GnusBaěa s■IBIkarbM)at;

ral;TMrg;ÚnkarerIeGIg RbqaMgnwgnarIePT

)anGnumŻt nigebIkeGaycuHht▀elxa eGayscęabŻn nigcUlrYmtamesck■IsMercÚnmhasn˝i)atelx 34180 cuHÚfÂTI 18 F˝┌ 1979 . cUlCaFrmanenAÚfÂTI 3 kBaěa 1981 GnuelamtammaRta 27Č1Ž . cuHht▀elxa nigeGayscęabŻnedaykm<˙Ca enAR)asaTexmrinŮ P˝MeBj km<˙Ca ÚfÂTI 20 kBaěa 1992 .


rdŠTaMgLayEdlCaPaKIÚnGnusBaěaenH

         edaykt;sMKal;eXIjfa FmÁnuBaěÚnGg┴karshRbCaCati )anGHGagCafÁIm■geTot nUvCMenOeCOCak; eTAelIsiTžimnusSCamUldŠan eTAelIPaBÚf°f˝┌r nigtMÚlrbs;mnusS ehIynigeTAelIsiTžiesrIPaBrbvagburs nignarI >>>

         edaykt;sMKal;eXIjfa esck■IEf°gkarN_Caskls■IBIsiTžimnusS )anGHGagBIeKalkarN_ s■IBIkar minGacTTYlyk)annUvkarerIseGIg nig)anRbkasfa mnusTaMgGs;ekIteLIgmanesrIPaB nigmansmPaB enAk˝˙gesck■IÚf°f˝┌r nigsiTžinana ehIyfamnusSRKb;rUbRtUvTTYl)annUvsiTži nigesrIPaBTaMgLay Edlman EcgenAk˝˙genaH edayKÁankarEbgEckGVITaMgGs; rYmTaMgkarEbgEckEdlQrenAelImUldŠanÚnePTpg .

         edaykt;sMKal;eXIjfa rdŠTaMgLayEdlCaPaKIÚnkicęRBmeRBog CamYyGn■rCatis■IBIsiTžimnusS suTžEtmankatBVkicękicękarFanaburs nignarImansiTžiesÁIK˝ak˝˙gsiTžiesdŠkicę sg┴m vb,Fm’ BlrdŠ nigneya )ay>>>

         edayBinitŘeXIjfa GnusBaěaGn■rCatiTaMgLayEdlRtUv)ansMerceLIg tamkicę]bt▀mÍrbs;Gg┴kar shRbCaCati nigGg┴kar╔keTsnana rEmgEtgCMrujnUvsiTžiesÁIPaBK˝arvagburs nignarI .

         edaykt;sMKal;eXIjpgEdrfa esck■IsMerccit■ esck■IEf°gkar nigkarENnaMTaMgLayEdlRtUv)an GnumŻteLIg edayGg┴karshRbCaCati nigGg┴kar╔keTsnana rEmgCMrujnUvsiTžiesÁIPaBK˝arvagburs nig narI .

         edaymankgVl;fa fVIt,itEtman╔ksarTaMgenHehIyk■I kżkarerIseGIgRbqaMgnwgnarIePTCaTUeTA enAEts▀itmanenAeLIy .

         edayrMlwkeLIgvijfa karerIseGIgRbqaMgnwgnarIePT KWrMelaPeTAelIeKalkarN_ÚnsiTžiesÁIK˝aehIy nigrMelaPeTAelIeKalkarN_ÚnkareKarB cMeBaHPaBÚf°f˝┌rrbs;mnusS KWCa]bsK┴dl;karcUlrYmrbs;narIk˝˙g CMhr esÁIPaBnwgburs eTAk˝˙gCIvPaBneya)ay sg┴m esdŠkicę nigvb,Fm’ enAk˝˙gRbeTsrbs;x°▄n KWCakar b:HBal;dl;karrIkcMerIn PaBsMbUrrugerOgrbs;sg┴m nigrbs;RKYsar ehIyKWCakareFVIeGaykan;EtlM)akdl; kicęGPivDĂn_dżeBjelj Únsk■anuBlrbs;narI enAk˝˙gkarbMerIsg┴mrbs;x°▄n nigmnusSCati .

         edaymankgVl;fa enAk˝˙gPabRkIRketaky:ak narIePTmanlTžPaBticCageKbMputenAk˝˙gkareQag Qanykm­┌b Gahar suxaPi)al kareronsURt karbN■˙HbN■alviCóaCIv│ ehIynigkEn°gbMeBjkargar kżdUc CatMrUvkarepSg▓eTotpgEdr >>>>>

         edayeCOCak;fa karcat;taMgeLIgnUvreboberobryesdŠkicęCatifÁImYy EdlQrelImUldŠanÚnsm PaBnigyut■iFm’ nigrYmcMENky:agsMxan;enAk˝˙gkarCMrujsmPaB burs nignarI>>>ehIyecjBIenHKWnwgrYm cMENkk˝˙gkarTTYl)ansmPaB eBjeljrvagburs nignarI .

         edaycgcaMenAk˝˙gcit■ nUvkarrYmcMENky:agFMeFgrbs;narI eTAk˝˙gsuxmalPaBrbs;RKYsar nig GPivDĂn_sg┴m EdlCarYmcMENkminsUvTTYl)ans┴al;y:ageBjeljk■I kżdUcCaGt▀nŻysg┴mÚnmatuPaB ehIynigtYnaTITaMgźBuk nigm■ayenAk˝˙gRKYsar nigenAk˝˙gkarciBaęwmbI)ac;kUnecA ehIynigedaycaMCab;fa tYnaTIbegßItkUnecArbs;narI minEmnCamUldŠanÚnkarerIseGIgenaHeT b:uEn■KWCakarciBaęwmbI)ac;kUnecA Tam TarnUvkarrMElkParkicęTTYlxusRtUv rvagburs narIsg┴mCarYm >>>

         edayemIleXIjfa karp°as;b■┌rtYnaTICaRbÚBNIrbs;burskżdUcCanarIenAk˝˙gsg┴m nigenAk˝˙gRKYsar KWCakarcaM)ac;edIm,IeGayeFVIeGay)ansMerc nUvsmPaBy:ageBjeljrvagburs nignarI >>>

         edayeb■CJa karGnuvt■n_eKalkarN_TaMgLayEdlmanEcgenAk˝˙gesck■IEf°gkarN_ s■IBIkarbM)at; karerIseGIgRbqaMgnwgnarIePT ehIynigenAk˝˙gTisedAenHnwgGnumŻtral;viFankarN_caM)ac;nana edIm,IbM)at; ecalkarerIseGIgEbbenH enAk˝˙gRKb;TMrg; nigRKb;rUbPaBenaH >>>

