sangha111.gif (4615 bytes)

RBHraCaNacRkkm<˙Ca

Cati  sasna  RBHmhakSRt

esck■IEf°gehtu

Únesck■IRBagc,ab;s■IBIkarTUTat;fvikaTUeTArbs;rdŠ

sMrab;karRKb;RKgq˝aM 1999

esck■Iep■Im

1- CarYm cab;taMgBIq˝aM 1993mk raCrdŠaPi)alkm<˙CasMerc)annUvkMeNInesdŠkicęmYydżx<s; fVIt,itEtkMeNIn enHmanPaB min s▀ites▀r . y:agNamij ry│eBlkn°geTAenH nigrhUtdl;q˝aM 2002 GacEckecjCabI dMNak;kal . dMNak;kalTI1 cab;BIq˝aM 1993 dl; 1996 kn°geTAenH nigdMNak;kalTI2cab;BIq˝aM 1997 dl; 1998 ČKWCadMNak;kalGn■rkalŽ. ry│eBlcen°aHBIq˝aM 1999 dl; 2002 KWCadMNak;kalTI3 .

2-dMNak;kalTI1cab;taMgBIq˝aM 1993 mkTl;nwgq˝aM 1996 EdlCadMNak;kalÚnkars■ar eLIgvijÚnesdŠkicę Cati . k˝˙g dMNak; kalenH plitplk˝˙gRsuksrub ČpssŽ k˝˙gRbCaCn m˝ak;▓)anekIneLIgeTVrCaBIr k˝˙gq˝aM 1996 ebIeRbobeFob nwgq˝aM 1991 .

3-dMNak;kalTI2cab;taMgBIq˝aM 1997 dl; 1998 EdlCadMNak;kalGn■rkal EdlRbeTs km<˙CasMerc)an nUvkMeNIn esdŠkicęy:ag Tab k˝˙gGRta 1░ k˝˙gmYyq˝aM . EtsPaBkarN_ enHmanlkšN│minGaRkk;eT ebI eRbobeFobnwgRbeTsnana k˝˙gtMbn; EdlsMerc )annUvkMeNIn esdŠkicęGviCóman .

4-dMNak;kalTI3 cabb;BIq˝aM 1999 dl; 2002 tamkarsMerc)an nigtamkarBŘakrN_ KWCadMNaklkal Únkarhk;eLIg vijÚn esdŠkicęCati nigQaneTArkkarGPivDĂn_esdŠkicę RbkbedaycIrPaB . dUec˝HkarF°ak; cuHÚnkMeNInesdŠkicęmYyry│ k˝˙gdMNak;kal Gn■rkal EdlbN■almkBIkt■ak˝˙gRbeTs nigedaysar\TžiBl BIxageRkA min)anb:HBal;x°aMgx°adl; eKaledAdżcMbgÚnkMeNIn esdŠkenH KWkarRbyuTžRbqaMgnwgPaBRkIRk eLIy . dUec˝Hq˝aM 1999 enH KWCakarcab;ep■ImeLIg vijnUvkMeNInesdŠkicę niges▀rPaB m:aRkUesdŠkicę ehIyq˝aM 2000-2002 KWCadMNak;kalÚnkarFanaegay)annUvmUl dŠanRKWH dMrwgmaMsMrab;karGPivDĂn_ Rbkbeday cIrPaB nigkarRbyuTžnwgPaBRkIRk .

5-k˝˙gkarq°gkat;nUvdMNakalTaMgbIenH raCrdŠaPi)al)anRbkan;xóab;nUvTsSnaTanÚnkarGPivĂn_ mYyEdlRtUv )anGnuvt■ cab;taMgBI TsSvtSTI 80mkem°H KWkarTTYls┴al;nUvtYnaTIrbs;Ep˝k╔kCnCakMlaMgclkr nigÚdKU k˝˙gkarbegßIteGay  mankMeNInesdŠkicę ehIyrdŠmantYnaTI CayuTžsa«s■viTU nigCaG˝kRKb;RKgkicęGPivDĂn_ edayFanaeGay)annUvtulŘPaB mńRkUesdkiicę niglkšxŻNsm RsbsMrab;karhk;eLIgÚnesdŠkicęCati . dUec˝H rdŠaPi)alRbkan;xab;nUvTsSn│ visŻyy:ag c,as;las; nig)andak;ecjnUvrebobvIr│ edIm,ICMrujkarGnuvt■nUv eKalneya)ayenH RbkbedayqnŮ│neya)ayy:agmut maMcab;BIq˝aM 1991 mkem°H . mŘ:ageTot km<˙Ca kMBug e)aHCMhany:agsVahab; edIm,IQaneTAsMercnUveKaledAGPivDĂn_ edaymankarCYy]bt▀mÍ TaMgEp˝kbecęk eTs nigTaMgEp˝k hirBaěvt▀˙ BIsMNak;shKmn_Gn■rCati .

6-k˝˙gGaNt■iTImYyÚnraCrdŠaPi)alEdlRbsURtecjBIkare)aHeq˝atk˝˙gEx]sPa q˝aM 1993 RbeTskm<˙Cas▀it enAk˝˙gs▀an- PaBneya- )ay nigeyaFamYydżlM)ak k˝˙genaHExÁrRkhmenAEtCakMlaMgEdlKMramkMEhgy:ag FÂn;FÂrdl;sn■isuxrbs; RbeTsCatienAeLIy . kare)aHeq˝at CasklEdl)anRbRBwt■eTAedayeCaKCŻyenA Exkkßda q˝aM 1998 kn°geTAenH nig karvay rlMedayeCaKCŻynUv Gg┴karcat;taMgrbs;ExÁrRkhm TaMgxag eyaFa TaMgxagneya)ay )ane)assMGatPaB GYrGab; ehIybegßIteLIgnUvsPaBkarN_ fÁIenAk˝˙gRbeTs EdlGnueRKaH bMputdl;karGPivDĂn_ . raCrdŠaPi)al)ank■ab; sPaBkarN_y:agENnk˝˙gÚd ehIyk˝˙g ry│eBlCit BIrq˝aMnk°geTAenH km<˙Ca)anxitxMRbwgERbgGnuvt■nUvkmÁviFIneya)ay nigkmÁviFIkMENTRgg; RKb;Ep˝k begßItnUvplitplRKb;visŻy cUlrYmy:agskmÁeTAk˝˙gkicękark˝˙gtMbn; begßItnUv clnakar ÚnkMeNIn esdŠkicęk˝˙gtMbn; nigsMlwgemIlGnaKtkalrbs;x°▄nedayk■I sgăwm . dUec˝HfVIt,itEtsPaBkaN_bN■alBI kt■a k˝˙g nigeRkARbeTsk˝˙gq˝aM 1997 nig 1998 )anbgßkarlM)aksMrab;dMeNIrkar rbs;km<˙Cakżeday kżvamin)anbgąak;nUv kMeNInesdŠkicę eLIy. TnŮwmnwgsPaBkarN_EdlRbeTsmYycMnYnk˝˙gtMbn;sMerc)annUv kMeNInesdŠkicę GviCóman GRta kMeNInesdŠkicękm<˙Ca)anbg­ajBInin˝akarCaviCómank˝˙gRKb;visŻy TaMgxag Ep˝kkMeNInesdŠkicę vinieyaKTun neya)ay rUbiyvt▀˙ GRtab■┌rR)ak; bEgVrp°┌vkarBIxageRkARbeTs lMhUrcUl ÚnvinieyaKpŮal;BIbreTs nighirBaěvt▀˙ saFarN│ .

7-q˝aM 1999 KWCaq˝aMTImYyÚnkarGnuvt■kMENTRgg;suICeRmArbs;raCrdŠaPi)alGaNt■iTI2 EdlCa rdŠaPi)al esdŠkicę . es▀rPaB m:aRkUesdŠkicęEdl)anreg┴aHreg┴Ik˝˙gq˝aM 1997 nig 1998 RtUv)anBRgwgeLIgvijenA k˝˙gq˝aM 1999 . q˝aM 1999enH KWCakarcab; ep■ImeLIgvijnUvkMeNIn esdŠkicę niges▀rPaBm:aRkUesdŠkicę ehIy kżCakarcab;ep■ImÚndMNak;kal Únkarhk;eLIgvij ÚnesdŠkicęCati k˝˙geKaledAFanaeGay)annUvmUldŠanRKwH dMrwgmaMsMrab;karGPivDĂn_Rbkb edaycIrPaB nigkarRbyuTžnwgPaBRkIRk . smiTžipl EdlsMerc)anenH KW CalTžplÚnkicę xitxMRbwgERbgy:agsVitsVajedIm,IGnuvt■ nigsMerc)annUv ČyuTžsa«s■RtIekaNŽ Edldak; ecjedayraCrdŠaPi)al edIm,IFananUvsn■iPaB es▀rPaB nigsn■isuxCUn RbeTs nigRbCaCn eFVIsmahrNkmÁ ÚnRbeTskm<˙Cak˝˙g shKmGn■rCati eFVIRbRktIPavUbnIykmÁTMnak;TMng CamYy s▀arbŻnhirBaěvt▀˙Gn■rCati nigGPivDĂn_RbeTs tamry│karGnuvt■nUv kmÁviFIkMENTRgg; k˝˙gRKb;Ep˝kdUcCa │ karEkTMrg; neya)ay nig eyaFa kMENTMrg;esdŠkicę nighirBaěvt▀˙ karEkTMrg;rdŠ)al saFarN│ karEkTMrg;RbBŻnžtulaka nigkar Gnuvt■ nUvviFankay:aghÁWgm:at; edIm,IbM)at;GMeBIBukrlYy nigBRgwgGPi)alkicęlą . kMENTMrg;k˝˙gvisŻyTaMgenH KWCakicę s°ab;rs;rbs;km<˙Ca sMedAFananUvnirn■rPaBrbs;rdŠ .

8-yuTžsa«s■enHCMnH)annUvral;El,gneya)ayTaMgLay ehIyeRtomeerobcMy:aghÁWgm:at; edIm,IeGayRbCaCn km<˙Ca EdlCaeKal edApg nigmeFŘa)aypgÚnkarGPivDĂn_ edIm,IRbQmuxnwgGnaKtkal . km<˙Ca)aneFVI sucikarnUvbris▀an neya)ay TaMgk˝˙g nig eRkARbeTs nigbegßIteLIgnUvlkšxNđedIm,IeFVIkMENTMrg; . q˝aM 1999 KWCaCacMNucrbt;mYy EdleRtomlkšN│sMrab;dMNak;kal fÁImYyeTot Edlcab;ep■Imk˝˙gq˝aM 2000 . k˝˙gq˝aM 1999 enH RbeTskm<˙Ca)an QaneLIgeTAmuxy:agskmÁRbyuTž tamry│kareFVI plitkmÁ karbegßIt kargar nigGanuPaBk˝˙gkarTij s■areLIgvij nUvehdŠarcnasm<Żnž nigBRgIkTMnak;TMng esdŠkicę . kżb:uEn■ bBa­a RbQmEdlRtUvedaHRsayKW │ Č1ŽkarrkSanUvlkšxNđ GMeNaypl k˝˙geKaledAFananUvsn■iPaB sn■isux nigkarbRgYbbRgYmCati Č2Ž karbegßItnUvmUldŠan dMrwgmaMsMrab;kMeNIn esdŠkicęx<s; k˝˙gry│eBl Evg RbkbedaysmFm’ edIm,Ikat;bn▀yPaB RkIRk Č3Ž kareCosvagnUvGes▀rPaBsg┴m nig neya)ay EdlbN■almkBIkarekIneLIgnUv KMlatrvagG˝kman nigG˝kRk Č4Ž kicękarBar bris▀an nigbgßanUvkarricril FnFanFmÁCati nigČ5Ž karBRgwgGPi)alkicęlą EdlCaqąwgx˝gÚnkarGnuvt■eGay)ansMercnUvyuTž- sa«s■ rbs;raC rdŠaPi)al . dUec˝Hfvikaq˝aM 1999 maneKaledAGnuvt■nUvviFankar nigyuTžsa«s■TaMgLayEdl)an dak;ecj ehIy kżq°˙H bBaęaMgnUvkarxitxMRbwgEbgrbs;raCrdŠaPi)al k˝˙gkarGnuvt■kmÁ viFikMENTMrg; nig edaHRsaybBa­aRbQmrbs;km<˙Ca k˝˙geBl GnaKt .

9-bnŮab;BIGnuvt■nUv ČyuTžsa«s■RtIekaNŽ k˝˙gq˝aM 1999enHmk km<˙CamanRKb;kt■aTaMgGs; EdlFanaeGay )annUv es▀rPaB neya- )ay esdŠkicę nigsg┴mkicę . elIÚpŮneya)ay raCrdŠaPi)alsMerc)annUvsuxsn■iPaB TaMgenAk˝˙gRbeTs TaMgenAelIqakGn■rCati . raCrdŠaPi)alGaNt■iTIBIr )ank■ab;nUvsPaBkary:agCab;enA k˝˙gÚd . s▀abŻnCatikMBugdMeNIrkar RbkbedayRbsiTžPaB . km<˙Ca)aneFVIsmahrNkmÁcUleTAk˝˙gtMbn; nigk˝˙gshKmn_ Gn■rCatiedaymanCMenOeCOCak; nigRbkbedaysuqnŮ│k˝˙gkarBRgwg shRbtibt■ikarenH teTAeTot . elIÚpŮesdŠkicęRbeTsCatiTaMgmUl TaMgxagEp˝k saFarN│ TaMgEp˝k╔kCn cab;ep■Imman skmÁ- PaBy:agx°aMgx°aeLIg cab;BIq˝aM 1999mk . clnaÚnkarkMeNInesdŠkicę RtUv)anbegßIteGayman eLIgvij . visŻyfÁI▓ dUcCa ]sSahkmÁ-kmÁn■sal sMNg; nig eTscrN_ )anegIbeLIgvij GtiprNa RtUv)ankat;bn▀y GRtab■┌rR)ak;erol-dul°arman es▀rPaBy:aglą . plitplk˝˙gRsuksrubKittamRbCaCn m˝ak;▓RtUv)anBRgwg EdlCaskšIPaB ÚnPaBsVahab;k˝˙gkarRbyuTžnwg PaBRkIRk . karxVHxatTaMgLay Edlmank˝˙gq˝aM 1997-1998 RtUv)anEklMG .

