BiFIsem<aFsmiT§iplGKarbNÑal½y GKarkariyal½y

exøagTVar nigpøÚvfñl;RBwT§sPa

      GKarbNÑal½y1xñg GKarkariyal½y3xñg exøagTVarcMnYn4 nigpøÚvfñl;RkalekAs‘UfµImYycMnYn enAkñúg brievN RBwT§sPaénRBHraCaNacRkkm<úCa¬vimanrdæcMkarmn¦ RtUv )ansem<aFebIkeGayeRbIR)as; enAéf¶TI 05 tula 2001 eTAtamkmµviFIEdl)ankMNt;Tuk. BiFIenaHerobcMeLIgeRkam GFibtIPaBrbs;semþc Ca-suImRbFanRBwT§sPa énRBHraCaNacRkkkm<úCa esþcRkum- Xun suIsuvtßi CIv½nþmunIr½kS GnuRbFan TI1 RBwT§sPa Ék]tþm Ning Fukui ÉkGKÁrdæTUtvisamBaØ nigeBj smtßPaBénsaFarNrdæ RbCamanitcinRbcaM enAkm<úCa Ék]tþm elak CMTav smaCik smaCika RBwT§sPa GgÁTUtnana nigmankarcUlrYmBIsMNak; GñksarBt’man Cati nigGnþrCati mYycMnYn .

   EføgenAkñúgkarsVaKmn_na»kasenaH Ék]tþm G‘u¿-sariT§ GKÁelxaFikarRBwT§sPa )anmanRbsasn_fa ³ éf¶ enHCaéf¶eCaKC½ymhaRbesIr d¾]tþúgÁ]tþmCaRbvtþisa®sþ sMrab;sßab½nRBwT§sPaénRBHraCaNacRkkm<úCa Edl)anR)arB§BiFI sem<aFebIkeGayeRbIR)as; nUvGKar2Can;man4xñg Edl1xñgsMrab;eFVICakariyal½y rbs;KN³kmµkar nigrbs;smaCik smaCika RBwT§sPa . enHCasmiT§ifµIRsLag manRTg;RTayFM nigman tMéld¾éføføabMput EdlrdæaPi)alénsaFarNrdæRbCamanitcin)anpþl; CUnRBwT§sPaénRBHraCaNacRkkm<úCa bEnßmBIelICMnYyCaeRcIneTot EdlrdæaPi)alénsaFarNrdæRbCamanitcin )anpþl;mkCUnraC rdæaPi)al nig RbCara®sþkm<úCaedaysb,úrsCaTIbMput . eyagtamsMeNIrbs;RBwT§sPaénRBHraCaNaRkkm<úCa BiFIsar mYysþIBIKMeragsagsg;GKÁbNÑal½yRBwT§sPa nigGKarkariyal½y énRBwT§sPakm<úCa RtUv)ancuHhtßelxa naéf¶TI 13 mifuna qñaM2000 ehIybnÞab;mkkic©snüaGnuvtþKMeragCMnYy]btßmÖkñúgkar sagsg; k¾RtUv)ancuH htßelxanaéf¶TI 3 vicäika 2000 . saCIvkmµeb:kaMgvisVkmµmhakMEBgénRbeTscin )anTTYlsagsg;GKar TaMg4xñgenH. karksag)ancab;epþImtaMgBIéf¶TI 15 Exvicäikar qñaM2000 eRkayBI BiFIbBa©úHbzmsilaCapøÚv karnaéf¶TI 10 vicäika 2000 . épÞGKarTaMg4xñgenHman 4>250 Em:RtRkLa kñúgenaHbNÑal½ymanépÞ 1>790Em:RtRkLa nigGKarkariyal½y3xñgeTot manépÞ 2>460Em:RtRkLa EdlGKarnImYy²manépÞ 820 Em:RtRkLa .