)an╔kPaBK˝adUcxageRkam │

PaKTI 1

maRta 1

         edIm,IbMerIeKaledAÚnGnusBaěaenH {karerIseGIgRbqaMgnarIePT} sMedAral;karEbgEck karpat;ecj bĄkMhitNaEdleFVIeLIgelImUldŠanePT EdlbgßbegßIteLIg bĄEdlmanTisedAeFVIeGayxUcxat bĄeGayeTA CaemaX│ nUvkarTTYls┴al; karTTYl)an bĄkareRbIR)as;edaynarIePT nigedayminKitdl;s▀anPaBGaBah_ BiBah_eTenaH/ QrelImUldŠanesÁIPaBrvagburs nignarI/ nUvsiTžimnusS nigral;esrIPaBCaRKwHenAk˝˙gvisŻy neya)ay esdŠkicę sg┴m vb,Fm’ BlrdŠ bĄk˝˙gvisŻyepSg▓eTot .

         rdŠCaPaKITaMgLayp■nŮaeTaskarerIseGIgRbqaMgnarIePT enAk˝˙gRKb;TMrg;rbs;vaTaMgLay nig╔k PaBGnuvt■n_tamRKb;meFŘa)ayEdlsmRsb nigeday\tbEgąbgąg;nUveKalneya)ay bM)at;ecalkarerIs eGIgRbqaMgnarIePT ehIyenAk˝˙gTisedAenHsnŘafa │

         k- bBaę┌leKalkarN_ÚnsmPaBrvagburs nignarIenAk˝˙grdŠFmÁnuBaě nigbBaět■ic,ab;nana╔eTotEdl smRsb ebIsinCaeKalkarN_enHminTan;RtUv)anbBaę┌lenAeLIyeTenaH ehIynigFanatamry│c,ab; nigral; meFŘa)aynanaEdlsmRsbnUvfvika eFVIeGayecjCak;Es■gnUveKalkarN_enH .

         x- GnumŻtnUvbBaět■i nigviFankarepSg▓eTotEdlsmRsb edIm,IhamXat;nUvkarerIseGIgRbqaMg narIePT .

         K- elIkeLIgnUvkicęKaMBartamp°┌vc,ab; nUvsiTžiesrIPaBnwgbursrbs;narIePT ehIynigFananUvkicę KaMBarnarIdżmanRbsiTžiPaB tamry│tularCati nigral;s▀abŻnsaFarN│epSg▓ Edlmansmt▀kicęRbqaMg GMeBIerIseGIgTaMgGs; .

         X- tmminRBmRbRBwt■nUvTegVI bĄkarGnuvt■skmÁPaBerIseGIgRbqaMgnarIePTeLIy ehIynigRtYt BinitŘeGayc,as;fa GaCJaFr nigs▀abŻnsaFarN│TaMgLay nwgeFVIskmÁPaBsmRsbeTAtamkatBVkicęenH.

         g- nwgRbkan;ykviFankarN_smRsbTaMgGs; edIm,IbM)at;ecalnUvkarerIseGIgRbqaMgnarIePT Edl eFVIeLIgedaybuK┴lGg┴kar bĄshRKasNamYyk■I .

         c- nwgRbkan;ykviFankarN_smRsb rYmTaMgbBaět■ic,ab;pg edIm,Ip°as;b■┌r bĄlubecalnUvc,ab;/ bTbBaět■i TMlab; nigkarGnuvt■n_TaMgGs;NaEdlCakarerIseGIgRbqaMgnarIePT .

         q- lubecalnUvral;bBaět■iRBhÁTNđnanarbs;RbeT EdlbgßeLIgCakarerIseGIgRbqaMgnarIePT .

maRta 3

         rdŠCaPaKITaMgLay nwgRbkan;yknUvRKb;visŻyCaBiessenAk˝˙gvisŻyneya)ay sg┴m esdŠkicę nig vb,Fm’ nUvral;viFankarN_smRsbnana rYmTaMgbBaět■ic,ab;pgEdr edIm,IFanakarlUtlas; nigQaneLIg y:ageBjeljrbs;narI k˝˙geKaledAnanaGaceGaynarIeRbIR)as; nigTTYl)annUvsiTžimnusSehIynigesrIPaB CaRKwHTaMgLay elImUldŠanesÁIPaBnwgburs .

         1> viFankarN_CabeN■aHGasn˝ EdlrdŠCaPaKITaMgLay)anRbkan;ykedIm,IBen°Ën k˝˙gkarCak;Es■g nUvsmPaBrvagburs nignarI minRtUv)ancat;TukfaCakarerIseGIg dUcRtUv)ankMNt;enAk˝˙gGnusBaěaenHeT b:uEn■eTaHCay:agNakżeday kżviFankarN_TaMgenH minRtUvbgßeLIgCarkSaTuknUvs▀anPaBminesÁIK˝a bĄdac; edayELkBIK˝aenaHeT . ral;viFankarN_TaMgenH nwgRtUvbBa─b;enAeBlEdlkmÁvt▀˙ ÚnsmPaBk˝˙gkarrab; rk nigbMeBjviCóaCIv│RtUv)ansMercehIy .