10-k˝˙gq˝aM 1999 kn°geTAenH raCrdŠaPi)al)anbegßIt BRgIk nigBRgwgclnkar ČMomentumŽ eLIgvij sMrab; Gnuvt■kmÁviFIkMEN TMrg;hirBaěvt▀˙saFarN│ bnŮab;BIclnakarenHmankarfyel,Ënk˝˙gq˝aM1997-98 kn°geTAenH . raCrdŠaPi)almanqnŮ│neya)ay y:agemaHmut edIm,IrkSaclnkarenHeGayRbkbeday cIrPaB nigmaMmYn ehIysMerc )an nUvplitplviCóman KYrCakarelIkTwkcit■ . RbkarenH)anq°˙HbBaęaMgnUv karegIbeLIgvijÚnkMeNInesdŠkicęCati cMnYn 4/3 PaKry bnŮab;BIF°ak;cuHdl; 1░k˝˙gq˝aM 1997 nig 1998 kn°geTA . tulŘaPaBm:aRkUesdŠkicę RtUv)anBRgwgEfmeTottam ry│kat;bn▀yGRtaGtiprNarMkilbIEx k˝˙gRtImasTI4 BI 12/6░mkRtwm 0░ . GRtab■┌rR)ak;rkSa)annUves▀rPaBlą ehIyTunbMrugbreTssrub mankarekIneLIgKYrCaTIelIkTwkcit■ . mŘ:agvijeTotq˝aM 1999 KWCaqaMbn■xitxMRbwgERbg k˝˙gkarbegßIn kMeNInsnŮ˙HcMNUl nigkareFVIvicarN│kmÁcMNayfvika sMedA BRgwgeGay)an x°aMgk°aEfmeTotnUveKal neya)ayk˝˙gkarekogKrFnFanhirBaěvt▀˙ tamkardak;eGayGnuvt■ nUvGakrelItMÚl bEn▀m ČVATŽ k˝˙g eKaledAGnuvt■ RbkbedayRbsiTžPaBnUvkmÁviFIrbs; raCrdŠaPi)al Edlp■l;GaTiPaBdl;karGPivDĂn_ Ep˝k sg┴mkicę esdŠkicę CaBiess visŻyGb;rM suxaPi)al ksikmÁ nigkarGPivDĂn_CnbT edIm,IsMerc)an nUveKalneya)ayrbs;raCrdŠaPi)alk˝˙gkarRbyuTž edIm,Ikat;bn▀yPaBRkIRk . dUec˝HsmiTžiplmYyk˝˙g cMeNamsmiTžipl TaMgLay EdlraCrdŠaPi)alsMerc)an k˝˙gq˝aM 1999enH KWCakardak;eGayGnuvt■nUv GakrelI tMÚlbEn▀m VAT ehIyGakrenH)ank°ayeTACas˝┌lÚnRbBŻnžsareBIBnž km<˙Ca EdlkMBugEtp■l; lTžplCaviCómandl;fvikardŠ . cMNUlk˝˙gRsukmankarekIneLIgcMnYn 2/5░ EdleFVIeGaysMBaF sareBIBnžekIneLIgBI 6░ Únpss dl; 8░ Únpss .

11- suxsn■iPaB es▀rPaBneya)ay es▀rPaBm:aRkUesdŠkicę sN■ab;F˝ab;sg┴m nigkarvivt■n_rIkcMerInk˝˙gRKb; visŻy TaMgenA k˝˙g TaMg enAeRkARbeTs )anelIkTwkcit■eGayraCrdŠaPi)al bEgVrmuxRBYjÚnGaTiPaBcMNay BIvisŻyeyaFa nigsn■isux mkEp˝kesdŠkicę- sg┴mvij k˝˙geKaledABRgwgsk■anuBlÚnkMeNInesdŠkicę nig cIrPaBÚnkaregIbeLIgvijÚnkm<˙Ca . dUec˝H TnŮwmnwgkMeNIncMNUl fvika sMBaFcMNaymankarekIneLIg edayraCrdŠaPi)alRtUvcMNay y:ageRcInelIvisŻyCaGaTiPaB enH . mŘ:agvijeTotq˝aM 1999 KWCaq˝aM Edl km<˙CacUlcCa smaCikrbs;Gas‘an nigeRtomx°▄nedIm,IcUlrYmy:agskmÁk˝˙g kicękarsmahrNkmÁesdŠkicę ÚntMbn; niyayCarYm nigk˝˙gRkbxŻNđ AFTA niyayedayELk . raCrdŠaPi)al)aneRtom Gnuvt■nUv kmÁviFIesrIPavUbnIykmÁxagEp˝k BaNiCókmÁ eFVIsmahrNkmÁesdŠkicęrbs;km<˙Ca cUlk˝˙gesdŠkicętMbn; nig BiPBelak edIm,IGPivDĂn_RbeTs k˝˙geKaledAERbk°ay ]t■mPaB eRbobeFobrbs;x°▄n eGayeTACa ]t■mPaBdeN■ImQ˝H RbeyaCn_nwgsMerceGaysMrab;km<˙Ca nUvsPaBkarN_Q˝H-Q˝Hk˝˙g cMeNamÚdKUrGas‘an . mŘ:ageTot karcUlCasmaCik Gas‘an )annaMmkCUnkm<˙CanUvkt■adżx°aMgk°asMrab;karBRgwgsn■iPaB es▀rPaB nigshRbtibt■ikarenAk˝˙gtMbn; . CabcęŻy stŘanumŻt RbkarenHnwgkan;EtBRgwgEfmeTot nUves▀rPaB neya)ayÚpŮk˝˙gkm<˙Ca . TnŮwmnwgenH karcUlCasmaCik Gas‘an)anbegßIneLIgnUvsMBaFcMNaypgEdr. k˝˙gq˝aM 1999 kn°geTAenH raCrdŠaPi)al)anykcit■ Tukdak;x<s;k˝˙gkar bn■s■ar nigksageLIgvijnUvehdŠa rcnasm<Żnž nigesvaCamUldŠan . eKaledAcMbgKWbegßIteLIgnUvbN■aj ehdŠarcnasm<Żnž mYydżman RbsiTžPaB sMrab;tPóab;TIpSark˝˙gRbeTsCamYynwgTIpSarGn■rCati edIm,IsMrYl nigCMrujBRgIkskmÁPaB esdŠkicę nigvinieyaKRKb;Ep˝k k˝˙geKaledAedaHRsay bBa­aRbQmcMeBaHmuxRbeTskm<˙Cak˝˙gshsSvtS fÁIenH .

Ep˝kTI1

sPaBkarN_m:aRkUesdŠkicęenAk˝˙gRBHraCaNacRkkm<˙Ca k˝˙gq˝aM 1994-1999

nig karBŘakrN_ sMrab; 2000-2002

1-kMeNInesdŠkicęekIneLIgCaRbcaM fVIt,itEtmankarF°ak;cuHmYyry│

12-dUc)anbBaóak;BIxagedIm k˝˙gTsSvtSTI 90 kMeNInesdŠkicęenAk˝˙gRbeTskm<˙Ca )anEckecjCabIry│kal

 • naedImTsSvtSTI 90 esdŠkicęCati)anekIneLIgk˝˙gGRtamYyy:agx<s; ehIyk˝˙gq˝aM 1995 sMerc)annUv GRtakMeNInesdŠkicęx<s; CageK esÁInwg 7/6PaKry nigCamFŘmesÁInwg 6/6PaKry k˝˙gmYyq˝aM k˝˙gry│eBlbYnq˝aMdMbUg .

 • fVIt,itEtenAq˝aM 1997 nig 1998 GRtakMeNInenH)ancuHx°aMgmkenARtwm 1PaKry EteTaHCa y:agNakżeday karF°ak;cuHenH min)an

 • b:HBal;x°aMgdl;nin˝akarmUldŠanÚnkMeNInesdŠkicęx<s;enH eLIy . ebIKitCamFŘmPaKk˝˙gcen°aHeBlBIq˝aM 1993 dl; 1998 RbeTskm<˙CasMer c)annUv kMeNInesdŠkicęCamFŘmk˝˙gGRtaRbmaN 5/5PaKryk˝˙gmYyq˝aM . enHKWCaGRtakMeNInmYy y:agx<s; RbsinebIeyIgeRbobeFobCamYyGRtakMeNInesdŠkicęCamFŘmk˝˙gGRta 3/4 PaKry k˝˙gcen°aHeBlBIq˝aM 1988 dl; 1991 EdlenAeBlenaH visŻykmÁn■salsMerc)annUvkMeNIn k˝˙gGRta 6/3 PaKry .

 • bnŮab;mk esdŠkicękm<˙Ca)anegIbeLIgvij ehIysMerc)annUvkMeNInesdŠkicęk˝˙gGRta 4/3PaKry k˝˙gq˝aM 1999 . tamkar BŘakrN_rbs;RksYgesdŠkicę nighirBaěvt▀˙ k˝˙gq˝aM 2000 enH kMeNInesdŠkicęnwgsMerc)ank˝˙gGRta 5/5PaKry kMeNInenH nwgekIneLIgrhUtdl; 6/6PaKry k˝˙gq˝aM 2002 .

 1-1>GMBIvisŻyksikmÁ │

13-k˝˙gry│eBlkn°geTA rcnasm<ŻnžesdŠkicękm<˙CamankarERbRbYlCabg┴▄r edaysarkMeNIn smamaRtÚnvisŻy]sSahkmÁ nigesvakmÁeLIg . smamaRtÚnvisŻyksikmÁ)anfycuH . KWfa plitplksikmÁmancMENkRbmaN 40PaKry Únp s s ebIeRbobeFobnwg 42/1 Únpss k˝˙gcen°aHeBl BIq˝aM 1993 dl; 1998 .

 • k˝˙gcen°aHeBlBIq˝aM 1993 dl; 1996 plitplksikmÁ)anekIneLIgCabg┴▄r edatsarmankMeNIn y:agx°aMgk˝˙gq˝aM 1995 Edl sMerc)ank˝˙gGRta 10/5PaKry tamÚf°efr .

 • k˝˙gq˝aM 1997 kMeNInenH0anF°ak;cuHdl; 1/4PaKry ehIyk˝˙gq˝aM 1998 plitplksikmÁ mannUvkMeNInGviCómank˝˙gGRta0/8 PaKry . karF°ak;cuHÚnplitplksikmÁ rYmCamYykar F°ak;cuHÚnvisŻyeTscrN_enHehIyEdleFVIeGaykMeNInesdŠkicęk˝˙gq˝aM 1997 nig 1998 F°ak;cuHx°aMg .

 • k˝˙gcen°aHeBlBIq˝aM 1999 dl; 2002 │ tMÚlbEn▀mÚnplitplksikmÁEdlenARTwg k˝˙gq˝aM 1998 )ans▀itenAk˝˙gsPaBenHbn■ eTot k˝˙gq˝aM 1999 . plitplksikmÁk˝˙gq˝aM 2000-2002 cab;ep■ImekIneLIgEtbn■icbn■▄cb:ueNĐaH CaehtueFVIeGayry│eBl BIq˝aM 1999 dl; 2002 plitplksikmÁsMerc)annUvkMeNInCamFŘmk˝˙gGRtaminelIsBI 2/8PaKry k˝˙gmYy q˝aMeLIy . TnŮwm nwgenH edaysarkMeNInÚnvisŻy╔eTot dUcCaplitpl]sSahkmÁ ČplitplkmÁn■salŽ nigvisŻyesvakmÁ ČeTscrN_Ž smamaRtÚnplitplksikmÁk˝˙g plitplk˝˙gRsuksrub mankarfycuHk˝˙gq˝aM 2000 BI 42/6PaKry dl; 35/1PaKry .

14-plitplRsUv KWCakt■amYyy:agsMxan;EdlCMrujeGaymankMeNInk˝˙gvisŻyksikmÁ . kt■a FmÁCati dUcCaeRKaHraMgsÂ▄t nigTwkCMnn;CaedIm enAEtman\TžiBly:agx°aMgk°a eTAelIplitpl RsUvBImYyq˝aMeTAmYyq˝aM .

 •  k˝˙gq˝aM 1994 ÚpŮdIdaMduHRtUvTTYlrgnUveRKaHTwkCMnn; EdleFVIeGayplitplRsUvF°ak;cuH 8PaKry ebIeRbobeFobnwgq˝aM 1993 EdlminEmnCaq˝aMplitRsUv)aneRcInpg . k˝˙gq˝aM 1995 edaysarGakasmanlkšN│GMeNaypl plitplenHekIneLIgy:ag x°aMg rhUtdl;eTA 26/8PaKry . q˝aMenaH KWCaq˝aMEdlplitRsUv)aneRcInCageKk˝˙gGML˙gTsSvtSTI 90 . pŮ˙yBIkareRKagTukmun k˝˙gq˝aM 1996 kMeNInenHmin)anbn■eToteLIy ehIyplitplRsUv)an F°ak;cuHvij cMnYn 1/4PaKry k˝˙gcen°aHBIq˝aM 1994 dl; 1996 plitplRsUvsMerc)ankMeNIn CamFŘmk˝˙gGRta 3/3PaKry EdlCasmiTžplKYrCakarelIkTwkcit■ ebIeRbobeFobnwg nin˝akar TUeTAk˝˙gvisŻyenH .

 • k˝˙gq˝aM 1997 plitplRsUvF°ak;cuH 0/3PaKry Et)anekIneLIgvij 1PaKry k˝˙gq˝aM 1998 .

 • k˝˙gq˝aM 1999 plitplRsUv cab;ep■ImksageLIgsarCafÁI ehIysMerc)annUvGRta 4/4PaKry . k˝˙gq˝aMbnŮab;eTot plitpl RsUvnwgekIneLIgEfmeTot ehIysMerc)annUvkMeNInCamFŘm 4/6PaKry k˝˙gq˝aM 1999-2002 .

15-enAcen°aHBIqa˝M 1993 dl; 1998 manPaBGnaFib,etyŘk˝˙gkarkab;eQI . plitplÚRB eQI mankarekIneLIg Edl GRtakMeNInCamFŘmesÁInwg 20/8PaKry k˝˙gmYyq˝aM . enAk˝˙gq˝aM enAk˝˙gq˝aM 1994 edayracrdŠaPi)alGnuBaěatieGaylk; KMnreQI EdlRtUvedayGaNaFibetyŘ mk plitplÚRBeQIekIneLIgk˝˙gkMrwtGtibrimacMnYn 41/7PaKry . k˝˙gq˝aM 1995 plitpl ÚRBeQIcab;ep■ImF°ak;cuH ehIybn■karF°ak;cuHk˝˙gq˝aM 1997 nigq˝aM 1998 . dUec˝H Tin˝nŻys▀iti enH hak;bI dUcCamin)anq°˙HbBaęaMgBIsPaBkarCak;Es■gk˝˙gvisŻyenHeLIy . bnŮab;BIkar e)aHeq˝atk˝˙gq˝aM 1998 raCrdŠaPi)al)andak; ecj nigGnuvt■eKalneya)ay nigviFankardż twgrwgenAk˝˙gkarRKb;RKgÚRBeQI k˝˙geKaledAbM)at; nigkMcat;nUvGMeBI GnaFibetyŘ nigkarbMp°ic bMp°ajÚRBeQIrbs;km<˙Ca . dUec˝HehIy eTIbBIq˝aM 1999 dl; 2002plitplÚRBeQIF°ak;cuH cMnYn 6/4PaKry .

