)aneLIy .

maRta 33 │ k˝˙gkrNImankardkhUtGclnvt▀˙edayhwgSa bĄedayeRbIGMNacrMelaPrbs;GaCJaFr Gclnvt▀˙RtUv)anbgVilmkrdŠvij ehIyminGacCakmÁvt▀˙Únkarkan;kab;fÁI)aneLIy RbsinebIKÁanbN■wgTamTarBIePaKIRsbc,ab;ÚnGclnvt▀˙ EdlRtUvdkhUt . bN■wg TamTarenHmanry│eBl 3q˝aM cab;BIÚfÂEdlrdŠRbkasdkhUt .

maRta 34 │ G˝kkan;kab;fÁIelIGclnvt▀˙rbs;nItibuK┴lsaFarN│ bĄrbs;buK┴l╔kCnedayKÁanbŻNĐ eRkayc,ab;enHcUlCaFrman RtUvcat;TukCaG˝kkan;kab;edayxusc,ab; ehIyRtUvTTYleTasdUcmanEcgk˝˙gmaRta 259 Únc,ab;enH .

maRta 35 │ manEtGaCJaFrmansmt▀kicęk˝˙gnamrdŠ nignItibuK┴lsaFarN│b:ueNĐaH EdlGaceGayG˝kkan;kab;Gclnvt▀˙ KÁanbŻNĐ bĄmanbŻNĐminRKb;RKan; cakecjBITItaMgGclnvt▀˙enaH. samBaěCnbĄGaCJaFrEdlmintagnamrdŠ bĄnItibuK┴lsaFarN│KÁansmt▀kicę edjG˝kkan;kab;edaysn■iPaB manbŻNĐRtwmRtUvedayeRbIkMlaMg)aneLIy . karedjGaceFVI)anEttamkarbg┴ab;rbs;tulakar eyag tambN■wgrbs;buK┴lEdl)anb■wgTamTarRTBŘ .

   tulakarRtUvBinitŘbBaóak;rUbPaB RbPB kalbriecńTniglkšxNđTaMgLayÚnbŻNĐEdl)anbg­aj . tulakarminGacRbEkkk˝˙g karbg┴ab;eGaycakecjedIm,ICaRbeyaCn_dl;buK┴l Edlbg­ajbŻNĐRtwmRtUvnigeBjeljrbs;surieyadI)aneLIy .

maRta 36 │ ebIviFankarbeN■jecj bg┴ab;edaytulakarGacbN■aleGaymanPaBvwkvr bĄmanplvi)akFÂn;FÂrdl;sg┴m GaCJaFr mansmt▀kicęGacsuMBŘ▄rkarGnuvt■n_CabeN■aHGasn˝)an .

maRta 37 │ lTžkmÁÚnkmÁsiTžielIGclnvt▀˙ edayePaK│GacsMerc)ancMeBaHEtKuNRbeyaCn_ dl;buK┴lEdl)ankan;kab;Gclnvt▀˙ RsbtamlkšxNđÚnc,ab;enH . lTžkmÁenH minGacCaKuNRbeyaCn_dl;ePaKIekgbn°MeLIy .

maRta 38 │ edIm,Ik°ayeTACakmÁsiTžielIGclnvt▀˙)an luHRtaEtePaK│enaHRtUv)ankan;kab;edayBitR)akd KÁanhwgSa dwgBĄCa saFarN│KÁanGak;xan nigedaysucrit .

   ePaKIRtUvkan;kab;Gclnvt▀˙edayBitR)akdKWfa ePaKIeTaHkan;kab;edayx°▄n╔gk■I eGayG˝kdÚTeFVIeGayk■IRtUvkan;kab;[eXIjfa karenaHR)akdCaeFVIedIm,Ix°▄n k˝˙geKaledAx°▄nCaePaKIy:agp■ac;mux kuMeGayeXIjfa karEdleFVIenaHKWeFVIedaysarsiTžiNamYyepSg eTAvij. RbsinebIePaKIBitR)akdminecjmux enABIeRkayePaKIminR)akd ePaKIenaHminGacTaTarbŻNĐePaK│edIm,IlTžkmÁeTACakmÁ siTži)aneLIy . ePaK│enaHRtUvcat;TukCaemaX│ .

 ePaKIRtUvkan;kan;Gclnvt▀˙edayKÁanhwgSaKWfa ePaK│Edl)anmkedayhwgSa minTukCaePaK│RtwmRtUvtamc,ab;eLIy . kŻb:uEn■ ebIkalNaeKeRbIhwgSak˝˙geBlmanttiyCn\tsiTžiesaH mkdeN■ImenaH hwgSaenHKÁan\TžiBlGVIeTAelIePaK│EdleK)anedaysn■iPaB taMgBIedImmkenaHeT .

  ePaKIRtUvkan;kab;Gclnvt▀˙ edaydwgBĄCasaFarN│KWfa ePaKIRtUvkan;kab;eday\tlak;)aMg G˝kTaMgBYgEdlcg;tv:aGMBIsiTžirbs; x°▄nelIvt▀˙enaH nwg)andwgBĄeXIjminxan .

   ePaKIRtUvkan;kab;Gclnvt▀˙edayKÁanGak;xanKWfa ePaKIRtUveFVInUvkicękarpgTaMgBYgtamFmÁtaCaRbRktI k˝˙gry│eBlcaM)ac;Ún karTamTarlTžkmÁsiTži . karGak;xank˝˙gry│eBlx°I bĄe)aHbg;TukeGayenATMenredIm,IeGaymanCICatieLIgvij minEmnCa]bsK┴ dl;lTžkmÁsiTžienaHeT .

   PaKIRtUvkan;kab;Gclnvt▀˙edaysucrwtKWfa ePaKImindwgBIsiTžiCayfaehturbs;ttiyCn elIvt▀˙Edlx°▄nkMBugkan;kan;enaHesaH .

maRta 39 │ k˝˙gkarrg;caMedIm,IeGay)aneTACakmÁsiTžieBjelj ePaK│EdlRsbtambBaět■iÚnc,ab;enH begßIt)anCakmÁsiTžiPNđuik elIGclnvt▀˙ . ePaK│enHGacCakmÁvt▀˙Únkarp°as;b■┌r epŮrsiTži bĄCakmÁvt▀˙ÚnkicękarCMnYj .

maRta 40 │ k˝˙gkarrg;caMkarerobcMeLIgvijnUvb°g;suriyadInigesovePAeKalbBaóIdI GaCJaFrmansmt▀kicękicęRtUvbn■ecjbŻNĐsMKal; siTžikan;kab;Gclnvt▀˙ cMeBaHePaK│Edlmankn°gmk munc,ab;enHcUlCaFrman . bŻNĐsMKal;siTžienHCavt▀˙tagÚnsiTžikan;kab; b:uEn■ minEmnCabŻNĐkmÁsiTžieT ehIykżminEmnCalixitEdltv:amin)anenaHEdr . bŻNĐsMKal;siTžienH GacnwgbegßItCabŻNĐs▀aBrÚnkmÁsiTži EdlmanlkšN│minGactv:a)an luHRtaEtKÁankarCMTas;enAeBlbegßItesovePAeKalbBaóIdI .

    k˝˙gkrNImankarCMTas;TamTar karkMNt;fanrNaCaePaKIRsbc,ab;ÚnGclnvt▀˙enaH RtUvEpąkelIkaresuIbGegßtbEn▀mnUvral; Ps■˙tagEdlBak;BŻnžTaMgGs; . bŻNĐsMKal;siTžikan;kab;Gclnvt▀˙ KWCaPs■˙tagmYyb:uEn■minGackMNt;Et╔k╔g)aneT .

maRta 41 │ RtUvhamXat;karecjbŻNĐsMKal;siTžikan;kab;Gclnvt▀˙EdlminGacykeFVICarbs;╔kCn)an bĄEdlmin)ankan;kab; tamlkšxNđRsbc,ab; .

maRta 42 │ buK┴lTaMgLayEdlmin)ancuHbBaóIePaK│Rsbc,ab;rbs;x°▄n edayehtumin)andwgbĄedayeFVsRbEhs G˝kenaHenAEtman siTžiRtUv)ankarBartamGMNacÚnmaRta 29 maRta 30 nigmaRta 31 Únc,ab;enH .

maRta 43 │ RTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠminGacCakmÁvt▀˙ÚnlTžkmÁsiTži)aneLIy eTaHk˝˙gkrNINakżeday . s▀anPaBÚnG˝kkan; kab;RTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠenAEtmineTogTat;nigxusc,ab;dEdl RbsinCas▀anPaBenaHminekItecjBIkarGnuBaěattamEbbEpn Edl)ankMNt;edayc,ab;eTenaH . buK┴lkan;kab;xusc,ab;RtUvbgšM[cakecjCabnŮan; ehIyRtUvTTYlTNđkmÁEdl)ankMNt;k˝˙gmaRta 259 Únc,ab;enH . buK┴lkan;kab;xusc,ab;KÁansiTžiTamTarsMNgsMrab;cMNayelIkargarnigkarEklMGEdlx°▄n)aneFVI enAelIGcln vt▀˙enaHeLIy .

maRta 44 │ bŻNĐbĄ╔ksarsMKal;siTžikan;kab;Gclnvt▀˙CaRTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠ bĄrbs;nItibuK┴lsaFarN│Edlecjeday GaCJaFrmansmt▀kicę[dl;buK┴l╔kCn RtUvTukCaemaX│nigKÁantÚm°Ktiyut■ . P˝ak;garEdlecjbŻNĐbú╔ksarsMKal;siTžikan;kab; enHRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHmuxc,ab;TaMgxagsuIvilnigRBhÁTNđ . GaCJaFrEdlRBegIyken■IycMeBaHkarrMelaPxusc,ab;tamrebobenH Edlx°▄n)andwg cat;TukCaG˝krYmKMnit ehIyRtUvTTYleTasdUcK˝anwgcarIEdr .

maRta 45 │ k˝˙gkrNIEdlGaCJaFrmansmt▀kicęminRBmecjbŻNĐsMKal;siTžikan;kab;Gclnvt▀˙ G˝kkan;kab;Gclnvt▀˙enaHGaceFVI BakŘb■wgeTARksYgerobcMEdndInKrUbnIykmÁnigsMNg; .

maRta 46 │ karecjbŻNĐsMKal;siTžikan;kab;Gclnvt▀˙edayGaCJaFrmansmt▀kicę [buK┴leRkABIePaKIBitR)akdEdl)ankan;kab; Gclnvt▀˙ KWCabTelÁIsEdlRtUvTTYleTastambBaět■iÚnmaRta 261 Únc,ab;enH .

maRta 47 │ vivaTrvagePaKIcMeBaHGclnvt▀˙mYynwgRtUvdak;[eFVIkaresuIbGegßt nigedaHRsaytamnItiviFIEdl)ankMNt; . lTžpl ÚnkaresuIbGegßtRtUvdak;CUnKN│kmÁkarsurieyadIEdlbegßIteLIgenARksYgerobcMEdndInKrUbnIykmÁnigsMNg; . KN│kmÁkarenH RtUveFVIesck■IsMercelIbdivaTkmÁenaH . k˝˙gkrNIminsuxcit■ KUvivaTGacb■wgeTAtulakar)an . karerobcMnigkarRbRBwt■eTAÚnKN│ kmÁkarenH RtUvkMNt;edayGnuRkwtŘ .

CMBUkTI5

GMBIsm,TandI

maRta 48 │ sm,TandICasiTžiRsbc,ab;Edl)anEcgk˝˙g╔ksarKtiyut■ecjedayGaCJaFrmansmt▀kicę tamGMNacqnŮanusiTži[ rUbvn■buK┴l bĄnItibuK┴l bĄRkummnusSedIm,Ikan;kab;dI nigeRbIR)as;siTžielIdIenaH tamkarkMNt;Únc,ab;enH .

maRta 49 │ sm,TandIRtUveq°IytbeTAnwgRbeyaCn_sg┴m bĄeTAnwgRbeyaCn_esdŠkicę . sm,TandIeq°IytbeTAnwgRbeyaCn_sg┴m GnuBaěat[G˝kTTYlRbeyaCn_erobcMedIm,Isg;lMenAzan bĄ╝nigdaMdMNaMenAelIdiEdlCakmÁsiTžirbs;rdŠ edIm,IFanakarciBaęwmCIvit . sm,TandIeq°IytbeTAnwgRbeyaCn_esdŠkicę GnuBaěat[G˝kTTYlRbeyaCn_kab;qßar TajykpledayeFVIGaCIvkmÁksi]sSahkmÁ elIdIÚnRBHraCaNacRkkm<˙Ca .

maRta 50 │ sm,TanGacmanrUbPaBepSgeTotdUcCakarGnuBaěat[eRbIR)as; erobcMbĄeFVIGaCIvkmÁdIEdlCaRTBŘsm,t■irbs;rdŠ eTaHCaPóab;bĄminPóab;eTAnwgkarbMeBjesvasaFarN│kżeday manCaGaTÎ sm,TanEr: sm,TankMBg;Ep sm,TanRBlanyn■ehaH sm,TanerobcMtMbn;]sSahkmÁ sm,TanensaT . sm,TanTaMgenHminzitenAeRkambTbBaět■iÚnc,ab;enHeT .

maRta 51 │ sm,TandIminGacRbKl;[eday\tKitÚf°eT elIkElgEtsm,Taneq°IytbeTAnwgRbeyaCn_sg┴mEdlRbKl;[RKYsar RkIRksMrab;taMgTIlMenA bĄ╝nigdaMdMNaMciBaęwmCIvit .

maRta 52 │ sm,TandIGacbegßIt)anEtsiTžik˝˙gry│eBlmYyCakMNt;tamkicęsnŘa Edl)anbegßItsm,TanenaHRsbtambBaět■iÚn c,ab;enH . sm,TandIminGacQandl;karbegßItnUvsiTžiCakmÁsiTžielIdI Edl)anp■l;Casm,TanCaRbeyaCn_dl;samICnenaHeT elIkElgEtcMeBaHsm,TanEdleq°IytbeTAnwgRbeyaCn_sg┴m .

maRta 53 │ sm,TandIminGacekItecjBIs▀anPaBkan;kab;dICak;Es■g)aneT . sm,TandIRtUvsMGagelIlixitKtiyut■Cak;lak;Edl )anecjmunkarkan;kab;dIedayGaCJaFrmansmt▀kicęKWrdŠ bĄsmUhPaBEdndIsaFarN│ bĄRKwHs▀ansaFarN│EdlCakmÁsiTžikrÚndI EdlRtUv)anp■l;Casm,Tan . sm,TanRtUvEtcuHbBaóIenARksYgerobcMEdndInKrUbnIykmÁnigsMNg; .

maRta 54 │ sm,TandIRtUvmanlkšxNđ . sm,TanRtUvEtGnuelameTAtambTb,Baět■iÚnc,ab;enHEdlCasN■ab;F˝ab;saFarN│ . lixitsm,TanGacmanx edayELkepSgeTot EdlmantÚm°CakicęsnŘa .

maRta 55 │ sm,TandIRtUv)andkhUtvijedayesck■IsMercxagrdŠ)alk˝˙gkrNIlkšxNđc,ab;minRtUv)aneKarB . krNIenHsm,Tanik mansiTžib■wgeTAtulakartamnItiviFIEdlc,ab;)ankMNt; .

sm,TandIGacRtUv)anTukCaemaX│edaytulakar kalebIsm,TanikmineKarBx edayELkEdlmanEcgk˝˙gkicęsnŘa .

maRta 56 │ siTžirbs;sm,TanikelIdIEdl)anp■l;Casm,Tank˝˙gkML˙geBlÚnsm,Tan KWCasiTžiEdlTTYls┴al;dUcCakmÁsiTžikrelIk ElgEtkarepŮrsiTži . sm,TanikmansiTžiCaBiessk˝˙gkarkarBars▀anPaBrbs;x°▄n edayGaCJaFrmansmt▀kicę . sm,TanikGackar BardIEdl)anp■l;Casm,Tan[x°▄ncMeBaHkarT«nŮan bĄkarb:HBal;eTaHCatamrUbPaBNakżeday . sm,TanikGacTajyknUvplitpl BIdIrbs;x°▄n eFVIkarerobcMdaMduHRsbtameKalbMNgÚnsm,Tan . sm,TanikminGacEkERbeKalbMNgÚnsm,TaneFVI[b:HBal;dl; rcnasm<ŻnžFmÁCati nigeFVIGaCIvkmÁEdlmanlkšN│CakarbMp°ajenAcugbBaęb;Únsm,Tan)aneLIy .

maRta 57 │ karepŮrdIsm,TanminGaceFVIeLIgtamry│karepŮrsiTži)aneLIy . karepŮrdIsm,TanGacekIteLIgEttamry│karbegßIt kicęsnŘafÁIÚnsm,TanedayGaCJaFrmansmt▀kicę CaKuNRbeyaCn_dl;G˝kTTYlsiTžism,TanfÁI .

k˝˙gkrNIEdlsm,TanikTTYlmrNPaB TayaTTaMgLayrbs;exÁacRbsinCamanbMNgGacnwgbn■eRbIR)as;siTžiTaMgenaH k˝˙gry│eBl sm,TanEdlenAsl; .

maRta 58 │ sm,TandIGaceFVIeLIg)anEtenAelIdIEdlCacMENkÚnRTBŘsm,t■i╔kCnrbs;rdŠ . sm,TandIminGacb:HBal;p°┌v KmnaKmn_dIcMNIp°┌v nigcaM)ac;sMrab;EfTaM kżdUcCap°┌vTwk RtBaMg bwgnigEdnTwkbMrug EdlmanRbeyaCn_dl;karrs;enArbs;RbCaBl rdŠeLIy .