         2- ral;viFankarNżCaBiessTaMgLay rab;TaMgviFankarnana EdlmanEcgk˝˙gGnusBaěaenH ehIy EdlRtUv)anykedayrdŠ CaPaKITaMgLay sMedAKaMBamatuPUmienaHminRtUvcat;TukCakarerIseGIgeLIy .

maRta 5

         rdŠCaPaKITaMgLay nigRbkan;ykviFankarNżEdlsmRsb│

         k- edIm,IEkERbnUvTMrg;\riyabfEp˝ksg┴m nigvb,Fm’rbs;burs nignarI k˝˙gTisedAQaneTArkkar bM)at;nUvkarbg;caj; nig TMlab;kżdUcCakarGnuvt■nżepSg▓eTot EdlQrelImUldŠan ÚnKMnityl;dwgBIPaB Gn;fy bĄ]bt▀mÍrbs;ePTNamYy bĄBItY naTICalMlab;rbs;burs nignarI .

         x- edIm,ImankarFanaCakarGb;rMRKYsar nwgrYmbBaó┌l nwgkaryl;dwgdżRtwmRtUvmYYy Edlcat;TukCa matuPaB KWCamuxkarsg┴m mYy ehIynwgkarTTYls┴al;BIkarTTYlxusRtUvrYmrbs;burs nignarIk˝˙gkar ciBaęwmbI)ac; nigkarrIklUtlas;rbs;kUnecAx°▄n nig karyl;dwgfa enAk˝˙gkrNINakżedayplRbeyaCnż rbs;kumar KWCaplRbeyaCnżrbs;kumar KWCaplRbeyaCnżcMbgbgąs;.

maRta 6

         rdŠCaPaKInwgRbkan;ykviFankarNżsmRsbTaMgGs;rYmTaMgbBaěat■ic,ab;pg edIm,IlubbM)at;ral; ÚnkarCYjdUrnarI nigGaCIvkmÁ Ep˝keBsŘakmÁnarIePT .

PaKITI2

maRta 7

         rdŠCaPaKInwgRbkan;nUvral;viFankarNżsmRsbTaMgGs; edIm,IbM)at;karerIseGIgRbqaMgnarIePT enA k˝˙gCIvPaBneya)ay nig saFarN│ ÚnRbeTsCati ehIyCaBiessnignaFadl;narIePT edayQrelImUldŠan nwgburs nUvsiTži │

         k- e)aHeq˝at nUvk˝˙gral;kare)aHeq˝at nigRbCamitiTaMgGs; ehIynigsiTžiQreQÁaHe)aHeq˝at sMrab; s▀abŻn EdlRtUveRCIs taMgedaykare)aHeq˝atCasaFarN│ .

         x- cUlrYmnUvk˝˙gtak;EtgeKalneya)ayrbs;rdŠaPi)al nigkarGnuvt■nż nUveKalneya)ayenHehIy nwgbMeBjral;muxkar nigmuxgarsaFarN│ nUvk˝˙gRKb;f˝ak; ÚnrdŠaPi)al .

         K- cUlrYmenAk˝˙gGg┴karminEmnrdŠaPi)al nigshKmnżnana EdlTak;TineTAnwgCIvPaBsaFarN│ nigneya)ay rbs;RbeTsCati .

maRta 8

         rdŠCaKI nigRbkan;yknUvviFankarsmRsbnana edIm,IFanaeGaynarIGaccUlrYmedayQrelImUldŠan esÁIPaB nwgburs nwgeday KÁankarerIseGIgGVITaMgGs; k˝˙grdŠaPi)alrbs;x°▄nenAk˝˙gqakGn■rCati ehIynwg cUlrYmenAk˝˙gkargarrbs;Gg┴karGn■rCatiTaMg Lay .

         1- rdŠCaPaKITaMgLay nigp■l;cMeBaHnarI nUvsiTžiesÁIPaBK˝anwgbursk˝˙gkarTTYl)ankarp°as;b■┌r bĄ rkSaTuknUvsBaóatirbs;x°▄n . rdŠnwgFanaCaBiessfa karerobGaBah_BiBah_CamYyCnbreTs bĄkarp°as;b■┌r sBaóatirbs;b■I nigminp°as;b■┌rCasVayRbvt■ nUvsBaóatirbs;RbBnž eFVI[RbBnžKÁansBaóati bĄkżbgšMRbBnž RtUvEtRbkan;yknUvsBaóatirbs;b■IeLIy .

         2- rdŠCaPaKITaMgLay nigp■l;CUncMeBaHnarI nUvsiTžiesÁIPaBK˝a nwgbursk˝˙gbBa­asBaóatirbs;kUnecA x°▄npgEdr .

PaKTI 3

maRta 10

         rdŠCaPaKITaMgLay nigRbkan;yknUvral;viFankarsmRsbTaMgGs; edIm,IlubbM)at;karerIseGIg RbqaMgnarIePT sMedAFana dl;narIePT nUvsiTžiesÁIPaBnwgburs enAk˝˙gvisŻyGb;rM nigCaBiessedayQrelI mUldŠansmPaB rvagburs nignarI edIm,I Fana │

         k- lkšxŻNđdUcK˝ak˝˙gkarbMeBjmuxrbr nigeRCIserIsmuxviCóaCIv│k˝˙gkarcUleron nigTTYlyk sBaěabŻRt enAk˝˙gRKwHs▀an sikSaRKb;Ep˝kTaMgenACnbT TaMgenAk˝˙gTIRkug . smPaBenHRtUvEtFana)an TaMgenAk˝˙gkarGb;rMkMritmetyŘ cMeNHTUeTA ticnic viCóaCIv│ nigkarsikSaticnicCan;x<s; kżdUcCaenAk˝˙g karbN■˙HbN■alviCóaCIv│RKb;Ep˝kEdr .

         x- karTTYl)annUvmuxviCóadUcK˝a karRblgdUcK˝a buK┴likbeRgon k˝˙gKuNPaBdUcK˝a RKwHs▀ansikSa ehIynwgsMPar│sikSa k˝˙gKuNPaBdUcK˝a .

         K- karbM)at;TsSn│CaTMlab;BItYnaTIrbs;burs nignarIenAk˝˙gRKb;kMrit nigenAk˝˙gRKb;TMrg;Gb;rM eronsURt tamry│karelIk Twkcit■pg karsikSarYmK˝a nigRbePTepSg▓eTot ÚnkarGb;rMeronsURt Edlnwg CYyeFVI[sMercTisedAenH nigCaBiesstam ry│karesIerIeLIgvij nUvGt▀bTsikSa kmÁviFIsikSa ehIynwgkar sMrbkmÁviFIbeRgon .

         X- lTžPaBdUcK˝a k˝˙gkarTTYl)anGaharrUbkrNżsikSa bĄRsavRCavepSg▓ .

         g- lTžPaBdUcK˝a k˝˙gkarTTYl)annUvkmÁviFIeronsURtbMeBjbEn▀m rYmTaMgkmÁviFIGkšrkmÁ sMrab; mnusSCMTg; nigsMrab;muxviCóa CaBieskmÁviFI EdlmanTisedAbn▀ycab;taMgBIedImbMput EdlGaceFVI)annUv KMlatK˝a rvagburs nignarIenAk˝˙gGb;rMeronsURt

         c- bn▀yGRtasisSnarI Edl)at;bg;karsikSa nigcMNat;taMgnUvkmÁviFIsikSa sMrab;yuvnarI nignarI TaMgLay Edle)aHbg; karsikSarhŻyeBk .

         q- lTžPaBdUcK˝ak˝˙gcUlrYmya:gskmÁk˝˙gkILa nigkaysikSa .

