snt new.jpg (6690 bytes)

c,ab;sþIBIkarRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmµFnFanEr:


CMBUkTI 1 bTbBaØtþiTUeTA

maRta 1 ³ c,ab;enHmaneKaledAkMNt;karRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmµFnFanEr:kareRbIR)as;GNþÚgEr: RBmTaMgral;skmµPaBTaMgLay EdlTak;TgeTAnwgRbtibtiþkarFnFanEr:enARBHraCaNacRkkm<úCa elIkElgEtRbtibtiþkareRbgkat nig]sµ½nRtUvsßitenAeRkamc,ab;mYy edayELk .

maRta 2 ³ FnFanEr:TaMgGs;EdlzitenAkñúgdI elIdI b¤eRkamdIénEdneKak PñM x<g;rab EdnTwk EdnsmuRT ekaH )atsmuRt eRkam)at smuRTkñúgbUrNPaBTwkdIénRBHraCaNacRkkm<úCaCasm,tiþrdæ .

maRta 3 ³ FnFanEr:KWCasarFatuTaMgLayNa eTaHCakñúgTRmg;rwg rav ]sµ½nEdlkekIteLIgedayFmµCatitamdMeNIrvivtþPUKBÖsaRsþ b¤CalT§plénkarCIkykBIkñúgdI elIdI kñúgsmuRT eRkam)atsmuRT manCaGaT×t,Úgfµ FüÚgfµ Er:Gelah³ Er:elah³ Twkxnic fµ RkYs xSac; dI\dæ eRbgkat nig]sµ½n . RbtibtiþkarFnFanEr: KWCakareFVIskmµPaB buersna EsVgrukrk nigGaCIvkmµFnFanEr: buersnaKWCakar EsVgrukrkCMhandMbUgenARsTab;dIelI edayeRbIR)as;]bkrN_samBaØ ehIymankarb:HBal;bnþicbnþÜcdl;épÞdI edIm,IkMNt;vtþmanFnFanEr: EdlmantémøBaNiC©kmµ nigGacCaTisedAsRmab;karesñIsMuGaCJabN½ÑEsVgrukrk nigGaCIvkmµFnFanEr: .

karEsVgrukrkKWCakarsikSaRsavRCav kñúgbMNgrkeGayeXIjeFVIetsþsnÞsSn_Er: edIm,IkMNt;skþanuBl TMhM KuNPaB brimaNRBmTaMg lT§PaBesdækic© GaCIvkmµ tamry³kareFVIbuersnakarRsavRCavPUKBÖsaRsþ rUbPUKBÖsaRsþ nigKImIPUKBÖsaRsþ karCIkkkay karxYg kar dwkCBa¢Ún nigkareFVIvinieyaKdI dIl,ab; Twk fµ nigKMrUEr:epSg²eTot . GaCIvkmµFnFanEr: KWCaRbtibtiþkarCIkykFnFanEr: EdlkñúgenaH FnFanEr:RtUv)anykecjBICRmkEr: eFVIRbRBwtþkmµdwkCBa¢Ún lk;dUr b¤karnaMecjkñúgeKalbMNgBaNiC¢kmµ edayELkkarlk;dUr karnaM ecj karnaMcUlelahFatumantémø t,ÚgfµmantémøEdlminTan;écñ nigEkécñrYcehIyRtUvsßitenAeRkambBaØtiþc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa EdlmanCaFrman .