maRta 59 │ sm,TandIGacmanTMhMeRcInbMputRtwmEt 10>000 ČmYymuwnhiktaŽ . sm,TandIEdlsMercehIy ehIymanTMhMelIsBI TMhMkMNt;xagelICakmÁvt▀˙Únkarkat;bn▀y . b:uEn■RbsinebIkarkat;bn▀yenHman\TžiBleFVI[xUcRbeyaCn_GaCIvkmÁEdlkMBugman dMeNIrkar sm,TanikGacnwgTTYl)ankarelIkElgCaBiess . nItiviFIÚnkarkat;bn▀ynigkarelIkElgCaBiessRtUvkMNt;edayGnu RkwtŘ. RtUv)anhamXat;karecjlixitsm,TandżeRcInkEn°g[buK┴lEtm˝ak; bĄ[nItibuK┴leRcIn EtRKb;RKgedayrUbvn■buK┴l bĄnIti buK┴ldEdl▓ EdlmanTMhMsrubFMCagTMhMEdl)ankMNt;enAvakŘxŻNđxagelI .

maRta 60 │ nItiviFIÚnkarp■l;sm,TandIsMrab;karsg;lMenAzannigsm,TandIksikmÁ sMrab;karciBaęwmCIvitbĄGaCIvkmÁksi]sSahkmÁ RtUvkMNt;edayGnuRkwtŘ .

maRta 61 │ ry│eBlÚnsm,TandIRtUvkMNt; 99 ČekAsibR)aMbYnŽ q˝aM y:ageRcIn .

maRta 62 │ ral;sm,TandIsMrab;dMNaM]sSahkmÁRtUvcab;ep■ImeFVIGaCIvkmÁk˝˙gry│eBl 12 Čdb;BIrŽ Ex bnŮab;BIkarp■l;sm,Tan ebImindUec˝aHeT nwgRtUvTukCaemaX│ . karxkxaneFVIGaCIvkmÁry│eBlelIsBI 12 Čdb;BIrŽ Ex naM[manemaXPaBsm,Tan Rbsin ebIkarxkxanenaHBuMmanmUlehtuRtwmRtUv .

    ral;sm,TandIEdl)anp■l;[munc,ab;enHcUlCaFrman ehIymin)aneFVIGaCIvkmÁcab;BI 12 Čdb;BIrŽ Ex eLIgeTA KitBIÚfÂEdl c,ab;enHcUlCaFrmanRtUvTukCaemaX│ RbsinebIkarxkxanmin)aneFVIGaCIvkmÁenaHBuMmanmUlehtuRtwmRtUv .

    ral;karmin)anbMeBjkicętamesovePAbnŮ˙kedaysm,Tanik naM[mankardkhUtsm,Tan . k˝˙gkarkrNIÚnkardkhUtsm,Tan enaHeTaHCamanmUlehtuGVIkżeday sm,TanikKÁansiTžiTarsMNgÚnkarxUcxatNamYyeLIy .

CMBUkTI 6

GMBIreboblTžkmÁÚnkmÁsiTži

maRta 63 │ karepŮrkmÁsiTžiGclnvt▀˙rvagbuK┴l╔kCntamry│karlk; kardUr kareFVIGMeNay bĄtamry│sn■tikmÁRtUvGnuvt■tam bBaět■iÚnc,ab; .

Ep˝kTI 1 │ GMBIlTžkmÁedaykarlk;Gclnvt▀˙

maRta 64 │ karlk;Gclnvt▀˙KWCakicęsnŘaEdlGnuBaěat[epŮrsiTžiCakmÁsiTžiÚnGclnvt▀˙BIG˝klk;eTA[G˝kTij edayG˝kTijRtUv bg;R)ak;Úf°Gclnvt▀˙enaHeTACaG˝klk; .

maRta 65 │ karepŮrkmÁsiTžiminGacCMTas;BIttiyCn)an luHRtaEtkicęsnŘalk;Gclnvt▀˙RtUv)aneFVICalaylkšN_GkSr tamTRmg; lixityfaPUteFVIedayGaCJaFrmansmt▀kicę ehIyRtUv)ancuHbBaóIenAGg┴PaBsurieyadI . kicęsnŘalk;Et╔k╔gminGaccat;TukCakar epŮrkmÁsiTžiRTBŘenaHeBjlkšN│c,ab;)aneLIy .

maRta 66 │ buK┴lEdlmansBaótiExÁrnigmansmt▀PaBcuHkicęsnŘaGaclk;bĄTijRTBŘCaGclnvt▀˙)an .

buK┴lEdlminGaclk;)anKW │

- buK┴lEdlminEmnCakmÁsiTžikrÚnRTBŘEdlRtUvlk;

- kmÁsiTžikrÚnRTBŘGviPaK edayKÁankaryl;RBmBIkmÁsiTžikrGviPaKepSgeTot

- buK┴lEdlmanGclnvt▀˙CakmÁvt▀˙ÚnkarrwbGUs .

buK┴lEdlminGacTij)anKW │

- GaNaBŘa)alminGacTijRTBŘrbs;)alitx°▄n

- hitUbt▀mÍk│minGacTijRTBŘEdlx°▄nRKb;RKg

- ecARkm bĄP˝ak;garrdŠ)alminGacTijRTBŘkEdlyut■aFikarrbs;x°▄n bĄEdlx°▄nmanebskkmÁlk;

- buK┴lEdlmanRTBŘRtUvrwbGUsminGacTijRTBŘenaHvij)aneT .

maRta 67 │ karlk;rvagshBŻnžRtUvTukCaemaX│ .

maRta 68 │ G˝klk;RtUvFanaCamYyG˝kTij k˝˙gkicęsnŘa cMeBaHGclnvt▀˙Edllk;nUvral;vikar│Gaf’kM)aMgsMxan;▓ ebIBuMenaHeTnaM[ manktikaePTÚnkarlk; .

maRta 69 │ karepŮrkmÁsiTžiRtUvcat;TukCa)anseRmccab;BIeBlEdl)ancuHbBaóIkicęsnŘaenaHenAGg┴PaBsurieyadI . ÚfÂlk;RtUvEt cuHk˝˙gkicęsnŘalk; ebImindUec˝aHeTkicęsnŘalk;enaHRtUvTukCaemaX│ . kicęsnŘalk;Gclnvt▀˙nwgGaccuHbBaóI)an luHRtaEtPaKI TaMgGs;)anbg­ajPs■˙tagfa ral;BnždarelIRTBŘenaHRtUv)anbg;rYc .

Ep˝kTI 2 │ GMBIlTžkmÁedaykardUrGclnvt▀˙

maRta 70 │ kardUrGclnvt▀˙KWCakicęsnŘaEdlPaKITaMgsgxagRBmeRBog[Gclnvt▀˙K˝aeTAvijeTAmk .

kardUrGclnvt▀˙GnuBaěat[epŮrkmÁsiTžiÚnRTBŘCaGclnvt▀˙)an .

kardUrenHRtUvmanlkšxNđdUcK˝anwgkarlk;Edr .

Ep˝kTI 3 │ GMBIlTžkmÁedaysn■tikmÁ

maRta 71 │ GacepŮrtamry│sn■tikmÁ\tbN■aM sn■tikmÁmanbN■aM bĄGcęyTannUv │

- RTBŘCaGclnvt▀˙EdlbŻNĐkmÁsiTžiRtUv)anerobcMCas▀aBrRsbtambBaět■iTaMgLayÚnc,ab;enH

- ePaK│TaMgLayRsbtamc,ab;edayeyageTAelIbŻNĐbĄ╔ksarKtiyut■ bĄPs■˙tagepSg▓eTot

- ral;GvyvePTÚnkmÁsiTži nigral;siTžiPNđikGclnvt▀˙ .

maRta 72 │ k˝˙gkrNIsn■tikmÁ karKitry│eBlcaM)ac;Únkarkan;kab;Gclnvt▀˙ sMrab;lTžkmÁkmÁsiTžieBjeljdUcEdl)anbBaět■i k˝˙gmaRta 30 nigmaRta 31 Únc,ab;enH RtUvrab;cab;BIeBlEdlexÁac)ancUlkan;kab;RTBŘenaH .

maRta 73 │ RTBŘCaGclnvt▀˙EdlRKan;Etkan;kab;edayCak;Es■g ehIyminTan;)ancuHbBaóI bĄbBaóak;edaylixitrdŠ)al b:uEn■RtUv )ankan;kab;RsbtamlkšxNđÚnc,ab;kżGacCakmÁvt▀˙ÚnkarepŮrtamsn■tikmÁ)anEdr .

maRta 74 │ k˝˙gkrNIRTBŘkan;kab;KÁanbŻNĐRtUv)anepŮrtamry│sn■tikmÁ TayaTEdlCaG˝kkan;kab;fÁIGacbn■cat;EcgRTBŘenaH nwgTTYl)annUvkicękarBar edayehtufas▀anPaBrbs;x°▄n eq°IytbeTAnwglkšxNđÚnc,ab; .

    k˝˙gkrNIenH GaCJaFrmansmt▀kicę bĄCnNakżedayminGacykelsBIs▀anPaBÚnkarkan;kab;Cak;Es■grbs;exÁac bĄykelsBIkar xVHnUvkarCMrHmrtkRtwmRtUvedIm,IeFVI[b:HBal;siTžiÚnTayaT nigCaBiessedIm,IbdiesFkarTTYls┴al; bĄminbBaóak;karkan;kab;rbs; eK)aneLIy .

maRta 75 │ kalebIGclnvt▀˙CamrtkeRbIR)as;sMrab;CalMenAdŠanÚnRKYsarrbs;exÁac bĄdIeRbIR)as;sMrab;karp┴t;p┴g;CIvPaBeday pŮal;TayaTminGaces˝IsuMEbgEck bĄsMerclk;RTBŘenaHeT elIkElgmankaryl;RBmedayc,ab;BIshTayaTTaMgGs; . k˝˙gkrNI mankarCMTas;GMBIkarEbgEckmrtk shTayaTmansiTžib■wgeTAtulakaredIm,IsuM[edaHRsayTMnas;enH . karlk;cMENksiTžirbs; shTayaTNam˝ak;RtUvTukCaemaX│ RbsinebIKÁankaryl;RBmc,as;las;BIshTayaTTaMgGs; . m:ŘageTotcMeBaHshTayaTEdl )anlk;cMENksiTžirbs;x°▄nenH RtUv)at;bg;siTžiÚnsn■tikmÁelIRTBŘEdl)anlk; . shTayaTNam˝ak;Edl)anbMBankarhamlk; mrtkenH RtUvTTYlxusRtUvEtm˝ak;╔gelIGMeBIrbs;x°▄ncMeBaHG˝kTij .

maRta 76 │ TayaTTaMgLayEdlminGacbn■nirn■rPaBÚnkarkan;kab;RTBŘCamrtk)anedayCak;Es■g bĄedayKtiyut■ bĄmincg; TTYlbnŮ˙kedayx°▄n╔g GaceFVIkarepŮredayRbKl;siTži[ttiyCn)an .

maRta 77 │ ebIG˝kTTYlsm,TandIeq°IytbeTAnwgRbeyaCn_esdŠkicęminEmnCaRkumh‘un ehIymanbŻNĐGclnvt▀˙kan;kab;edayrUbvn■ buK┴lm˝ak;EdlTTYlmrNPaBsm,TanenaH minGacCakmÁvt▀˙ÚnkarEbgEckedayKÁankaryl;RBmBIGaCJaFrrdŠ)al Edl)anp■l; sm,Tan)aneLIy .

maRta 78 │ RTBŘTaMgLayEdlkmÁsiTžikrs°ab;edayKÁanbnSl;TuknUvTayaT bĄGcęylaPI RtUvRtLb;mkCarbs;rdŠ ehIyRtUv bBaę┌lk˝˙gRTBŘsm,t■i╔kCnrbs;rdŠ .

maRta 79 │  karcat;EcgmrtkRtUvs▀itenAeRkamviFanTaMgLay ÚnTMlab;RbÚBNIk˝˙gerOgenH k˝˙g eBlrg;caMkar Rbkas[eRbI RkmedŠb,evNIfÁI .

Ep˝kTI 4 │ GMBIlTžkmÁedayRbTankmÁ

maRta 80 │ RbTankmÁKWCakicęsnŘaEdlCnm˝ak;ehAfaG˝k[ bĄ TaykepŮrnUvkmÁsiTžIÚnRTBŘsm,t■i rbs;x°▄n [eTACnkm˝ak;eTot ehAfa G˝kTTYlbĄ bdiKahk EdlRBmTTYlykRTBŘenaH .

maRta 81 │ RbTankmÁGclnvt▀˙minGacRtUv)anCMTas;BIttiyCn)an luHRtaEtRbTankmÁenaHRtUv )aneFVICalaylŻkšGkSr tam TMrg;lixityfaPUt ehIyRtUv)ancuHbBaóI enAGg┴PaBsurieyadI .

maRta 82 │ Gclnvt▀˙GacCakmÁvt▀˙ÚnRbTankmÁ rvagG˝kenArs;bĄRbTankmÁedyehtumrN│ bĄ GcęyTan . RbsinebICaRbTankmÁ eTAvijeTAmk Rbtibt■ikarenHbegßIt)anCakarb■┌r .

maRta 83 │ rdŠGaeFVIGMeNayCaGclnvt▀˙cMeBaHEtrUbvn■buK┴l edayehtuplsg┴mkicę edIm,I[s˝ak; enA bĄdaMdMNaMcwBaęwmCIvit . tMÚlGclnvt▀˙ Edlp■l;[RtUv)ankMNt;smRsbeTAnwgeKaledANamYy Edlcg;)an nigminGnuBaěat[ekgykkMÚr bĄeFVIman)an minsmRsbeTAnwgkMritCIvPaBsg┴mÚnG˝kTTYl . RbTankmÁEdlrdŠ)aneFVIBImunmkehIy minGacesIerI)aneLIy .

maRta 84 │ RbTankmÁRTBŘCaGclnvt▀˙ minGacdkhUtmkvij)aneLIy enAeBlEdlmankarRBm TTYlehIyenaH . RbTankmÁenH GaceFVIkarepŮrsiTžI)anP°am . b:uEn■TaykGacrkSaTuksMrab;x°▄nnUv siTžilubePaKÚnRTBŘsiTžieRbIR)as;nigGaRsŻy enAÚnGclnvt▀˙Edl RtUvEcgk˝˙gkicęsnŘa nigRtUvcuH bBaóIenAGg┴PaBsurieyadI .

matikaTI 3 GMBIrbbkmÁsiTži╔kCn

CMBUkTI 7

GMBIsiTžI nigkatBVkicęÚnkmÁsiTžikr

Ep˝kTI 1 │ GMBIkarGaRsŻy plÚnkmÁsiTžI

maRta 85 │ kmÁsiTžikrÚnRTBŘ CaGclnvt▀˙ mansiTžieRbIR)as;GaRsŻypl nigcat;EcgRTBŘrbs; x°▄np■ac;mux nigTUlMTUlaykMu[Et ykRTBŘenaHeTAeRbIR)as;k˝˙gbTNamYyEdlc,ab;)anhamXat; .

maRta 86 │ kmÁsiTžikr ÚnRTBŘminGaceRbIR)as;RTBŘenaH k˝˙geKaledABŘa)aT bĄrMxandl;ttiyCn CaBiessdl; G˝kCitxagrbs; x°▄n)aneLIy .

maRta 87 │ kmÁsiTžikrÚndIGaceFVIenAelIdI ral;kardaMduH karerobcMnigkarsagsg;tambMNgrbs;x°▄n elIElgEt manc,ab;hamXat; .karerobcMbĄ karsagsg;TaMgenaHCakmÁsiTžirbs;x°▄n TaMgGs;Rsb tambBaět■iÚnEp˝kTI 3 ÚnCMBUkenH .

maRta 88 │ kmÁsiTžikrÚnRTBŘCaGclnvt▀˙GacerobcM bĄEkERb)anedayesrInUvRbePT nigrcnasm<Żnž edImÚnRTBŘrbs;x°▄n Rsbtam kareRbIR)as;Edlx°▄ncg; eFVItamkarkMNt;Únc,ab; .

maRta 89 │ cat;TukCakarEkERbRbePT bĄrcnasm<ŻnžedImÚnRTBŘCaGclnvt▀˙k˝˙gnŻyÚnc,ab;enH manCaGaTÎ karKas;randI karkab; ÚRBeQI kardaMdMNaMelIdIenaH karcak;bMeBjdI karQUsBRgabP˝M karCIkrukrk karCIkykdIecj karCIkGN■┌gEr:bĄ kEn°gykfÁ kar erobcM bĄkareFVIsÂ▄tEdnvarICati karerovcMdIksikmÁeTACaTIRbCMCn karbegßIttMbn;]sSahkmÁ nigkarbegßItTItaMgeragcRk .

maRta 90 │ kmÁsiTžikrÚnÚpŮdIKWCakmÁsiTžikar ÚnEp˝keRkamdI nigral;GVI▓EdlGacTajykpl)an kMu[EtpŮ˙ynwgbBaětiÚnmaRta 88nigmaRta 89 Únc,ab;enH . b:uEn■kmÁsiTžikrminGacTamTar ykCakmÁsiTžiCabdimakr cm°ak;RkeLat bĄburaNvt▀˙RKb;RbePT Edl)anrkeXIj . s˝aÚdTaMgenHCacMENkÚnebtikPNđCati ehIyRtUvEtRbKl;[RksYgvb,F’m nig viciRtsil,│ .

maRta 91 │ kmÁsiTžikrÚnÚpŮdIkżCakmÁsiTžikrÚnlMhrGakas nigvt▀˙FatuGciÚ«n■y_Edls▀itenAcMBIelIdICakmÁsiTžirbs;x°▄n elIkElg EtbN■ajExSGK┴IsnI nigTUrKmnaKmn_EdlrtUvGnuvt■tamc,ab;edayELk . CaBiesskmÁsiTžikrGackab;EmkeQIG˝kCitxagEdl lycUlmkelIkmÁsiTžirbs;x°▄n bĄebH ykplEp°eQIenaH)an . b:uEn■kmÁsiTžikrminGachamXat;karehaHehIr edayGakasyanRKb; RbePT)aneLIy .

maRta 92 │ kmÁsiTžkrÚnRTBŘCaGclnvt▀˙ GacbegßIt)anCaR)atiePaKÚnkicęsnŘaRsbtambBaěti Edl)andak;kMNt;k˝˙gmatikarTI 5Únc,ab;enH .

maRta 93 │ kmÁsiTžikrÚnRTBŘGaccat;Ecg plitplnigkarekIneLIgtamFmÁCati bĄtamsb,nimiÁt■EdlpSMK˝a . bĄEdlCab;CamYy nwgRTBŘenaHtamviFanEdl)ankMNt;k˝˙gEp˝kTI2 nigTI3 ÚnCMBUkenH .