16-plitplensaT nig ciBaęwmstV KWCacMNucexSayÚnvisŻyksikmÁ . cab;taMgBIq˝aM 1996mk karciBaęwmstVmankarekIn eLIgbn■ic . enAcen°aHBIq˝aM 1999 dl; 2002karciBaęwmstVnig mankarekIneLIgCalMdab; ehIysMerc)annUvkMeNIncMnYn 4/5 PaKry . pŮ˙yeTAvij k˝˙gq˝aM 1993-96 plitplensaTekIneLIgCamFŘmminhYsBI 1/9PaKryk˝˙gmYyq˝aMeLIy . kżb:uEn■ k˝˙gq˝aM 1997-98 plitplensaT mankarF°ak;cuHCax°aMg edaymŘ:agedaysarkar eFVIGaCIvkmÁhYskMrwt nigmŘ:ag eTot bBa­aenHbBaęaMgeGayeXIjnUvPaBpuyRsYyÚnGPi)al kicęk˝˙gkarRKb;RKgL┌tÎensaT . k˝˙gcen°aHBIq˝aM 1999 dl; 2002 plitplensaT ekIneLIgk˝˙gcMnYn 0/5PaKry Etb:ueNĐaH .

1>2- GMBIvisŻy]sSahkmÁ

17-visŻy]SahkmÁ)anbg­ajeGayeXIjnUvCIvPaBy:agx°aMgk°a bnŮab;BIraCrdŠaPi)alGnuvt■nUv ČeKalneya)ayebIkTVar cMhrŽ cMeBaHvinieyaKTunBIbreTs . enAcen°aHBIq˝aM 1993 dl; 1996 plitpl]sSahkmÁekIneLIgCamFŘmcMnYn 8/9 PaKry ehIybn■rhUtdl;q˝aM 1998 EdlsMerc)annUvkMeNIncMnYn 7PaKry fVIt,itEtkm<˙CaTTYlrgnUvplvi)akÚn RBwt■ikarN_ neya)ayk˝˙gRbeTs nigkliyuKhirBaěvt▀˙k˝˙gtMbn;kżeday . tamkar):an;sÁan nigkarBŘarN_ rbs;RksYg esdŠkicę nighirBaěvt▀˙ enAcen°aHBIq˝aM 1999 dl; 2002 plitpl]sSahkmÁ)an ekIneLIgCamFŘm 9/1PaKry PaKÚn plitpl]sSahkmÁk˝˙g pss )anekIneLIgBI 16PaKry enAcen°aHBIq˝aM 1993 dl;q˝aM 1996 dl;17PaKry k˝˙gq˝aM 1993-98 ehIyekIneLIgrhUtdl; 21/2PaKry k˝˙gq˝aM 1999-2002 .

18-visŻysMNg; EdlmansmamaRtesŮIrEtesÁInwgBak;kN■alÚnplitpl]sSahkmÁ sMerc )annUvkMeNInmYyy:agx<s; ehIyCamFŘmekIneLIg 13/1PaKry enAcen°aHq˝aM 1993 nig q˝aM 1996 . k˝˙gq˝aM 1997 sMNg;F°ak;cuHcMnYn 8/9PaKry ehIyk˝˙gq˝aM 1998 F°ak;cuHcMnYn 0/3PaKry edaysarvinieyaKinmankarGl;EGkmincg;dak;Bnž edayrg;caMsPaBkarN_ÚpŮ k˝˙gRbeTskm<˙Camanes▀rPaBeLIgvijsin . mŘ:agvijeTot vinieyaKinenARTwgmYyry│sin bnŮab;BI)anxitxMRbwgERbgdak; Tun y:ageRcInsnžwksnžab;enAcen°aHBIq˝aM 1993 dl; 1996 . cab;BIq˝aM 1999 kn°geTAenH visŻysMNg;)anegIberIb▓eLIg vij ehIysMerc)annUvkMeNIn 4/9PaKry . enAcen°aHBIq˝aM 1999 dl; 2002 nwgekIneLIgkan;Etx°aMgeLIgEfmeTot k˝˙g GRtaCamFŘm 12/1PaKry .

19-dUcK˝aenHEdr visŻykmÁn■sal )anbg­ajnUvCIvPaBtaMgBImunq˝aM 1992mkem:°H ehIyk˝˙gq˝aM 1988-1991 mankarekIn eLIgCamFŘm 6/3PaKry k˝˙gmYyq˝aM . plitplvaynPŻNđ nigsMelokbMBak; cab;ep■ImekIneLIgbn■icm■g▓rhUt)ansMerc nUvkMeNInCamFŘm cMnYn 15 PaKry enAcen°aHBIq˝aM 1993 dl; q˝aM 1996. eTaHbICak˝˙gq˝aM 1997 nigq˝aM 1998 EdlCa q˝aMEdkmanRBwt■kaN_ÚpŮk˝˙g nig kliyKhirBaěvt▀˙enAk˝˙gtMbn;ekIteLIgkżeday kżvisŻyenHrkSa)annUvCIvPaB nig sMerc)an nUvkMeNInnUvkMeNInBitdżx<s;bMputk˝˙gTsSvtSTI90 Edr . k˝˙gq˝aM 1997 kmÁn■salekIneLIg 34PaKry ehIyk˝˙gq˝aM 1998 ekIneLIg 33/8PaKry . dUec˝HGRtakMeNInCamFŘmenAk˝˙gcen°aHBIq˝aM 1994 dl;q˝aM 1998 KW 19/6PaKry . kżb:uEn■ plitplvaynPŻNđ nig sMelokbMBak;cab;ep■ImF°ak;cuHbn■icmkenA RtwmGRtamFŘmcMnYn 8/3PaKry enAcen°aH BIq˝aM 1999 dl;q˝aM 2002 bnŮab;BIshrdŠGaemrik)andak;kUtaelIkarnaMcUlsMelolbMBak;eTAlk;elITIpSarGaemrik . kUtaenHnwgecHEtfucuHCalMdab; RbsinebIraCrdŠaPi)almineq°IytbeTAtamkarTamTarBIxageRkARbeTsEdlBak;BŻnžnwgkicę karBarsiTžixagEp˝ksg┴mrbs;kmÁkr nig kmÁkarInIenAk˝˙gvisŻyenH .

1/3- GMBIvisŻyesvakmÁ

20-esvakmÁrkS)annUvkMeNInRbkbedayCvPaBcab;taMgBIq˝aM 1992 mkem°H │ sMerc)annUvkMeNInCamFŘmcMnYn 7/1 PaKry enAcen°aHBIq˝aM 1994 dl;q˝aM 1996 nig 7/6PaKry enAcen°aHBIq˝aM 1999 dl;q˝aM 2002 ebIeRbˇbeFobeTAnig kMeNIncMnYn 1/8PaKry k˝˙gcen°aHBIq˝aM 1988 sl;q˝aM 1991 . RKb;Ep˝kTaMGs;ÚnesvakmÁmankarekIneLIgy:agx°aMg .

21-Cabzm visŻyeTscrN_ nig sNŠaKar )anrIkduHdaly:gx°aMgk°a enAk˝˙gdMNak;kal cab;BIq˝aM 1994 dl;q˝aM 1996 EdlmanGRtakMeNInCamFŘm 33/2PaKry . CakarBitNas; visŻyenHcab;ep■ImrIklUtlas;BImUldŠnmYydżTabEdl q°˙HbBaęaMgBIs▀anPaBenACnan;enaH . k˝˙gq˝aM 1997 visŻyeTscrN_ nig sNŠaKar)anF°ak;cuHy:agKMhuK cMnYn 12/3 PaKry ehIyenAk˝˙gq˝aM 1998 F°ak;cuH 8/3PaKry . k˝˙gq˝aM 1999 eTscrN_ nig sNŠaKar cab;ep■ImegIbeLIGvijy:ag rhŻs Č16/3PaKryŽ ehIyk˝˙gcen°aHBIq˝aM 1999 dl;q˝aM 2002 kMeNInenHnwgbn■eTAeToty:ags▀ites▀rk˙gGRtaCamFŘm 10/5PaKry .

22-visŻydwkCBaó┌n nig KmnaKmn_ enAsegfßl;mYykEn°g enAcen°aHBIq˝aM 1988 sl;q˝aM 1990 edaysarEtkarxUcxat exŮcxŮaMÚnehdŠarcnasm<Żnž nig esvakmÁEdlBak;BŻnž . k˝˙gq˝aM 1991 visŻyenH cab;ep■imekIneLIg ehIybn■nUvclnakarenH bn■icm■g▓k˝˙gryHeBlBIq˝aM 1993 dl;q˝aM 1996 Č3/7PaKryŽ . EtkMeNInenH)anF°ak;cuHdl;1/7PaKry k˝˙gq˝aM 1997 nig 1/6PaKryk˝˙gq˝aM 1998 . kżb:uEn■ k˝˙gq˝aM 1999 enH visŻydwkCBaó┌n nigKmnaKmn_cab;ep■ImegIbeLIbvij ehIysMerc )annUvkMeNInCamFŘmRbcaMq˝aM cMnYn 8/7PaKry enAcen°aHBIq˝aM 1999 sl;q˝aM 2002.

23-tMÚlbEn▀m Ep˝kGclnvt▀˙ manes▀rPaBCabg┴▄r nig mankMeNInRbcaMq˝aMCamFŘmcMnYn BI 3 eTA 4PaKry ČcMnYn4/5 PaKry k˝˙gq˝aM1993-1996 cMnYn3/1PaKry k˝˙gq˝aM 1993-1998 nig 4/5PaKry k˝˙gq˝aM 1999-2002Ž .

24-bnŮab;BImankMeNIny:agxšs;enAk˝˙gedImTsSvtSTI 90 edaysarkarGnuvt■n_nUveKalneya)ay esrIPavUbnIykmÁesdŠkicę skmÁPaBBaNiCókmÁmankarfycuHbn■ic ehIymankMeNInRbcaMq˝aMCamFŘm 3/4PaKry enAcen°aHBIq˝aM 1993 dl;q˝aM 1998 . k˝˙gq˝aM 1999-2002 skmÁPaBBaNiCókmÁnwgcab;ep■Imbg­ajnUvCvPaBeLIgvijehIysMerc)annUv kMeNInCa mFŘmcMnYn 10/2PaKry .

25-Casrub dMNak;kalEdlcab;ep■Imk˝˙gq˝aM 1999 enH nwgCMrujeGaykmš˙Ca QaneLItammaKa’ÚnkMeNIenesdŠkicęxšs; RbkbedaycrIPaB . b:uEn■ esdŠkicęCatikMBugs▀it enAk˝˙gs▀anPaBpuyRsYyenAeLIy . dUcesdŠkicęÚnRbeTSepSg▓eTotEdr esdŠkicękm<˙Cagay nwgTTYl\TžiBlbN■amkBIkarp°as;b■┌r y:gKMhuKÚns▀anPaBxageRkARbeTsdUcCa KliyuKhirBaěvt▀˙ enAGsIuCaedIm ehIysedŠkicękm<˙CaenAminTan;egIbecjputBI\TžiBlÚnl;oyuK enHenAeLIyeT . mŘ:agvijeTot esdŠkicę km<˙Cas▀itenAeRkamsm<aFÚnkt■aÚpŮk˝˙g CaBiesskarvivt■n_ÚnvisŻyksikmÁ nigplitplRsUv . CrYm kMeNIn esdŠkicęman karTak;TgCasMxan;CamYynwgkarGnuvt■n_nUveKalneya)ayrbs;raCrdŠPi)al karGnuvt■n_nUvkmÁviFIes▀rPavUbnIykmÁ esdŠkicę suqnŮ│ nig skmÁPaBÚnkMENTMrg; .

2-vinieyaKTun│ karcab;ep■ImekIneLIgvijbnŮab;BImankarF°ak;cuHmk

26-rhUtmkTl;q˝aM 1996 cMnYnTunviinieyaKEdl)anGnuvt■Cak;Es■gmankarekIneLIg KYr[kt;sm┴al; . enAcen°aHBIq˝aM 1993 sl;q˝aM 1996 vinieyaKsaFarN│ekIneLIgCamFŘm 47/6PaKry k˝˙gmYyq˝aM ehIyvinieyaK╔kCnekIneLIg CmFŘm 31/8PaKry k˝˙gmYyq˝aM . kżb:En■ k˝˙gq˝aM 1997 cMnYnTunvinieyaKsaFarN│mankarF°ak;cuH cMnYn36/6PaKry ehIyTunvinieyaK╔kCnF°ak;cuH 16PaKry . k˝˙gq˝aM 1998 vinieyaKsaFarN│mankarekIneLIgbn■iccMnYn 9/9PaKry EtpŮ˙yeTAvij vinieyaK╔kCn enAbn■F°ak;cuH 5/3PaKryeTot . RbkarenHeFIV[smamaRtÚnTunvinieyaKKitCamFŘmPaK Ún pss mankarF°ak;cuHBI 25/6PaKry Ún pss k˝˙gq˝aM 1996 mkenARtwm20-21/4PaKry Ún pss k˝˙gq˝aM 1997- 1998 .

27-k˝˙gq˝aM 1999 cMnYnTunvinieyaK)anekIneLIgvij ehIyclnakarenHnwgbn■eTAeTotk˙gq˝aM 2000 . dUec˝HenAcen°aHBIq˝aM 1999 dl;q˝aM 2002 smamaRtÚnTunvinieyaKKitCamFŘmPaKÚn pss mankarekIneLIgdl;24PaKry . kżb:uEn■ cMNuc KYr[kt;sm┴al; KW TunvinieyaK╔kCn ekIneLIn)anEtcMnYn 9/5PaKry CamFŘmk˝˙gmYyq˝aM RbsinebIeRbˇbeFobnig GRta kMeNInCamFŘm cMnYn 31/8PaKry enAcen°aHBIq˝aM1993 dl;q˝aM 1996 . k˝˙gry│eBlBIq˝aM 1993 dl;q˝aM 1996 enH smamaRtÚnTunvinieyaK╔kCn EdleFVIhirBaěb,TanedaysBaęŻyBIxageRkA KW 65/8PaKry . enAk˝˙gq˝aM 1999-2002 smamaRtenHenAEtmanTMhMFMeFgdEdl ehIyesÁInwg 60PaKry . kżb:uEn■ smamaRtÚnGMeNayKitCamFŘmPaKÚnsBaęŻy BIxageRkA nwgF°ak;cuHBI 70PaKry mkenARtwm50PaKryCamFŘm enAcen°aHBIq˝aM 1999 dl;q˝aM 2002 .