         C- karTTYl)annUvBt’man s■IBIkarGb;rMenAelIEp˝knImYYy edIm,ICYyFana[suxPaB nigsuxmalPaB rbs;RKYsar edayrYm bBaę┌lTaMgBt’man nigdMbUnÁans■IBIEpnkarRKYsarpg .

maRta 11

         1- rdŠCaPaKITaMgLay nigRbkan;ykral;viFankarsmRsbnana edIm,IbM)at;karerIseGIgxagnarI ePTenAelIvisŻybMeBjkargar edIm,IFanasiTžiesÁIPaB QrelImUldŠansmPaB rvagburs nignarICaBiess │

         k- siTžieFVIkargar EdlCasiTžipSarPóab;eTAnwgmnusSRKb;rUb

         x- siTžimanlTžPaBbMeBjkargardUcK˝a rYmrbBaę┌lTaMgkarGnuvt■nżlkšxŻNđvinicńŻyeRCIserIsdUcK˝a edIm,IbMeBjkargar .

         K- siTžik˝˙gkareRCIserIsedayesrI nUvmuxviCóa nigkargar nigsiTžik˝˙gkarTTYltMelIgnaTIsn■isux kargar ehIynigral;Gt▀RbeyaCn_ niglkšŻxŻNđkargarkżdUcsiTži k˝˙gkarTTYl)annUvkarbN■˙HbN■alviCóa CIv│ viRkitkar rYmbBaó┌lTaMgkmÁviFIsikSa karbN■˙HbN■alviCóaCIv│kMritx<s; nigkarbN■˙HbN■alCaeTog Tat;pg .

         X- siTžiTTYl)anR)ak;Q˝▄lesÁIK˝a rab;TaMgplRbeyaCn_epSg▓eTotpg nigsiTžiTTYl)annUvkar RbRBwt■esÁIK˝ak˝˙gvisŻykargar EdlmantMÚlesÁIK˝a ehIyTTYl)ankarRbRBwt■esÁIK˝a k˝˙gkarvaytMÚlGMBI KuNPaBkargar .

         g- siTžisn■isuxsg┴m CaBiessk˝˙gkrNIÚnkarcUlnivt■n_ krNIKÁankargareFVI QW KÁansuBlPaB nigcas;Cra nigkrNIKÁansmt▀PaBeFVIkargardÚTeTot nigsiTžiQb;sMrakedaymanR)ak;Q˝▄l .

         c- siTžikarBarsuxPaB nigsuvt▀iPaBk˝˙glkšŻxŻNđkargar nigkarkarBarmuxgarÚnkarbn■BUC .

         2> edIm,IkarBarTb;Tl;nwgkarerIseGIgnarIePT EdlQrelImUldŠanGaBah_BiBah_ bĄmatuPaB nig edIm,IFanadl;siTžieFVIkargary:agmanRbsiTžiPaBrbs;eK enaHCaPaKIRtUvcat;viFankary:agsmRsb edIm,I │

         k- hamXat;nUvkardak;TNđkmÁ karbeN■jBIkargaredaymUlehtumanÚpŮeBaH bĄQb;sMrakmatu PaB nigkarhamXat;karerIseGIg EdlQrelImUldŠans▀anPaBGaBah_BiBah_ .

         x- p■l;kargarQb;sMrakmatuPaBedaymanR)ak;Q˝┌l bĄedaymanplRbeyaCn_sg┴mesÁIK˝a eday mankar)at;bg;GtItPaBkargar bĄkar]bt▀mÍEp˝ksg┴meLIy .

         K- CMrujkarp■l;nUvkar]bt▀mÍenAEp˝kesvasg┴mcaM)ac;nana edIm,IeFVIeGayźBukm■ayGacbBaę┌l katBVkicęRKYsar CamYynwgkarTTYlxusRtUvnana rYmTaMgkarcUlrYmk˝˙gCIvPaBsaFarN│pg CaBiesstam ry│karelIksŮ▄y nUvkarsMrbsMrYlk˝˙gkarEfrkSakUn .

         X- p■l;nUvkicękarBarBiessdl;narIePT k˝˙gkML˙geBlmanÚpŮeBaH cMeBaHRbePTkargarTaMgLay Na EdlbBaóak;famaneRKaHf˝ak;dl;eK .

         3> bBaět■ic,ab;KaMBarEdlTak;TineTAnwgbBa­anana Edl)anelIkeLIgk˝˙gmaRtaenH nwgRtUvelIk ykmkBinitŘCaeTogTat; edayEpąkeTAelIkarecHdwgEp˝kviTŘasa«s■ nigbecękviCóa ehIyRtUvesIerIlubecal bĄBnŘaeBleTAtamkarcaM)ac; .

maRta 12

         1> rdŠCaPaKITaMgLay nwgRbkan;yknUvral;viFankarN_smRsbTaMgLay edIm,IbM)at;karerIseGIg RbqaMgnarIePT enAk˝˙gvisŻysuxaPi)al edIm,IFananUvkarTTYlnUvkicęsuxaPi)al edayQrelImUldŠansm PaBrvagburs nignarI edayrYmbBaę┌lTaMgkicękarEdlTak;TineTAnwgEpnkarRKYsar EfmeTotpg .

         2> eRkABIbBaět■iEdlCa)anEcgk˝˙gkfaxŻNđ 1ÚnmaRtaenH rdŠCaPaKITaMgLayFananarIePTnUvral; esvasmRsb TaMgLayEdlTak;TineTAnwgkarBreBaH karsMralkUn ehIynigry│eBleRkaysMralkUnp■l; esvaTaMgLayeday\tKitÚf° ebIsinCacaM)ac; kżdUcCakarp■l;nUvm­┌bGaharsmRsbk˝˙gry│eBlBreBaH nigeBlbMe)AkUnpgEdr .

maRta 13

         rdŠCaPaKITaMgLay nwgRbkan;yknUvral;viFankarsmRsbnana edIm,IbM)at;karerIseGIgRbqaMgnarI ePT enAk˝˙gvisŻyepSgeTot ÚnCIvPaBesdŠkicę nigsg┴m edIm,IFanaedayQrelImUldŠansmPaB rvagburs nignarI nUvsiTžidUcK˝a CaBiess │

         k- siTžiTTYl)anGt▀RbeyaCn_RKYsar

         x- siTžixęIR)ak;BIFnaKar bBaęaM nigTTYl\NTan hirBaěvt▀˙k˝˙gTMrg;epSg▓eTot .