      Ék]tþm G‘u¿-sariT§ )anbEnßmeTotfa ³ kñúgkic©snüaksagenHmanry³eBl9Ex b:uEnþGaRs½yedaysar kar xitxMRbwgERbgrbs;GñkCMnajvisVkr nigGñkbec©keTsd¾cMNan² manbTBiesaFn_y:ageRcIn nigedayman karshkarl¥BIKN³kmµkarsagsg; énGKÁelxaFikardæanRBwT§sPapgenaH karsagsg;RtUv )anbBa©b;TaMg RsugmunkarkMNt; . CarYmPaKIcin)anGnuvtþRtwmRtUvtambTdæanbec©keTs kñúgkMritsþg;darGnþrCati eday rcnabTeTA tamKMeragbøg;em manRbB½n§crnþGKÁisnI nigRbB½n§TwkRKb;RKan; EdleFVIeGayGKarTaMgenHelc eLIgy:agRtEdt kñúgcMeNamGKarnana rbs;RBwT§sPa . karbMBak;sMPar³brikça)anGnuvtþTan;eBlevla RsbtamCMhanEdlEcgkñúgkic©snüa .

    kñúg»kasenaHEdrÉk]tþm Ning Fukui ÉkGKÁ- rdæTUt énsaFarNrdæRbCamanitcinRbcaMenAkm<úCa )anman Rbsasn_fa ³ éf¶enHxJúM tagnamÉk]tþm tMNageGayrdæaPi)alénRbeTscin RBmTaMgshrI TaMgGs;man esckþIrIkrayNas; Edl)anmkcUlrYm tamkarGeBa¢Ijrbs;RBwT§sPa énRBHraCaNacRk km<úCa . enAqñaM knøgmkenHRbeTseyIgTaMgBIr cin- km<úCa )anBRgIkcMngmitþPaB nigkic©shRbtibtþikarepSg²KñaeTot tamry³karxitxMrbs;raCrdæaPi)al nigRbCaCnénRbeTseyIgTaMgBIr .

     enAkñúg»kasenaHEdrsemþc Ca-suIm RbFanRBwT§sPa)anmanRbsasn_ ³ eqøótkñúg»kasd¾mehaLarik enH tagnamRBwT§sPaénRBHraCaNacRkkm<úCa xJúMsUmsMEdgnUvktþBaØÚtaFm’y:agRCaleRCAbMput cMeBaHsPa RbCaCn sPaRkumRbwkSaneya)ayRbCamanitcin nigrdæaPi)alénsaFarNrdæRbCamanitcin EdlEtgEt )anpþl;kar]btßmÖ tam sMNUmBrrbs;RBwT§sPa ehIytamry³Ék]tþmÉkGKÁrdæTUt énsaFarNrdæRbCa manitcin EdlmanvtþmanenATIenH sUmbBa¢ÚnnUvKarvkic©d¾x<g;x<s;BIeyIgxJúM CUnfñak;dwknaMbkS sPaRbCaCn sPaRkumRbwkSaneya)ay rdæaPi)al nigRbCaCncinTaMgmUl sUm)ansMerc eCaKC½ykñúgkarGnuvtþkmµviFI GPivDÆn_esdækic©sgÁm kñúgyuKsm½yfµIénsnþiPaB nigshRbtibtþikard¾rwgmaM .

    na»kasenaHEdrsemþc Ca-suIm )anbMBak;emdayCUndl;tMNagrdæaPi)al énsaFarNrdæRbCamanitcin cMnYn5rUb KWÉk]tþm Ning Fukui ÉkGKÁrdæTUtvisamBaØnigeBjsmtßPaB énsaFarNrdæRbCamanitcin RbcaMenAkm<úCa elak Peng gang TIRbwkSaTTYlbnÞúkesdækic©nigBaNiC¢kmµ elak Wang Xuelin elxaTI1 sßanTUrcinRbcaMenAkm<úCa elak Liu Hongbin nigelak Hou Yongjian RBmTaMgkat;ExSrbUr sem<aFebIk eGayeRbIR)as;CapøÚvkarcab;BIéf¶enHteTA .

RtLb;eTAvij

bnþreTAeTot