Ep˝kTI2 │ GMeBI])aKmn_plitpl nigplTunÚnkmÁsiTžI

maRta 94 │ kmÁsiTžikrÚnRTBŘCaGclnvt▀˙ mansiTžiTTYlplRKb;Ebby:agBIRTBŘenaH manplFmÁCati nigplsIuvil tamsiTži ])aKmn_. plFmÁCatiKWplEdlekItBIdIeday╔k╔g bĄedayGMeBIrbs;mnusS . plsIuvilKWplTun FnlaP nigkarR)ak; .

maRta 95 │ plElekItecjBIdMNaMelIRTBŘ CadIrbs;kmÁsiTžikrÚnRTBŘenaH luHRtaEtkmÁsiTžikrenaH )ansgtMÚlÚnkarPó▄rras; BlkmÁnigBUCEdl)aneFVICayfaehtuedayttiyCn .

Ep˝kTI 3 │ GMBIkarekInÚnkmÁsiTžI

GnuEp˝kTI 1 │ GMBIkarekInedayGMeBIrbs;mnusS

maRta 96 │ sMNg; dMNaM nigkarŘTaMgLayEdl)aneFVIenAelIdI bĄenAeRkamdIRtUv)ancat;Tukfa )aneFVIedaykmÁsiTžikredayesah‘uy pŮal;x°▄nehIyCarbs;kmÁsiTžikrenaH elIkElgEtmanPs■˙tagpŮ┌yBIenH .

maRta 97 │ kmÁsiTžikarÚndIEdl)aneFVIkarsagsg; daMduHbĄerobcMedayeRBIsmÍar│EdlminEmnCarbs;x°▄n RtUvecjÚf°smÍar│TaMg enaH[męas;eKvij . kmÁsiTžikrenaHGacRtUv)anp■nŮaeTas[sgCmÂWcit■pgEdr RbsinCaman b:uEn■męas;smÍar│ KÁansiTžidkyksmÍar│ enaHecjeLIy .

maRta 98 │ kalebIdMNaM sMNg;nigkarerobcMTaMgLayRtUv)aneFVIeLIgedaybMBanBIttiyCn nigedaysmÍar│rbs;x°▄n kmÁsiTžikrÚn dImansiTžirkSaTukrbs;TaMgenaH bĄbgšM[ttiyCnenaHdkykecj)an . RbsinebIkmÁsiTžikrÚndI sMudkykecjnUvdMNaM nigsMNg; Edl)aneFVIedaybMBan esah‘unÚnkardkecjCabnŮ˙krbs;ttiyCn ehIyKÁansMNgNamYysMrab;G˝kenaHeT . ttiyCnenaHkżGac RtUvp■nŮaeTas[sgCmÂWcit■pgEdr RbsinebImanBŘsnkmÁCayfaehtudl;kmÁsiTžikrÚndI . RbsinebIkmÁsiTžikrcg;rkSaTukdMNaMnig karŘTaMgenaH kmÁsiTikrenaHRtUvsgÚf°smÍar│ nigÚf°kargaredayminKitdl;tÚm°elIs ticbĄeRcInEdlGacnigekIntÚm°enaHeT .

    cMeBaHdMNaM sMNg; bĄkarŘTaMLayEdl)aneFVIedayttiyCn edaysucrit dUcmanEcgk˝˙gmaRta 38Únc,ab;enH kmÁsiTžikrminGac sMudkykecjnUvkarŘ dMNaM bĄkarerobcMTaMgenaH)aneLIy . kmÁsiTžikarmanCMerIsBIr bĄmYysgÚf°smÍar│nigÚfÂBlkmÁ bĄmYysgCa TwkR)ak;esÁInigtÚm°elIs EdldI)anekIntMÚlkż)an .

GnumŻtTI 2 │ GMBIkarekInedayFmÁCati

maRta 99 │ dIduHEdlekIneLIgCabn■bn■ab; bn■icm■g▓elIdICab;mat;Ten°bĄsŮwg ERBkehAfal,ab; . l,ab;RtUv)anCaRbeyaCn_ dl;kmÁ siTžikrEdlmandICab;mat;TwkEdlnava bĄk,┌necjcUl)an bEN■t)an bĄmin)an . k˝˙gkrNInavabĄk,┌necjcUl)an bEN■t)an kmÁsiTži kr RtUvTukp°┌vsMrab;TajBYr navaRsbeTAtambTbBaóaTaMgLay .

maRta 100 │ cMeBaHdIEdlekIneLIgedaysarcrn■TwkhUr naMl,ab;bn■icm■g▓emIlmindwg BIRcaMgmšageTAKrenARcaMgmšageTot Cab;Ca mYynigdIG˝kepSg kmÁsiTžikrÚndIEdlCab;nwgdIduHenaHTTYl)anKuNRbeyaCn_Únl,ab;enH edayminGaceGayG˝kmandIenARcaMgmšag Edl)at;dImktv:aykdIEdl)at;enaH)aneLIy .

maRta 101 │ RbsinCaTen° bĄsŮwg ERBk EdlnavaecjcUl)an bĄmin)annaMykecjedaykm°aMgTwkCMnn;P°am▓ nUvcMENkdIdżFM nig Gacs┴al;)an BIRcaMgmšageTAPóab;nigdIxageRkamExSTwk bĄnwgRcaMgmšageTot kmÁsiTžikrÚndIEdl)ak;ecjGactv:aykCakmÁsiTžirbs; x°▄nvij)an EtRtUvdak;BakŘbN■wgk˝˙gry│eBly:agyU1 ČmYyŽ q˝aM KitBIÚfÂekIeLIgÚnRBwt■karN_enaH ebIhYsry│eBlenaHbN■wgTam TarminRtUv)anykmkedaHRsayeLIy elIkElgkmÁsiTžikrÚndI EdlmandI)ak;eTAPóab;enaHminTan;)ankan;kab;enAeLIy .

maRta 102 │ ekaHFM ekaHtUc nigdIduHTaMgLayEdlnwgkekItfÁIk˝˙gÚpŮTen° bĄsŮwgERBk EdlnavabĄk,┌necjcUl)an bEN■t)anCa rbs;rdŠ.

maRta 103 │ ekaHFM ekaHtUc nigdIduHTaMgLayEdlnwgkekItfÁIk˝˙g sŮwg ERBk EdlnavabĄk,┌necjcUlmin)an bEN■tmin)an RtUv )anmkkmÁsiTSkrÚndICab;RcaMgEdlmanekaH bĄdIduHenaH. RbsinebIkarduHenaHmin)anduHRCuleTARcaMgmšageTenaH RtUv)ankmÁsiTžikr EdlmandI Cab;RcaMgTaMgsgxag KitBIbnŮat;BuHBak;kN■alsŮwg .

maRta 104 │ RbsinebIsŮwg ERBk bĄTen°begßItCap°┌vTwkfÁImYykat;ykdIkmÁsiTžiG˝kenACab;mat;TwkNam˝ak; ehIybegßIt)anCaekaH mYykmÁsiTžikrenaHrkSa)ansiTžI CakmÁsiTžiÚndIrbs;x°▄n Edldac;enaHdEdl eTaHbICaekaHenaHduHk˝˙gTen° bĄsŮwg ERBkEdlnavak,┌n ecjcUl)an bEN■t)ankżeday .

maRta 105 │ RbsinCaTen°bĄsŮwg ERBkNamYyEdlnavabĄk,┌necjcUl)an bEN■t)anbegßItCap°┌vTwkfÁImYyedaye)aHbg;ecalnUv p°┌vTwkcas; kmÁsiTžikrEdlmandICab;RcaMgenaH GaceFVIlTžkmÁkmÁsiTžik˝˙gÚpŮTen°bĄsŮwg ERBkcas;EdleKakenaH)an ehIym˝ak;▓RtUv )antamsiTžirbs;x°▄nrhUtdl;ExSbnŮat;EdlBuHBak;kN■alTen°bĄsŮwg ERBkenaH. Úf°dIÚnp°┌vTwkcas;enaH RtUv)ankMNt;edayG˝kCMnaj EdlEtgtaMgedaytulakarext■-RkugTIenaH tamBakŘes˝IsMuBIGCJaFrext■-RkugbĄBIPaKIEdlmanRbeyaCn_k˝˙gerOgenH .

    ebIkmÁsiTžikrenAmat;TwkenaH mincg;)andIenaHtamÚf°EdlG˝kCMnajkMNt;eT GCJaFrRtUvlk;LayL˙gp°┌vTwkcas;enaH[saFarN│ Cn. Úf°Edl)anmkBIkarlk;dIenaHRtUvykeTAEck[kmÁsiTikr EdlmandIdac;eTAenaH tamsmamaRtÚndiEdlxUcxat erog▓x°▄n .

Ep˝kTI 4 │ GMBIkarCYlGclnvt▀˙

maRta 106 │ kmÁsiTžikrÚnRTBŘCaGclnvt▀˙ GacCYlRTBŘrbs;x°▄n[G˝kdżÚT)an . karCYlCakicęsnŘaEdlkmÁsiTžIkr ÚnRTBŘ mYyRbKl;kmÁsiTžienaH[CnNam˝ak;eRbIR)as;k˝˙g ry│eBlNamYy edayykCaR)ak;Q˝▄lmkvijy:ageTogTat; tamsmamaRtÚn ry│eBleRbIR)as; . kicęsnŘaÚnkarCYlGclnvt▀˙ehAfa PtisnŘa. kicęsnŘaCYlGclnvt▀˙manBIry:agKW karCYlry│eBlminkMNt; nigkarCYlry│eBlkMNt; . karCYlry│eBlkMNt;man karCYlry│eBlx°I Gacbn■CafÁI)an nigkarCYlry│eBlEvg 15 Čdb;R)aMŽ q˝aMbĄelIs .

maRta 107 │ kicsnŘaCYlry│eBlminkMNt; bĄry│eBlx°I ehIyGacbn■CYlCafÁI)anbegßItCaTMnak;TMngpŮal;x°▄nrvagPtisnŘa btI nigG˝kCYl . karCYlbn■ttiyCn GaceFVIeTA)an luHRtaEtmankarRBmeRBˇgedayCak;lak; bĄkarGnuBaěatBIkmÁsiTžikr .

maRta 108 │ kicęsnŘaCYlry│eBlEvgbegßI)anCakmÁsiTžiPNđikelIGclnvt▀˙ . siTžienHGacRtUv)anRbKl;[edaymanÚf bĄepŮrbn■ tamry│sn■ikmÁ .    RTBŘEdk)anCYlry│eBlEVgGacCakmÁvt▀˙ÚnkarerobcM nigkarbMEb°g kMu[EtkargaenaHmanGanuPaBbMp°ajbĄ bMEb°gCasarvn■nUvsPaBedImÚnvt▀˙enaH elIkElgkrNImanEcgedayELkk˝˙gPtisnŘa .

enAeBlputkMNt;ÚnkarCYl PtisnŘabtI bĄTayaTTaMgLayrbs;CnenHTTYl)anmkvijnUvkmÁsiTžiejeljÚnsMNg; edayKÁankar sgesah‘uy k˝˙gkarerobcMbĄkarElGMlrTaMgLayEdl)aneFVIedayG˝kCYl . PtisnŘagbtIbĄTayaT minGacbgšMG˝kCYl[RbKl; Gclnvt▀˙ tams▀anPaBedIm)aneLIy ebIsinCaG˝kCYleKarBbTbBaět■iÚnvakSxNž2 ÚnmaRtaenH .

maRta 109 │ PtisnŘaRtUveFVIeLIgtamqnŮ│ÚnbN■aPaKInwgtambBaěti■Únc,ab; bĄbTbBaóaTUeTACaFrman . PtisŘaRtUvEteFVIeLIg CalaylkŻšGkSr . PtisnŘaeFVIedaypŮal;mat;RtUvTukCabeN■aHGasn˝ ehIyGacRtUv)anbBa─b;enARKb;eBledayCUndMNwgCamun k˝˙gry│eBesÁInwgry│eBlbgR)ak;Q˝▄l .

maRta 110 │ munkarcUlGaRsŻyplelIGclnvt▀˙ G˝kCYlRtUvEtdwgGMBIs▀anPaBÚnGclnvt▀˙ nigsmÍar│enAnwgkEn°gEdl)anerobcM tamkarRBmeRBˇgCamYynwgPtisnŘabtI . karmin)anBinitŘs▀anPaBGclnvt▀˙ nwgsmÍar│enAnwgkEn°genAeBlcUlGaRsŻyplRtUv cat;TukfaRtwmRtUvtamlkšxNđdUcmanEcgk˝˙gPtisnŘa . RTBŘEdlCYlminRtUvmanvikar│ Gaf’kM)aMgEdleFVI[kareRbIR)as;minGac RbRBwt■eTA)antamFmÁtaeLIy .

maRta 111 │ G˝kCYlRtUvFanakarEfTaMRTBŘ CaFmÁtanigRtUvsgmkvijk˝˙gs▀anPaBmYyRsbtams▀anPaBÚnGclnvt▀˙ nwgsmÍar│ enAnwgkEn°g enAeBlputkMNt;ÚmkicęsnŘaCYl edayKitTaMgtMÚlÚnkarxUcxat EdlekItBIkareRbIR)as;minFmÁta elIkElgkrNIman EcgedayELkk˝˙gPtisnŘa .

maRta 112 │ PtisnŘabtIminRtUveFVIskmÁPaB bĄ\riyabTGVI EdlGaceFVI[bgąak;bĄrMxandl;GaRsŻypl rbs;G˝kCYlpŮ˙yBIPtisnŘa eLIy .

maRta 113 │ EbbbTÚnkicęsnŘaCYlGclnvt▀˙edIm,IeRbIR)as;sMrab;s˝ak;enA sMrab;BaNiCókmÁ sMrab;]sSahkmÁ knigsMrab;ksikmÁ RtUvkMNt;edayGnuRkwtŘ .

Ep˝kTI 5 │ GMBIviFandI

maRta 114 │ siTžinigkatBVkicęÚnkmÁsiTžikr RtUv)ankMritedayviFandITaMgLayedaysMedAFanakarBarplRbeyaCn_TUeTAEdlkMNt; edayc,ab; .

maRta 115 │ EbbbTsMNg; niglkšxNđTaMgLayÚnkarerobcMEdndI nignKrUbnIykmÁcMeBaHkmÁsiTžI kr nigkMNt;edayGnuRkwtŘ .

maRta 116 │ kareRbIR)as;kmÁsiTžiEdlminRsbtamviFandI EtCab;kicęsnŘamunkicęRbkas[eRbIR)as;enH minGacb:HBal;)aneLIy . b:uEn■kareRbIR)as;enaHminGaBRgIkEfmenAeRkayeBlRbkas [eRbIviFandIEdl)ankMrit bĄhamXat;)aneLIy . k˝˙gkrNIbnŮan; bĄ tMrUvkarcaM)ac;ÚnplRbeyaCn_saFarN│ c,ab;GacbBaět■iEfmeTotnUvkarGnuvt■n_bnŮan;ÚnviFandI kMritBIkareRbIR)as;kmÁsiTžidIEdl manlkšN│ CasN■ab;F˝ab;saFarN│ .