         K- siTžicUlrYmk˝˙gskmÁPaBkMsan■kILa nigral;TidŠPaBÚnCIvPaBvb,Fm’TaMgLay .

maRta 14

         1> rdŠCaPaKITaMgLay nwgKitKUrdl;bBa­a CaBiessEdlnarIenACnbTRtUvRbQmmux ehIynigtY naTIdżsMxan;rbs;narICnbT enAk˝˙gkarrs;ranEp˝kesdŠkicęÚnRKYsarrbs;x°▄n rYmbBaę┌lTaMgkargarrbs;narI TaMgenaH enAk˝˙gvisŻyKÁancMNUlÚnesdŠkicęeTotpg ehIyrdŠCaPaKITaMgLay nwgRbkan;yknUvviFankar smRsbnana edIm,IFanadl;karGnuvt■n_nUvbBaět■iTaMgLayÚnGnusBaěaenH cMeBaHnarIenACnbTpg .

         2> rdŠCaPaKITaMgLay nwgRbkan;yknUvviFankarN_smRsbnana edIm,IbM)at;karerIseGIgRbqaMg narIePTenACnbT edIm,IeGayG˝kTaMgenaHGaccUlrYm nigTTYl)annUvGt▀RbeyaCn_BIkicęGPivDĂn_CnbT edayQrelImUldŠanÚnsmPaB rvagburs nignarI ehIyCaBiessRtUvFanaCUnnarICnbTTaMgenaH nUvsiTži │

         k- GaccUlrYmk˝˙gkartak;Etg nigGnuvt■nUvEpnkarN_GPivDĂn_enARKb;f˝ak; .

         x- GacTTYl)annUvral;kicę]bt▀mÍ nUvEp˝ksuxaPi)al rYmTaMgkarTTYlBt’man karCUnmti nigesva nanaenAk˝˙gEpnkarRKYsar EfmeTotpg .

         K- TTYl)anedaypŮal;x°▄nnUvGt▀RbeyaCn_ BIkmÁviFIsn■isuxsg┴m .

         X- TTYl)annUvkarbN■˙HbN■al nigGb;rMRKb;RbePTTaMgerobry nigTaMgminerobry rYmbBaę┌l TaMgkargarTak;TinnwgGkšrkmÁ viCóaCIv│ nigeRkABIenH karTTYl)annUvGt▀RbeyaCn_BIshKmn_ ehIynig esvaEdlmanTaMgb:unÁan edIm,IbegßInsmt▀kicęticnicrbs;x°▄n .

         g- cat;taMgRkumCYyx°▄nedayx°▄n╔g ehIynigshkrN_edIm,ITTYl)annUvplRbeyaCn_esdŠkicę esÁIK˝a tamry│karbMeBjkargar bĄsVŻybMeBjkargar .

         c- cUlrYmk˝˙gral;skmÁPaBrbs;shKmn_ .

         q- TTYl)annUv\NTan nigkarxęIluyEp˝kksikmÁ karCYysMrYlk˝˙gkarrkTIpSar ticNULUsIusm Rsb ehIynwgTTYlnUv s▀anPaBesÁIPaBenAk˝˙gkarEkTRmg;dIF°I nigksikmÁkżdUcCaenAk˝˙gKMeragEbgEck dIF°IpgEdr .

         C- TTYl)annUvs▀anPaBrs;enAmYydżsmrmŘ CaBiessk˝˙g cMNucTak;Tindl;bBa­apŮHsMEbgGnamŻy karp┴t;p┴g;Twk nigGK┴IsnI kardwkCBaó┌n nigTak;TgBt’man .

PaKTI4 

maRta 15

         1- rdŠCaPaKITaMgLay nwgp■l;cMeBaHnarIePT nUvsmPaBCamYybursenAcMeBaHmuxc,ab; .

         2- enAk˝˙gEp˝krdŠb,evNI rdŠCaPaKInwgp■l;cMeBaHnarIePTnUvsmt▀kicęxagp°┌vc,ab;dUcK˝anwgburs ehIynwgp■l;nUvsiTži dUcK˝ak˝˙gkareRbIR)as;smt▀kicęenH . CaBiessrdŠCaPaKInwgp■l;cMeBaH nUvsiTžidUcK˝a k˝˙gkarcuHkicęsnŘa nigk˝˙gkarRKb;RKgkmÁsiTži ehIynwgp■l;nUvtYnaTIdUcK˝aenAk˝˙gRKb;dMNak;kalÚnnItiviFI ÚnkarCMnMCMrHk■I nigtulakar .

         3- rdŠCaPaKITTYls┴al;fa ral;kicęsnŘa nigral;]bkrN_╔kCndżÚTeTotRKb;RbePT Edlman GnuPaBxagp°┌vc,ab; sMedAdak;kMhitelIsmt▀kicęp°┌vc,ab;rbs;narIRtUvcat;TukCaGasarbg; nwgminGacyk mkeRbIR)as;)aneLIy .

         4- rdŠCaPaKITTYls┴al;fa bursnig«s■ImansiTžidUcK˝a Tak;TgeTAnwgnitibBaět■iEdlEcg GMBIsiTži buK┴l k˝˙gkaredIrehIr nigesrIPaBk˝˙gkareRCIserIsTIs˝ak;GaRsŻy nigeKhdŠanrbs;x°▄n .

maRta 16

         1- rdŠCaPaKInwgRbkan;ykRKb;viFankarN_smRsbTaMgGs; edIm,IbM)at;karerIseGIgRbqaMgnarIePT enAk˝˙gRKb;visŻy EdlTak;TineTAnwgGaBah_BiBah_ nigTMnak;TMngRKYsar nigCaBiessedayQrelImUldŠan smPaBrvagburs nignarI nigFananUv │

         k>- siTžidUcK˝ak˝˙gGaBah_BiBah_

         x>- siTžidUcK˝ak˝˙gesrIPaBeRCIserIsKURskr nigerobGaBah_BiBah_edayesÁaHsÁŻRKcit■TaMgRsug nig edayKÁankarbgšitbgšM .