3-karp┴t;p┴g;rrUbivt▀˙ nig Úf°TMnij│ manes▀rPaBCafÁI

28-rUbiiyvt▀˙TUeTAÚnRbBŻnžFnaKar M1 mankarekIneLIgy:agx°aMg cMnYn 18/6PaKry enAk˝˙gq˝aM 1993 EtF°ak;cuHbn■ic m■g▓enAk˝˙q˝aM 1994 ehIymkTl;nwgdMNac;q˝aM 1994 enHmankarF°ak;cuH 2PaKry . enAk˝˙gExF˝┌ q˝aM 1995 rUbivt▀˙TUeTA M1 )anrIke):agy:agx°aMgcMnYn 39/5PaKry EdlGacbegßIt[mansm<aFGtiprNa . b:uEn■ edaysarRTBŘskmÁk˝˙gRsuk suTžRtUv)ankMNt; minpelIsBIkRmitmYydżCak;lak; enaHkarekIneLIgy:agqab;rhŻsÚnrUbivt▀˙TUeTA KWbN■almk BIkarrIk e):agÚnRTBŘskmÁbreTssuTžTaMgRsug . k˝˙gq˝aM 1996-1997 rUbiyvt▀˙TUeTAekIneLIg k˝˙gkRmitmYydżsmRsb KW 17/9 PaKry ebIeRbˇbeFobnwgkMeNIn pss tamÚf°crn■cMnYn14/6PaKry k˝˙gq˝aM 1996 nig 10/3PaKry k˝˙gq˝aM1997 . TnŮwmnwgenH R)ak;beBaěICarUbiybŻNĐ)anekIneLIgy:ageRcIn enAcen°aHBIq˝aM 1993 dl;q˝aM 1996 ehIysMerc)annUvkMeNIn CamFŘm 71PaKry k˝˙gmYyq˝aM . k˝˙gq˝aM 1998 R)ak;beBaěICarUbiybŻNĐ enARTwg ehIyekIneLIgEt 0/3PaKry Et b:ueNĐaH. enAk˝˙gq˝aM 1998 rUbivt▀˙TUeTAÚnRBŻnžFnaKar )anekIneLIgy:agx°aMgvij cMnYn 41PaKry edaysarFnaKarCati Únkm<˙Ca )anp■l;\NTandl;FnaKarCati .

29-enAcen°aH BIq˝aM 1993 dl;q˝aM 1996 bMNulsuTžraCrdŠaPi)alcMeBaHFnaKarCaiÚnkm<˙Ca manlarF°ak;cuHy:agląCa mFŘmKW cMnYn-12/2PaKryk˝˙gmYyq˝aM . CakEs■g k˙gExF˝˙ q˝aM 1994 bMNulsuTžraCrdŠaPi)al EdlrYmTaMgbMNulrbs; shRKassaFarN│pgEdrenaH F°ak;cuHcMnYn 23/9PaKry Et)anekIneLIgvijcMnYn 3/5PaKry k˝˙gq˝aM 1995 . k˝˙gq˝aM 1997 bMNulrCrdŠPi)alF°ak;cuHdl;kMritTabbMput esÁInwg 54Ban;lanerol KW F°ak;cuHcMnYn 57/8PaKry . b:uEn■k˝˙gq˝aM 1998 bMNulsuTž)anekIneLIgy:ageRcIn cMnYn 231/5PaKry KW esÁInwg 179Banlanerol . q˝aMenHKWCaq˝aMmYy Edl sMBaFcMNay)anekIneLIgy:agxšs; edayraCrdŠaPi)al)ansMerccit■xagEp˝kneya)ay edIm,Iyk\NTanBIFnaKrCati Ún kmš˙Ca mkcMNayelIkare)aHeq˝at karkMeTck,alm:asIunneya)ay nigeyaFa rbs;ExÁrRkhm nigsmahrNkmÁkMlaMg GtItExÁrRkhm eGaycUlmkrYmrs;k˝˙gsg┴mCativij .

30-enAcen°aHBIq˝aM 1994 dl;q˝aM 1996 rtnaKarCatimin)anTTYlnUvhirBaěb,TanBIFnaKarCatiÚn km<˙CaeLIy elIkElg Etk˝˙gq˝aM 1995 EdlFnaKarCatiÚnkm<˙Ca)anp■l;nUvhirBaěb,TandżtictYc KWcMnYn 5Ban;lanerolEtb:ueNĐaH . karmineRbI nUv\NTanFnaKarsMrab;RTRTg;fvikar bĄp■l;hirBaěb,Tandl;shRKassaFarN│ )anCMrujeGaybegßInnUvsac;R)ak;\NTan TUeTAsMrab;karGPivDĂn_esdŠkicęCati nig p■l;nUvFnFany:agsnžwksnžab;sMrab;Ep˝k╔kCn EdlekIneLIgCamFŘm cMnYn 43 PaKry enAcen°aHBIq˝aM 1993 dl;q˝aM 1996 .

31-GtiprNaRbcaMq˝aM ČsnŮsSn_Úf°TMnijeRbIR)as;KitCamFŘmPaKtMkilbIEx Ž esÁInwg 17/8PaKry k˝˙gEtImasTIbYn Ún q˝aM 1994 Et)anF°ak;cuHmkenARtwm3/5PaKry enAk˝˙gRtImasTIbYnÚnq˝aM 1995 . GtiprNa)anekIneLIgsl; 9PaKry k˝˙gq˝aM 1996 . bnŮab;BIeFIVkarhirBaěb,TanedayFnaKark˝˙ffq˝aM 1998 GtiprNa)anekIneLIgvijdl; 12/6PaKry ehIyR)ak; erol)an)t;bg;nUvtMÚlcMnYn 26/7PaKry ebIeRbˇbeFobnwgdul°aGaenrik bnŮab;BIsMerc)annUves▀rPaBenA cen°aHBIq˝aM 1993 dl;q˝aM 1996 EdleBlenaHGRtab■┌rR)ak;esÁInwg 2/600erol k˝˙gmYydul°ar .

32-k˝˙gq˝aM 1999 bMNulraCrdŠaPi)alsuTžmankarF°ak;cuHvijy:aglącMnUn 42/5PaKry ehIyk˝˙gq˝aM 2000enH nwgbn■ F°ak; cuH 6/8PaKryeTot . CarYmk˝˙gq˝aM 1999-2000 bMNulrdŠaPi)alsuTtžnwgF°ak;cuHCamFŘmcMnYn 3/5PaKry . GtiprNa RtUv)ankat;bn▀ymkRtwmkMritelxEtmYyxŮg; KW 8/5PaKry k˝˙gExmina q˝aM 1999 ehIycuHmkenARtwm 1/8 PaKry k˝˙gEx kBaěa q˝aM 1999 . enAk˝˙gRtImasTIbYnk˝˙gq˝aM 1999 GtiprNaesÁInwg 0PaKry . enAcen°aHBIq˝aM 1999 dl;q˝aM 2002 GtiprNanwgs▀itenAeRkam 4PaKry . R)ak;erolnwgmanes▀rPaB edayGRtab■┌rR)ak;nwgs▀itk˝˙grgVg; 3/800erol k˝˙gmYy dul°a k˝˙gqĐaM 1999-2002 . EteyIgminGaceCosputBIkt■acit■sa«s■ EdlnaMeGaymankarERb RbYlx°HenAk˝˙gGRtab■┌rR)ak; enaHeT .

4-CBaóIgTUTat; │TsSvisŻydżviCóman

33-CakarBiNas; s▀anPaBÚnCBaóIgTUTat;TTYlrgnUc\TžiBlBIlMhUrcUlÚnCMnYyBIeRkARbeTs vinieyaKpŮal;BIbreTs kżdUc CakMeNInÚbR)ak;beBaěICarUbiybŻNĐrbs;FnaKarCatiÚnkm<˙Ca . TunbMrugsrub)anekIneLIgCabn■bnŮab; BI 100 landul°a Gaemrik EdlFana)annUvkarnaMcUlcMnYn 1/5 Ex k˝˙gq˝aM 1994 dl; 234landul°ar EdlFana)annUvkarnaM cUlcMnYn 2/1 Ex k˝˙gq˝aM 1996 nigtamkarBŘakarN_ GaceLIgdl; 459landul°ak˝˙gq˝aM EdlFana)annUvkarnaMcUlcMnYn 3/8 Ex k˝˙gq˝aM 2000.

34-bEgVrp°┌vkarBIeRkARbeTs mankarekIneLIgy:agqab;rhŻs Edlk˝˙genaHbEgVrcrn■ CaGMeNayekIneLIgBI 156lan dul°ark˝˙gq˝aM 1993 dl; 346landul°ark˝˙gq˝aM 1995 nigbEgVrmUlFnCakmęI ekIneLIgBI 55lanerolk˝˙gq˝aM 1994 dl; 240landul°ark˝˙gq˝aM 1996 . cab;taMgBIq˝aM 1996 mkbEgVrp°▄vkarCaGMeNaymankarF°ak;cuH . enAcen°aHBIq˝aM 1999 dl; q˝aM 2002 bEgVrkarCaGMeNayekIneLIgbn■ic ehIyCamFŘmesÁInwg 210landul°ark˝˙gmYyq˝aM . smamaRtÚn GMeNayenA k˝˙gbEgVrp°▄vkarBIeRkARbeTsenAEtmanTMhMFMeFgenAeLIy ehIyCamFŘmesÁInwg 9/8PaKry Ún pss enAcen°aHBIq˝aM 1993 dl;q˝aM 1996 ebIeRbˇbeFobnwgkmęIEdlesÁInwg 1/3PaKry Ún pss . enAcen°aHBIq˝aM 1999 dl;q˝aM 2002 s▀anPaB enHnwgmankarERbRbYlb«Baęasvijbn■ic edayGMeNaynwgF°ak;cuHmkenARtwm 5/8PaKry Ún pss ehIykmęInwgekIneLIgdl; 2/9PaKry Ún pss . bEgVrp°▄vkarTaMgenH EdlCaCMnYysMrab;RTRTg;CBaóIgTUTat;man TisedACYyRTRTg;fvika nig Gnuvt■ KMeragvinieyaKsaFarn│ pgEdr .

35- kMeNInÚnTunvinieyaKKWCaskšIPaBÚnCMenOTukcit■rbs;vinieyaKinmkelIRbeTs ng raCrdŠaPi)alkm<˙Ca . CMenOTuk cit■enHnwgRtUv)anBRgwgkan;Etx°aMgeLIgEfmeTot tamry│lMhUrcUlnUvmUlFn╔kCn CavinieyaKpŮal;BIbreTs ČFDIŽ Edl cab;ep■ImekIneLIgk˝˙gq˝aM 1993 . vinieyaKpŮal;BIbreTsekIneLIgcMnYn 68PaKry BI 90landul°ark˝˙gq˝aM 1994 dl; 150landul°ark˝˙gq˝aM 1995 . k˝˙gq˝aM 1996 cMnYnenHekIneLIgdl; 240landul°aresÁInwg 7/7PaKryÚn pss . k˝˙gq˝aM 1997 vinieyaKpŮal;BIbreTsF°ak;cuHmkenARtwm 150landul°ar ehIycuHrhUtdl; 120landul°ark˝˙gq˝aM 1998 . k˝˙gq˝aM 1999 TunvinieyaKcab;epŘImekIneLIgvij kżb:uEn■munq˝aM 2002 kMeNInenHenAminTan;dl;kRmitEdlsMerc)ank˝˙gq˝aM 1996 enAeLIyeT .

36- ╗nPaBcrn■edayminrab;bBaę┌lbEgVrp°┌vkar ekIneLIgy:agx°aMgk˝˙gq˝aM 1995 cMnYn 157PaKry ebIeRbobeFobnwgq˝aM 1993 edaysarkMeNInÚnkarnaMcUlsMrab;bMerIeGayvinieyaK Č164PaKryŽ. karnaMecjkżmankarekIneLIgy:agx°aMgNas; Edr Č121PaKryŽ edaysar kMeNInÚnkarnaMecjplitplÚRBeQI Č122PaKryÚncMNUlÚnkarnaMecjŽ nigedaysar kMeNIn y:agx°aMgk°aÚnkarnaMecjnUvplitplvaynPŻNđ nigsMelokbMBak; . plitplTaMgenHekIneLIgBI 0/4PaKryk˝˙g q˝aM 1994 dl;Cit 18/2PaKryÚnkarnaMecjk˝˙gRsuk Čedayminrab;bBaę┌lnUvkar naMecjbn■Ž . enAcen°aHBIq˝aM 1999 dl; 2002 plitplÚRBeQInwgmankarF°ak;cuH cMENk╔ plitplvaynPŻNđnwgk°ayCassrRTUgÚnkarnaMecj ehIyesÁI nwg 80/3PaKryÚnkarnaMecj srub . karnaMecjbn■EdlenAk˝˙genaHCitBak;kNa■alCamas ekIneLIgy:agx°aMgk˝˙gq˝aM 1995 EtsmamaRtÚnkarnaMecjbn■ nwgF°ak;cuHmkenARtwm 1PaKryÚn pss .

Ep˝kTI 2

karGnuvt■c,ab;hirBaěvt▀˙sMrab;karRKb;RKgq˝aM 1999

37- esck■IRBagc,ab;s■IBIkarTUTat;fvikaTUeTArbs;rdŠsMrab;karRKb;RKgq˝aM 1999 manlkšN│ BIessBIry:ag dUcc,ab;s■I BIkarTUTat;fvikaTUeTArbs;rdŠsMrab;karRKb;RKg BIq˝aM 1994 dl; 1997 EdrKW │

k- esck■IRBagc,ab;enH EckecjCaBIrPaKsMxan;▓ │

 • kicęRbtibt■ikarcMNUl-cMNayfvikasMrab;karRKb;RKgq˝aM 1999 Gnuvt■edayrtnaKarCati k˝˙gRkbxŻNđÚnc,ab;;hirBaěvt▀˙ sMrab; karRKb;RKgq˝aM 1999 EdlGnumŻtedayrdŠsPa ehIyRtUv)an RbkaseGayeRbIedayRBHraCRkmelx ns>rkm>01 cuHÚfÂTI 31 Ex F˝┌ q˝aM 1998 .