CMBUk 8

GMBIGvyvePTÚnkmÁsiTži

maRta 117 │ kmÁsiTžimanGvyvePT kalNakarGaRsŻypl)aneTAbuK┴leRkABIkmÁsiTžikr ÚnRTBŘ . siTžiEdlenAsl;sMrab;kmÁ siTžikreQÁaHfa GsarkmÁsiTžI .

maRta 118 │ rUbPaBÚnGvyvePTÚnkmÁsiTžiman │ plubePaK siTžieRbIR)as; nigGaRsŻyenA nigesvPaB .

maRta 119 │ plubePaKKWkarGaRsŻyplÚnGclnvt▀˙ EdlCakmÁsiTžirbs;G˝kdżÚT sMrab;ry│eBlkMNt;mYymin[elIsBIGayucIvit ÚnG˝k)ansiTžiGaRsŻyplenaHeLIy .

maRta 120 │ plubbegßIteLIgedayc,ab;bĄedaykarRBmeRBˇg . plubePaKGacbegßIteLIgeday\tMNt;kalkż)an bĄmankMNt; kalkż)an bĄrhUtdl;bMeBj)anseRmcnUvlkšxNđEdl)ankMNt;kż)an . RbsinebIlkšxNđÚnry│eBlmin)anbBaóak; plubePaKRtUv )ancat;Tukfa begßIteLIgsMrab;ry│eBlmYyGayuCIvit ÚnG˝kTTYlsiTžiplubePaK . kicęsnŘaplubePaKnwgykCakar)an luHRtaEt )aneFVIlixittamrUbmn■yfaPUt . kicęsnŘaenHminGacCMTas;BIttiyCn)an luHRtaEt)ancuHbBaóIsurieyadIrYcehIy .

maRta 121 │ plubePaKKWmansiTžiGaRsŻyplRKb;RbePT CaplFmÁCati CaplsIuvil EdlekItecjBIGclnvt▀˙ Edlx°▄nmansiTži .

maRta 122 │ plFmÁCatiEdlCab;nwgdIenAeBlcab;ep■IplubePaK RtUv)aneTAplubePaKI . plFmÁCatiEdls▀anPaBdUcK˝a enAeBl cb;plubePaK RtUv)anGsarkmÁsiTži edayKÁankarTUTat;eTAvijeTAmk sMrab;kargarPó▄rras;bĄRcUtkat; bĄBUCFarGVIeLIy . b:uEn■ebI manG˝kCYl bĄG˝kRbvas;rYcehIy enAeBlcab;ep■Im bĄenAeBlbBaęb;plubePaK G˝kCYlbĄG˝kRbvas;enHminRtUv)at;bg;cMENkEdl RtUv)anmkx°▄nenaHeT .

maRta 123 │ plsIuvil )aneTAplubePaKI tamsmamaRteTAry│eBlÚnplubePaK .

maRta 124 │ plubePaKKWGacGaRsŻypledayx°▄n╔gpŮal;nUvplubePaK bĄCYl bĄRbvas; bĄkżepŮrsiTžirbs;x°▄n edayykÚf° bĄeday \tykÚf°[eTAG˝kdżÚT)an. k˙˝gkrNICYlbĄ Rbvas;kicęsnŘaminRtUvkMNt;[hYsBI 3 ČbIŽ q˝aMeLIy . RbsinebIcg;CYlbĄ Rbvas;bn■ kicęsnŘafÁIRtUvbBaęb;mun 1 ČmYyŽq˝aMÚfÂcb;kicęsnŘaplubePaK .

maRta 125 │ plubePaKIGaRsŻyplBIkarekInCayfaehtu edayl,ab;eTAelIdIEdlx°▄nmansiTžiplubePaK .

maRta 126 │ plubePaKIeRbIR)as;nUvesvPaBnana nigsiTžiTaMgLayEdlkmÁsiTžikrGacGRsŻpl)an elIkElgEtsiTžicat;Ecg .

maRta 127 │ plubePaKIeRbIR)as;tamrebobsiTžidUcK˝anwgkmÁsiTžikr elIplitplÚnkEn°gykfÁ EdlmanRsab;enAelIdIEdldak;Ca plubePaK .

maRta 128 │ plubePaKIRtUv)anTTYlÚf°Q˝▄lEdlRtUvbg;[kmÁsiTžikr ÚndIBIsm,Tanik GN■┌gEr: k˝˙gbrievNdIeRkamsiTžiplubePaK rbs;x°▄n .

maRta 129 │ GsarkmÁsiTžikr minGaceFViGVI[rMxandl;siTžirbs;plubePaKI eTaHtamrUbPaBNakżeday . cMENk╔plubePaKIvij enAeBlGs;siTžiGaRsŻypl minGacTamTarsMNgÚnkarEklMGrEdlx°▄nGHGagfa )aneFIVenAelIGclnvt▀˙Cab;plubePaK)aneLIy eTaHCaGclnvt▀˙enaH)anekIntMÚledaysarkarerobcMrbs;x°▄nkżeday . plubePaKIbĄTayaTrbs;CnenH Gacdkykecj)annUvkBaók; pŮaMgKMnUr nieRKËgtubEtgepSg▓ Edlx°▄n)andak;taMenAk˝˙gGaKar b:uEn■RtUverobcMkEn°genaH[mans▀anPaBdUcedImvij .

maRta 130 │ plubePaKIRtUvTTYlbnŮ˙kEtelIkarCYsCulEfTaMEtb:ueNĐaH . karCYsCulFM▓CabnŮ˙k rbs;GsarkmÁsiTžikr elIkElg EtkarxUcxatNa EdlbN■almkBIkarxVHsÁartI EfTaMrbs;plubePaKI cab;BI)anTTYlplubePaKmk . k˝˙gkrNIenHplubePaKRtUv eFVIedayx°▄n╔g . karCYsCulFM▓KW karCYsCulCBaóaMgRT ek°agTVar karerobcMeLIgvijnUvF˝wmdMbUlTaMgRsug karerobcMeLIgvijnUv TMnb;Twk CBaóaMgTb;dI bĄTwknigrbgTaMgmUl . karCYlCuleRkABIenHKWkarCYsCulEfTaM .

maRta 131 │ TaMgGsarkmÁsiTžikr TaMgplubePaKI KÁankatBVkicęsgeLIyvijnUvGVIEdl)anRTuDeRTam bĄGVIEdl)anbMp°ajeday krNIRbFansk■ieLIy . b:uEn■ebIGclnvt▀˙Edl)andak;Fanar:ab;rgRtUv vinasbN■almkBImhn■ray Cayfaehtu GsarkmÁsiTžikar bĄplubePaKIGacsMuykÚf°Fanar:ab;rgeTACYsCul bĄsagsg;eLIgvij)an .

maRta 132 │ plubePaKIRtUvTTYlk˝˙geBl Edlx°▄nGaRsŻyplnUvbnŮ˙RbcaMq˝aM ÚnGclnvt▀˙ dUcCa Bnž nigGakr esah‘uyFana r:ab;rgEdlRtUvbg; . plubePaKIRtUvbn■Gnuvt■kicęsnŘaFanara:b;rg eFVIsaCafÁI[Tan;eBlevla nigcuHkicęsnŘaFanar:ab;rg Edlman RbeyaCn_dl;Gclnvt▀˙CaplubePaKrbs;x°▄n eTaHCakicęsnŘaFanar:ab;rgenaHkMBugdMeNIrkar enAeBlEdlpubePaK)ancab;ep■ImehIy k■IbĄCakicęsnŘaFanar:ab;rg EdltRmUv[eFVInaeBleRkay edayGsarkmÁsiTžikrk■I .

maRta 133 │ k˝˙geBldMeNIkarplubePaK ebImanttiyCnNamkebotebonsiTžiÚnGsarkmÁsiTžikr plubePaKIRtUvCUndMNwgeTA GsarkmÁsiTžikrebImindUec˝aHeT plubePaKIenaHRtUvTTYlxusRtUv elIkarxUcxatEdlbN■almkBIerOgenaH cMeBaHGsarkmÁsiTžikr dUckrNIEdlx°▄n)aneFVIxUcxatedaypŮal; .

maRta 134 │ plubePaKputrlt; │

- edaymrNPaBÚnplubePaKI

- edaykarputkMNt;ry│eBl bĄseRmc)annUvlkšxNđEdl)ankMNt;

- edaykicęRBmlHbg; siTžirbs;plubePaKI

- edaygclnvt▀˙EdlCab;plubePaK RtUvGn■rayTaMgRsug

- edayesck■IsMercrbs;tulakar RsbtambTbBaět■iÚnmaRta 135Únc,ab;enH .

maRta 135 │ kar)at;bg;siTžirbs;plubePaKi GacnwgRtUv)anRbkasedaytulakar tambN■wgrbs;GsarkmÁsiTžikr edayehtufa plubePaKI)anrMelaPelIkarGaRsŻyplBiess RbsinebIiplubePaKIenaHeFVI[manvikarPaBelIGclnvt▀˙ bĄTuk[Gclnvt▀˙xUcxat edayminEfTaM . k˝˙gkkrNIenH męas;bMNulÚnplubePaKI mnasiTžib■wgeTAtulakar edIm,IsMubn■siTžirbs;plubePaKI edayFanakarCYs CulnUvral;vikarPaB EdlmannigkarFanasMrab;GnaKt .

    edayeyaleTAtamkal│eTs│ nigehtuplepSg▓ tulakarGacRbkaskarrlt;dac;xatÚnplubePaK bĄRKan;Etbg┴ab;[RbKl; Gclnvt▀˙[GsarkmÁsiTžikr edaybg;R)ak;RbcaMq˝aM[plubePaKI bĄsiTživn■rbs;CnenH nUvTwkR)ak;mYycMnYnCakMNt;rhUtdl;bBaęb; plubePaK .

maRta 136 │ karlk;Gclnvt▀˙ EdlkMBugCab;plubePakedayGsarkmÁsiTžikr mineFVI[mankarp°as;b■┌rNamYycMeBaHplubePaKI EdlkMBugbn■eRbIR)as;siTžirbs;x°▄nenaHeT elIkElgEtmankarlHbg;edayCak;lak;BIplubePaKI .

maRta 137 │ RbsinebIplubePaKmanEtelIGKar ehIyGKarenaHRtUvGn■rayCayfaehtu siTžirbs;plubePaKIRtUvrlt; ehIyplub ePaKIminGacTamTarsiTžiplubePaK elIdIbĄelIsmÍar│sMNg;enaHeT . b:uEn■ebIplubePaKmanelIdI nigelIGKar ehIyebIGKarenaHRtUv Gn■rayplubePaKenAmanelIdIdEdl .

Ep˝kTI 2 │ GMBIsiTžieRbIR)as; nigGaRsŻyenA

maRta 138 │ siTžieRbIR)as;KWCasiTžiTTYlyk BIdInUvbrimaNplcaM)ac;sMrab;esck■IRtUvkarrbs; Gt▀KahkH nigRKYsarrbs;x°▄n . siTžiGaRsŻyenAKWCasiTžikan;kab;pŮH nUvcMENkcaM)ac;sMrab;rs;enArbs;Gt▀KahkH nigRKYlarrbs;x°▄n . eTaHbIÚfÂeRkaymkGt▀KahkH enaHmanb■I RbBnž bĄmankUnk■I kżsiTžiTaMgBIrenHenAEtmandl; Gt▀KahkHdEdl .

maRta 139 │ siTžieRbIR)as; nigGaRsŻyenA ekIteLIgnig)at;bg;eTAvij tamEbbÚnplubePaKEdr . siTžiÚnG˝keRbIR)as; nigG˝k GaRsŻyenAkMNt;edayxEcg k˝˙gkicęsnŘatamrUbmn■ lixityfaPUt bĄedaybBaět■iÚnc,ab; EdlEcgGMBIsiTžienH .

maRta 140 │ Gt▀KahkH ÚnsiTžieRbIR)as;bĄ siTžiGaRsŻyenA minGacepŮrbĄCYlsiTžirbs;x°▄n eTA[G˝kepSgeTot)aneLIy . siTži eRbIR)as;nigGaRsŻyenA CasiTžpŮal;x°▄nrbs;buK┴l . siTžienHbBaęb;enAeBlmrNPaBÚn Gt▀KahkH bĄedayGnuvt■tamlkšxNđÚnkicę snŘa .

maRta 141 │ RbsinebIGt▀KahkH ÚnsiTžieRbIR)as;RbmUlykplTaMgGs;ÚndI bĄRbsinebIGt▀KahkH ÚnsiTžiGaRsŻy enAkan;kab; eKhdŠanTaMgmUl G˝kenaHRtUvTTYlbnŮ˙k cMNayesah‘uyk˝˙gkardaMduH bĄkarCYsCulEfTaM nigbg;BnžGakr nigesah‘uyFanar:ab;rgdUc plubePaKIEdr . RbsinebIGt▀KahkH ykEtcMENkNamYyÚnpl bĄkan;kab;EtmYycMENkÚneKhdŠan G˝kenaHRtUvcUlrYmcMNayeTA tamsmamaRtEdlx°▄nGaRsŻyplenaH .

Ep˝kTI 3 │ GMBIesvPaB

maRta 142 │ esvPaBdIKWCabnŮ˙k EdlpŮ˙kenAelIdImYy ehAdIbMerIbĄdIeRkamsMrab;eRbIR)as; nigRbeyaCn_ÚndImYyeTot ehAdIeRbIbĄ dIelIEdlCarbs;kmÁsiTžikrepSgeTot .

maRta 143 │ esvPaBekItBIFmÁCati ekItBIc,ab; bĄekItBIkarRBmeRBˇgGaRsŻyedays▀anPaBÚn TIkEn°gedaykarkMNt;rbs;c,ab; bĄedaykarRBmeRBˇgrvagkmÁsiTžikr .

GnuEp˝kTI 1 │ GMeBIesvpPaB ekItmanBIFmÁCati

maRta 144 │ dIeRkamRtUvTTYlTwkEdlhUrtamFmÁCatiBIdIelI . kmÁsiTžikrÚndIeRkamminGacelIkTMnb; P°W r)aMgbĄkarŘdÚTepSgeTot Tb;karhUenH)aneLIy . kmÁsiTžikarÚndIelIminGaceFVIGVI EdleFVI[kan;EtFÂn;FÂrsl;esvPaB ÚndIeRkam)aneLIy .

maRta 145 │ kmÁsiTSikrÚndIelImansiTžieRbIR)as; nigcat;EcgTwkeP°ˇgEdlF°ak;mkBIelIdIrbs;x°▄nRBmTaMgTwkEdlmanRbPBpus eLIgenATIenaH elIkElgEtk˝˙gkrNIEdlmanEcgk˝˙gvakSxNđcugeRkayÚnmaRta 144 .

maRta 146 │ kmÁsiTžikrÚndI Edls▀itenACab;p°┌vTwkhUr RtUvTuk[TwkhUreTAelIdICitxag ehIykmÁsiTžikrÚndICitxagkżRtUvman katBVkicędUcK˝a cMeBaHdIenAqÂayeTAtamtMrUvkarÚnksikmÁ .

GnuEp˝kTI 2 │ GMeBIesvPaBekItBIc,ab;

maRta 147 │ esvPaBekItBIc,ab;maneKaledAeRbIR)as;CaRbeyaCn_saFarN│ bĄCaRbeyaCn_╔kCn . esvPaBekItBic,ab;eRbIR)as; CaRbeyaCn_saFarN│ RtUvkMNt;edayc,ab; bĄedaybTbBaóaBiess EdlbgšMeTAelIkmÁsiTžikr . esvPaBekItBIc,ab;eRbIR)as;CaRb eyaCn_╔kCn kMNt;RBMEdnEdlkmÁsiTžikr GaceFVIskmÁPaBmYycMnYk˝˙gdIrbs;x°▄n elIkElgEteFVI[b:HBal;dl;siTižÚnkmÁsiTžikrdICit xag .

maRta 148 │ karkMNt;RBMdI nigkmÁsiTži Edls▀itenAtambeN■ayp°┌vsaFarN│ RtUvkMNt;eday GCJaFrmansmt▀kicę eyagtam esck■IRtUvkarCak;Es■g ÚnplRbeyaCn_rYmBiesstamesck■IRtUvkar ÚnkareFVIcracr.munnwgeFVIrbg bĄksagGKarRbePTNakżeday Edls▀itenACab;nwgp°┌vsaFarN│ kmÁsiTžikarcaM)ac;RtUvEtRtYtBinitŘemIl nUvPaBsmRsbÚnGKaenaH CamYynwgb°g;tMrg;CYr Rbsin ebIman. ral;lixitGnuBaěatsagsg;RtUvEtykciT■Tukdak;dl;ExStMrg;CYrEdlmanrYcehIy .

    GCJaFrmansmt■kicę GacsMerceFVIkarp°as;b■┌rTMhMp°┌v)an tamtMrUvkarcaM)ac;sMrab;plRbeyaC_saFarN│ . enAeBlEdlGCJaFr eFVIkarsMercBRgIkTMhMp°┌v sMNg;TaMgLayEdls▀itenAbnŮat;tRmg;CYr RtUvbn▀yeTAeRkay . ebICarbgFmÁta bĄsMNg;Rsal GCJaFr tRmUv[eFVIkarrMkilecj . RbsinebICaGclnvt▀˙ EdlminGacCakmÁvt▀˙p°as;b■┌r EksMrYlruHerI)an Gclnvt▀˙enaHRtUvs▀itenAk˝˙gsPaB dEdlsin rhUtdl;eBlGCJaFrmansmt▀kicŠę sMercGMBIkarBRgIkEdl)aneRKagTuk kardkhUtkmÁsiTžimYycMENk bĄTaMgRsugGac RbRBwt■eTA)an edayGnuvt■RtwmRtUvtamnItiviFIc,ab; . cMeBaHdIEdl)ankan;kab;Rsbc,ab;RBmTaMgrbg nigsMNg;TaMgLay Edl)an eFVIeLIgRtwmRtUvtambBaět■iÚnc,ab; męas;kmÁsiTžimansiTžiTamTar[sg karxUcxatrbs;x°▄n .

maRta 149 │ kmÁsiTžikrEdlcg;eFVIenAdIrbs;x°▄n nUvkicękarEdlmanlkšN│rMxandl;dICitxag dUcCakarxYgGN■┌g karCIsŮg;dI kar CIkrukrk karKrTukvt▀˙RbbkedayeRKaHf˝ak; EdlnaM[rMxan bĄb:HBal;dl;suxPaBrtUvGnuelamtambBaět■iÚnbTbBaóa Biesss■IBIkar kMNt;cmÂayEdlRtUvRbtibt■i bĄs■IBIkarŘEdleFVIsMrab;Tb;ERCg .

maRta 150 │ kmÁsiTžikrminGacnwgeFVIRbehagTVarbĄbgą▄c ekIy bĄy:Rtg;cMK˝aeTAvijeTAmk cmÂayticCagBIrEm:RtBIdIG˝kCitxag )aneL.

maRta 151 │ kmÁsiTžkrminGacdaMedImeQIFM tUc mankMBs;elIsBI 2 ČBIrŽEm:Rt enARbbRBMdI Cab;K˝aEdlmancmÂayticCagBIr Em:RtBIRBMdI)aneT ebImindUec˝HeTnwgRtUvbgšM[ykecj kalebImanbN■wgBIkmÁsiTžikrEdlmanRbeyaCn_enAk˝˙gerOgenH .