         K>- siTži nigkarTTYlxusRtUvdUcK˝a enAk˝˙gcMeNamGaBah_BiBah_ nigkarrMlaykicęGaBah_BiBah_ enH

         X>- siTžinigkarTTYlxusRtUvdUcK˝a enAk˝˙gtYnaTIźBukm■ay enARKb;visŻyEdlTak;TineTAnwgkUnecA x°▄n edayminKitBIs▀anPaBGaBah_BiBah_RKYsar . enAk˝˙gRKb;krNITaMgGs;plRbeyaCn_kUnecARtUvs▀it enACacMbg .

         g>- siTžidUcK˝ak˝˙gkarsMercedayKÁankarbgšitbgšM enAk˝˙gsÁartITTYlxusRtUvnUvcMnYnkUn nwgcen°aH eBlEdlRtUvmankUn ehIynigkarTTYl)annUvBt’mankarGb;rM nigmeFŘa)aynanaEdlGacnarIeRbIR)as;)an nUvsiTžiTaMgLayenH .

         c>- siTži nigkarTTYlxusRtUvdUcK˝aenAk˝˙gkarEfTaMTTYlbnŮ˙keFVIGaNaBŘa)al nigkarTTYlcwBaęwm kUnG˝kdżÚT bĄkżk˝˙gTMrg;c,ab;dUcK˝aenH ebIsinCaeKalKMnitTaMgenHmanenAk˝˙gbBaěti■c,ab;RbeTsCati. enA RKb;krNITaMgGs;plRbeyaCn_rbs;kUnecAs▀itenAcMbg.

         q>- siTižCabuK┴ldUcK˝ak˝˙gtYnaTICab■InigRbBnž rYmbBaę┌lTaMgkareRCIserIsnamRtkUl viCóaCIv│nig muxrbrpgEdr.

         C>- siTžidUcK˝asMrab;KURskrTaMgBIenAk˝˙gkarkan;kab;TTYl)an> cat;Ecg> TTYlpl nigeRbIR)as; kmÁsiTžieTaHCaedayminKitÚf° bĄKitÚf°k■I

         2>- karPóab;BakŘ nigkarerobGaBah_BiBah_buRtFIta nigminman\TižBlEp˝kp°┌vc,ab;esaHeLIy ehIyral;TegVIcaM)ac;nanarYmbBę┌alTaMgbBaěti■c,ab;pg RtUvEtRbkan;ykedIm,IkMNt; BIGayuticbMputk˝˙gkar erobGaBah_BiBah_ ehIynigkarkMNt;CakicęcaM)ac;nUvkarcuHbBaóIkarGaBah_BiBah_enAk˝˙gbBaóICap°┌vkar.

PaKITI5

maRta 17

         1- k˝˙gTisedARtYtBinitŘvDĂPaBenAk˝˙gkarGnuvt■n_GnusBaěaenH RtUv[mankarcat;taMgeLIg nUv KN│kmÁaFikarmYy TTYlbnŮ˙kkarbM)at;karerIseGIgRbqaMgnwgnarIePT Čcab;BIcMnucenH eTAnwgeRbIRtwmEt BakŘKN│kmÁaFikar Ž EdlenAeBlGnusBaěaenHcUlCaFrman nimansmasPaBdl;R)aMbIrUb ehIyenAeBl EdlrdŠCaPaKITIsamsibR)aMbI[scęabŻn bĄ)ancUlrYm ehIyenaHnwgmandl;eTAÚmÍbI rUbEdlCaG˝k╔keTs RbkbedaysIsFm’ nigsmt▀kicęx<s;enAk˝˙gvisŻy EdlCaRkbxNŻđGnusBaěaenH . G˝k╔keTsTaMgenH nwg RtUve)aHeq˝ateRCIstaMgeLIgedayrdŠ CaPaKIk˝˙gcMeNamBlrdŠrbs; x°▄nehIynwgbMeBjkargark˝˙gzan│ pŮal;x°▄n nwgedayeyaleTAelIkarEbgEcksmRsbtamPUmisa«s■ nigtamPaBCatMNag ÚnTMrg;GarŘFm’ epSg▓kżdUcCaeTAtamRbBnžŻc,ab;sMxan;pgEdr .

         2- smaCikTaMgLayÚnKN│kmÁaFikar nigkareRCIserIseLIgtamry│kare)aHeq˝atCasmÂat; elI bBaóIraynammYy Edles˝IeLIgedayrdŠCaPaKITaMgLay . rdŠCaPaKInImYy▓Gaces˝IebkšCn)anm˝ak;k˝˙g cMeNamBlrdŠrbs;x°▄n .

         3- kare)aHeq˝atCaelIkdMbUgbgąs; nwgRtUveFVIeLIgR)aMmYyEx eRkayBIGnusBaěaenHcUlCaFrman. bIExy:agticmuneBl dl;kMNt;Únkare)aHeq˝atnImYy▓ GK┴elxaFikarGg┴karshRbCaCati nwgepJIlixitdl; rdŠCaPaKITaMgLayes˝IsMu[]eTŮsnam ebkšCnrbs;x°▄nk˝˙gry│eBlBIEx . GK┴elxaFikarnwgerobcMbBaóI eQÁaHebkšCntamlMdab;GkSredaybBaóak;R)ab;BIrdŠCaPaKI Edl]eTsnam ehIynwgbBaó┌nbBaóIenHeTARKb; rdŠCaPaKITaMgLay .

         4- kare)aHeq˝ateRCIserIssmaCikÚnKN│kmÁaFikar nwgRtUveFVIeLIgk˝˙gsmŻyRbCMuÚnrdŠCaPaKI TaMgLay enATIs˝ak;karGg┴karshRbCaCati ehIyEdlRtUv)anekaHeLIgedayGK┴elxaFikar . enAk˝˙g smŻyRbCMuEdlTamTavt■man BIrPaKbIÚnrdŠCaKUPaKI eTIbykCakar)anenH G˝kEdlCab;CasmaCikKN│ kmÁaFikarKW ebkšCnNaEdl)ansMelgPaKeRcIn dac;xatÚnsMelgeq˝atÚnG˝ktMNagrdŠCaPaKIEdlman vt■manenAk˝˙gsmŻyRbCMu nigEdl)ane)aHeq˝at .