 • vinieyaKsaFarN│edayhirBaěb,TaneRkARbeTspŮal; Edlkt;Rtak˝˙gRkbxŻNđfvika EtGnuvt■eRkArtnaKarCati .

x- esck■IRBagc,ab;s■IBIkarTUTat;fvikaTUeTArbs;rdŠsMrab;RKb;RKgq˝aM 1999 enH RtUv)anerobcM eLIgedayRksYgesdŠkicę nig hirBaěvt▀˙pŮal; edayEpąkeTAtamlTžplÚnkicęRbtibt■ikarcMNUl- cMNayfvika Edl)anGnuvt■edayrtnKarCati nig lTžplÚnkarGnuvt■KMeragvinieyaKsaFarN│ edayhirBaěb,TaneRkARbeTspŮal; EdlRtUv)anGnuvt■eRkArtnaKar eday Qr elImUldŠanÚn Bt’manRbmUl)anBIbN■aG˝kp■l;CMnYy bĄ tamry│RkumRbwkSaGPivDĂn_km<˙Ca . KNenyŘkr rtnaKar Cati manParkicębUksrubRbtibt■ikacMNUl-cMNayfvikaTUTaMgRbeTs ehIytYrelx cMNUl-cMNayenH GaceFVICamUldŠan RKb;RKan; sMrablbMerIeGaykarerobcMesck■IRBagc,ab; TUTat;fvikaTUeTArbs;rdŠ)an . enAeBlxagmux enAeBlEdl GaCJaFrsvnkmÁ CatinwgRtUv)an begßIteLIg GaCJaFrenHmanParkicęRtYtBinitŘ nig vinicńŻyKNnIrdŠ)alrbs;GaNabŻknana ehIyRbkas bBaóak;nUv)aBRtwmRtUv PaBc,as;las; nig PaBrlUnÚnKNnITaMgenaH .

38- KMeragfvikaq˝aM 1999 EdlrdŠsPa)anGnumŻt manTwkR)ak;cMNUlsrub esÁInwgcMNaysrub cMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1>295>000 lanerol

 • cMNUlGnuvt■)an>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1>335>020 lanerol

 • cMNayGnuvt■)an>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1>329>956 lanerol

39- lTžplxagelIenH q°˙HbBaęaMgdUcteTA │

 • cMNUlGnuvt■)anelIsKMeragfvikacMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+ 40>020 lanerol

 • cMNayGnuvt■)anelIsKMeragfvikacMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+ 34>956 lanerol

 • dUec˝HfvikamanGtierkKNenyŘsuTžrvagcMNUleRbobFobnwgcMNay>>>>>>>>>+ 5>064 lanerol

tYrelxxagelIenH KWCalTžplÚnkicęRbtibt■ikark˝˙gkarGnuvt■c,ab;hirBaěvt▀˙sMrab;karRKb;RKgq˝aM 1999 EdlGnuvt■eday rtnaKarCati . cMENk╔kicęRbtibt■ikarhirBaěvt▀˙rbs;rbdŠ xagEp˝kvinieyaK saFarN│edayhirBaěb,TaneRkARbeTspŮal; EdlGnuvt■eRkArtnaKarman tulŘPaB KWcMNUlesÁInwg cMNay│ 504>209 lanerol

40- mUlehtucMbgEdleFVIeGaymanGtierkKNenyŘsuTž cMnYn 5>064 lanerol k˝˙gkicę Rbtibt■ikarÚnkarGnuvt■c,ab; hirBaěvt▀˙sMrab;karRKb;RKgq˝aM 1999 EdlGnuvt■edayrtnaKarCati RtUv)anelIkeLIgxagelI KWCalTžpl╔nkarGnuvt■ cMNUl EdlGnuBaětiedayhirBaěvt▀˙GnumŻteday rdŠsPa . GtierkenHRtUv)ankt;RtaenAk˝˙gKNnIlTžplÚnrtnaKarCati .

Ep˝kTI 3

tulŘPaBhirBaěvt▀˙saFarN│q˝aM 1999

nig sUcnakrm:aRkUesdŠkicęk˝˙gq˝aM 1999

41- karbg­ajnUvkicęRbtibt■ikarKNenyŘrbs;rtnaKarCatixagelI minGacbBaók;)anTaMgRsug nUvsPaBkarN_Cak;Es■g ÚnhirBaěvt▀˙saFarN│eLIy . Tal;EtBinitŘRbePTÚnkicęRbtibt■ikarmYy cMnYneTot eTIbGacq°˙HbBaęaMgeGayeXIjnUv sPaBkarN_Cak;Es■g)an . dUcmanEcgenAk˝˙gmanRta 7 Únesck■IRBagc,ab;TUTat;fvikaTUeTArbs;rdŠsMrab;karRKb;RKgq˝aM 1999 enH tulŘPaBhirBaěvt▀˙ saFarN│Cas▀aBrÚnfvikaTUeTArbs;rdŠ KWCalTžÚnkicęRbtibt■ikardUcteTAenH │

 • kicęRbtibt■ikarfvika tam Čtarag kŽcMNUlfvikaTUeTArbs;rdŠ nig Čtarag xŽ cMNayfvikaTUeTA rbs;rdŠ .

 • kicęRbtibt■ikarrtnaKar EdlGnuvt■edayrtnaKarCati .

 • TMnak;TMngrvagrdŠ nigFnaKarCatiÚnkm<˙Ca k˝˙gEp˝khirBaěvt▀˙ .

3>1 lTžplTTYl)anBItaragkicęRbtibt■ikarhirBaěvt▀˙saFarN│ (TOFE)

42- taragÚnkicęRbtibt■ikarhirBaěvt▀˙saFarN│(TOFE) bg­ajeGayeXIj nUvtulŘPaBhirBaěvt▀˙ saFarN│EdlsMerc )anCas▀aBrk˝˙gq˝aM 1999enH ehIyRtUv)anEcgenAk˝˙gmaRta 7 Únesck■I RBagc,ab;TUTat; fvikaenH .

43- tarag (TOFE) enH rMelceGayeXIjnUvs▀anPaBhirBaěvt▀˙saFarN│dUcteTA │

TI1- cMNUlk˝˙gRbeTssMerc)ancMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1>329>957 lanerol

ebIeRbobeFobnwgKMeragfvikacMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1>245>000 lanerol

elIsBIKMeragfvikacMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+ 84>957 lanerol

 • edaysarcMNUlsareBIBnžsMerc)ancMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>962>876 lanerol

ebIeRbobeFobnwgKMeragfvikacMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>853>280 lanerol

 • nig edaysarcMNUlBuMEmnsareBIBnžsMerc)an>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>353>333 lanerol

ebIeRbobeFobnwgKMeragfvikacMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>366>720 lanerol

 • fVIt,itEtcMNUlmUlFnBI╔kCnPavUbnIykmÁsMerc)anEt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>13>748 lanerol

KWTabCagKMeragfvika EdlmancMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>25>000 lanerol

TI2- cMNayCaRbcaMGnuvt■)anTabCagKMerag\NTanfvikacMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>Č-Ž4>100 lanerol

TI3- vinieyaKsaFarN│edayhirBaěb,TaneRkARbeTsGnuvt■)anesÁInwg>>>>>>504>209 lanerol

ebIeRbobeFobnwgKMeragfvikacMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>200>000 lanerol

TI4- GtierkBitR)akd Únfvikacrn■q˝aM 1999 tamniymnŻyebLamancMnYn>>>+ 205>306 lanerol

bĄesÁInwg + 1/8░Ún pss ebIeRbobeFobnwgKMeragfvikaEdl)aneRKageGaymanGtierkcMnYn + 120>000 lanerol bĄesÁI nwg +1/14░ Ún pss .

TI5- ╗nPaBsrubÚnfvikatamniymnŻyebLaČedayKitTaMgvinieyaKsaFarN│ŽmancMnYn Č-Ž508>712 lanerol bĄesÁI nwg -4/27░ Ún pss .

TI6- ╗nPaBsrubenH RtUv)aneFVIhirBaěb,Taneday │

 • CMnYybreTsmancMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+ 515>397 lanerol

 • hirBaěb,Tank˝˙gRsukmancMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>-44>824 lanerolsBaěaČ-Ž mannŻyfa rdŠbEgVr sac R)ak;cUleTAk˝˙gRbBŻnžFnaKarvij EdlxusBIq˝aM 1998 Edl rdŠaPi)alRtUvsMerccit■xagneya)ay edIm,IxęIR)ak;BIFnaKarCati Únkm<˙CaedIm,IeFVIhirBaěb,Tan ╗nPaBfvika edaysarsMBaFcMNayekIneLIgx°aMg k˝˙gEdlerobcMkare)aHeq˝at .

hirBaěb,Tank˝˙gRsukEckecjCa │

 • hirBaěb,TanFnaKarmancMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Č-Ž70>421 lanerol

esÁInwg 6/4░ÚncMNaycrn■ bĄ 0/6░Ún pss .

+ RksYgesdŠkicę nighirBaěvt▀˙)anbEgVrsac;R)ak;cUleTAk˝˙gRbBŻnžFnaKar cMnYn 70>421 lanerol EdlrkSaTukenAk˝˙g KNnI nanaenAk˝˙gFnaKarCatiÚnkm<˙Ca .

 • KNnIepSgeTotrbs;RksYgesdŠkicę nighirBaěvt▀˙ cMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+ 3>069 lanerol

 • KNnIrbs;Ep˝k╔kCn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+ 28>196 lanerol

+ sBaěa Č+Ž mannŻyfa sac;R)ak;rbs;Ep˝k╔kCn CaR)ak;beBaěIenAk˝˙gKNnIÚnrtnaKar RtUv)anyk eTAeRbIR)as;CahirBaěb,Tan ÚnfvikardŠ

 • kMENtMrUvÚnGRtab■┌rR)ak;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Č-Ž5>668 lanerol

44- lTžplenH )anbg­ajeGayeXIjfa eyIgmankarRbugRbyŻt˝ TaMgk˝˙gkarerobcMKMeragfvikaq˝aM 1999enH TaMgk˝˙gkar Gnuvt■Cak;Es■g cMNUlmankarekIneLIgedaysarkardak;eGayGnuvt■nUv viFankarsareBIBnžfÁI Biess (VAT) nigkarBRgwg mUldŠanykBnž EdleFVIeGaymanGtierkfvika .

3-2 RkbxŻNđm:aRkUesdŠkicę nig sUcnakrsMxan;▓k˝˙gq˝aM 1999

45- dUc)anbriyayxagelI bris▀anneya)ay esdŠkicę nig hirBaěvt▀˙ TaMgk˝˙gnigeRkARbeTsEdl manlkšN│GMeNaypl )anbegßIteLIgnUvlkšxŻNđsMrab;karBRgwgeLIgvijnUvs▀anPaBm:aRkU esdŠkicę . plitkmÁ nig esvakmÁmankarekIneLIg edaysarkMeNInÚnvinieyaKEdleFVIhirBaěb,Tan BIRbPBk˝˙g nigeRkARbeTs . vinieyaKk˝˙gvisŻykmÁn■sal-]sSahkmÁ kat;edr)anekIneLIgx°aMg fVIt,itEtshrdŠGaemrik)andak;kMhitelIkarnaMcUlsMelokbMBak;kżeday RbkarenHbegßItkargar y:ageRcInsMrab;BlrdŠkm<˙Ca nigbegßInGanuPaBk˝˙gkarTij . karGnuvt■nUveKalneya)ayrUbiyvt▀˙ y:agRbugRbyŻt˝ tamry│karbegßInbrmaNrUbiyvt▀˙eTAk˝˙gGRta 17░ kareCosvaghirBaěb,Tan edayFnaKar nigkarkat;bn▀y\NeTyŘ suTžrbs;rdŠaPi)al Cakt■aKn°wHEdleFVIeGaykm<˙CasMerc )annUves▀rPaB GRtab■┌rR)ak; nig GtiprNak˝˙gkMritmYyTab smRsb . mŘ:agvijeTot bnŮab;BIraCrdŠaPi)al)andak;eGayGnuvt■nUvkmÁviFIkMENTMrg;sareBIBnžCaCMerA CaBiesseRkay BIkar cab;ep■ImGnuvt■GakrelItMÚlbEn▀m (VAT) cMNUlsareBIBnžmanekIneLIgKYrCaTIelIkTwkcit■ . CarYm cMNUlmankar ekIneLIgelIsBIKMeragfvika ehIycMNays▀itenAk˝˙gkMritÚnfvikaredImq˝aM . esm:a Únfvikaq˝aM 1999 nigkarGnuvt■ Rbkb edayeCaKCŻyÚnfvikaenH edayKYbpSMCamYykt■adUc)an erobrab;xagelIenH )annaMmknUves▀rPaBm:aRkUesdŠkicę Edl Ca eKaledACaGaTiPaBÚneKal neya)ayrbs;raCrdŠaPi)al . sUcnakrm:aRkUesdŠkicęsMxan;▓k˝˙gq˝aM 1999 mandUcteTA │

 • kMeNIn pss Edl):an;sÁanesÁI 4░ EtCak;Es■gsMerc)an 4/3░ bnŮab;BIF°ak;cuHdl; 1░ k˝˙gq˝aM 1997 nig 1998 . dUec˝Hq˝aM 1999enH KWCakarcab;ep■ImeLIgvij nUvkMeNInesdŠkicę niges▀rPaB m:aRkUesdŠkicę .

 • GtiprNa Čk˝˙gRtImascugeRkayŽKitCamFŘmPaKrMkilbIEx )anF°ak;cuHBI 12/6░ enAk˝˙g RtImasTIbYnÚnq˝aM 1998 mkenARtwm 0░ enAk˝˙gRtImasTIbYnÚnq˝aM 1999 . GRtaGtiprNa CamFŘmRbcaMq˝aM esÁInwg 4░ .

 • GRtab■┌rR)ak;manes▀rPaBlą ehIys▀itenAk˝˙gcen°aHBI 3/750 eTA 3/800 erolk˝˙gmYydul°ar EdlmanbcęŻyCaviCóman elIskmÁPaBesdŠkicęCati .

 • rUbiyvt▀˙TUeTAmankarekIneLIg cMnYn 17░ edaysarkarekIneLIgnUvR)ak;beBaěICarUbiybŻNĐ k˝˙gGRtacMnYn 32░ nigR)ak; beBaěIsnSM nigR)ak;beBaěImankalkMNt;kżekIneLIg 60░ Edr . enHKW CaskšIPaBEdlbBaóak;eGayeXIjGMBICMenOTuk cit■rbs;saFarN│Cn kżdUcCavinieyaKin mkelIesdŠkicę nigRbBŻnžFnaKar kżdUcelIsPaBkarN_rYmÚnRbeTs .