CMBUkTI 2GaCJabN½ÑFnFanEr:

maRta 4 ³ GaCJabN½ÑFnFanEr:KWCalixitGnusBaØa Edlpþl;nUvsiT§ieGayeTAsm,Tanik edaysßabn½mansmtßkic© edIm,IGnuvtþskmµPaB RbtibtiþkarFnFanEr: .

maRta 5 ³ KµanrUbvnþ½buKÁl b¤nItibuKÁlNaGaceFVIEsVgrukrk b¤eFVIGaCIvkmµFnFanEr: edayKµanGaCJabN½ÑFnFanEr: EdlecjeGaysßabn½ mansmtßkic©eLIyelIkElgEtm©as;kmµsiT§i b¤Gñkkan;kab;Rsbc,ab;elIdIFøI EdlCaÉkCnGaceRbIR)as;RkYs xSac; fµ dI\dæedaymincaM)ac; manGaCJabN½Ñ EtminGnuBaØateGaydwkCBa¢ÚnecjputBI RBMEdndIFøICakmµsiT§iedIm,IeFVIGaCIvkmµenaHeT RbCaBlrdæExµrGaceFVIbuersnaenA elIdIrbs; rdæeGayEtdIenaHrdæminTan;ecjGaCJabN½ÑFnFanEr:eTAbuKÁldéT .

maRta 6 ³ rUbvnþ½buKÁl b¤nItibuKÁlGacnwgTTYlGaCJabN½ÑFnFanEr: )aneTAtamkarBinitüBic½yenAelIsmtßPaBbec©keTs hirBaØvtßúnig karcuHbBa¢IBaNiC¢kmµ .

maRta 7 ³ munnwgcUleTAkñúgdIEdlCakmµsiT§iÉkCn edIm,IeFVIkarEsVgrukruk nigCIkykEr:sm,TanikRtUvmankarRBmeRBogCalayl½kçN_ GkSrCamYym©as;kmµsiT§idIFøI sþIBIkarmineRCotERCk minb:HBal;dl;RTBüsm,tiþ nigkargarRBmTaMgeFVIkarTUTat;sgelIkarxUcxat Edl ekItmanenAelIépÞdI EdlbNþalmkBIskmµPaBRbtibtiþkarFnFanEr: . munnwgcUlkñúgtMbn;EdlCakmµsiT§irbs;rdæEdlkMNt;fa CatMbn; karBartMbn;bMrugTuk b¤tMbn;hamXat;edIm,IEsVgrukrk nigCIkykEr:sm,TanikRtUvmankarGnuBaØatCalayl½kçN_GkSrBIsßabn½mansmtß- kic© b¤sßabn½GnþrRksYgEdlmantYnaTIRKb;RKgelItMbn;enaH .

maRta 8 ³ kareFVIbuersna karEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmµFnFanEr: enAelIdICakmµsiT§irdæEdl)ankMNt;CatMbn;vb,Fm’ TItaMgRbvtþisaRsþ tMbn;ebtikPN½ÐRtUvhamXat; .

maRta 9 ³ minGacecjGaCJabN½ÑFnFanEr: eGayRtYtKñaKñaenAtMbn;NamYy EdlzitenAeRkamkarkan;kab;rbs;sm,TanikmYyepSgeTot rYceTAehIyedayKµankarGnuBaØatCalaylkçN_GkSrBIsm,Tanikmun b¤karyl;RBmCalaylkçN_GkSrBIrdæmRnþITTYlbnÞúkvis½yEr:Edl bBa¢ak;fa siT§ipþac;muxrbs;sm,TanikmunBMumanlkçN³RKb;RKab;tampøÚvc,ab;eLIy .

maRta 10 ³ rdæmRnþITTYlbnÞúkvis½yRKb;RKg RtYtBinitüral;RbtibtþikarFnFanEr: edIm,IeGaykarGnuvtþn_bTb,BaØtþi nignItiviFITaMgLay énc,ab;sþIBIkarRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmµFnFanEr:manRbsiT§iPaB rdæmRnþITTYlbnÞúkvis½yEr:rkSaTuksMNMuÉksar nigkMNt;RtakñúgbBa¢I Éksar cMeBaHral;GaCJabNѽEdlecjeGayRBmTaMgÉksar EdlBak;Bn½§nwgGaCJabNѽ .

CMBUkTI 3 ³ RbePTénGaCJabNѽFnFanEr:

maRta 11 ³ GaCJabN½ÑFnFanEr:RtUv)anerobcMCaR)aMmYyRbePT edIm,IsRmYldl;Gñkdak;BaküsMukñúgeKaledAsRmYlkarRKb;RKgelIkar garEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmµFnFanEr: enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaeGaymanRbsiT§iPaB .