maRta 152 │ kmÁsiTžikrEdldIrbs;x°▄nRtUv)anbiTCit nigKÁanRckecjcUleTAp°┌vsaFarN│ bĄmanRckminRKb;RKan;sMrab;GaCIvkmÁ ksikmÁ ]sSahkmÁÚnkmÁsiTžirbs;x°▄n mansiTžies˝IsMuebIkp°┌vq°g tamdIG˝kCitxagx°▄n edayRtUvecjsMNgtamsmamaRtcMeBaHkarxUc xatEdlbN■almkBIkicękarenaH .

maRta 153 │ CaeKalkarN_ p°┌vdUcmanEcgk˝˙gmaRta 152 RtUvykkEn°gNaEdlmancmÂayCit CageKBIdIbiTCiteTAp°┌vsaFarN│ b:uEn■RtUvkMNt;kEn°gNaEdlmankarxUcxat ticbMputsMrab;kmÁsiTžikrÚndIEdlRtUvTTYlrg .

maRta 154 │ RbsinebIdIbiTCitekIteLIgBIkarEbgEckdItamry│karlk; kardUr karEck BĄBIkicęsnŘaepSgeTot karebIkp°┌vq°gkat; GacsMuEtenAelIdIEdlenAsl;BIkarEbgEck . b:uEn■ebIdIEdlenAsl;BMuGacbegßIt)anCap°┌vRKb;RKan; bBaět■iÚnmaRta 152 nigmaRta 153 enAEtGnivt■)andEdl .

maRta 155 │ kmÁsiTžikrEdlcg;eRbITwkEdlx°▄mansiTži edIm,IeRbIR)as; nigeRsacRsBdIrbs;x°▄nGac TTYl)anp°┌vnaMTwkq°gkat;dI Edls▀itenAcen°aHkN■al)an EtRtUvcMNayesahu‘ysgkarxUcxat[męas;dIenaH .

maRta 156 │ kmÁsiTžikrGacbeBaęjTwkeRsacRsBrYcehIy ecjBIdIx°▄nq°gkat; dIeRkam)anEtRtUvcMNayesayh‘uysgkarxUcxat .

maRta 157 │ kmÁsiTkrÚndIlicTwkTaMgRsug bĄmYycMENk Gacbg­┌rTwkminląecj)an EtRtUveFVI[)anRtwmRtUvtamviFIGnamŻy .

maRta 158 │ kmÁsiTžikrÚndICab;mat;Twk Edlcg;eRbIR)as;TwkedIm,IeRsacRsBelIdIrbs;x°▄n GacmansiTžieFVIsil,│karŘcaM)ac;Tl; eTAelIdI Edls▀itenAelImat;TwkmšageTot edIm,IerobcMykTwk EtRtUvTTYlbnŮ˙kecjesah‘uyÚnkarxUcxat .

maRta 159 │ kmÁsiTžikrÚndIEdlRBm[ eFVIkarŘelIdIrbs;x°▄nenaH GacnwgsMueRbITMnb; bĄr)aMgTwkenaH)an edayRtUvecjesah‘uy nigesah‘uyEfTaMBak;kN■al . kmÁsiTžikrenHminRtUvTaresah‘uyÚfÂdIeLIy ebI)anTTYlehIyRtUvEtbgVilsgvij .

GnuEp˝kTI 3 │ GMBIesvPaB ekItBIkarRBmeRBˇg

maRta 160 │ RtUv)anGnuBaěat[kmÁsiTžikr begßItenAelIdIrbs;x°▄n nUvral;esvPaBCaKuNRbeyaCn_ dl;kmÁsiTžkrÚndIepSgeTot [EtesvPaBenaHminpŮ˙yBIsN■ab;F˝ab;saFarN│ . kareRbIR)as; nigvisalPaBÚnesvPaBenH RtUvkMNt;edaykicęRBmeRBˇgEdl begßItesvPaBenH .

maRta 161 │ esvPaBekItBIkarRBmeRBˇg GacbegßIteLIg)an EttamlixithfaPUtb:ueNĐaH . esvPaBenHminGacttiyCnCMTas; )aneT eRkayBIkarcuHelxacrikk˝˙gbBaóIsurieyadI . TMnak;TMngesvPaBrvagdIbMerI nigdIeRbInwgRtUvcb; enAeBlNamYyk˝˙gcMeNam dITaMgBIrRtUv)anepŮr[ ttIyCnNam˝ak; ebIrkSaTukesvPaBenaHmin)anEcgc,as;k˝˙glixitepŮrkmÁsiTžieT .

maRta 162 │ kmÁsiTžikarEdl)anbegßItesvPaB elIdIrbs;x°▄nRtUv)ancat;Tukfa yl;RBmral;GVIEdlcaM)ac;sMrab;esvPaBenaH . esvPaBÚnkarykTwkbegßIteLIgenAkEn°gRbPBTwk GnuBaěat[G˝kykTwk mansiTžiq°gkat;dIEdlmanRbPBTwkenaH)an .

maRta 163 │ kmÁsiTžikrÚndIeRbImansiTieFVIral;karŘcaM)ac;epSg▓ elIdIbMerIedIm,IeRbInwgrkSarTukesvPaB)an .

maRta 164 │ karŘcaM)ac;sMrab;eRbI nigrkSaTukesvPaBKWCaesah‘uyÚnkmÁsiTžikrdIeRbIelIkElgEt mankarRBmeRBˇgK˝aepSgBIenH.

maRta 165 │ kmÁsiTžikrÚndIbMerI minGaceFVIGVIEdlmanbMNgbn▀ykareRbIR)as; esvPaBbĄeFVI[esvPaBminGaceRbI)aneLIy . kmÁ siTžikrÚndIbMerIminGacb■┌rs▀anPaBÚnkareRbIR)as; esvPaBEdl)ankMNt;BIdMbUgmk)aneT . b:uEn■ebITukesvPaBk˝˙gs▀anPaBedIm edIm,InaM[kmÁsiTžikr ÚndIbMerIcMNayR)ak; elIkarCYsCulEfTaMeRcIn kmÁsiTžikrÚndIbMerI GacsMudak;esvPaBCMnYsenATIepSgeTot)an EdlRsYleRbIdUcK˝a ehIykmÁsiTžikrÚndIeRbIminGacbdiesF)aneLIy .

maRta 166 │ cMENk╔kmÁsiTžikrÚndIeRbI GaceRbIR)as;esvPaBEtk˝˙gRBMEdnEdl)ankMNt;k˝˙gkicęsnŘa edayminGaceFVIenAelIdIbMerI bĄdIrbs;x°▄n[mankarERbRbYlNamYyEdlGacman\TižBdl;s▀anPaBÚndIbMerI)aneLIy .

GnuEp˝kTI 4 │ GMBIkarputrlt; ÚnesvPaB

maRta 167 │ esvPaBputrlt;eday │

-karbBaęb;kicęRBmeRBˇg EdlbegßItesvPaBenaH

-dIeRbI nigdIbMerI F°ak;k˝˙gÚdkmÁsiTžikrEtm˝ak; bĄ

-mhn■rayTaMgRsug ÚndIEdlCaTItaMgesvPaBenaH .

matikarTI 4GMBITRmg;ÚnkmÁsiTžI

CMBUkTI 9

GMBIkmÁsiTžGviPaK

maRta 168 │ kmÁsiTžiGviPaKKWCakmÁsiTži elIRTBŘEtmYyEdlCarbs;buK┴leRcInnak; . buK┴lTaMgenaH CakmÁsiT▀ikrGviPaK . kmÁ siTžikrGviPaKm˝ak;▓ mancMENkrbs;x°▄nk˝˙gRTBŘenaH minGacBuHEckK˝a)aneLIy .

maRta 169 │ PaKEbgÚnkmÁsiTžiGviPaKcat;TukfaesÁIK˝a . k˝˙gkrNIEdlkarEbgEckRTBŘminesÁIK˝a kmÁsiTžikrm˝ak;▓mansiTži nig bnŮ˙ksmamaRteTAnwgcMENkrbs;x°▄n . kmÁsiTžikrm˝ak;▓Gaclk;cMENk bĄcuHkicęsnŘaepSg▓elIcMENkrbs;x°▄n)an ehIymęas;bMNul rbs;eKm˝ak;▓ GacrwbGUscMENkÚnRTBŘrbs;G˝kenaH)an .

maRta 170 │ kmÁsiTžkrGviPaKRKb;RKgrYmelIkmÁsiTiGviPaK elIkElgEtmankicęRBmeRBˇgpŮ˙yBIenH . kmÁsiTikrGviPaKm˝ak;▓ mannaTIRKb;RKgCaFmÁta dUcCa karCYsCul EfTaMnikardaMduH ebIkmÁsiTžikrGviPaKPaKeRcInmin)ancat;[eFVIGVIepSgeToteT . kicę karsMxan;▓dUcCa karb■┌rdMNaMnigkarCYsCulFM▓GacseRmc)an luHRtaEtPaKeRcInÚnkmÁsiTžikrGviPaKEdlmancMENkrYmK˝aelIsBI Bak;kN■alÚnRTBŘenaH)anyl;RBm.

maRta 171 │ kmÁsiTžikrGviPaKm˝ak;▓rtUv ykcit■Tukdak;EfTaM nigkarBarRbeyaCn_rYm . kmÁsiTžikrGviPaKGaRsŻyplBIRTBŘ nigeRbIRI)as;RTBŘk˝˙gRBMEdnEdlminb:HBal;dl;siTžiÚnkmÁsiTžikrGviPaK╔eTot . karRBmeRBˇgK˝aBIkmÁsiTikrGviPaKTaMgGs;Ca karcaM)ac; sMrab;karepŮrsiTži karbegßItsiTžiPNđik bĄkar°as;b■┌reKaledAÚnRTBŘ elIkElgEtmanviFanepSgBIenH .

maRta 172 │ cMNayelIkarRKb;RKg karbg;BnžnigbnŮ˙kepSgeTot elIRTBŘGviPaKRtUvTTYlr:ab;rg edaykmÁisiTžikrGvPaKTaMgGs; tamsmamaRtÚncMENkerog▓x°▄n elIkElgEtmanbBaěpŮ˙yBIenH .

maRta 173 │ KÁanCnNam˝ak;GacRtUv)aneKbgšM [enAk˝˙gGviPaKkmÁ)aneT . kmÁsiTžikrGviPaKm˝ak;▓GacTamTar[EbgEckRTBŘGviPaKenaH)an . kmÁsiTžikrGviPaKTaMgLayGacrkSaTukCabeN■aHGasn˝ nUv s▀anPaBÚnGviPaKkmÁ b:uEn■s▀anPaBEbbenHminGaccab;bgšM[elIsBIry│eBl 5ČR)aMŽq˝aM)aneLIy elIkElgEtmankicęRBmeRBˇgfÁI.

maRta 174 │ GviPaKkmÁRtUvcb;edaykarEbgEckRTBŘtamrUbedIm bĄedaykarlk;RTBŘehIyEckÚf°K˝a bĄedaykmÁsiTžikrGviPaKm˝ak; bĄeRcInnak;TTYlcMENkrbs;G˝kdżÚT. RbsinCakmÁsiT▀krGivPaKminyl;RBmtamGMBIrebobÚnkarEckG˝kTaMgenaH Rtuvb■wgeTAtulakar EdlnwgerobcMEckRTBŘ bĄebIRTBŘenaH kalebIEckeTAnaM[fyÚf°eRcIn tulakar Gacbg┴ab;[lk;RTBŘTaMgmUleTA[ttiyCn bĄeTA [kmÁsiTžikrGviPaKNam˝ak;kż)an .

CMBUkTI 10

GMBIshkmÁsiTžI

maRta 175 │ shkmÁsiTžKWCakmÁsiTžielIRTBŘCaGclnvt▀˙ rbs;buK┴leRcInnak;EbgEcktamL┌t_ Edlm˝ak;▓)anmYycMENkCa╔kCn ehIymYycMENkeTotCaEp˝kÚnRTBŘrYm .

maRta 176 │ shkmÁsiTžikarTaMgLay GacerobcMbTbBaóaÚpŮk˝˙g EdlkMNt;rebobRKb;RKg nigviFanÚnkarEfTaMkatBVkicęrbs; shkmÁsiTžikr CaBiesscMeBaHEp˝krYmedayeKarBtambTbBaět■i TaMgLayÚnc,ab;enH. k˝˙gkrNIEdlKÁanbTbBaóaÚpŮ1:57 k˝˙genHeT shkmÁsiTžiRtUvs▀itenAeRkambTbBaět■iTaMgLay Edl)anKMNt;BImaRta 177 dl;maRta 185Únkc,ab;enH .

maRta 177 │ shkmÁsiTžikrTaMgLaymansiTžieBjelj elIcMENk╔kCnrbs;x°▄nedayminbMBaneTAelIcMENkrYm nigminrMxanbĄraMg sŮHdl;kareRbIR)as;cMENkrYmedayshkmÁsiTžikrdżÚTeTot . shkmÁsiTžikrTaMgenaH GacepŮrsiTžiedayesrI CYlbĄbegßIplubePaK erobcMsiTieRBIR)as; nigGaRsŻyenA dak;hIub:Uetk dak;bBaęaMgnUvcMENk╔kCnrbs;x°▄n . b:uEn■shkmÁsiTžikr minGacbegßItesvPaB elIcMENk╔kCn rbs;x°▄nenaH)aneT .

maRta 178 │ ral;cMENkÚnGKarbĄdI sMrab;kareRbIR)as;p■ac;muxÚnshkmÁsiTžikrNamYybegßIt)an CacMENk╔kCn . viBaěabnbŻRtsMKal;męas;Gclnvt▀˙RtUvkMNt;RbePT nigTMhMÚncMENkenH .

 

maRta 179 │ ral;cMENkÚnGaKar bĄdIMrab;kareRbIR)as;CaRbeyaCnżÚnshkmÁsiTžikrTaMgLay bĄshkmÁsiTžikr x°Hk˝˙gcMeNamenaH begßIt)anCacMENkrYm .

    RTBŘrYmmanCaGaTi │

  • dI TIFa ]Tan nigsYnc,ar p°┌v RckecjcUl

  • CBaóaMg ssrRTRTg;sMxan;▓ÚnGaKar ]bkrNżrYmrab;bBaę┌lcMENk ÚnbN■ajTwk eP°Ig bN■aj ]sÁŻn EdlGacq°gkat;cMENk ╔kCn

  • TUrYm bMBg; nigk,albMBg;EpSg

  • TIkEn°g ÚnesvarYm .

    siTžibnŮab;bnSMxageRkamenH kżRtUvTukCakmÁsiTžirYmEdr │

  • siTžiCIkrkvt▀˙Fatu Edlmank˝˙gdI

  • siTžis▀abnaGaKarfÁIk˝˙gTIF°a ]TŘan bĄsYnc,ar EdlCacMENkrYm

  • siTžiCIkrukrkk˝˙gTIF°a ]TŘan bĄsYnc,arTaMgenaH

  • siTžiÚnGDĂsiTžiPaB EdlCab;eTAnwgcMENkrYmTaMgLay

  • siTžielIkbn■[x<s; nUvGaKarsMrab;eRbIR)as;rYm bĄEdlmankEn°geRcInbegßIt)anCacMENk╔kCn epSgK˝a . KÁankrNINamYy EdlkmÁsiTžikr ÚnGaKarshkmÁsiTžiCan;elIbM;putGacelIkbn■sMrab; Etx°▄n╔gpŮal; bĄlk;siTžI ÚnkarelIkbn■enHeLIy .