 • ╗nPaBCBaóIgTUTat;crn■ekIneLIgesÁInwg-11>5░Ún pss Edlq°˙HbBaęaMgeGayeXIjnUvkMeNIn ÚnkarnaMcUl nigkareLIgÚf° eRbg\nžn│ EdlbN■almkBIkareLIgÚf°KMhuk enAelITIpSar Gn■rCati .

 • TunbMrugbreTssrubmankarekIneLIg cMnYn 8░ BI 390/1 landul°ar nacugq˝aM 1998 dl; 422 landul°arGaemrik enAcugq˝aM 1999 .

Ep˝kTI 4

kicęRbtibt■ikarcMNUlfvika k˝˙gq˝aM 1999

46- cMNUlCaRbcaMk˝˙gq˝aM 1999 sMerc)anesÁInwg 1>316>209 lanrol EdlelIsKMeragfvika cMnYn 7/9░ . cMNUlk˝˙g RsukmankarekIneLIgcMnYn 2/5░ Ún pss ehIysMerc)andl; 11>5░ Ún pss tamÚf°crn■ . dUec˝HCasrubk˝˙gq˝aM 1999 enH karGnuvt■fvikasMerc)an nUvcMNUlelIsBIKMeragfvika cMnYn 40>020 lanerol bĄ 3>04░ÚncMNUlCaRbcaM Edl)anmk BIcMNUlelIsk˝˙gkarGnuvt■GakrelItMÚlbEn▀m nigcMNUlelIsBIkarRbmUlcMNUlkUta .

4>1- karGnuvt■cMNUlk˝˙gRsukk˝˙gq˝aM 1999

47- cMNUlsareBIBnžsMerc)anelIsKMeragfvikacMnYn 12/8░ ehIymansmamaRtesÁInwg 8/03░ Ún pss edaysarman karkMeNIncMNUlBnžÚpŮk˝˙g . bnŮab;BIraCrdŠaPi)al)andak;eGayGnuvt■ nUvkmÁviFIkMENTMrg;hirBaěvt▀˙saFrN│CaCMerA CaBiesseRkayBIkarcab;ep■ImGnuvt■GakrelItMÚl bEn▀m (VAT) cMNUlsareBIBnžmankarekIneLIgEdlCakarelIkTwkcit■ eGayxitxMbn■BRgIkRbePT BnženHteTAeTot .

 • RbePTcMNUlBnždarÚpŮk˝˙gmancMENkesÁInwg 55░ ÚncMNUlsareBIBnž cMENkRbePTBnželI BaNiCókmÁGn■rCati mancMENk 45░ . ebIeRbobeFobeTAnwgq˝aM 1998 RbePTcMNUlBnždarÚpŮk˝˙g man 44░ ÚncMNUlsareBIBnž ehIyRbePTcMNUlBnželIBaNiCókmÁ Gn■rCatiman 56░ ÚncMNUl RbePTenH .

 • cMNUlBnžÚpŮk˝˙g Č=cMNUlsareBIBnž-BnželIBaNiCókmÁGn■rCatiŽekIneLIg 74░ ebIeRbobeFob eTAnwgq˝aMkn°geTA edaysar kardak;eGayGnuvt■nUvGakrelItMÚlbEn▀m .

 • RbePTcMNUlGakrelItMÚlbEn▀m(VAT) sMerc)an 330Ban;lanerol . 87░ÚncMNUl RbePTenH)anmkBIkarRbmUl(VAT) BikarnaMcUlTmnijBIbreTs . GakrenHtMNageGay 62░ ÚncMNUlBnžÚpŮk˝˙gsrub k˝˙gq˝aM 1999enH bĄesÁInwg 142░ Ún KMeragfvika . RbsineyIg dkecj nUvTwkR)ak;cMnYn 33 Ban;lanerol EdlrtUvsgbuK┴lCab;Gakrvij enaHcMNUl(VAT) suTž mancMnYn 297 Ban;lanerol EdlesÁInwg 128░ ÚnKMeragfvika .

 • cMNUlGakrelIplrbrvij sMerc)an 21 Ban;lanerol bĄ 135░ ╔nKMeragfvika .

 • cMNUlGakrBiess)anekIneLIg 20░ ebIeRbobeFobnwgq˝aMkn°geTA nig sMerc)an 115░ ÚnKMeragfvikaRbcaMq˝aM . 83░ ÚncMNUlRbePTenH )anmkBIkarRbmUlcMNUlGakrBiess elIplitplnaMcUl .

48- cMNUlBnželIBaNiCókmÁeRkARbeTsk˝˙gq˝aM 1999enH ekIneLIg 11/5░ ebIeRbobeFobnwgq˝aM kn°geTA . karRbmUl RbePTcMNUlenHsMerc)anRtwmEt 96░ ÚnKMeragfvikab:ueNĐaH . BnželI karnaMcUleRbg\nžn│sMerc)an 151 Ban;lan erol ehIymankarekIneLIg 5░ ebIeRbobeFob eTAnwgq˝aMmun . s▀anPaBÚnkarRbmUlBnželIBaNiCókmÁeRkARbeTsk˝˙gq˝aM enH )anq°˙HbBaęaMg eGayeXIjBIkaregIbeLIgvijÚnesdŠkicęCati .

49- cMNUlBuMEmnsareBIBnžmankarekIneLIgCabg┴▄r bnŮab;BIkarekIneLIgnUvcMNUlÚRBeQI nig kar Gnuvt■nUvviFankartwg rwg k˝˙gkarRbmUlbMNulBIRkumh‘unTUrsŻBŮ nig karbg;cMNUlBIkarlk;-CYlRTBŘ sm,t■irdŠedayRtg;eTArtnaKareday pŮal;Et m■g . cMNUlRbePTenHsMerc)an 354 Ban;lanerol ehIyekIneLIg 54░ ebIeRbobeFobnwgq˝aMkn°geTA . ebI eRboeFobnwg KMeragfvikaRbcaMq˝aM cMNUl minEmnsareBIBnžsMerc)an 97░ . mŘ:ageTotk˝˙gry│eBlR)aMmYyExcugeRkay enH cMNUl ÚRBeQI EdlF°ak;cuHcab;BIedImq˝aMmk)an ekIneLIgCabg┴▄redaymęas;ÚRBsm,Tancab;ep■Imbg;Úf°eQIQr cMnYn 54 dul°ark˝˙g mYyEm:RtKUb tamkarkMNt;rbs;raCrdŠaPi)al .

 • edIm,IBRgwgkarRKb;RKgRTBŘsm,t■irdŠ KN│rdŠm«n■I)anecjesck■IsMerccuHÚfÂTI 2 Ex emsa q˝aM 1999 eGayBRgwgkarGnuvt■Ca bnŮan; nUvbTbBaóarbs;sem■cnaykrdŠm«n■I cuHÚfÂTI 25 Ex F˝┌ q˝aM 1997 s■IBikarRKb;RKgRTBŘsm,t■rdŠmk . RksYgesdŠkicę nighirBaěvt▀˙ )antMrUveGaybBaę┌lnUv ksaxŻNBiessmYy KW Čkarbg;cMNUleTArtnaKaredaypŮal;Etm■gŽ k˝˙gral;kicęsnŘa TaMgLay EdlBak;BŻnžnwgkarlk;-CYlRTBŘsm,t■irdŠ .

 • kardak;eGayGnuvt■edayRksYgBaNiCókmÁ nUvkUtanaMecjsMelokbMBak; )anbegßItnUvRbPB cMNUlbEn▀meTot edIm,ICaKuN RbeyaCn_dl;fvikaCatidUcCakaredjÚf°lk;kUta cMNUlBIkar RKb;RKgkUtanaMecj nigcMNUlBIesvap■l;TidŠakarnaMecj . RksYgBaNiCókmÁ)anepŮrcUl rtnaKarCati nigKNnIenAk˝˙gFnaKarCatiÚnkm<˙Ca nUvcMNUlEdlmin)aneRKagTukk˝˙gKMerag fvika cMnYn 108 Ban;lanerol Edl)anmkBIkaredjÚf°lk;kUta cMNUlBIkarRKb;RKgkUta naMecj nigcMNUlBiesvap■l;TidŠakarnaM ecj .

4>2- cMNUlk˝˙gRsukk˝˙gq˝aM 1999 eRbobeFobnwgq˝aM 1994-1999

50- cMNUlk˝˙gRsukmankarekIneLIgy:agx°aMg cMnYn 2/5░Ún pss ehIysMerc)andl; 11/69░ Ún pss . cMNUl sareBI BnžsMerc)anelIsKMeragfvikacMnYn 12/6░ ehIymansmamaRt esÁInwg 8/2░ Ún pss edaysarmankMeNIn cMNUlRbePT BnžÚpŮk˝˙g . cMENk╔cMNUlRbePT BnželIBaNiCókmÁGn■rCativij sMerc)anTabCagKMeragfvikabn■ic . karRbmUlcMNUl BuMEmn sareBIBnžmankarekIneLIgCabg┴▄r bnŮab;BIkarekIneLIgnUvcMNUlÚRBeQI nigkarGnuvt■nUv viFan kartwgrwg k˝˙gkar RbmUlbMNulBIRkumh‘unTUrsŻBŮ karbg;cMNUlBIkarlk;-CYlRTBŘsm,t■i rdŠedayRtg;eTArtnaKareday pŮal;Etm■g nigkar epŮrTaMgRsugnUvcMNUlBIkaredjÚf°ykkUta nigcMNUlepSg▓eTotBIkarnaMecjsMelokbMBak;cUl eTA k˝˙gKNnIrbs;raC rdŠaPi)alk˝˙gFnaKar CatiÚnkm<˙Ca nigcUleTAk˝˙grtnaKarCati .

51- Cak;Es■g k˝˙gq˝aM 1999enH cMNUlCaRbcaMmankarekIneLIg 45░ ebIeRbobeFobnwgq˝aM 1998 . kMeNInenHx<s;Cag eKbMput ebIeRbobeFobnwgry│eBlbYnq˝aMkn°gmkenH . CakarBitNas;fa cMNUlsareBIBnžk˝˙gq˝aM 1999 ekIneLIgcMnYn 41░ edaysarkarRbmUlBnž nigGakr EdlRbmUl edayTIcat;karKy nigrdŠakr ekIneLIgEt 51░ . kżb:uEn■ karRbmUl BnžÚpŮk˝˙gedaynaykdŠan Bnžda mankarekIneLIgEt 9/6░Etb:ueNĐaH . rI╔cMNUlBuMEmnsareBIBnžekIneLIgy:agx°aMg cMnYn 54░ . dUec˝H kMeNIncMNUlBnždar nigBnKy k˝˙gGRta 41/7░ eRcInCagbYndg elIskMeNIn plitplsrubk˝˙gRsuktam Úf° crn■ EdlmanGRta 10░

52- CaTUeTA cMNUlfvikak˝˙gRsuksrub rYmTaMgcMNUlCamUlFnpg esÁInwg 11/09░ Ún pss ebIeRbobeFobnwgq˝aM 1998 EdlsMerc)an 8/76░ q˝aM 1997 EdlsMerc)an 9/68░q˝aM 1996 EdlsMerc)an 9/08░ q˝aM 1995 EdlsMerc )an 8/93░ nigq˝aM 1994 EdlsMerc)an 9/63░ . GRtaenHsMerc)anelIsEpnkarEdl)aneRKag k˝˙gGRta 10/41░ Ún pss .

Ep˝kTI 5

kicęRbtibt■ikarcMNayfvika k˝˙gq˝aM 1999

53- CaTUeTAk˝˙gq˝aM 1999 cMNayfvikacrn■ )anGnuvt■TabCag\NTanEdlkMNt;edayc,ab;s■IBI hirBaěvt▀˙cMnYn 4 Ban; lan erol bĄ 0/4░ . cMNayfvikacrn■ekIneLIgcMnYn 17░ ebIeRbobeFob nwgq˝aM 1998 . ebIKitCasmamaRtÚn pss cMNay fvikacrn■ekIneLIgBI 8/64░ mkdl; 9/14░ k˝˙gq˝aM 1999 smasPaBÚncMNaysaFarN│mankarERbRbYl ebI eRbobeFob nwgq˝aMmun▓Edr . rcnasm<ŻnžEncMNaytamRksYg .

 • s▀abŻn )anxq°˙HbBęaMgeGayeXIjnUvkMeNIny:agx°aNgk°aÚncMNayfvikaelIvisŻysg┴m Ca BiesssuxaPi)al nigGb;rM .

5>1- s▀anPaBÚncMNayfvikacrn■

54- edayRbkan;xóab;nUvvinŻyfvika karGnvt■cMNayCaRbcaMsMerc)anTabCagKMeragfvika eTaHbI CamansMBaFcMNayEdl ecHEtekIneLIgCaRbcaMkżeday . TnŮwmnwgenH RksYgesdŠkicę nighirBaěvt▀˙ )anebIkp■l;R)ak;ebovtSCUnm«n■IraCkar)anTan; eBlevla edayeCosvagmineGaymankaryWty:av k˝˙gkarebIkR)ak;ebovtS EdlCabBa­amYyk˝˙gcMeNambBa­aEdlman evTyitPaBk˝˙gvisŻyhirBaěvt▀˙ saFarN│ . TnŮwmnwgenH CaelIkTImYyk˝˙gry│eBlR)aMmYyq˝aMkn°geTAenHvisŻyCaGaTiPaB TTUl )ankarebIkp■l;nUv\NTanfvikaTaMgRsug edayGnuelamtameKalneya)ayrbs;raCrdŠaPi)al k˝˙gkarp■l;GaTiPaB x<s;eTAelIEp˝kesdŠkicę nigsg┴m edayep■atkarykcit■Tukdak;CaBiess eTAelI visŻyGb;rM nigsuxaPi)al ksikmÁ nig GPivDĂn_VCnbT . k˝˙gq˝aM 1999 enH cMNayCaRbcaMelIvisŻyGb;rMGnuvt■)an 120/1PaKry bnŮab;NIraCrdŠaPi)al)an sMerc tMeLIg R)ak;ebovtSCUnm«n■IraCkarcMnYn 30PaKry cab;BIEx ]sPa 1999 nig begßInR)ak;kMÚrKruekasl rbs; buK┴lik sikSak˝˙gm˝ak;▓ 20Ban;erol rYcmk . cMNayelIvisŻysuxaPi)alGnuvt■)an 94/1PaKry ksikmÁ 90/3PaKry nig GPivDĂn_CnbT 93/2PaKry .