 1. GaCJabN½Ñsib,kmµFnFanEr: Gacpþl;eGaycMeBaHEtRbCaBlrdæExµrb:ueNÑaH kñúgeKalbMNgGnuvtþkarEsVgrukrk nigGaCIvkmµFn FanEr:edayeRbIR)as;]bkrN_sMPar³samBaØ EdlmanenAkñúgmUldæan ehIyeRbIR)as;kMlaMgpÞal;xøÜn b¤CalkçN³RKYsarEdlman cMnYnelIsBI 7¬R)aMBIr¦nak; . sib,kmµFnFanEr:GaceFVIkarEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmµFnFanEr:c)ancMeBaHEtFnFanEr:Edlrk eXIjkñúgsPaBCaFnFanEr:ray):ayenAkñúgdIl,ab; xSac; RkYs sila kñúgépÞdIkMNt;mYymanTMhMminelIsBI 1¬mYy¦hikta nig CMerAminhYsBI 5¬R)aM¦Em:Rt .

 2. GaCJab½NÑGNþÚgEr:ebIk nigkardæanvayfµ Gacpþl;eGayrUbv½nþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçNsm,tþi nigsmtßPaBRKb;RKan;kñúg bMNgGnuvtþkargarEsVgrukrk eFVIGaCIvkmµFnFanEr:sMNg; nigFnFanEr:]sSahkmµNamYybMerIeGaykarsagsg; ]sSahkmµKImI ]sSahkmµEkécñ ehIyCIkykGNþÚgEr:ebIk b¤kardæanvayfµ . FnFanEr:sMNg; nigFnFanEr:]sSahkmµmanCaGaTi xSac; RkYs fµsMNg; LaetrIt dI\dæ dI\dæeFVIsuIm:gt_ pUsuIlpáafµ hVÚsVrIt fµkMe)ar dULÚmIt fµm:ab ekALaMg ):aehÁaDIt GMbil b:Utas mñagsila FüÚgPk; FüÚgfµ xSac;TItan xSac;suIlIs b¤smasFatiFnFanEr:epSgeTot EdleRbIR)as;kñúgeKaledAdUcKña .

 3. GaCJab½NÑGaCIvkmµEr:t,ÚgfµmantMél Gacpþl;eGayrUbv½nþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçNsm,tþi nigsmtßPaBRKb;RKan;kñúg bMNgEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmµFnFanEr: t,ÚgfµmantMél Bak;kNþalmantMél nigfµsMGag . t,ÚgfµmantMélCaGaTi eBRC t,ÚgTTwm keNþóg mrkt nigEr:t,ÚgfµTaMgLayEdlmanKuNPaBRbhak;RbEhl . t,ÚgBak;kNþalmantMélCaGaTi esokkun GaemTIs tU):as nigEr:t,ÚgfµTaMgLayEdlmanKuNPaBRbhak;RbEhl . fµsMGagKWCafµmankMritføaqøúHTab b¤føaqøúH RtUv)aneK ykeTAeRbIR)as;CaeRKOglMGepSg² manCaGaTikal;esdUn GasYrItGU):al;Fmµta GahÁat ehSt m:aLasuIk eQIfµ fµeføImGeNþIk nigfµTaMgLayEdlmanKuNPaBRbhak;RbEhl .

 4. GaCJab½NÑEkécñFnFanEr: Gacpþl;eGaycMeBaHrUbv½nþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçNsm,tþiRKb;RKan;kñúgeKalbMNgEkécñt,Úgfµ mantMél Bak;kNþalmantMél b¤fµsMGag .

 5. GaCJab½NÑEsVgrukrk Gacpþl;eGaycMeBaHrUbv½nþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdlmanlkçNsm,tþi nigsmtßPaBRKb;RKan;edIm,IEsVgrukrk nigsikSaGMBIskþanuBlFnFanEr: .