  • bTb,Baět■ienHmanlkšN│CasN■ab;F˝ab;saFarN│ .

maRta 180 │ shkmÁsiTžikr EdleFVI[b:HBal;dl;cMENkrYmÚnGaKar bĄdIeday)anEkERb edIm,IkareRbIR)as;Ca╔kCn bĄsMrab;lk; nwgRtUvbgšMnwgRtUvbgšM[erobcMdUcsPaBedImvij . shkmÁsiTžikrenaHRtUvTTYl TNđkmÁdUcmanEcgk˝˙gmaRta 257 Únc,ab;enH . CneRkABIshkmÁsiTžikr EdldeN■ImykcMENkrYmsMrab;CaTIlMenA╔kCn rbs;x°▄n nwgRtUvbgšM[sg kEn°gEdlkan;kab;xusc,ab; ehIyRtUveFVImansPaBdUcedImvij .

    k˝˙gkrNINakżedayGaCJaFrmansmt▀kicę minGacecjbŻNĐsMKal;siTžI[buK┴lenaH)aneLIy BuMenaH eTnwgRtUvcat;TukCaG˝ksm KMnitnigRtUvTTYlxusRtUvrYmCamYyEdr. GaCJaFrmanParkicębgšM[G˝k kan;kab;edayxusc,ab;ruHerIecj . bBaět■iTaMgenH kżmaneKal edAdak;eTasG˝kminTTYls┴alkmÁsiTžI niglkšxŻNđÚnsN■ab;F˝ab;saFarN│edaypŮal; nigCasarvŻn■ehIyRtUvGnuvt■cMeBaHkarb:HBal; Edlmankn°gmkmunkarRbkas[ eRbIR)as;enH .

maRta 181 │ cMENkrYm KWCakmÁsiTžiGviPaKrbs;shkmÁsiTžikr . shkmÁsiTžikrRtUvFanakarEfTaM cMENkrYm . bnŮ˙kÚnkarEf TaMenHRtUvEckK˝atamsmamaRTeTAnwgtMÚl ÚnL┌tżnImYy▓ .

maRta 182 │ CBaóaMgEdlxŻNđcMENk╔kCn RtUvcat;TukCaCBaóaMgGDĂsiTžidUcmanEcgk˝˙gCMBUkTI11 Únc,ab;enH .

maRta 183 │ cMENkrYmnigsiTžibnŮab;bnSMTaMgLay minGacCakmÁvt▀˙ÚnkarEbgEck bĄbgšM[lk;dac;edayELkBIcMENk╔kCneLIy.

maRta 184 │ shkmÁsiTžikrGacbegßItGg┴karRKb;RKg EdlGacCaRkugRbwkSaPi)al bĄ ╝ nigKN│ kmÁkarRKb;RKg edIm,ITTYlbnŮ˙k kicękarshkmÁsiTžI . Gg┴karRKb;RKgenHRtUveRCIserIs edaymha sn˝i)atEdlmankarcUlrYmBIshkmÁsiTžikrTaMgGs; edayKittam smamaRt Únsar│sMxan; ÚnL┌tż erog▓x°▄n . Gg┴karRKb;RKgeFVIkarsMerccit■Tak;TgeTAnwgkarEfTaMgshkmÁsiTžitammtiPaKeRcIn .

    shkmÁsiTžikrRtUveKarBtamesck■IsMerc Edl)andak;ecjedaymhasn˝i)at CaBiessTak;Tgnwg karEfTaM nigkareFVI[sbeTA nwglŻkšxŻNđ ÚnsN■ab;F˝ab;saFarN│ ÚncMENkrYm .

    shkmÁsiTžikrNam˝ak; EdlminRBmeKarBtamkarsMercrbs;mhasn˝i)at nigedaHx°▄n BIcMENkÚn bnŮ˙kEdlF°ak;mkelIx°▄n Gac nwgRtUv)anb■wgeTAtulakar edIm,IbgšMbg;bnŮ˙kEdlRtUgbg; .

    k˝˙gkrNIKÁankarbegßItGg┴karRKb;RKg karRKb;RKgshkmÁsiTžiRtUvra:b;rgpŮal;edayshkmÁsiTžIkr TaMgGs; EdleFVIkarsMerc Ca╔kcńnŮ . ebIsinKÁankaryl;RBmNamYyGacekIteLIgrvagshkmÁsiTžI kreT EdlCaehtunaM[karEfTaMmin)anlą bĄfytMÚlÚn shkmÁsiTži shkmÁsiTžkrTaMgGs;eRkay BImankarRBmeRBogK˝aGacb■wgeTAtulakar[cat;G˝kRKb;RKgshkmÁsiTžim˝ak; . R)ak; Q˝▄lsMrab; G˝kRKgCabnŮ˙k ÚnshkmÁsiTžikrTaMgGs; .

maRta 185 │ GaCJaFrmansmt▀kicęGacdak;viFankar[shkmÁsiTžkr ra:b;rgkarEfTaM[ląelIcMENkrYmesah‘uyÚnkarEfTaM CabnŮ˙k ÚnshkmÁsiTžikr edayKittamsmamaRteTAnwgtMÚl ÚncMENkerog▓x°▄n . shkmÁsiTžikr EdlminRBmcUlrYmTTYlbnŮ˙kenH bĄmin eKarBtamlkšŻNđ ÚnsN■ab;F˝ab;saFarN│ RtUvTTYlTNđkmÁdUcmanEcgk˝˙gmaRta 258 Únc,ab;enH .

CMBUkTI 11

GMBIGDĂsiTžiPaB

maRta 186 │ GDĂsiTžiPaB KWCaTMrg;mYy ÚnkmÁsiTžirYmGnuvt■eTAelICBaóaMg nigkMEBg EdlenARtg; RBMxŻNđEckkmÁsiTžiBIrCab;K˝a . kMEBkk˝˙gnŻy Únc,ab;enH KWsMedAeTAelIs˝ameP°aH rbg nigP°W .

Ep˝kTI1 │ GMBICBaóMagGDĂsiTžI

maRta 187 │ karCYsCul nigkarsagsg;CBaóaMgGDĂsiTžieLIgvij CabnŮ˙kÚnG˝kEdlmansiTželI RTBŘenaHtamsmamaRteTAnwgsiTži ÚnkmÁsiTžikrm˝ak;▓ . ral;kmÁsiTžikr EdlBak;BŻnžGac[rYcBIkarecjÚfCYsCul bĄsagsg;CBaóaMgGDĂsiTžieLIgvij eday lHbg;siTži ÚnGDĂsiTžirbs;x°▄nelIkElgEtCBaóaMgGDĂsiTžiTl;RTGaKarEdlCarbs;x°▄nb:ueNaĐH .

maRta 188 │ kmÁsiTžikrNam˝ak; ÚnCBaóaMgGDĂsiTžiminGacecaHcUleRCAeTAk˝˙gCBaóaMgGDĂsiTži eFVIkarGVI EdlGacbN■al[xUcxat dl;BaóaMgGDĂsiTžiedayKÁankarRBmeRBogBIkmÁsiTžikrmšageTot eLIy . k˝˙gkrNIKÁankarRBmeRBogK˝a tMrUv[manGaCJakN■alCa G˝kCMnaj EdlnwgkMNt; meFŘa)aycaM)ac;sMrab;karŘfÁI EdlminrMxandl;siTžirbs;kmÁsiTžikrNam˝ak; .

maRta 189 │ kmÁsiTžikrm˝ak;▓Gacsg;Cab;nwgCBaóaMgGDĂsiTžI nigdak;F˝wmnigrnUt cUlk˝˙gCBaóaMg GDĂsiTžiedayTuk[sl;R)aMsgŮI Em:RtEtkargarenHminRtUveFVI[xUcdl;siTžirbs;G˝kmšaMgeToteLIy RbsinebIkmÁsiTžikrmšageTotenaHmanbMNgsg;BImšagRtg;kEn°g enaHmkvijEdr kmÁsiTžikrenaHGac mansiTžiTamTar[bn▀yF˝wm nigrnUtenaHmkRtwmBak;kN■al ÚnkMras;CBaóaMgviij .

maRta 190 │ kmÁsiTžikrÚnGclnvt▀˙ EdlenACab;CBaóaMgNamYyrbs;kmÁsiTžkrdÚT mansiTžieFVICBaóaMgenaH[eTACaCBaóaMgGDĂsiTži TaMgRsug bĄmYycMENkedaysgeTAkmÁsiTžikr ÚnCBaóaMgenHnUv tMÚlBak;kN■alÚncMENkEdlx°▄ncg;eFVI[eTACaGDĂsiTžibUk nwgBak; kN■altMÚldIEdlsg;CBaóaMgBIelIenaH .

maRta 191 │ kmÁsiTžikrm˝ak;▓Gacsg;bn■CBaóaMgGDĂsiTžI[x<s;Cagmun)an b:uEn■RtUvecjesah‘u k˝˙gkarsagsg; karCYsCulEfTaM CBaóaMgEdlx<s;hYskMNt;edImenaHEtm˝ak;╔g . eRkABIenHkmÁsiTžkrenaH RtUvecjesah‘usMrab;bnŮ˙kEdlekItmanBIkarelIk kMBs; hYseTAelIenaH[smtamtMÚlpg .

maRta 192 │ RbsinebICBaóaMgGDĂsiTžiminmaMminGacRTTg;kMBs; EdlelIkeTAelIenaH)anG˝kEdl cg;elIk[x<s;enaHGacruHerIeFVICa fÁITaMgGs;eLIgvij edayesah‘uypŮal;x°▄n . ╔kMras;CBaóaMgEdlRtUv eFVIelIBIkMras;edImRtUvsg;xagelIdIrbs;x°▄n .

maRta 193 │ kmÁsiTžikrmšageTot Edlmin)anCYyk˝˙gkarsg;[eLIgx<s; ebIRtUvkaryksMNg;enaH TukCarbs;GDĂsiTžiÚnx°▄nEdr RtUvecjÚf°sMNg;EdlelIk[x<s;Bak;kN■al bUknigBak;kN■alÚn Úf°dI Edlsg;CBaóaMgelIsBIkMras;edImenaH .

Ep˝kTI 2 │ GMBIs˝ameP°aH rbg P°WGDĂsiTžI

maRta 194 │ kMEBg;GDĂsiTžI Edl)anbegßIteLIgedays˝ameP°aHk■I edayrbgk■I edayP°Wk■I RtUvEtEfTaMedayesah‘yrYm . EtebIkmÁ siTžikrNam˝ak;cg;dkx°°▄necjBIkatBVkicęenH kmÁsiTžikrenaHGaceFVI )anedayRKan;EtlHbg; GDĂsiTžiPaBrbs;x°▄necalb:ueNaĐaH . b:uEn■ebIs˝ameP°aH bĄP°WenaH CakEn°gsMrab;bg­┌rTwkCaFmÁta shkmÁsiTžikr minGaclHbg; GDĂsiTžrbs;x°▄n)aneLIy .

maRta 195 │ kmÁsiTžikrEdlmandICab;nwgs˝ameP°aH rbgbĄP°WNamYy EdlminEmnCarbs;GDĂsiTžieT minGactMrUv[męas;s˝ameP°aH męas;rbg męas;P°WenaHdak;s˝ameP°aHrbg bĄP°WenaHCarbs;;GDĂsiTžI[x°▄n )aneLIy .

maRta 196 │ kmÁsiTžikr ÚnrbgGDĂsiTžiGacCYsCulEklMG bĄruHerIrbgenaH rhUtdl;RBMRbTl;kmÁsiTžirbs;x°▄n)an EtRtUveFVIrbg RtwmdIrbs;x°▄neLIgvij . siTžienaHGaceRbI)ank˝˙gkrNIebIs˝ameP°aH bĄP°W;GDĂsiTžienaHRKan;EteRbIR)as;Carbgb:ueNaĐH .

matikaTI 5

GMBIR)atiePaKGaclnvt▀˙

maRta 197 │ RTBŘCaGclnvt▀˙ GacbegßItCaR)atiePaKsMrab;dak;FanakarsgbMNuledaykmÁsiTžikr ÚnRTBŘenaHtamry│hIub:UEtk bĄkarbBaęaM bĄkardak;Fana .

CMBUk TI 12

GMBIhIub:UEtk

maRta 198 │ hIub:UEtk KWCaR)atiePaKNđik EdlebIk[męas;bMNul b■wgsuMeGaylk;Gclnvt▀˙enaH enAeBldl;kMNt;sg eTaHCa Gclnvt▀˙enaHenAelIÚdCnNakżeday edIm,IykR)ak;mksgx°▄n nigmęas;bMNuldÚTeTotEdlCaG˝kmanbuBVsiTžI nigburima edaymin dkGclnvt▀˙enaHBIkmÁsiTžikreT .

maRta 199 │ manEtGclnvt▀˙Edl)ancuHbBaóIsuireyadIeT eTIbGacCakmÁvt▀˙ ÚnhIub:UEtk)an .

maRta 200 │ męas;bMNulminGack°ayeTACakmÁsiTžikr ÚnRTBŘEdl)andak;hIub:UEtkCMnYskarsg bMNul)aneLIy .

maRta 201 │ kicęsnŘa hIub:UEtkRtUv)anerobcMtamrUbmn■yfaPUt cMeBaHmuxGaCJaFr mansmt▀kicę bĄG˝kc,ab;Nam˝ak; EdlmannIti sm,Tak˝˙gerOgenH. kicęsnŘaRtUvEtcuHbBaóIenAGg┴PaBsurieyadI . GaCJaFrmansmt▀kicęk˝˙gkartak;EtgkicęsnŘa hIub:UEtk nigTMrg; ÚnkarcuHbBaóI nigkMNt;GnuRkwtŘ .

maRta 202 │ kicęsnŘa hIub:UEtk RtUvsresrbBaóak;[c,as;BIs▀anPaB nigRbePT ÚnRTBŘesvPaB bĄbnŮ˙k EdlkMNt;edaybTbBaóa TaMgLay nigtMÚlÚnRTBŘenaH .

maRta 203 │ hIub:UEtkeRcInbn■bnŮab;K˝aGacbegßIteTAelIRTBŘEtmYy . męas;bMNulm˝ak;▓ eRbIsiTžItamlMdab;GaTiPaB ÚnkarcuH ht▀elxacarik hIub:UEtkrbs;x°▄ .

maRta 204 │ RbsinebIkmÁsiTž ÚnRTBŘdak; hIub:UEtkminsgbMNulenAeBldl;kMNt;RtUvsg męas; bMNulm˝ak;Gacb■wg suM[lk; RTBŘenaH)anedayminKitBIlMdab; Ún hIub:UEtkrbs;eKeLIy . męas; bMNul hIub:UEtknananwgRtUvTTYlsMNgenAeBlenaHEdrtam lMdab;Ún hIub:UEtknImYy▓ .

maRta 205 │ RTBŘEdlkMBugdak;bBaęaMminGacdak; hIub:UEtk)aneLIy .

CMBUkTI 13

GMBIkarbBaęaMGclnvt▀˙

maRta 206 │ karbBaęaMGclnvt▀˙ KWCakicęsnŘaEdltamkicęsnŘaenaH kUnbMNulRbKl;[męas; bMNulrbs;x°▄nnUvRTBŘmYyedIm,IFana karsgbMNul . męas;bMNulmansiTžisuM[lk;RTBŘenaH edIm,IsgbMNultambuBVsiTžinigburima Edlx°▄nmanCagmęas;bMNuldÚTeTot . kareRbIR)as;RTBŘdak;bBaęaMedaymęas;bMNulGacCMnYskarsgbMNulenHCakarR)ak;EtmYymux bĄCa R)ak;edIm nigkarR)ak;pgkż)an ebIsinmanEcgk˝˙gkicęsnŘabBaęaM .

maRta 207 │ kicęsnŘabBaęaMGclnvt▀˙RtUveFVICalaylŻkšNżGkSrtamrUbmn■lixtyfaPUt eday GaCJaFrmansmt▀kcię ehIyRtUvcuH bBaóIenAGg┴PaBsurieyadI .

maRta 208 │ karbBaęaMGclnvt▀˙cat;TukCa)ankar ehIyttiyCnminGacCMTas;)an luHRtaEtkicę snŘabBaęaMenaH)aneFVItambBaěati dUcmanEcgk˝˙gmaRta 207 Únc,ab;enH. karmin)ancuHbBaóIenAGg┴PaBsurieyadI nUvkicęsnŘabBaęMabNŘal[ef°aHsiTžiR)atiePaKPNđik ehIy męas;bMNulmansiTžiRtwmb■wgTarsMNgtamc,ab;CaFrmanb:ueNaĐH .

maRta 209 │ RTBŘCab;kicęsnŘabBaęaMGclnvt▀˙ nwgRtUvsgmkkUnbMNulvijCacaM)ac;cab;BIeBl EdlkUnbMNul)ansgbMNulTaMg RsugrYcehIy .

    cMeBaHkicęsnŘa Edlmin)anbBaóak;BIkarbriecńTputkMNt;sgk˝˙gry│eBl 10q˝aM KitBIÚf EdlcuH kicęsnŘabBaęaMmk ebImęas; bMNulmin)andak;BakŘbN■wgeTAtulakar edIm,ITamTar[sgbMNuleT męas;bMNulRtUv)at;bg;karFanaÚnkardak;bBaęaM .

    cMeBaHkicęsnŘaEdl)anbBaóak;ÚfÂkMNt;[sgk˝˙gry│eBl 10q˝aM KitBIÚfÂputry│eBlsgbMNul ebImęas;bMNulmin)andak;BakŘ b■wgeTAtulakar edIm,ITamTar[sgbMNuleT męas;bMNulenaHRtUv)at;bg;karFana Únkardak;bBaęaM .

    kar)at;bg;karFana Únkardak;bBaęaMenHtMrUv[męas;bMNulRbKl;Gclnvt▀˙˙ nigbŻNĐ[kUnbMNulvij EtkUnbMNul)anrYcBIkar sgbMNuleLIy ehIymęas;bMNulmansiTžiRtwmb■wgTarsMNgtamc,ab;CaFr manb:ueNaĐH . karelIkElgbBaęaM bĄkarlubbnŮ˙kbBaęaM RtUveFVIelxacarik k˝˙gbBaóIsurieyadItamkares˝IsuMrbs;kUn bMNul búeday╔k╔g .

maRta 210 │ k˝˙gkrNINakżeday męas;bMNul minGack°ayCakmÁsiTžikr ÚnRTBŘCab;kicęsnŘa bBaęaM)aneLIy . xsnŘaNaEdl pŮ˙ynwgbTb,Baěti■enHRtUvTukCaemaX│ .

maRta 211 │ kicęsnŘabBaęaMGclnvt▀˙˙GnuBaěat[męas;bMNulmansiTžiRtwmEtb■wgeTAtulakar [dak;lk;Gclnvt▀˙˙edaybgšMb:ueNĐaH edIm,Isgx°▄nCaGaTiPaB edayburimanigbuBVsiTžimunmęas;bMNuldÚTeTot . ebIsinCak˝˙gry│eBlÚnkicęsnŘabBaęaM męas;bMNulEdl TTYlbBaęaMTijGclnvt▀˙˙Edldak;bBaęaM kicęsnŘaTijenHRtUvcuHbBaóIenAGg┴PaBsurieyadI BuMenaHeTnwgRtUvcat;TukCaemaX│ .

maRta 212 │ męas;bMNulEdl)ankan;kab;RTBŘdak;bBaęaMGacmansiTžiGaRsŻyplBIRTBŘenaHdUcCaplubePaKIEdr luHRtaEtman Ecgk˝˙gkicęsnŘadak;bBaęaM . męas;bMNulmankatBVkicęEfTaMrkSaTukRTBŘenaH[dUcCaRTBŘrbs;x°▄n . ebIRTBŘenaHxUcxateday GMeBIbĄkMhusNamYyrbs;x°▄n x°▄nRtUvsgtÚm°xUcxatenaHedaykat;R)ak;k˝˙gbMNul)an .