         5- smaCikKN│kmÁaFikarRtUv)ane)aHeq˝ateRCIstaMgsMrab;bYnq˝aM . b:uEn■GaNt■irbs;smaCikR)aM bYnnak; Edl)anCab;eq˝at k˝˙geBle)aHeq˝atelIkTI1 enaHnwgRtUvcb;Etk˝˙gry│eBlBIrq˝aMb:ueNĐaH. eRkay BIkare)aHeq˝atCaelIkTImYy)ancb;sBVRKb;P°am eQÁaHrbs;smaCikTaMgR)aMbYnnak;enHnwgRtUvRbFanKN│ kmÁaFikarCaG˝ke)aHeq˝at .

         6- kare)aHeq˝ateRCIstaMgsmaCikKN│kmÁaFikarR)aMnak; bEn▀menaHnwgRtUveFVIeLIgedayGnuelam tambBaět■ic,ab; EdlmanEcgk˝˙gkfaxNŻđ 2/ 3 nig4 ÚnmaRtaenH enAeRkayEdlmanscęabŻn bĄkarcUlrYm TIsamsibR)aM ehIyGaNt■iÚnsmaCikBIrnak; k˝˙gcMeNamsmaCikR)aMnak;bEn▀menH nwgRtUvcb;k˝˙gry│eBl BIrq˝aM . eQÁaHsmaCikTaMgBIrnak;enH nwgRtUvRbFanKN│kmÁaFikarCaG˝kcab;eq˝at .

         7- edIm,IbMeBjkEn°gTMenCayfaehtu rdŠCaPaKINaEdlmanG˝k╔keTsrbs;x°▄nQb;bMeBj kargar k˝˙gzan│ CasmaCikKN│kmÁaFikar ehIyenaHRtUvcat;taMgG˝k╔keTsm˝ak;eTot k˝˙gcMeNamBlrdŠx°▄n k˝˙glkšxNŻđEdlkMNt;taMenH RtUv)anTTYlkarylRBmBIKN│kmÁaFikarpg .

         8- edayman╔kPaBBImhasn˝i)at smaCikÚnKN│kmÁaFikar nwgTTYlebovtSBIfvikarbs;Gg┴kar shRbCaCatik˝˙gkMrit niglkšxNđŻEdlmhasn˝i)at)ansMerc GaRsŻyedayeyaleTAelIsarsMxan;Únkar TTYlxusRtUvrbs;KN│kmÁaFikar .

         9- GK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCati nwgp■l;buK┴liknigsmÍar│caM)ac;edIm,I[KN│kmÁaFikar bMeBjkargarx°▄n edayRbsiTžiPaBRsbtamGnusBaěaenH .

maRta 18

         1- rdŠCaPaKITaMgLaymanPar│ dak;CUnGK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCatiedIm,ICUnKN│kmÁa FikarBinitŘnUvr)aykarN_ s■IBIviFankarc,ab;tulakar rdŠ)al nigral;viFankarN_epSg▓eTot Edlx°▄n Rbkan;ykedIm,IeFVI[manRbsiTžiPaBdl;bBaěc,ab;nanaÚnGnusBaěaenH ehIynwgs■IBIvDĂPaBEdlmanenAk˝˙g visŻyenH │

         k>- k˝˙grvageBlmYyq˝aMeRkayGnusBaěacUlCaFrmancMeBaHrdŠEdlmankarTak;Tin

         x>- bnŮab;mkeTot erogbYnq˝aMm■g ehIynwgenAeBlNaEdlKN│kmÁaFikarmansMeNIeLIg .

         2- r)aykarN_GacelIkeLIgBIkt■a nig]bsK┴TaMgLayEdlb:HBal;dl;kMritbMeBjkatBVkicę EdlmanEcgenAk˝˙gGnusBaěaenH .

maRta 19

         1- KN│kmÁaFikarnwgGnumŻtnUvbBaět■iviFI rbs;x°▄npŮal; .

         2- KN│kmÁaFikar nigGnumŻtbuK┴likrbs;x°▄nsMrab;GaNt■ieBl2q˝aM .

maRta 20

         1- KN│kmÁaFikarnwgCYbCMuCaRbRktIk˝˙gry│minelIsBIBIrGaTitŘk˝˙gmYyq˝aM edIm,IBinitŘr)ay karN_EdlTTYl)an GnuelamtammaRta18 ÚnGnusBaěaenH .

         2- smŻyRbCMunwgRtUveFVIeLIgCaFmÁta enATIs˝ak;karÚnGg┴karshRbCaCati bĄenAkEn°gsmRsb NamYyeTot GaRsŻyedaykarkMNt;rbs;KN│kmÁaFikar .

maRta 21

         1- tamry│RkumRbwkSaesdŠkicę nigsg┴m KN│kmÁaFikarnwgeFVIr)aykarN_RbcaMq˝aMCUnmhasn˝i)at ÚnGg┴karshRbCaCati s■IBIskmÁPaBTaMgLayrbs;x°▄n ehIynwgGacelIkeLIgCasMeNI nwgesck■IENnaM rYm)anedayQrelImUldŠanÚnkarBinitŘr)aykarN_ nigBt’mannanaEdl)anTTYlBIrdŠCaPaKITaMgLay . ral;sMeNInwgesck■IENnaMrYmTaMgenH nwgRtUvbBaó┌neTAk˝˙gr)aykarN_rbs;KN│kmÁaFikar/ ehIyebIsinCa man/ edayPóab;CamYypgnUvesck■IGFib,ayrbs;rdŠCaPaKI .

         2- GK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCati nwgbBaó┌lr)aykarN_TaMgLayrbs;KN│kmÁaFikareTA KN│kmÁakar s■IBIs▀anPaBrb;snarIePT edIm,ICaBt’man .

maRta 22

         Gg┴kar╔keTsTaMgLaymansiTži k˝˙gkarbBaó┌lG˝tMNagx°▄nenAeBlBinitŘelIkarGnuvt■n_bTbBaět■i nana ÚnGnusBaěaenHEdls▀itenAk˝˙gRkbxNđŻÚnskmÁPaBrbs;x°▄n . KN│kmÁaFikarGacnwges˝Idl;Gg┴kar ╔keTsTaMgLay [bBaó┌ldl;x°▄nUvr)aykarN_s■IBIkarGnuvt■GnusBaěaenH enAk˝˙gvisŻyTaMgLayEdls▀it enAk˝˙gRkbxNŻđÚnskmÁPaBrbs;x°▄n .