 6. GaCJab½NÑ]sSahkmµGaCIvkmµFnFanEr: RtUv)anpþl;eGaycMeBaHEtsm,TanikEdlmanGaCJab½NÑEsVgrukrkb:ueNÑaH kñúgeKal bMNgEsVgrukrk nigCIkykEr:NaEdlmanCMrkmanRbsiT§PaBesdækic© ehIyzitenAEtkñúgrgVg;RBMEdnénGaCJab½NÑEsVgrukrk .

sm,TanikEsVgrukrk RtUv)andak;eGayBinitünUvkarviPaKbec©keTshirBaØvtßú brisßan esdækic© nigsgÁmkñúgeKalbMNgkMNt;lT§PaB esdækic©sgÁménTMrg;RbtibtþikarCIkykEr: edIm,IsuMkaryl;RBmBIrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: EbbbTnigmatikarénr)aykarN_karsikSa smiT§ipllT§PaBcugeRkay nigÉksareyagRBmTaMglkçx½NÐTaMgLay énkarecjGaCJab½NÑ]sSahkmµGaCIvkmµFnFanEr:nwgmanEcg kñúgGnuRkwt .

maRta 12 ³ kñúgkrNIEdlrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:kMNt;fa BaküsuMGaCJab½NÑEsVgrukrk b¤GaCIvkmµFnFanEr:CaKMeragmanRTg;RTay FM nigmanplRbeyaCn_ Biessdl;RbeTsCatirdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:RtUveFVIkarcrcaCamYyGñkesñIsuM edIm,IQaneTAdl;kic©RBmeRBog vinieyaKTunFnFanEr: EdlRtUvbEnßmeTAelIGaCJab½NÑFnFanEr: .

maRta 13 ³ cMeBaHtMbn;EdldwgBIskþanuBlFnFanEr: ehIyEdlminTan;ecjGaCJab½NÑ rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:GackMNt;tamkarRb- kasCasaFarN³fa CatMbn;rkSaTuksMrab;eFVIkaredjéfø edayerobcMeGaymankarvaytMélkarcrcaCapøÜvkar edIm,IecjGaCJab½NÑFnFan Er:smRsbmYy b¤tMrUveGaymankarcrcaeFVIkic©RBmeRBogFnFanEr:bEnßm dUcmanEcgkñúgmanRta 12 .

CMBUkTI 4 ³ nItiviFIénkarecjGaCJab½NÑFnFanEr:

maRta 14 ³ RbCaBlrdæExµrGacdak;BaküsuMGaCJab½NÑsib,kmµFnFanEr:edayxøÜnÉgpÞal; tammnÞIrCMnajrbs;RksYgTTYlbnÞúkvis½yEr: enAtambNþaextþ Rkug EdltMbn;GaCJab½NÑenaHsßitenA .

maRta 15 ³ rUbv½nþbuKÁl b¤nItibuKÁl RtUvdak;BaküsuMGaCJab½NÑFnFanEr:TaMgLayepSgeTot eRkamGMNacénc,ab;enHeTArdæm®nþITTYl bnÞúkvis½yEr: .

maRta 16 ³ rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:RtUveqøIytbCalaylkçN_GkSr BIkaryl;RBmb¤karbdiesFelIkaresñIsuMGaCJab½NÑFnFanEr: kñúg ry³eBly:agyUr 45 ¬EssibR)aM¦éf¶ eRkayBI)anTTYlsuMlixitesñIsuMRKb;RKan;tamEbbbTbec©keTs .

maRta 17 ³ elIkElgEtGaCJab½NÑsib,kmµFnFanEr: sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:epSgeTot eRkamGMNacénc,ab;enH GacsuMbnþEkERbRbKl;CUnvijdak;bBa©aM epÞrsiT§i b¤Camrtk)anedaymankaryl;RBmCalaylkçN_GkSr BIrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:.

