esckþIEføgehtuén

esckþIRBagc,ab;sþIBIkarRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmµFnFanEr:


GnuelamtammaRta 58 énrdæFmµnuBaØRBHraCaNacRkkm<úCa)ankMNt;c,as;fa }RTBüsm,tþirbs;rdæmanCaGaTi dIFøI eRkamdI PñM smuTÞ )atsmuTÞ eqñrsmuTÞ Gakas Tenø ERBk sÞwg bwg éRBeQI FnFanFmµCati mCÄmNÐlesdækic© vb,Fm’mUldæankarBarRbeTssMNg;epSg ²eTotEdl)ankMNt;faCarbs;rdæ . karRKb;RKg kareRbIR)as; nigkarcat;EcgelIRTBüsm,tþirdæ nwgRtUvkMNt;kñúgc,ab;} FnFanEr:min manCIvitGackekItvij)andUcéRBeQI b¤mcäaCatieLIy dUecñaHRtUvmanc,ab;RKb;RKgeFVIGaCIvkmµ nigeRbIR)as;eGayGs;lT§PaB naeBl bc©úb,nñenH raCrdæaPi)alBuMTan;manbTbBaØatþiedIm,IRKb;RKgeFVIGaCIvkmµ nigeRbIR)as;FnFanEr:eGaymanRbsiT§PaBCaRbeyaCn_dl;esdæ kic©Cati nigsgÁmenAeLIyeT .

kñúgxN³EdlRBHraCaNacRkkm<úCa BuMTan;manbTbBaØatþisþIBIkarRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmµFnFanEr:enaH raCrdæaPi)alk¾)anCMruj vinieyaKEsVgrukrk nigkareFVIGaCIvkmµFnFanEr: tamkarpþl;sm,TanCMrkEr:mYycMnYndl;bNþaRkumh‘unEr: b¤eRkARbeTseRkamlkçx½NÐ énkic©RBmeRBogEsVgrukrk nigGaCIvkmµFnFanEr: . bNþaRkumh‘unTaMgenaH RtUvGnuvtþtamkatBVkic©kargar katBVkic©hirBaØvtßú nig bMeBjbNþalkçx½NÐepSg²eTot Edl)ankMNt;enAkñúgkic©RBmeRBog TnÞwmKñaenHEdr k¾manRkum»kasniymmYycMnYneFVIGaCIvkmµEr:t,Úg fµ dUcCaenAsMLÚt nigtMbn;déTeTot . skmµPaBCIkEr:GnaFibetyüEbbenH eTaHCakñúglkçN³RTg;RTaytUcFMk¾eday )aneFVIeGayrdæ )at;bg;cMNUly:agsn§wksn§ab; RBmTaMgbgáplb:HBal;dl;brisßan enAkñúgtMbn;enaHy:agF¶n;F¶rEfmeTotpg viFankarN_RtwmEtb®gáab elIbuKÁl b¤RkumCIkEr:GnaFibetyü KWminTan;RKb;RKan;nwgmanRbsiT§PaBeT raCrdæaPi)alRtUvmanbTbBaØatþiRKb;RKg nigeFVIGaCIvkmµ µFnFanEr:edIm,IGnuvtþ nigBin½ydl;buKÁl b¤RkumelµIseGaysgCaR)ak;tamtMél nigbrimaNEr:EdlCIk)an b¤Bin½yCaR)ak;pg nigdak; Bn§naKarpg eGaysmtamkMriténkarRbRBwtþbTelµIsrbs;buKÁl b¤RkumelµIsenaH .

cMeBaHbNþaRkumh‘unEr:enAkñúg b¤enAeRkARbeTs Edl)anTTYlsm,TanCMrkEr:BIraCrdæaPi)al edIm,IEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmµEr:mas GaCIvkmµfµkMe)ar nigfµhVÚshVatsMrab;eRbICavtßúFatuedIm pÁt;pÁg;eGayeragcRksuIm:gt_ eragcRkCIhVÚshVat .l. k¾b:uEnþkñúgkrNIman Rkumh‘unEr:NamYy EdlCaPaKIénkic©RBmeRBogenaH)anbgá b¤RbRBwtþbTelµIskñúgkareFVIGaCIvkmµFnFanEr: enAkñúgtMbn;kic©snüarbs;xøÜn edaymineKarB nigGnuvtþtamkic©RBmeRBog dUcCaminRBmbg;QñÜldIRbcaMqñaM sYysarelItMélFnFanEr: Bn§GakrepSgeTotraykarN_ b¤eFVIr)aykarN_PUtkuhk;GMBIbrimaNEr: fµsMPar³sMNg; Laetrit RkYs b¤xSac;sMNg; Edlplitb¤lk;)an .l. vaCabBaðad¾lM)ak nig sµúKsµajkñúgkarpakBin½yCaR)ak; b¤pþnÞaeTastambTbBaØatþiénc,ab;NamYy eGay)ansmRsbeTAtamkMriténbTelµIsenaH)aneT Rbsin ebIkñúgxN³enaHraCrdæaPi)alBuMTan;manc,ab;sþIBIkarRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmµFnFanEr:sMrab;Gnuvtþ .