maRta 213 │ enAeBlputry│eBlÚnkicęsnŘabN■aM edaykUnbMNul)ansgR)ak;Gs;vijk■I bĄedayputry│eBlb■wgdUcmanEcgk˝˙g maRta209 k■I męas;bMNulRtUvsgmkkUnbMNulvijnUvRTBŘbĄtÚm°ÚnRTBŘ RbsinebIRTBŘenHRtUv)anvinasedayGMeBIbĄkMhusNamYy rbs;męas;bMNul .

maRta 214 │ enAÚfÂcb;kicęsnŘabBaęaMehIy kUnbMNulmksuMelaHRTBŘvijEtmęas;bMNulminRBm[elaH męas;bMNulRtUvCMBak;kUn bMNulvijnUvplbĄplTunEdl)anmkBIRTBŘdak;bBaęaM edayKitcab;taMgBIÚfÂEdlkUnbMNulsuMelaHmk .

maRta 215 │ ebIRTBŘCadI ehIykicęsnŘabBaęaMmin)anEcg[c,as;las;BIÚfÂkMNt;sgeT męas;bMNulenAEtmansiTžiykplbĄplTun EdlCaplekItmkBIkarykcit■Tukdak;rbs;x°▄n BIkargarrbs;x°▄nnigBITunrbs;x°▄n k˝˙grdUvEdlkUnbMNulsuMelaH . b:uEn■ebIRTBŘCapŮH ehIykicęsnŘabBaęaMmin)anEcg[c,as;las;BIÚfÂkMNt;sgeT męas;bMNulRtUvRbKl;RTBŘdak;bBaęaMenaH[kUnbMNulKitBIÚfÂEdlkUn bMNul)ansgbMNulrYc .

maRta 216 │ karR)ak;RtUv)anbBaęb;cab;BIÚfÂEdlkUnbMNul)ansgbMNulrYc munkarbBaęb;kicęsnŘa . kares˝IsgbMNulRtUvbg­aj BIcMnYnnigRtUvkt;Rtak˝˙glixitEdlmancuHht▀elxaedayemXuM bĄecAsgßat;CamYynwght▀elxakUnbMNulnigsakSIBIrnak; .

maRta 217 │ karbg;BnždarenAEtCabnŮ˙kÚnkUnbMNul elIkElgEtmankarRBmeRBogK˝aepSgBIenHrvagmęas;bMNulnigkUnbMNul .

maRta 218 │ ebIkUnbMNul)ansgbMNulRKb;cMnYnehIy męas;bMNulminGacrkSaTukRTBŘEdl)andak;bBaęaM edayykelsfakUn bMNulenACMBak;bMNulmYyepSgeTot)aneT eTaHCabMNuleRkayenHdl;kMNt;TarehIykżeday elIkElgEtmankicęsnŘabBaęaMfÁImYy eTotelIRTBŘdEdlenH ehIy)anerobcMtamTRmg;Únc,ab;eTotpg . kUnbMNulGaceRbIsiTžixagelIenHelITayaT bĄelIsiTživn■Ún męas;bMNul)an .

CMBUkTI 14

GMBIkardak;Fana

maRta 219 │ kardak;FanaKWCakicęsnŘamYyEdl)ansMerceLIgedIm,IFanakarsgbMNul Edlk˝˙genaHkUnbMNulRbKl;eTA[męas; bMNulrbs;x°▄n minEmnCaRTBŘeT EtCabŻNĐkmÁsiTžiÚnRTBŘenaHEdl)ancuHnieTŮsk˝˙gbBaóIsurieyadI .

maRta 220 │ kicęsnŘadak;FanaRtUveFVIeLIgCalaylkšN_GkSrtamrUbmn■yfaPUt nigRtUvcuHelxacarikk˝˙gbBaóIsurieyadI .

maRta 221 │ k˝˙gkrNINakżeday męas;bMNulminGack°ayCakmÁsiTžikrÚnRTBŘCak;kicęsnŘadak;Fana)aneLIy . xsnŘaNaEdl pŮ˙ynwgbTb,Baět■ienHRtUvTukCaemaX│. kicęsnŘadak;FanaGnuBaěat[męas;bMNul mansiTžiRtwmEtb■wgeTAtulakar[dak;lk;Gclnvt▀˙ edaybgšMb:ueNĐaH edIm,Isgx°▄nCaGaTiPaBedayburimanigbuBVsiTžimunmęas;bMNuldÚTeTot .

maRta 222 │ ebIkUnbMNul)ansgbMNulnigkarR)ak;rYcehIytameBlkMNt; bĄmuneBlkMNt; męas;bMNulRtUvbgVilbŻNĐkmÁsiTžimk kUnbMNulvijedayeFVIelxacarik elIkElgbnŮ˙kk˝˙gbBaóIsurieyadI .

maRta 223 │ kUnbMNulRtUvrkSaTuk RKb;RKg nigeRbIR)as;RTBŘrbs;x°▄n b:uEn■minGaceFVIGVIEdlnaMeGaybn▀ytÚm°RTBŘenaH)anCa dac;xat .

maRta 224 │ siTživn■ÚnkUnbMNulnigsiTživn■Únmęas;bMNul mankatBVkicęnigsiTžidUcK˝anwgkUnbMNulbĄmęas;bMNulrbs;x°▄nEdr .

maRta 225 │ TayaTbĄRbtisiTžiÚnkUnbMNul RBmTaMgsmaCikTaMgLayÚnRKYsarEdlGacRbkasfaCashkmÁsiTžikrÚnRTBŘdak; FanamankatBVkicęnigsiTžidUcK˝anwgkUnbMNulEdr .

matikaTI 6 GMBIsurieyadI

CMBUkTI 15

GMBIrdŠ)alsurieyadI

maRta 226 │ kmÁsiTžielIGclnvt▀˙˙RtUv)anFanaedayrdŠ . tameKaledAenH rdŠ)alsurieyadI eRkamkarRKb;RKgrbs;RksYgerobcM EdndInKrUbnIykmÁnigsMNg; mansmt▀kicęeFVIGt■sBaěaNkmÁRTBŘ ksagb°g;surieyadI ecjbŻNĐkmÁsiTži cuHbBaóIdInigp■l;Bt’mandl; CnTaMgLayGMBIs▀anPaBk,aldITak;TgeTAnwgRbePT TMhMkmÁsiTžikrnigbnŮ˙kepSg▓EdlGacmanelIk,aldIenaH .

maRta 227 │ k,aldIbĄ╔ktasurieyadIKWCaÚpŮdImYyCak;lak;s▀itenAk˝˙gXuMbĄsgßat;EtmYy minBuMbMEbkedayRBMCab;mindac;Carbs;Cn m˝ak;bĄeRcInnak;k˝˙gkrNIGviPaKkmÁ ehIyeRbIR)as;k˝˙grUbPaBEtmYy . cat;TukCaRBMCab;mindac;EdlnaM[bMEbkk,aldICaeRcInk,al enaH KWrbgp°┌vsaFarN│ RbLaynigp°┌vTwkEdlmanTTwgy:agticBIrEm:Rt .

maRta 228 │ karerobcMnigkarRbRBwt■eTAÚnrdŠ)alsurieyadI RtUvkMNt;edayGnuRkwtŘRsbtambTb,Baět■iÚnc,ab;enH .

maRta 229 │ rdŠ)alsurieyadImanParkicędUcteTA │

- eFVIkarcuHbBaóIdImanlkšN│CaRbBŻnžtambBaět■iÚnGnuRkwtŘs■IBInItiviFIÚnkarksagb°g;surieyadI nigesovePAeKalbBaóIdI

- eFVIkarBRgwgkarcuHbBaóIdImanlkšN│dac;edayduM tamnItiviFIEdlnwgbBaět■iedayGnuRkwtŘ

- Gnuvt■karGegßtvas;EvgsurieyadIÚnk,aldIrYmman karkMNt;RBMdI karbMEbkk,aldI karbRgYmk,aldI nigkarEktRmUvRBMRbTl;Ún k,aldI nigCaTUeTAral;karERbRbYlGMBITMhMEdlbN■almkBIFmÁCatibĄedaysÁŻRKcit■

-ksagesovePAeKalbBaóIdI ehIyeFIVelxacarikeQÁaHkmÁsiTžikr nigral;Tin˝nŻyEdlRbmUl)anTak;TgeTAnwglkšN│rUb TMhMnigGt■ sBaěaNÚnGclnvt▀˙TaMgenaH

- eFVIcrn■karnUvral;karp°as;b■┌r ERbRbYlTak;TgeTAnwgsiTžiEdlekIteLIgedaykicęsnŘaepŮrdUcCa karlk; kar[ kardUr sn■tikmÁ bĄBak;BŻnžnwgkardUrRbePTbĄs▀anPaBÚndI dUcCakarsagsg; karcak;bMeBjdI karCIkkkayykdICaedIm

- GPirkSnUvral;╔ksarsurieyadIEdlmanb°g;surieyadI bBaóIeQÁaHkmÁsiTžikr esovePAeKalbBaóIdInigral;╔ksarKtiyut■ITak;TgeTA nwgk,aldInImYy▓

- ecjviBaěabnbŻRtsMKal;męas;Gclnvt▀˙CUnkmÁsiTžikr niglixitbBaóak;epSg▓eTogTak;TgeTAnwgk,aldI

- mankatBVkicęRbKl;CUnCnEdl)andak;BakŘes˝IsuMb°g;ftcm°g nig╔ksarBt’manTak;TgeTAnwgTItaMg Gt■sBaěaN RBMdInigsiTži EdlTak;TgeTAnwgk,aldI

- eFVIelxacariknUvral;huIb:UEtk karbBaęaM kardak;Fana karCYlry│eBlEvg bĄesvAPaBEdl)anbegßIteLIgelIRTBŘCaGclnvt▀˙ ehIyp■l;Bt’maneTARKb;CnEdlsaksYrmkrdŠ)alsurieyadI GMBIs▀anPaBÚnkmÁsiTžiEdlCakmÁvt▀˙Únkardak;huIb:UEtk dak;bBaęaM dak;FanakarCYlry│eBlEvgbĄesvPaBenaH .

maRta 230 │ esah‘uyesvaepSg▓EdlTak;TgeTAnwgkarbMeBjParkicęxagelI RtUvkMNt;edayRbkasrYmrbs;RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmÁnigsMNg; nigRksYgesdŠkicęnighirBaěvt▀˙ .

maRta 231 │ rdŠ)alsurieyadIf˝ak;kN■alCaGK┴naykdŠansurieyadInigPUmisa«s■ TTYlbnŮ˙kerobcMsRmbsRmYlnigRtYtBinitŘ Rbtibt■ikarTaMgLay Únkarvas;EvgsurieyadIEdleFVIeLIgelIEdndIÚnRBHraCaNacRkkm<˙Ca nigral;Rbtibt■ikarksagb°g;surieyadI ksagbBaóIeQÁaHkmÁsiTžikr ksagesovePAeKalbBaóIdI nigecjviBaěabnbŻRtsMKal;męas;Gclnvt▀˙bĄbŻNĐsMKal;siTžikan;kab;Gclnvt▀˙. eRkABIenHGK┴naykdŠansurieyadInigPUmisa«s■RtUvkMNt;viFInigs■g;darTak;TgeTAnwg╔ksar .

maRta 232 │ rdŠ)alsurieyadIext■-RkugbĄRsuk-xŻNđnImYy▓ RtUvRbtibt■iral;karENnaMBIrdŠ)alsurieyadIf˝ak;kN■al . rdŠ)al surieyadIext■-RkugbĄRsuk-xŻNđ TTYleFVIsRmg;surieyadI edayshkarCamYyGaCJaFrmUldŠandÚTeTot kan;kab;esovePAeKalbBaóIdI eFVIcrn■karCaRbcaMeRkamkarRtYtBinitŘBIrdŠ)alsurieyadIf˝ak;kN■al rkSaTuk╔ksarnigp■l;Bt’mandl;G˝kes˝IsuM .

maRta 233 │ rdŠ)alsurieyadIRsuk-xŻNđ RtUvepJIc,ab;cm°gÚnsRmg;╔ksarsurieyadIdl;XuMbĄsgßat;EdlBak;BŻnž . emXuMbĄecAsgßat; RtUvGnuBaěat[CnRKb;rUbBieRKaHeyabl; ehIyRtUvraykarN_eTArdŠ)alsurieyadIRsuk-xŻNđ nUvral;karp°as;b■┌rEdlTak;TgeTAnwg s▀anPaBÚnkmÁsiTži nigkmÁsiTžikrk˝˙gmUldŠanrbs;x°▄n .

CMBUkTI 16

GMBIsRmg;surieyadI

maRta 234 │ sRmg;surieyadIRtUveFVItambecękeTsnigviFIsa«s■kMNt;edayGnuRkwtŘ .

maRta 235 │ k˝˙gkrNIcaM)ac;rdŠ)alsurieyadIGaces˝IsuMeTAGaCJaFrEdndI bĄGg┴PaBeyaFa bĄnKr)al[CYyeRCamERCgdl;kicę Rbtibt■ikareFVIsRmg;surieyadIenAnwgkEn°g . KÁansmt▀kicęNaeRkABIrdŠ)alsurieyadI mansiTžikMNt;kmÁsiTžikrÚnk,aldI RbePTdI bĄTMhMdI)aneLIy .

maRta 236 │ CnTaMgLay CaBiesskmÁsiTžikrnigCnEdlBak;BŻnžmankatBVkicęcUlrYm nigshkark˝˙gkareFVIsRmg;surieyadI . Cn TaMgenaHRtUvCYysRmYldl;kicęRbtibt■ikarvas;EvgsurieyadI nigeFVIGt■sBaěaNkmÁkmÁsiTžikr ehIyRtUvraykarN_GMBIkarp°as;b■┌rTaMg Gs;EdlekItman Tak;Tgnwgk,aldIrbs;x°▄nnigs▀anPaBÚnTItaMgnigral;karepŮrsiTžiÚnkmÁsiTži .

maRta 237 │ k˝˙gkrNImanvivaTkmÁGMBITMhMÚnk,aldI bĄeQÁaHÚnkmÁsiTžikrekIteLIgk˝˙geBlRbtibt■ikareFVIsRmg;surieyadI G˝k TTYlxusRtUvÚnrdŠ)alsurieyadIRtUvGeBaóIjsamIx°▄nmksRmuHsRmYl . cMeBaHvivaTkmÁEdlekIteLIgk˝˙gtMbn;kMBugeFVIkarvinicńŻyEdl manlkšN│CaRbBŻnž KN│kmÁkarrdŠ)almanPar│sRmuHsRmYlvivaTkmÁenH . ebIkarRBmeRBogminGacRbRBwt■eTA)an G˝kTTYlxus RtUvRtUvbn■eFVIGegßtvas;EvgsurieyadI ehIyksagkMNt;ehtuÚnvivaTenH EtminGacsiTžiGarkat;eT . kalebIvivaTkmÁekItmanenA eBlRbKl;bŻNĐ rdŠ)alsurieyadIRtUvRbkan;ykEteQÁaHkmÁsiTžikrEdl)ancuHk˝˙gbBaóIrbs;x°▄nb:ueNĐaH . KÁankrNINaEdlrdŠ)al surieyadIGacEkERb bĄRbKl;bŻNĐ[buK┴lepSgeTot)aneLIy .

CMBUkTI 17

GMBIbBaóInig╔ksarsurieyadI

maRta 238 │ rdŠ)alsurieyadImankatBVkicęksagb°g;surieyadInigesovePAeKalbBaóIdI . b°g;surieyadIRKbdN■b;tMbn;Edl)aneFVI karvinicńŻy edaymankMNt;RBMRbTl;kmÁsiTžisaFarN│ bĄ╝nigkmÁsiTži╔kCnTaMgGs; ehIymanbBaóak;GMBIRbePTdIdUcCadIdaMduHdIÚRB dIlicTwk dIsMrab;sMNg;]sSahkmÁCaedIm . karksagb°g;surieyadIRtUvGnuvt■tamnItiviFIEdlRtUvEcgk˝˙gGnuRkwtŘ s■IBInItiviFIÚnkar ksagb°g;surieyadInigesovePAeKalbBaóIdI . k,aldIkmÁsiTžinImYy▓RtUvmanelxrbs;va .

    esovePAeKalbBaóIdIbg­ajcMeBaHelxk,aldIkmÁsiTžinImYy▓ nUveQÁaHkmÁsiTžikrnigmeFŘa)ayÚnkareFVIGt■sBaěaNkmÁk,aldI kar BiBN’naGMBIkmÁsiTži TMhMk,aldI esvPaBnigbnŮ˙kepSg▓elIk,aldI . ral;karEkERbTin˝nŻyTaMgLayRtUvEt)ancuHbBaóIenAeBlEdl rdŠ)alsurieyadI)anTTYldMNwgenH . bBaóIenHRtUv)ankan;kab;Ca 3 ČbIŽ c,ab; EdlmYyc,ab;RtUv)anrkSaTukenArdŠ)al surieyadI f˝ak;kN■al nigBIrc,ab;eTotrkSaTukenArdŠ)alsurieyadIext■-RkugnigRsuk-xŻNđ .

    esovePAeKalbBaóIdIbg­ajcMeBaHelxbŻNĐkmÁsiTžinUvhuIb:UEtk karbBaęaM kardak;FananigkarCYlry│eBlEvgEdlGacdak;bnŮ˙k elIkmÁsiTžienaH .

maRta 239 │ b°g;surieyadInigesovePAeKalbBaóIdImantÚm°RtwmRtUvtamc,ab;nigmanGanuPaBc,as;las;. b°g;surieyadI nigesovePA eKalbBaóIdIminRtUvmankarqUtlub karsresrRtYt karEk elIkElgEtmankarbBaóak;c,as;las; . rdŠ)alsurieyadIRKb;lMdab;f˝ak; RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHmuxc,ab; k˝˙gkarkan;kab;nUvbBaóIdI nigPaBCak;lak;ÚnRbtibt■ikarsRmg;surieyadI nigkicękarGPirkS╔ksar .

maRta 240 │ karsaksYrBt’mansurieyadIminGacRtUv)anRbEkkcMeBaHCnEdlmankarTak;TgeLIy . Bt’manEdl)ancuHk˝˙gesov ePAeKalbBaóIdICakmÁvt▀˙ÚnkarRbKl;c,ab;cm°g edayRtUvbg;R)ak;Edl)ankMNt;k˝˙gmaRta 230 Únc,ab;enH .