maRta 18 ³ GaCJab½NÑFnFanEr:eRkamGMNacénc,ab;enHGacBüÜr b¤lb;ecalcMeBaHsm,TanikNaEdlbMBanc,ab;enH nItiviFIénkarBüÜr TukkardkhUtGaCJab½NÑ RtUvkMNt;edayGnuRkwtü .

maRta 19 ³ sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: eRkamGMNacénc,ab;enH RtUvdak;CUnrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:BinitünUvlixit esñIsuMr)aykarN_ Epnkar niglixitCUndMNwgtamevlakMNt; ehIyRtUvrkSaTukesovePAkMNt;Rta nigÉksar .

maRta 20 ³ karrkSakarsMgat;elIÉksar Bt’manTaMgLaydUcmanEcgkñúgmaRta 19énc,ab;enH RtUveFVIrhUtdl;cugbBa©b;énGaCJab½NÑ FnFanEr: b¤rhUtdl;mankarGnuBaØatBIsm,Tanik eGayeFVIkarpSBVpSayCacMhrelIkElgEt ³

CMBUkTI 5 ³ RbtibtþikarEsVgrukrk nigGaCIvkmµFnFanEr:

maRta 21 ³ sm,Tanik b¤GñkcuHkicsnüanImYy² RtUvTTYlxusRtUvelIkardwknaMRbtibtþikarEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmµFnFanEr: nwgRtUv GnuvtþeTAtamkarkMNt;dUcxageRkamenH ³

 1. dMeNIrkarRbtibtþikareGay)anRtwmRtUv nigmanRbsiT§PaBtamlkñN³bec©keTs nighirBaØvtßú EdlnwglMGitkñúgkmµviFIkargar EsVgrukrk b¤karsikSaGMBIsmiT§ilT§PaBGNþÚgEr
 2. karBarbrisßandUcmanlMGitkñúgc,ab; sþIBIkic©karBarbrisßan nigRKb;RKgFnFanFmµCati karsikSavaytMélehtub:HBal;brisßan EpnkarRKb;RKgbrisßan EpnkarlubGNþÚgEr: nigkarFanaEpñkhirBaØvtßú
 3. FanakarkarBarsuxPaB nigsuvtßiPaBBlkrEdlnwglMGitkñúgkmµviFIEpnkarGNþÚgEr: kmµviFIsuxPaB nigsuvtßiPaBkñúgGNþÚgEr:rab; bBa©ÚlTaMgkarkarBareRKaHfñak; EbbbTraykarN_sþIBIeRKaHfñak;enH
 4. karBarsuvtßiPaBdl;saFarNCnenAkñúg nigenACuMvijtMbn;GNþÚgEr: EdlnwglMGitkñúgEpnkarGNþÚgEr:
 5. eFVIkarGb;rMbNþúHbNþalnigpþl;kargardl;RbCaBlrdæExµr EdlnwglMGitkñúgkmµviFIpþl;kargarGb;rMbNþúHbNþal
 6. eRbIR)as;eGayGs;lT§PaBnUvTMnij nigesvakmµkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaenAtamTIkEnøg nigeBlevlasmRsb .

maRta 22 ³ karENnaMelIEbbbT karbegáIn karBRgIkEpnkar nigmatikarénral;sMNuMlixitcaM)ac;nigkmµviFIkagar karFanaEpñkhirBaØ vtßúsMrab;GnuvtþeGay)anRtwmRtUvenaH nwgmanEcgenAkñúgRbkasrbs;rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: .

maRta 23 ³ kñúgkrNIcaM)ac;nImYy² rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:RtUvcat;taMgm®nþImansmtßkic© edIm,IBinitükarGnuvtþn_c,ab;enH . m®nþI EdlRtUv)ancat;taMgRtUv ³

 1. TTYlxusRtUvcMeBaHrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:elIrebobrbbRKb;RKgRsbtambTbBaØatþiénc,ab;enH
 2. erobcMr)aykarN_RbcaMqñaM sþIBIskmµPaBCaRbcaMelIkargarEsVgrukrk nigCIkykEr:tamqñaMbnþbnÞab; ehIydak;r)aykarN_enaH CUnrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr
 3. RbmUlpþúMBt’man nigrkSaTukÉksarRbtibtþikarEsVgrukrk CIkykEr:kardwkCBa¢Ún RbRBwtþikmµ karrkTIpSa nigkarnaMecjFnFan nigplitplEr
 4. eFVIkartamdan nigBinitü edIm,IbBa¢ak;BIkarGnuvtþn¾bTbBaØatþiTaMgGs;énc,ab;enH
 5. RtYtBinitükarGnuvtþn¾bTbBa¢a[)anRtwmRtUvelIsuxPaB nigsuvtßPaBrbs;Blkr nigsaFarNCnTUeTA nigkarBarbrisßan
 6. TTYltYnaTIepSg²eTottamkarkMNt;rbs;rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr .

 

maRta 24 ³ tamkarsMrbsMrYlrbs;RksYgTTYlbnÞúkvis½yGb;rM sm,Tanik Edl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: RtUvsuMeyabl;BIRksYg Bak;B½n§ edIm,IGnuvtþRbtibtþikarEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmµFnFanEr: enAkñúgmUldæanextþRkugRsukx½NÐtameKalkarN¾GPivDÆn¾esdækic© sgÁmkic© rbs;raCrdæaPi)alénRBHraCaNacRkkm<úCa .

CMBUkTI 6 ³ sm,Tanik nigm©as;kmµsiT§idI

maRta 25 ³ sm,TanikEdlmanGaCJab½NÑFnFanEr: RtUvsgeTAm©as;kmµsiT§idITaMgkñúg nigeRkAtMbn;GaCJab½NÑFnFanEr: cMeBaHkarxUc xatTaMgLay EdlbNþalmkBIRbtibtþikarGaCIvkmµFnFanEr:rbs;xøÜnedayminKitfa karxUcxatenaHCa]bTÞvehtu b¤Cakardwgmun kñúg krNIkarxUcxatNa EdlbNþalmkBIRbtibtþikarGaCIvkmµFnFanEr: rbs;sm,Tanikcab;BIBIrrUbeLIgeTA sm,TanikTaMgenaHRtUvrYmKña sgeTAtamkarxUcxat sMNgTaMgenaHRtUvGnuvtþn¾dUcxageRkamenH ³

maRta 26 ³ kñúgkrNIEdlépÞdITaMgmUl b¤cMENkNamYyéntMbn;RbtibtþikarFnFanEr: EdlmankMNt;enAkñúgGaCJab½NÑFnFanEr:minTan; )anpþl;kmµsiT§iCUneTAbuKÁlNamñak;enaH GaCJaFrmansmtßkic©minGacecjkmµsiT§iépÞdITaMgmUl b¤cMENkNamYyéntMbn;RbtibtþikarFn FanEr: EdlmankMNt;enAkñúgGaCJab½NÑFnFanEr:eTA[buKÁlNamñak;)aneLIy elIkElgEtmankarGnuBaØatBIraCrdæaPi)altamsMeNIrbs; rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: RbsinebItMbn;RbtibtþikarGaCJab½NÑFnFanEr:enaHmanRbCaBlrdæ kMBugrs;enAmunkalbriecäTénkarecjGaCJa b½NÑsm,Tanik Edl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: RtUvGnuvtþsMNgdUcmanEcgkñúgmaRta 24 Edr .