CMrujkarRsavRCavrukrk nigeFVIGaCIvkmµFnFanEr: eGaykøayCaskþanuBlesdækic©rbs;Cati tamkarbNþak;TunvinieyaKrbs;Rkumh‘unEr: kñúgb¤eRkARbeTs nigpþl;»kasd¾RbesIdl;RbCaBlrdæExµrnUvsiT§iEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmµFnFanEr:tamlkçN³RKYsaredayBinitüBi- c½ylkçN³sm,tþi niglkçx½NÐénkarpþl;GaCJab½NÑFnFanEr: RbmUlcMNUlBIrdæBIvis½yEr: Edl)ankMNt;enAeRkamGMNacénesckþIRBag c,ab;enH bNþúHbNþalFnFanmnusS nigpþl;kargardl;RbCaBlrdæExµr cUlrYmGPivDÆn_FnFanEr: CMrujkareRbIR)as;eGayGs;lT§PaBnUv esva nigTMnijmanRsab;enAkm<úCa edIm,IelIkTwkcitþ nigbegáInkMritCIvPaBrbs;RbCaksikr EdlCaGñkplitkñúgRsukeGaymankMritFUFar eLIgEfrkSa nigkarBarbrisßanFmµCatienAkñúgtMbn; TaMgenAmunkñúgeBl nigeRkayeBlbiTkardæanCIkEr:Tb;sáat; nigbM)at;ecalTaMgRsug nUvral;skmµPaBCIkEr:GnaFibetyüedayBin½yCaR)ak; nigpþnÞaeTastamc,ab;CaFrmaneTAelIbuKÁl b¤Rkum»kasniymEdlelµIsnwgbT bBaØatþiTaMgLayénc,ab;enH .

esckþIRBagc,ab;enHman 10CMBUk nig 43maRta Edl)ankMNt;Gtßn½y nigxøwmsarelIvisalPaBénkarRKb;RKgrbs;raCrdæelIkarEsVg rukrk nigkareFVIGaCIvkmµ kareRbIR)as;GNþÚgEr: RBmTaMgral;skmµPaBénRbtibtþikarEsVgrukrkFnFanEr:enAkm<úCa ehIyEdlmanxøwm sarsegçbdYcxageRkam ³

  1. kMNt;visalPaBénc,ab; kMNt;FnFanEr:Casm,tþirbs;rdæ nigvisaPaBénkarGnuvtþc,ab;enHelIkarRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmµ FnFanEr: kareRbIR)as;GNþÚfEr: nigkMNt;niymn½yénBakübec©keTsmYycMnYn .

  2. GaCJab½NÑFnFanEr: KµanÉkCnrUbv½nþbuKÁl b¤nItIbuKÁlNaGaceFVIkarEsVgrukrk nigeFVIGaCIvkmµFnFanEr:edayKµanGaCJab½NÑFn FanEr: Edlecjedaysßab½nmansmtßkic©eLIy rUbv½nþbuKÁl b¤nItibuKÁlGacTTYlGaCJab½NFnFanEr:eTAtamkarBinitüsBa¢ati smtßPaB bec©keTs hirBaØvtßú nigkarcuHbBa¢IBaNiC¢kmµ .

  3. RbePTénGaCJab½NFnFanEr:RtUv)anerobcMCa 6RbePT EdlrYmman 1- GaCJab½NÑsib,kmµFnFanEr: EdlGacecjCUncMeBaHEt RbCaBlrdæExµrb:ueNÑaH cMENkGaCJab½NÑFnFansMrab;ecjCUnrUbv½nþbuKÁl b¤nItibuKÁlman³ 2- GaCJab½NÑGNþÚgebIk nigkardæan vayfµ 3- GaCJab½NÑGaCIvkmµFnFanEr:t,Úgfµ 4- GaCJab½NÑEkécñFnFanEr: 5- GaCJab½NÑEsVgrukrkFnFanEr: nig 6- GaCJab½NÑ ]sSahkmµGaCIvkmµEr: .

  4. nItiviFIénkarecjGaCJab½NÑFnFanEr: RbCaBlrdæExµrGacdak;BaküsuMGaCJab½NÑsib,kmµFnFanEr:edayxøÜnÉg enAtammnÞIrCMnaj rbs;RksYgTTYlbnÞÚkvis½yEr:enAtamextþ-Rkug cMeBaHrUbv½nþbuKÁl b¤nItibuKÁlRtUvdak;BaküsuMGaCJab½NÑFnFanEr:eTAtamRksYg TTYlbnÞúkvis½yEr: .