55- k˝˙gq˝aM 1999 enH RksYgesdŠkicę nig hirBaěvt▀˙ )anbEgVsac;R)ak;dżeRcIncUlk˝˙gKNnIenAk˝˙gFnaKarCatiÚnkm<˙Ca . k˝˙gq˝aM 1999 enH kareFVIhirBěab,TanedayFnaKarmankarfycuHdżlą cMnYn 70/4 Ban;lanerol bĄ -4PaKry Ún cMNaysrub edaysar │ Č1Ž kMeNIn x°aMgÚnR)ak;beBaěIrdŠaPi)alcMnYn 65/5 Ban;lanerol nig Č2Ž karfycuHÚnbMNulrdŠaPi)alcMnYn 4/9 Ban;lanerol EdlCcakarsg bMNulsęIBIFnaKarCatiÚnkm<˙Cak˝˙gq˝aM 1998 . dUec˝H karxęIR)ak;BI FnaKarCatiÚnkm<˙Cak˝˙gq˝aM 1998 EdleFVI[KNnIbMNulrbs; raCrdŠaPi)alenAFnaKarCati eLIge):agcMnYn 178/5 Ban;lanerol RtUvRKb;RKg)anTtaMgRsug . KYrrMlwkfa cMeBaHbMNulEdl rtnaKarCati)anxęIBIFnaKarCatiÚnkm<˙Ca rdŠRtUvsgkarR)ak;dl;eTA 9PaKry k˝˙gmYyq˝aM KW eRcInCagkarR)ak;EdlRtUsgFnaKarBiPB elak cMnYnticCag 1PaKry k˝˙gmYyq˝aM .

56- TnŮwmnwgenH karBRgwgcMNUl)anebIkp°┌veGay raCrdŠaPi)alGacBRgwgvisŻyCaGaTiPaB tamry│karbegßIn\NTanfvikasMrab;visŻy TaMgenH . raCrdŠaPi)almanekalneya)aykat;bn▀y CabeN■Ir▓nUvcMNayeyaFa nig sn■isux mkenARtwmkMritmYysmRsb Edleq°Iy tbeTAnwgtMrUvkar rbs;RbeTsEdlmansuxsn■iPaB Ets▀itenAk˝˙gkMritÚnkarGPivDĂn_esdŠkicęTabenAeLIy . raCrdŠaPi)al)andak; eGayGnuvt■n_eKalneya)aykMENTMrg;RbBŻnž nig smMrYlnUvnitiviFI k˝˙geKaledABRgwgRbsiTžiPaB nig begßIntm°aPaBk˝˙gkarRKb; RKghirBaěvt▀˙saFarN│ . dUec˝H karGnuvt■n_fvikaq˝aM 1999 KW Cakarkat;bn▀ynUvkaryWtyav EdlEtgEtCYbRbT│k˝˙fq˝aMmun▓ eday Gnuvt■viFankarRbkbedaynvkmÁ Č InnovationŽ nigqnŮ│dżemaHmut k˝˙gkarEklMGrRbBŻnž EdlkMBugGnuvt■bcę˙b,n˝ . fvikaq˝aM 1999 KWCafvikaeRtˇmsMrab;karRKb;RKgq˝aM 2000 eday)ancUlrYmviPaKTank˝˙gkarerobcMnUveKalneya)ayfvikasMrab;eBlGnaKt kar Gnuvt■n_eGaysIuCMerAnUvc,ab;s■IBIsareBIBŻnž CaBiesskarBRgIkvisalPaBk˝˙gkarGnuvt■n_ VAT nig karBRgwgmeFŘa)aysmrab;Gnuvt■ kmÁviFItamEp˝k EdlCa]bkrN_RbyuTžnwgPaBRkIRk .

57- k˝˙gkarGnuvt■n_cMNayfvikaq˝aM 1999 RksYgesdŠkicę nig hirBaěvt▀˙)andak;ecjnUvfvikafÁI nig tMrUvkarbEn▀mmYycMnYn dUcCa │

TImYy-TayCóTansMrab;ext■-Rkug Edlcab;ep■ImGnuvt■nUvfvikawxt■-Rkug edayGnuaelamtabc,ab; s■IBIrbbhirBaěvt▀˙ nig RTBŘsm,ti rbs;ext■-Rkug EdlRbkaseGyeRbIedayRBHraCRkm elx Cs / rkm / 0298/ 03 cuHÚfÂTI 25 Ex kumÍ│ q˝aM 1998 k˝˙geKaledA Gnuvt■n_kareFVIvishmC─karhirBaěvt▀˙ edIm,IbegßInnUvRbsiTžPaBdMeNIrdarbĄ RbsiTžPaBeecękeTsÚnkarGnuvt■n_fbvikarbs;ext■-Rkug .

TIBIr- karcUlrYmviPaKTanrbs;raCedŠaPi)alk˙gkmÁviFIsIla cMnYn 800 lanerol EdlCaKMeragRbyuTžnigPaBRkIRktamPUmi - XMu Edl)amcabep■ImGnuvt■enAk˝˙gext■cMnYnR)aM nig EdlmkTl;nwgeBlenH )anTTYlhirBaěb,TanBIGg┴kar UNDP/CARERE edaymankar cUlrYmrbs;shKmn_mUldŠanpg .

TIbI- karbegßInviPaKTanrbs;raCrdŠaPi)alcMBaHGg┴kar CMAC BI 1Ban;lanerol rhUtdl; 7 Ban;lanerol .

TIbYn- cMNaycMnYn 5 Ban;manerol sMrab;bMeBjtMrUvkarcMeBaHsmaCikPaBrbs;km<˙Ca enAk˝˙gGas‘an .

TIR)aM- TayCóTancMnYn 12 Ban;lanerolsMrab;bMerIeGaykarTUTat;kMÚr SGS .

5/2- cMNaysaFarN│k˝˙gq˝aM 1999

k ╝ cMNaysaFarN│crn■

58- ebIBinitŘeTAtammuxsBaěacMNaysMxan;▓ rcnasm<ŻnžÚncMNaycrn■k˝˙gq˝aM 1999 manlkšN│ląRbesIrCagq˝aMmun▓ │

- R)ak;ebovtS mancMENkesxÁInwg 47PaKry ÚncMNaycrn■ F°ak;cuHbn■icebIeRbˇbeFobnwgq˝aM 1998 Č48PaKryŽ . kżb:uEn■ebIsinKit CasmamaRtÚn pss cMNayebovtSmankarekIneLIgbn■icb:ueNaĐH ehIyesÁInwg 45PaKry Ún pss . k˝˙gq˝aM 1999 enH cMNayelI R)ak;ebovtS ekIeLIg 15PaKry ebIeRbˇbeFobnwgq˝aMkn°geTA bnŮab;BIraCrdŠPi)al )ansMerctMeLIgR)ak;ebovtSCUnm«n■IraCkarvMnYn 30PaKry cab;BI Ex ]sPa 1999 nig begßInR)ak;kMÚrKruekaslrbs;buK┴liksikSak˝˙gm˝ak;▓ 20Ban;erolrYcmk .

- cMNaydMeNIrkarmankareRcIneLIg cMnYn 9PaKry . smamaRtÚncMNaydMeNIrkarekIneLIgbn■ic BI 34/8PaKry Únfvikacrn■k˝˙gq˝aM 1997 dl; 36/4PaKry k˝˙gq˝aM 1998 nigdl; 38PaKryÚncMNaycrn■ bĄ 3/52PaKry Ún pss .

- cMNayxagEp˝kGn■raKmn_l˝˙hvidŻysg┴mkicę )anekIneLIgy:ax°aMgk˝˙gGRta 47PaKry ebIeRbˇbeFobnwgkMeNIn 2/4PaKry k˝˙gq˝aM 1998 nig 14PaKry k˝˙gq˝aM 1997 . cMENkÚnGn■raKmn_Ep˝ksg┴mkicęk˝˙gcMNaycrn■ ekIneLIgBI 7/5PaKry k˝˙gq˝aM 1998 dl; 9/4PaKryk˝˙gq˝aM 1999 .

- kżb:uEn■ cMNayxagEp˝kGn■raKmn_k˝˙gvisŻyesdŠkicę )anF°ak;cuHy:agx°aMg cMnYn -16PaKry bnŮab;BIekINeLIgEt 1/5PaKry Et b:ueNaĐHk˝˙gq˝aM 1998 CaehtueFVIeGaysmamaRtÚncMNayGn■raKmn_k˝˙gvisŻyesdŠkicę F°ak;cuHBI 1/5PaKryÚncMNay crn■k˝˙gq˝aM 1998 kenARtwm 1/1PaKry enAk˝˙g 1998 .

59- ebIBinitŘemIltamEp˝knimYy▓ karEbgEckcMNaycrn■ Č]bsm<ŻnžTI 6- cMNaycrn■ BIq˝aM 1994-2000-karEbgEcktammuxgar sMxan;▓Ž bg­ajeGayeXIjfa cMNayeyaFa nig sn■isuxRsUbykGs;43/3PaKry ÚncMNaycrn■ bnŮab;mkcMNayEp˝krdŠ)alsg┴m RsUbykGs; 27/8PaKry cMNayEp˝krdŠ)alTUrTARsUbykGs; 16/8PaKry nigcMNayEp˝krdŠ)alTUeTA RsUbyk)an 8/7PaKry . enAk˝˙gq˝aM 1999 enHcMNayeyaFa-sn■isuxbn■F°ak;cuHEfmeTot .

- cMENkÚncMNayeyaFa-sn■isuxk˙˝˙gcMNaycrn■cuHBI 59/8PaKry k˝˙gq˝aM 1994 dl; 48/5PaKry k˝˙gq˝aM 1998 ehIyk˝˙gq˝aM 1999 cuHdl; 43/3PaKry .

- smamaRtÚncMNayeyaFa-sn■isuxk˝˙g pss fycuHBI 6/38PaKryk˝˙gq˝aM 1994 dl; 4/22PaKry k˝˙gq˝aM 1998 ehIyk˝˙gq˝aM 1999 cuHdl; 3/90PaKry .

- nin˝akaernHnwgbn■fycuHkan;Etx°aMgeLIgEfmeTot CaBiessk˝˙gq˝aM 2000 cMNayRbePTenH cuHmkenARtwm 3/49PaKry Ún pss .

60- TnŮwmnwgenH cMNayEp˝krdŠ)alsg┴m kan;EtekIneLIgy:agx°aMgedIm,IGnuvt■eGay)ansMercnUveKalneya)ayrbs;raCrdŠaPi)al k˝˙gkarkat;bn▀yPaBRkIRk . cMNayRbePTenH EdlRsUbykGs; 21/8PaKry ÚncMNaycrn■k˝˙gq˝aM 1999 bĄ 1/9PaKry Ún pss KW esÁInwgmFŘmPaKk˝˙gry│eBlbYnq˝aMcugeRkayenH )anekIneLIgdl;27/8PaKry ÚncMNaycrn■k˝˙gq˝aM 1999 enH bĄ 2/51PaKry Ún pss . CaBiess cMENkÚncMNayk˝˙gEp˝kGb;rM nigsuxaPi)al ekIneLIgy:agx°aMg BI 15/6PaKry ÚncMNaycrn■ bĄ1/34PaKryÚn pss k˝˙gq˝aM 1999 dl;20/8PaKry ÚncMNaycrn■ bĄ 1/88PaKryÚn pss k˝˙gq˝aM 1999 enH . tamKMeragfvikaq˝aM 2000 cMNay k˝˙gEp˝kGb;rM nig suxaPi)alnwgekINeLIg dl; 23/1PaKry ÚncMNaycrn■ bĄ 2/34PaKry Ún pss .

61- k˝˙gq˝aM 1999 cMNayEp˝krdŠ)alesdŠkicę,amcMENkesÁInwg 8/7PaKryÚncMNaycrn■ bĄ 0/78PaKryÚn pss edayekIneLIgBI 6/8PaKryÚncMNaycrn■ bĄ0/59PaKryÚn pss k˝˙gq˝aM 1998 . TnŮwmnwgbegßIncMNaysMrab;visŻysg┴m raCrdŠaPi)alkżman eKalneya)ay begßIncMNayelIvsŻyesdŠkicę CaBIesscMNayelIvisŻyksikmÁ nig GPivDĂn_CnbT . cMNaysMrab;visŻyGaTiPaB TaMgBIrenHekIneLIgBI 1/8PaKryÚncMNaycrn■ bĄ 0/18PaKry Ún pss k˝˙gq˝aM 1998 dl; 2/3PaKryÚncMNaycrn■ bĄ 0/21 PaKryÚn pss m˝˙gq˝aM 1999 . dUec˝H cMNaysMrab;rdŠ)alesdŠkicęenATabenAeLIy EdlTamTaeGaymancrn■bn■eTAeTotk˝˙g q˝aMbn■bnŮab;eTot .

62- cMENk╔cMNayEp˝krdŠ)alTUeTAmankarF°ak;cuH BI 21/25PaKry ÚncMNaycrn■ bĄ 1/85PaKry Ún pss k˝˙gq˝aM 1998 mkenARtwm 16/8PaKry ÚncMNaycrn■ bĄ1/52PaKryÚn pss . mUlehtuÚnakarF°ak;cuH edaysarEtk˝˙gq˝aM 1999 KÁankaekIn eLIgnUvsMBaFcMNaydUk˝˙g q˝aM1998 EdlCaq˝aMe)aHeq˝ateLIy .

x ╝ cMNayvinieyaKsaFarN│

63- cMNayCamUlFn sMerc)an 234/056lanerol . cMNayRbePTenH EbgEckCacMNayvinieyaK edayhiBaěb,Tank˝˙gRbeTs cMnYn 223/557 lanerol nig karTUTat;bMNul cMnYn 10/499 lanerol . cMNayelIvinieyaKEdleFIVhirBaaěb,Taneday fvikaCati eday RsUbykBIGtierkfvikactrn■ cMnYn 205/306 lanerol bĄesÁInwg + 1/7PaKry Ún pss cMNUlCamUlFnk˝˙gRbeTs)anmkBI╔kCn PvUbnIykmÁ cMnYn13/748 lanerol nig mUlFnRTRTg;fvikaEdlp■l;edayRbeTsjCb:un cMnYn 5/063 lanerol .