CMBUkTI 7 ³ bTb,BaØtiþhirBaØvtßú

maRta 27 ³ Gñkdak;BaküsuM b¤sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:RtUvbg;CUnrdænUvéføcuHbBa¢I BaküsuMkar Bnüar bnþkarepÞr epSg² nigQñÜldIRbcaMqñaM .

maRta 28 ³ sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr:TaMgGs; elIkElgEtsm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑ EsVgrukrk nigsm, TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑEkécñFnFanEr: RtUvbg;CUnrdænUvsYysarelItMémø FnFanEr:EdlTajyk)ansm,Tanik Edl)anTTYlGaCJa b½NÑFnFanEr:dUcmanEcgkñúgvaküx½NÐxagelIRtUvrkSaTuknUvbBa¢IKNenyü ehIyRtUvpþl;CUnrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:nUvr)aykarN¾ b¤ bBa¢IEdlTak;TgnwgBt’manenH .

maRta 29 ³ rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:GaceFVIesckþIRbkasdl;sm,TanikEdl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: edIm,Ipþl;Bt’manbEnßmBIkic© ©snüalk;Gegát nigtamdanRtYtBinitüral;bBa¢IKNenyü nigBieRKaHCamYysm,Tanik Edl)anTTYlGaCJab½NÑFnFanEr: edIm,IkMNt;éf¶ plitplEr: .

maRta 30 ³ RtUvhamdac;xatkñúgkardwgCBa¢ÚnFnFanEr:ecj kñúgkrNIEdlFnFanEr:enaHminTan;)ansYysar b¤KµanlixitGnuBaØatCa laylkçN¾GkSrBIrdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr: .

maRta 31 ³ eyagtamc,ab;EdlmanCaFrman rbbBn§GakrBiessmYynwgRtUv)anbegáIteLIgsMrab;GnuvtþelIplitpl nigR)ak;cMNUl BIRbePTGaCJab½NÑFnFanEr:TaMg6 dUcmanEcgkñúgmaRta 11 .

maRta 32 ³ GaRtasYysarelItMélFnFanEr: nItiviFIénkarbg;sYysarCUnrdæ nigkarelIkTwkcitþdl;m®nþImansmtßkic©EdlEcgkñúgmaRta    23 RtUvkMNt;edayRbkasGnþrCatiRksYg . Bn§Gakr Bn§Ky Bn§elIcMENkPaKh‘un Bn§R)ak;cMENkpÞal;xøÜn sMviFanFnEbbbTcMNay rebobbg;Bn§ eKalkarN¾ nigkarGnuvtþn¾ KNenyü nighirBaØkic© karkMNt;karxatbg;karelIkElgBn§ nigkarelIkTwkcitþdl;karvini- eyaKTunelIvis½yEr: RtUvGnuvtþtamc,ab;EdlmanCaFrman .

CMBUkTI 8 ³ eTasb,BaØtþi

maRta 33 ³ buKÁlNamYyEdleFVIRbtibtþikarEsVgrukrkFnFanEr: edayKµanGaCJab½NÑFnFanEr: RtUvBin½yCaR)ak; cMnYnBI 500>000 ¬hasibmWun¦ eroleTA 1>000>000¬mYylanerol¦ kñugkrNIminragcalRtUvpþnÞaeTasBin½yCaTwkR)ak;BI 1>000>000¬mYylanerol¦ eTA 2>000>000 ¬BIrlanerol¦ b¤pþnÞaeTasdak; Bn§naKarBI1 Ex eTA1qñaM b¤RtUvpþnÞaeTasTaMgBIr .

maRta 34 ³ buKÁlNaEdleFVIRbtibtþikarEsVgrukrk elµIsnwgmaRta7 vaküx½NÐ2 b¤maRta8 énc,ab;enHRtUvpþnÞaeTasBin½yCaTwkR)ak; cMnYn BI5>000>000 erol eTA 10>000>000erol pþnÞaeTasdak;Bn§aKarBI 6Ex eTA 2qñaM b¤RtUvpþnÞaeTasTaMgBIr .