  5. RbtibtþikarEsVgrukrk nigGaCIvkmµFnFanEr:sm,Tanik b¤GñkcuHkic©snüaRtUvTTYlxusRtUvelIkardwknaMRbtibtþikarEsVgrukrk nig GaCIvkmµFnFanEr: tamlkçN³bec©keTsedayeRbIhirBaØvtßúpÞal;xøÜnEdllMGit enAkñúgkmµviFIEsVgrukrkkarBarbrisßankñúgtMbn; kic©snüaFanasuxPaB nigsuvtßiPaBBlkr nigsaFarNCn Gb;rMbNþúHbNþal nigpþl;kargardl;RbCaBlrdæExµreRbIR)as;TMnij nigesvaeGayGs;lT§PaBEdlmanenAkm<úCa .

  6. sm,Tanik nigm©as;kmµsiT§kñúgkrNImankarxUcxat EdlbNþalmkBIRbtibtþikarGaCIvkmµFnFanEr:eTaHCa]bTÞvehtu b¤Cakardwg munk¾edaysm,TanikRtUvsgsMNgeTAm©as;dITaMgkñúg nigeRkAtMbn;GaCJab½NÑtamkarRBmeRBogsmRsb RbsinebIminRsuHRsYlKµña elIsMNgeTenaH rdæm®nþITTYlbnÞúkvis½yEr:GacGeBa¢IjPaKITaMgBIrmkeFVIkarsMruHsMrYl ehIyRbsinenAEtminGacedaHRsay)an RtUvbBa¢ÚneTAtulakar .

  7. bTbBaØatþihirBaØvtßú Gñkdak;BaküsuMb¤sm,TanikGaCJab½NÑFnFanEr: RtUvbg;CUnrdænUvéføcuHbBa¢IBaküsuM karBnüarbnþ karepÞrsiT§i epSg²QñÜldIRbcaMqñaM sYysarelItMélFnFanEr:EdlTajyk)an Bn§Gakr Bn§Ky nigBn§Bak;B½n§epSg²eTot .

  8. eTasb,BaØtþi nItiviFIénkarBüÜrTukkardkhUtGaCJab½NÑ RtUvkMNt;edayGnuRkwtü cMeBaHCnelµIseTAnwgbTb,BaØtþic,ab;enH RtUvBi- n½yCaR)ak;tamkMritbTelµIs kñúgkrNIminragcalRtUvBin½yCaR)ak; b¤pþnÞaeTasdak;B½n§naKar b¤RtUvTTYleTasTaMgBIr .

  9. Gnþrb,BaØtþi rUbv½nþbuKÁl b¤nItibuKÁlEdkmanlixitGnuBaØatCapøÚvkarmuneBlc,ab;enHcUlCaFrman GacbnþskmµPaBkargarrbs; xøÜn)an b:uEnþtMrUveGaydak;BaküsuMGaCJab½NÑFnFanEr:fµIy:agyUr 90éf¶ .

  10. kMNt;CanirakrN_nUvbTb,BaØtþiTaMgLayNa EdlpÞúyBIc,ab;enH .

esckþIRBagc,ab;enH )anRtUvtak;EtgeLIgminRtwmsMrab;CMruj nigelIkTwkcitþkarbNþak;TunvinieyaKEsVgrukrk nigGaCIvkmµFnFanEr: BIsMNak;Rkumh‘unkñúg b¤eRkARbeTsb:ueNÑaHeT EfmTaMgCabTb,BaØtþisMrab;dak;ecjnUvyuT§sa®sþ edIm,IbRgYjry³eBlénkarkat;bnßy PaBRkIRkenAkm<úCaeGay)anqab;rh½stamlT§PaBEdlGaceFVIeTA)an . tambTb,BaØtþiénesckþIRBagc,ab;enH RbCaBlrdæExµrnwgman »kasGacdak;BaküsuMGaCJab½NÑsib,kmµFnFanEr:elItMbn;NamYy edIm,ImansiT§iEsVgrukrk nigGaCIvkmµFnFanEr:enaHCalkçN³RKYsar enH KWCayuT§sa®sþmYyyUrGEgVg EdlGacbegáInTaMgkMritCIvPaBrs;enA RBmTaMgbec©keTsEsVgrukrk nigCIkEr:rbs;RbCaBlrdæExµr)an EfmmYykMriteTot ehIyk¾CaGaCIBmYybEnßmelImuxrbrksikmµEdlKat;mansBVéf¶ ehIyBYkKat;k¾man»kas)anTTYlnUvbTBiesaFn_ nigbec©keTseFVIGaCIvkmµFnFanEr: tamkarRbkYtRbECgenAelITIpSar . elIsBIenHeTotesckþIRBagc,ab;enHk¾CabTb,BaØtþimYy edIm,I RbmUlcMNUlrdæBIvis½yEr:eGaymanRbsiT§PaB EdlCamUldæanhirBaØvtßúrbs;CatikñúgakrcUlrYmcMENkbnßykarx©IbulBIbreTspgEdr esckþIdUc)anCMrabCUnxagelIenHsUmrdæsPaemtþaBinitü nigGnum½tesckþIRBagc,ab;sþIBIkarRKb;RKg nigkareFVIGaCIvkmµFnFanEr: eday GnueRKaH .


¬RtLb;eTAvij¦