PaKTI6

maRta 23

         GVI▓EdlmanenAk˝˙gGnusBaěaenH minRtUv[b:HBal;dl;bTbBaět■iTaMgLayNaEdlnaMdl;kareFVI[ kan;EtsMerc)annUvsmPaB rvagburs nignarIEdlGacman │

         k>- enAk˝˙gbBaět■ic,ab;rbs;rdŠCaPaKIbĄ

         x>- enAk˝˙gGnusBaěaGn■rCati snžisBaěabĄkicęRBmeRBˇgepSgeTotEdlmanCaFrmancMeBaHrdŠenaH.

maRta 24

         rdŠCaPaKITaMgLayNamanPar│Rbkan;yknUvral;viFankarN_nanaenAk˝˙gkMritCati sMedAQaneTA dl;kareFVI)ansMercTaMgRsugnUvsiTžiTaMgLayEdlRtUv)anTTYls┴al;k˝˙gGnusBaěaenH .

maRta 25

         1- GnusBaěaenHRtUv)anebIkcMhr sMrab;cuHht▀elxadżRKb;rdŠTaMgGs; .

         2- GK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCati RtUv)ancat;tMNagCaG˝kTTYltMkl;TuknUvGnusBaěaenH.

         3- GnusBaěaenHRtUv)anTTYlkar[scęabŻn . ╔ksarÚnkar[scęabŻn enHnwgRtUvtMkl;TukenAnwg GK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCati .

         4- GnusBaěaenHnwgebIk[mankarcUlrYmBIRKb;rdŠTaMgGs; . karcUlrYmRtUv)aneFVIeLIgtamry│ kartMkl;╔ksarsMucUlrYmenA nwgGK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCati .

maRta 26

         1- sMeNIsMuesIerIGnusBaěaenHGaceFVI)anenARKb;eBlevla edayrdŠCaPaKINamYykż)an GaRsŻykar CUndMNwgCalaylkšGkSrdl;GK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCati 

         2- mhasn˝i)atÚnGg┴karshRbCaCati nwgtMkl;BICMhan EdlRtUvRbkan;ykebIsinCamanenA elIsMeNIenH .

maRta 27

         1- GnusBaěaenHnwgcUlCaFrman samsibÚfÂeRkayBI╔ksar[scęabŻn bĄsMucUlrYmTIÚmÍ RtUv)an tMkl;TukenAnwg GK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCatienaHmk .

         2- cMeBaHrdŠnImYy▓Edl)an[scęabŻn bĄEdl)ancUlrYmk˝˙gsnžisBaěaenH eRkayBI╔ksarÚnkar[ scęabŻn bĄkarcUlrYmTIÚmÍRtUv)antMkl;TukehIyenaH GnusBaěaenHnwgcUlCaFrmanenA samsibÚfÂeRkay BIÚfÂEdl╔ksar[snžisBaěa bĄkarsMucUlrYmrbs;rdŠenaHRtUv)antMkl;TukehIy .

maRta 28

         1- GK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCati RtUvTTYlnwgbBaó┌ldl;RKb;rdŠTaMgGs; nUvGt▀bTÚnkar dak;lkšxNŻđrbs;rdŠnana EdleFVIeLIgenAeBl[scęabŻn bĄenAeBlsMucUlrYmenaH .

         2- kardak;lkšxNŻđenHGacdkecjeTAvijenARKb;eBlevla GaRsŻyelIkarCUndMNwgCalaylkš GkSrs■IBIbBa­aenH dl;GK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCati EdlbnŮab;nwgCUndMNwgdl;rdŠ╔eTot▓ . kar CUndMNwgCalaylkšGkSrenH nwgmanRbsiTžiPaBenAÚfÂEdl)anTTYl .

maRta 29

         1- ral;vivaTrvagrdŠCaPaKITaMgBIr bĄeRcInCagenH s■IBIkarbkRsay bĄkarGnuvt■n_GnusBaěaenH ehIyEdlminGacedaHRsay )antamry│karcrcar nwgRtUvdak;[mankarsMercedayGaCJakN■almYytam sMeNIrrbs;PaKImYyk˝˙gvivaTenH . ebIsinCak˝˙gry│eBlR)amYyEx edayKitcab;BIÚfÂEdlmansMeNIr[ mankarsMercedayGaCJakN■alenaH KvivaTenAEtmin╔kPaBK˝aenAelIcMNat;taMgÚnGaCJakN■alenaH PaKI NamYyÚnKUvivaTGacelIkerOgk■IenaHeTAtulakar Gn■rCatismRsbeTAtamlkšn■ik│rbs;tulakar .

         2- rdŠCaPaKInImYy▓enAeBlcuHht▀elxa bĄ[scęabŻnbĄsMucUlrYmGnusBaěaenHGacRbkasfax°▄n min cat;fax°▄nGaccMNuHeTA nwgkfaxNđ 1ÚnmaRtaenHeT . rdŠCaPaKI╔eTotnwgmincMNuHeTAnwgkfaxNđenaH eLIy k˝˙gbBa­aEdlTak;TinnwgrdŠ CaPaKINaEdlelIknUvlkšxNđŻEbbenH .

3- rdŠCaPaKITaMgLayNaEdl)anelIkeLIg nUvlkšxNđŻGnuelameTAtamkfaxNđŻ2 ÚnmaRtaenH Gacdk lkšxNđŻrbs;x°▄nvijenAeBlNakż)an GaRsŻykarCUndMNwgCalaylkšGkSr dl;GK┴elxaFikarÚnGg┴kar shRbCaCati .

maRta 30

         GnusBaěaEdlmanGt▀bTCaPasaGar:ab; cin Gg;eK°s )araMg rusSI˙ nigeGs,:aj mantÚm°esÁIK˝a ehIynwgRtUvtMkl;TukenAnwg GK┴elxaFikarÚnGg┴karshRbCaCati .

         CabnŮal;ÚnkicęsnŘaenH PaKIG˝kcuHht▀elxaxageRkam Edl)anTTYlkarGnuBaěaty:ageBjeljBI rdŠaPi)alrbs;x°▄n )ancuHht▀elxaenAelIGnusBaěaenH .

RtLb;eTAvij