maRta 35 ³ buKÁlNaEdleFVIRbtibtþikarCIkykEr: edayKµanGaCJab½NÑFnFanEr: b¤elµIsnwgmaRta 7 b¤maRta 8 énc,ab;enHRtUvpþnÞa eTasBin½yCaTwkR)ak;cMnYnesµInwg3dg éntMél)a:n;sµantamry³eBlEdlplEr: RtUv)anCkykedayEp¥kelITMhM]bkrN¾ eRKOgcRk plitkmµeRbIR)as; nigbrimaNEr: EdlmankñúgTItaMgenaH ehIynigRtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI 1>000>000erol eTA 10>000>000 erolkñúgmYyéf¶ edayKitcab;BIéf¶EdlbuKÁlenaHRbRBwtþxusrhtUdl;éf¶ EdlskmµPaaBRbtibtþkarCIkykEr:enaHRtUv)anbQÇb; nig pþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 1qñaM dl; 5qñaM edayminTan;Kitdl;sMNg énkarxUcxatepSgeTot rIÉ]bkrNeRKOgcRkplitkmµepSg²eTot RtUvrwbGUsCasm,tþirdæ .

maRta 36 ³ buKÁlNaEdleFVIRbtibtþikarCIkykEr:edayGaCJab½NÑFnFanEr:Gs;suBlPaB RtUvpþnÞaeTasdUcmanEcgkñúgmaRtaénc,ab; .

maRta 37 ³ sm,TanikNaEdlRbRBwtþelµIsnwgmaRta 30énc,ab;enH RtUvBin½yCaR)ak;EdlmancMnYneTVCaBIrén tMélFnFanEr:Edl)an dwkecj b¤RtUvdkhUtGaCJab½NÑFnFanEr: b¤RtUvTTYleTasTaMgBIr .

maRta 38 ³ sm,TanikEdlminGnuBaØati[m®nþIEdlmansmtßkic©cuHRtYtBinitüdUcmanEcgkñúgmaRta 23 énc,ab;enHcUleFVIkarRtYt BinitüenAkñúgkardæanRbtibtþikarFnFanEr:rbs;xøÜn nwgRtUvpþnÞaeTasBin½yCaTwkR)ak; BI5>000>000 erol eTA 10>000>000erol b¤ RtUvBüÚrTukGaCJab½NÑFnFanEr:ry³eBlminelIsBI 6Ex kñúgkrNIminragcalRtUvdkhUtGaCJab½NÑFnFanEr:CasßaBr .

maRta 39 ³ buKÁlNaEdlminEmnCam©as;kmµsiT§dIRsbc,ab; ehIyeFVI[raMgsÞHdl;RbtibtþikarFnFanEr:rbs; sm,TanikEdlmanGaCJa b½NÑFnFanEr:RtwmRtUvtamc,ab;enaH nwgRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 6éf¶dl; 1Ex .

maRta 40 ³ m®nþImansmtßkic© énRksYgTTYlbnÞúkvis½yEr:Edl)anXubXit b¤RbRBwtþelµIsnwgbTb,BaØatþiTaMgLayénc,ab;enH RtUv TTYleTasrdæ)al edayBuMTan;Kitdl;bTelµIsRBhµTNÐepSg²eTot .

CMBUkTI 9 ³ Gnþrb,BaØtþi

maRta 41 ³ rUbv½nþbuKÁl b¤nItibuKÁlNaEdl)ancab;epþImEsVgrukrkb¤eFVIGaCIvkmµFnFanEr: ehIymanlixit GnuBaØatCapøÚvkarmuneBl c,ab;enHcUlCaFrman GacbnþskmµPaBkargar)an b:uEnþtMrUv[dak;BakübMeBjEbbbTsuMGaCJab½NÑFnFanEr:fµI eTAtambBaØatiénc,ab;enH ya:gyUr 90éf¶ .

CMBUk 10 ³ Gvsanb,BaØtþi

maRta 42 ³ bTbBaØtþiTaMgLayEdlpÞúynwgc,ab;enH RtUvTukCanirakrN¾/ c,ab;enHRtUv)anrdæsPaénRBHraCaNacRkkm<úCa Gnum½tenA éf¶TI 30 Ex]sPa qñaM2001 nasm½yRbCuMelIkTI6 nItikalTI2 . PñMeBjéf¶TI 30 Ex]sPa qñaM2001/ neratþm rNb¤T§i .


¬RtLb;eTAvij¦