CMBUkTI 18

GBIbŻNĐnigBt’mansurieyadI

maRta 241 │ rdŠ)alsurieyadIGacecjviBaěabnbŻRtsMKal;męas;Gclnvt▀˙ bŻNĐsMKal;siTžikan;kab;Gclnvt▀˙ viBaěabnbŻRtbBaóak; huIb:UEtk slakbŻRtBt’manniglixitbBaóak;surieyadI GMBIRbePT s▀anPaBKtiyut■i lkšN│rUbnigbnŮ˙kÚnk,aldI edayEpąkelI╔ksar nigesovePAeKalbBaóIdI .

maRta 242 │ viBaěabnbŻRtsMKal;męas;Gclnvt▀˙bĄbŻNĐsMKal;siTžikan;kab;Gclnvt▀˙ RtUvecj[cMeBaHEtkmÁsiTžikrbĄG˝kmansiTži Rsbc,ab;elIGclnvt▀˙enaHEtb:ueNĐaH .

maRta 243 │ slakbŻRtBt’mansurieyadIGacRtUv)anp■l;[CnEdl)anes˝IsuM . P˝ak;garEdl)anp■l;Bt’manenHRtUvTTYlxusRtUv cMeBaHkarp■l;Bt’manminRtwmRtUvdl;G˝kes˝IsuM . Bt’manEdlp■l;[minnaM[Cab;karTTYlxusRtUvdl;rdŠ)alsurieyadIeT .

maRta 244 │ lixitbBaóak;surieyadIKWCamUldŠanÚnkarGHGagCap°┌vkarmYyÚnlixitKtiyut■i . kmÁsiTžiGclnvt▀˙ekIteLIgedaylixit lk;eGay dUrbĄCMrHmrtkEdlRtUv)aneFVIeLIgedaybuK┴lEdlmannItism,TadUcmanEcgk˝˙gmaRta 65 Únc,ab;enH . lixitTaMgenaH RtUvEttMkl;TukenArdŠ)alsurieyadI .

maRta 245 │ lixitlk; eGay dUrbĄCMrHmrtkeFVIeLIgCa╔kCnminGaccuHbBaóI)aneLIy . ttiyCnminGacCMTas;)an luHRtaEtlixit enaHeFVIeLIgtamEbbbTEdl)ankMNt;k˝˙gmaRta 244 Únc,ab;enH .

maRta 246 │ RbsinebIlixitlk;eGay dUrbĄCMrHmrtk )aneFVIeLIgtamrUbmn■yfaPUtedaybuK┴lEdlmannItism,Ta b:uEn■min)ancuH bBaóIenAsurieyadIeT lixitenaHenAEtttiyCnGacCMTas;)an ehIykmÁsiTžikrnigsiTživn■RtUvTTYlxusRtUvedayx°▄n╔g k˝˙gkarxkxancuH bBaóIenH .

matikaTI 7 GMBIeTasb,Baět■i

CMBUkTI 19

GMBIkarb:HBal;kmÁsiTži

maRta 247 │ ral;karb:HBal;kmÁsiTžinigsiTžiRsbc,ab;epSg▓eTotelIGclnvt▀˙ GacCabTelÁIsRBhÁTNđGnuelamtambBaět■i Ún c,ab;enH ehIykarxUcxatTaMgLayEdlbN■almkBIGMeBIenH RtUvedaHRsayedaysMNgrdŠb,evNI .

maRta 248 │ RtUvcat;TukCakarb:HBal;kmÁsiTži nigsiTžiRsbc,ab;epSg▓eTot elIGclnvt▀˙ CabTelÁIsRBhÁTŻNđk˝˙gnŻyÚnc,ab;enH man│

- ral;GMeBIRbRBwt■edayCak;Es■g rMelaPkan;kab;Gclnvt▀˙edayectna edayminTTYls┴al;bŻNĐecjedayrdŠ)alsurieyadI

- ral;GMeBIRbRBwt■edayCak;Es■g raraMgG˝kkan;kab;edaysn■iPaBbĄePaKIÚnRTBŘmYyenAk˝˙gtMbn;minTan;manb°g;surieyadI Edlrbb kmÁsiTžiminTan;)anBRgwgCas▀aBrtambBaět■iÚnc,ab;enH

- ral;karcUlkan;kab;minRtwmRtUvtamc,ab;bĄminRbRktIelIGclnvt▀˙ EdlCaRTBŘsm,t■isaFarN│rbs;rdŠbĄRTBŘsm,t■i╔kCnrbs; rdŠEdlminRsbtammaRta 17 maRta 18 nigmaRta 19 Únc,ab;enH

- ral;karbMEb°gBIsm,TanmkCakmÁsiTži elIkElgsm,Taneq°IytbeTAnwgRbeyaCn_sg┴m .

maRta 249 │ karb:HBal;kmÁsiTžik˝˙gnŻyÚnmaRtaxagelIGacCaTegVIrbs;GaCJaFrmansmt▀kicę bĄCaTegVIrbs;samBaěCnEdleFVIeday m˝ak;╔g bĄedaypSMKMnitCamYyP˝ak;garrbs;GaCJaFr .

maRta 250 │ m«n■IbĄGaCJaFrmansmt▀kicęEdl)aneFVI[b:HBal;dl;siTžiRsbc,ab;elIGclnvt▀˙ RtUvTTYleTasrdŠ)albEn▀melIeTas RBhÁTNđnigsMNgrdŠb,evNI .

Ep˝kTI 1 │ GMBIkarb:HBal;kmÁsiTžisaFarN│ bĄ╔kCnedaysamBaěCn

GnuEp˝kTI 1 │ GMBIkarb:HBal;kmÁsiTži╔kCn

maRta 251 │ CnNaEdl)anEk°gbŻNĐk˝˙geKalbMNgykeTAeRbIR)as;Cap°┌vkar eTaHCak˝˙grUbPaBGVIkżeday RtUvp■nŮaeTasdak;Bnž naKarBI 1 ČmYyŽ q˝aM dl; 5 ČR)aMŽ q˝aM .

maRta 252 │ CnNaEdl)anbMPan;m«n■IsurieyadIk˝˙gkarbMeBjebskkmÁ bĄbMPan;GaCJaFrk˝˙gkarcuHbBaóIdIRtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak; BI500>000 ČR)aMEsnŽ erol dl; 3>000>000 ČbIlanŽ erol bĄ╝nigdak;BnžnaKarBI 1 ČmYyŽ Ex dl; 6 ČR)aMmYyŽ Ex .

maRta 253 │ CnNaEdleRbIGMeBIhigSaeTAelIG˝kkan;kab;Gclnvt▀˙edaysucrit eTaHCaminTan;)aneFVIbŻNĐbĄkMBugmanTMnas;kżeday RtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 1>500>000 ČmYylanR)aMEsnŽ  erol dl; 25>000>000 ČÚmÍR)aMlanŽ erol bĄ╝nigdak;BnžnaKar BI6ČR)aMmYyŽ Ex dl; 2 ČBIrŽ q˝aM edayBuMTan;KitbBaę┌lnUveTasRbRBwt■GMeBIhigSaRbqaMgmnusS . bEn▀melIeTasxagelI G˝kRbRBwt■ GMeBIhWgSaRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHsMNgrdŠb,evNIdl;CnrgeRKaH EdlbN■almkBIGMeBIhigSarbs;x°▄n . ebIGMeBIhigSaxagelIRtUv)an bBaóaBICndÚTeToteRkABIG˝kbgß ehIyCnenaHmin)ancUlrYmpŮal;k■I G˝kbBaóaenHkżRtUvTTYlkarp■nŮaeTasdUcG˝kRbRBwt■GMeBIhigSa pŮal;Edr .

maRta 254 │ KÁankrNINamYyEdlGnuBaěat[eRbIR)as;km°aMg╔kCn edIm,IFanacMeBaHkareKarBbŻNĐkmÁsiTži bĄcMeBaHkarRbtibt■i esck■IsMercrbs;tulakark˝˙gkarbeN■jecj bĄk˝˙gkarbg┴ab;[cakecj)aneLIy . CnNaEdleRbIkm°aMg╔kCnk˝˙gehtuplenH RtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 3>000>000 ČbIlanŽ erol dl; 25 >000>000 ČÚmÍR)aMlanŽ erol bĄ╝nigp■nŮaeTasdak;BnžnaKarBI 6ČR)aMmYyŽ Ex dl; 2 ČBIrŽ q˝aM .

maRta 255 │ CnNaEdl)anlYclk;bĄlYcbBaęaMGclnvt▀˙EdlminEmnCarbs;x°▄n RtUvp■nŮaeTasdak;BnžnaKarBI 6 ČR)aMmYyŽ Ex dl; 3ČbIŽ q˝aM edayminKitdl;BŘsnkmÁEdlbN■almkBIGMeBIrbs;x°▄n .

maRta 256 │ kmÁsiTžikrNaEdl)aneFVIkardaMduHelIdIrbs;x°▄n bĄRbKl;dI bĄCYldI[ttiyCndaMduHedayectna nUvmuxdMNaMEdlc,ab; bĄbTbBaóahamXat;RtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 15>000>000 Čdb;R)aMlanŽ erol dl; 45>000>000 ČEssibR)aMlanŽ erol bĄ╝nigp■nŮaeTasdak;BnžnaKartamc,ab;CaFrman .

maRta 257 │ shkmÁsiTžikrGviPaKEdleFVI[b:HBal;dl;cMENkrYmdUcmanEcgk˝˙gmaRta 180 Únc,ab;enH RtUvp■nŮaeTasBinŻyCa R)ak;BI 1>500>000 ČmYylanR)aMEsnŽ erol dl; 9>000>000 ČR)aMbYnlanŽ erol . k˝˙gkrNIminragcalRtUvp■nŮaeTasBinŻy CaR)ak;eTVdg .

maRta 258 │ shkmÁsiTžikrEdlminRBmcUlrYmTTYlbnŮ˙kEfTaMcMENkrYmÚnshkmÁsiTžix°▄n bĄmineKarBtamlkšxNđÚnsN■ab;F˝ab; saFarN│dUcmanEcgk˝˙gmaRta 185 Únc,ab;enH RtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 500>000 ČR)aMEsnŽ erol dl; 3>000>000 ČbI lanŽerol .

GnuEp˝kTI 2 │ GMBIkarb:HBal;kmÁsiTžiÚnRTBŘsm,t■isaFarN│

maRta 259 │ karb:HBal;kmÁsiTžiÚnRTBŘsm,t■isaFarN│ RtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 5>000>000 ČR)aMlanŽ erol dl; 50> 000>000 ČhasiblanŽ erol bĄ╝nigp■nŮaeTasdak;BnžnaKarBI 1 ČmYyŽ q˝aM dl; 5 ČR)aMŽ q˝aM . carIRtUvmankatBVkicęcakecj BIRTBŘsm,t■isaFarN│enaHCabnŮan; . carIKÁansiTžiTarkMÚrGMBIBlkmÁ bĄkarerobcMEdl)aneFVIelIRTBŘenaHeLIy .

k˝˙gkrNIEdlG˝kkMBugkan;kab;RTBŘsm,t■isaFarN│ munc,ab;enHcUlCaFrman ehIyman╔ksarsMGagnigbBaóak;Cak;lak;fa x°▄n)an TijBICnNam˝ak;GacraykarN_CUnGaCJaFrmansmt▀kicę edIm,IGnuvt■tamviFanc,ab;cMeBaHbuK┴lEdl)anlkRTBŘsm,t■isaFarN│enH edayxusc,ab; nigedIm,ICaRbeyaCn_rbs;x°▄nEdl)anrgeRKaHedaysarTegVIenH . eTaHCay:agNakżeday kżCnrgeRKaHenHBuMmansiTži kan;kab;bn■elIRTBŘsm,t■isaFarN│)aneLIy .

maRta 260 │ CnNaEdl)anelIkecj bĄrMkilecj bĄbMp°ajecalnUvbeg┴alsuIm:g;t_edAcMNuczanelxanigTItaMgp°aksBaěasurieyadI RtUvTTYlkarRBmanBIGaCJaFrmansmt▀kicę . k˝˙gkrNIminragcal RtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 500>000 ČR)aMEsnŽ erol dl; 3>000>000 ČbIlanŽ bĄ╝nigp■nŮaeTasdak;BnžnaKarBI 1 ČmYyŽ Ex dl; 6 ČR)aMmYyŽ Ex edayminKitdl;BŘsnkmÁEdlbN■almk BIGMeBIrbs;x°▄n .

Ep˝kTI 2 │ GMBIkarb:HBal;kmÁsiTžisaFarN│ bĄ╔kCnedayGaCJaFrrdŠ)al

maRta 261 │ m«n■IbĄGaCJaFrEdl)aneRbIGMNacedayrMelaP eTaHmanbBaóak■I bĄKÁanbBaóak■I edIm,IdkhUtGclnvt▀˙BIG˝kkan;kab; edaysn■iPaB RtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 10>000>000 Čdb;lanŽ erol dl; 25>000>000 ČÚmÍR)aMlanŽ erol nigRtUvTTYl eTasrdŠ)alEfmeTot . cat;TukCakarCarMelaP mankarEk°gbn°M karksagbŻNĐedaybMBan karekobsgßt;bĄviFankarsmÍar│ edIm,I beN■jecjeFVIeLIgcMeBaHG˝kkan;kab;Gclnvt▀˙ . ebIkardkhUtGclnvt▀˙)anRbRBwt■eTAedayGMeBIhigSa carIRtUvp■nŮaeTasdak;BnžnaKarBI 6 ČR)aMmYyŽ Ex dl; 2 ČBIrŽ q˝aM EfmeTot . G˝kbBaóaedayrMelaPRtUvp■nŮaeTasdUcK˝a nwgG˝k RbRBwt■pŮal;Edr .

maRta 262 │ GaCJaFrmansmt▀kicębĄkgkm°aMgRbdab;GavuFRKb;RbePT Edl)anrMelaPykRTBŘCaGclnvt▀˙ k˝˙gmNđlEdlx°▄nman ParkicękarBarsN■ab;F˝ab;saFarN│ nigsn■isuxmkeFVICarbs;x°▄n RtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 3>000>000 ČbIlanŽ erol dl; 30>000>000 ČsamsiblanŽ erol bĄ╝nigp■nŮaeTasdak;BnžnaKarBI 2 ČBIrŽ q˝aM dl; 5 ČR)aMŽ q˝aM nigRtUvTTYleTasrdŠ)alEfm eTot.

maRta 263 │ GaCJaFrmansmt▀kicęEdlRBegIyken■IybĄbeN■ay[samBaěCnRbRBwt■edayrMelaPsiTžirbs;kmÁsiTžikr rbs;ePaKI bĄrbs;G˝kkan;kab;edaysn■iPaBRtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 1>000>000 ČmYylanŽ erol dl; 10>000>000 Čdb;lanŽ erol nigRtUvTTYleTasrdŠ)alEfmeTot .

maRta 264 │ karrMelaPeFVIeLIgedaym«n■IsurieyadIRtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 1>000>000 ČmYylanŽ erol dl; 5>000>000 ČR)aMlanŽ erol nigRtUvTTYleTasrdŠ)alEfmeTot .

rab;cUlCakarrMelaP karp■l;Tin˝nŻyCap°┌vkarxus karecjbŻNĐkmÁsiTžixus karbiT)aMghuIb:UEtkbĄbnŮ˙kepSg▓ kare)aHeKalRBMdIxus edayectnanigral;kareFVsRbEhsk˝˙gkareFVIelxacarikelI╔ksarsurieyadI .

maRta 265 │ ral;karb:HBal;eFVIeLIgedayRbqaMgnwgsiTžielIdIrbs;shKmn_CnCatiedImPaKtic edayGaCJaFrEdlTTYlxusRtUv RKb; RKgtMbn;EdlGclnvt▀˙enaHtaMgenA RtUvp■nŮaeTasBinŻyCaR)ak;BI 1>500>000 ČmYylanR)aMEsnŽ erol dl; 9>000>000 ČR)aMbYn lanŽ erol bĄ╝nigp■nŮaeTasdak;BnžnaKarBI 2 ČBIrŽ q˝aM dl; 5 ČR)aMŽ q˝aM nigRtUvTTYleTasrdŠ)alEfmeTot .

maRta 266 │ karb:HBal;Gclnvt▀˙rbs;vt■ edaybuK┴lEdlTTYlbnŮ˙kRKb;RKgRtUvbgšM[sgRTBŘenaHvij nigRtUvp■nŮaeTasBinŻy Ca R)ak;BI 1>500>000 ČmYylanR)aMEsnŽ erol dl; 9>000>000 ČR)aMbYnlanŽ erol .

matikaTI 8

Gvsanb,Baět■i

maRta 267 │ bTb,Baět■iTaMgLayNaEdlpŮ˙ynwgc,ab;enH RtUvTukCanirakrN_ .

maRta 268 │ c,ab;enHRtUv)anRbkasCakarRbjab; .

c,ab;enHRtUv)anrdŠsPaÚnRBHraCaNacRkkm<˙Ca

GnumŻtenAÚfÂTI 20 Ex kkßda q˝aM 2001 nasmŻyRbCuMrdŠsPaelIkTI 6 nItikalTI 2 .

P˝MeBj/ÚfÂTI 24 Ex kkßda q˝aM 2001

nerat■m rNbúTži

RtLb;eTAvij