64- cMNayvinieyaKedayhirBaěb,Tank˝˙gRbeTscMnYn 223/557 lanerol mankarekIneLIg 24PaKry ebIeRbˇbeFobnigKMeragfvika edImq˝aM cMnYn 108/000 lanerol . cMNayRbePTenHEbgEckCa cMNaysagsg; nig TBVsMPar│EdleFVIhirBaěb,TanedaymUlFnfvika Cati cMnYn 195/713 lanerol nigcMNaybdiPaKk˝˙gRsuksMrab;KMeraghirBaěb,TaneRkARbeTs cMnYn 27/359 lanerol . cMNay vinieyaKedayhirBaěb,Tank˝˙gRbeTs RtUv)anEbgEcklMGitdUcmank˝˙gtarag {x-1 :Únc,ab;TUTat;enH . cMNayRbePTenHRtUv)anEbg EckdUcteTAenH │ fvika 23PaKry esÁInwg 51/614 lanerol )anp■l;eTAeGaykargarsagsg; nig fvikacMnYn 77PaKry esÁInwg 157/465 lanerol sMrab;TijTuBVsMPar│ dUcCa]bkN_ brikša sMPar│clŻt nig eRKOgyn■epSg▓ . cMNayelITuBVsMPar│ RtUv)anEck ecjCa]bkrN_-brikša cMYn 97PaKry RKb;RKgrdŠ)al cMnYn 1/6PaKry nig yanCMniH cMnYn1/4PaKry . RksYgÚRbsnIy nig TUrKmnaKmn_ TTYl)an34PaKry bĄ 75/770lanerol sMrab;bMerIkargaehdŠarcnasm<Żnž nig Tij]bkrN_TUrKmnaKmn_ . RksYg suxaP)al TTYl)an 22PaKry bĄ 50/324 lanerol sMrab;Tij]krN_nigbrikšasMarb;bMBak;mnŮIeBTŘ . RksYgGb;rM yuvCn nig kILaTTYl)an 2/66PaKry bĄ 5/951 lanerol sMrab;TijsMPar│brikšabMerIeGayEp˝kGb;rM . RksYg esdŠkicę nig hirBaěvt▀˙TTYl)an 17PaKry bĄ 38/966 lanerol EdlCafvikabdiPaKk˝˙gRsuksMrab;KMeraghirBaěb,TaneRkAReTs CashhirBaěb,,Tank˝˙gkmÁviFIsIla nig karTUTat;CYsRksYg-s▀abŻnmYycMnYns . RksYgsaFarNkar nig dwkCBaó┌nTTYl)an 9PaKry bĄ 19/866 lanerol sMrab;CYsCl; nigsagsg;p°┌v nigs<an . RksYgGPivDĂn_CnbTTYl)anfvikaRbePTenHcMnYn 6PaJry bĄ 12/471 lanerol sMrab;sagsg;p°┌vlMCnbT nigbBak;eRKËgbrikšasMNg; .

65- vinieyaKsaFarNedayhiirBaěb,TaneRkARbeTspŮal; Čtarag {x-2} Únc,ab;TUTat; Ž k˝˙gq˝aM 1999 enH ekIneLIgKYreGaycab; GarmÁN_ ebIeRbˇbeFobnwgKMeragfvika . tamKMeragfvika edImq˝aM Cag 200/000 lanerol . EttamkarGnuvt■CakEs■gvij cMNay RbePTenHsMerc)an 504/209 lanerol bĄ 132landul°aGaemrik Č Ž edaysarkarbeBaęjsac;R)ak;kmęIrbs;FnaKarBiPBelak nig FnaKarGPivDĂn_GasIu nig eTAtamkar):an;sÁanÚnCMnYyeTVrPaKI . vinieyasaFarN│ edayhirBaěb,TaneRkARbeTsedayPŮal; RtUv)anEbg EcktammuxRBYjsMxan;▓ dUcteTA │

- KMeragehdŠarcnasm<ŻnžCamUldŠan KWCamuxRBYjdżsMxan;CageK ÚnvinieyaKsaFarN│ edayhirBaěb,TaneRkARbeTspŮal; . fvikacMnYN 40/12PaKry bĄ 202/300 lanerol RtUv)anp■l;sMrab;KMeragRbePtenH CaBIesskarsagsg;s<anq°gkat;Ten°emKg┴ karBRgwgkMBug EpRkugRBHsIhnu kars■aerLIgvijnUvp°┌vCatielx 6 nig elx 7 karBRgIkRBlanyn■ehaHeBaFicitug nig karEklMGrp°┌vlMCnbT .

- KMeragTwk nig eP°IgGK┴IsnI EdlRsUbykcMNaysaFarN│edayhirBaěb,TaneRkARbeTspŮal;Gs; 16/83PaKry bĄ 84/867 lanerol .

- KMeragGPivDĂn_CnbT CaBiesskars■arTMnb;TwkenAk˝˙gRsukÚRBnb; RkugRBHsIhnu KMeragmIRkUhirBaěvt▀˙vishmC─kar karsagsg;p°┌vlM k˝˙gext■kMBg;FM kars■areLIgvijnUvp°┌vk˝˙gext■esomrab nig kmÁviFIrbs;mUliFsg┴m)anRsUbykGs;fvikacMnYn 13/94PaKry ÚnvinieyaK RbePTebH bĄ 16/678 lanerol .

- KMeragExSkabGubTik edIm,IGPivDĂvisŻyKmnaKmn_TTYl)anfvikacMnYn 3/79PaKry bĄ 19/110lanerol .

- KMeragfvikavisŻyGb;rMTTYl)anfvika cMnYn 10/95PaKry bĄ 55/241lanerol nig visŻysuxaPi)al TTYl)anfvikacMnYn 18/14PaKry bĄ 91/465lanerol .

- KMeragBRgIkGakalyandŠanext■esomrab TTYk)anfvika cMnYn 4PaKry bĄ20/562lanerol .

- KMeragGPivDĂn_visŻyksikmÁTTY)anfvika cMnYn6/026 lanerol sMrab;CMrujkarFPivDĂn_Ep˝k╔kCn nig shRKasFntUc .

Ep˝kTI 6

kicęRbtibt■ikarfvikarbs;ext■-Rkug

66- kBaęb;fvikarbs;ext■-Rkug q˝aM 1999 EdlrdŠsPa)anGnumŻt manTwkR)ak;cMNUlsrub esÁInwgcMNaysrub


Č!Ž k˝˙gq˝aM 1999 karbeBaęjsac;R)ak;Cak;Es■gÚnCVMnYyeRkARbeTssMerc)an 400 landul°ar eRkamrUbPaBepSg▓ dUcCa CMnYy becękeTs CMnYyes,ˇgGarhar CMnYymnusSF’m CMnYyCaKMeragvinieyaK .l. ČRet r)aykarN_s■IGMBIkicęshRbtibt■ikaGPivDĂn_q˝aM 1999-2000 EdlerobcMedayKN│kmÁkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> nig GPivDĂn_km<˙Ca- Ex ]sPa q˝aM 2000 Ž . fvikaCatibBaę┌lEt vinieyaKrUbvŻn■Na EdlbegßItRTBŘsm,ti■ nig esva b:ueNaĐH .

cMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>35/000 lanerol karGnuvt■n_)anelcecjCalTžiplCak;Es■gdUcmanxageRkamenH │

k-cNUkGnuvt■)an>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>38/918 lanerol RtUvCa 111/2PaKryÚnKMeragfvika Č35/000 lnerolŽ EdlCalTŮplÚnkarvivt■n_dUcteTA │

+ cMNUlsareBIBnžsmerc)ancMnYn>>>>>>>>>>>>>>>> 16/813 lanerol RtUvCa 112/2PaKry ÚnKMeragfvika Č15>000 lanerol Žk˝˙g enaH│

 • BnželImeFŘa)aydwkCBaó┌n nigyanyn■RKb;RbePTGnuvt■)ancMnYn>>>>>>>>>>>>>>>8>448 lanerol

 • BnžRbfab;Rta>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>612 lanerol

 • Bnž):atg;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3>496 lanerol

 • GakrsMrab;bMP°WsaFarN│>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>598 lanerol

 • Bnžst■Xad>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>445 lanerol

 • BnželIdIF°Imin)aneRbIR)as;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>229 lanerol

 • cMNUlsareBIBnžepSg▓eTot>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1 lanerol

 

+ cMNUlBuMEmnsareBIBnžrbs;ext■-Rkug sMerc)an 6>285 lanerol KWRtUvCa 125/7░ ÚnKMerag fvika Č5>000 lanerolŽ k˝˙genaH │

 • cMNUlBIkarCYlkEn°glk;dUrk˝˙gTIpSar>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1>686 lanerol

 • cMNUlBIkMBg;cMlg>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1>365 lanerol

 • cMNUlBIcMNtrfyn■>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1>095 lanerol

 • cMNUlBIkEn°glk;edaykaredjÚf°>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>878 lanerol

 • karp┴t;p┴g;GK┴IsnIenAtamext■-Rkug>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>36 lanerol

 • plTunÚnrdŠakrTwkenAtamext■-Rkug>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>22 lanerol

 • cMNUlepSg▓eTotBuMEmnsareBIBnž>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1>203 lanerol

+ karTTYl]bt▀mÍBIfvikardŠ cMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>14>999 lanerol

RtUvCa 99/99░ÚnKMeragfvika Č15>000lanerolŽ

+ cMNUlCamUlFnÚpŮk˝˙g cMnYn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3 lanerol

+ cMNcMNUl]bt▀mÍCamUlniFibdiPaKsMrab;shhirBaěb,Tank˝˙gkmÁviFIsila cMnYn 800lanerol

x- cMNayGnuvt■)an>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>36>740 lanerol

EdlCalTžplÚnkarvivt■n_dUcteTA │

 • cMNayCaRbcaMsMerc)an>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>35>940 lanerol

k˝˙genaH │

+ cMNayelIebovtS nigR)ak;bMNac; sMerc)an 5>586 lanerol .

+ cMNaysMrab;dMeNIrkarrdŠ)al sMPar│ nigCYsCultUc sMerc)an 23>722 lanerol .

+ cMNayelIR)ak;]bt▀mÍsMrab;dMeNIrkarGg┴karsaFarN│rdŠ)al sMerc)an 6>394 lanerol .

+ cMNayelIkicęGn■raKmn_k˝˙gvisŻysg┴mkicę nigvb,Fm’ sMerc)an 238 lanerol .

67- cMNayCamUlFnÚnfvikaext■-Rkug sMrab;karRKb;RKgq˝aM 1999 sMerc)an 800 lanerol RtUvCa 100░ ÚnKMeragfvika EdlCa karcUlrYmshhirBaěb,Tank˝˙gkmÁviFIisila EdlGnuvt■enAk˝˙g ext■cMnYnR)aM KW ext■)at;dMbg esomrab eBaFisat; rtnKirI nig bnŮaymanCŻy . karGnuvt■cMNayenH KWRKan;EtCakarepŮnUvkmÁviFIvinieyaKsaFarN│rbs;fvikardŠ eTAGnuvt■enAk˝˙g fvikaext■-Rkug Etb:ueNĐaH edIm,IcUlrYmKaMRTkmÁviFIsilaEdlCakmÁviFIrbs;raCrdŠaPi)al .

68- EpąktamkareRbobeFobrvaglTžplEdlsMerc)ank˝˙gcMNuc ČkŽnig ČxŽ xagelI elcecj CaGtierkfvikaext■-RkugcMnYn 2>178 lanerol EdlRtUv)anbg;cYlfvikardŠ enAk˝˙gCMBUk 21 Rbkar 07 ČcMNUlBIGtierkfvikaext■-RkugŽ .

esck■IsnidŠan

69- KMeragfvikaq˝aM 1999 RtUverobcMeLIgk˝˙geKaledAsMerceGay)annYvesm:;ahirBaěvt▀˙saFarN│ EdlmantulŘPaB s▀anPaBm:aRkU esdŠkicę nigkMeNInesdŠkicękan;EtmanmUldŠankan;EtrwgmaMCa lMdab; . kasŮ˙HegIbeLIgÚnesdŠkicęk˝˙gtMbn; )anbegßItCabris▀anGMeNay plsMrab;kMeNInesdŠkicę km<˙Ca . kt■aenH nwgelIkTwkciteGayvinieyaKinmanCMenOTukcit■elIsk■anuBlÚnkMeNInesdŠkicę nig cIrPaBÚn karegIbeLIgvijÚnesdŠkicękm<˙Ca . kżb:uEn■ edIm,IsMerc)annUvesm:aenH caM)ac;;RtUvmankar eb■CJacit■y:aghÁWgm:at;k˝˙gkareKarBvinŻyfvika nig karxitxMRbwgERbgy:agx°aMgk°a k˝˙gkarRbmUl cMNUl nigkareFVIvicarN│kmÁcMNayfvika . sPaBkarN_neya)ayenAk˝˙gq˝aM 1999 enH bnŮab;BI raCrdŠaPi)al)anGnuvt■nUveKalneya)ay ČQ˝H-Q˝HŽ k˝˙gkaredaHRsaybBa­aExÁrRkhm nig sMerc)anUveKalneya)ay bRgYbbRgYmCati GnuBaěatieGayeyIgeKarBeGay)any:aghÁWgm:at; nUvvinŻyfvika . cMNucsMxan;Únfvikaq˝aM 1999 KWkarsMerc)an eLIgvijnUvGtierkfvikacrn■ bnŮab;BI RtUvbgšMcit■eFVIhirBaěb,Tan╗nPaBedayFnaKarenAk˙˝˙gq˝aM 1998 rYcmk . sMBaFcMNaymankar ekIneLIgTabCagsnŮ˙HÚnkarRbmUlcMNUlfvika . s▀itenAk˝˙gs▀anPaBmYyEdlGnueRKaHdUec˝H raCrdŠaPi)al)aneb■CJacit■eKarBeGay )annUvvinŻyfvika k˝˙geKaledArkSanUves▀rPaBhirBaěvt▀˙ BRgwgmUldŠanmLaRkUesdŠkicę nigBen°ËnkMeNInesdŠkicę edIm,IGnuvt■eGay )aneCaKCŻynUveKal neya)aykat;bn▀yPaBRkIRk nigFananUvkarGPivDĂn_Rbkbeday tulŘPaB .

70- viFankarxagelIenH manTwsedAGnuvt■eGay)ansMercnUvTsSn│visŻyry│eBlEvgrbs; sem■cnaykrdŠm«n■IeGaykm<˙CaGacsMerc )annUvkMeNInesdŠkicęk˝˙gkMrwtx<s; RbmaN 6░ k˝ugmYyq˝aM enAk˝˙gry│eBlBIreTAbITsvtSxagmux . k˝˙gsÁartIenH km<˙CaRtUv sMerc)annUvTunvinieyaKsrub k˝˙gmYyq˝aM RbmaNCag 30░ Únplitplsrubk˝˙gRsuk tamry│karbegßItnGRtasnSMenAk˝˙g RbeTs kareKogKrCMnYybreTs nigkarvinieyaKpŮal;BIbreTs .

71- kMeNInÚncMNUlsareBIBnž KWCasBaěaCaviCómanÚnkMeNInesdŠkicę nig karFanaeGay)annYv karGPivDĂn_RbkbedaycIrPaB . dUec˝H bBa­aKn°wHedm,IFanaeGay)annUvcIrPaBÚnkMeNInesdŠkicę KWkarbn■eFVIsuFikarnIykmÁ nigBRgwgGPi)alkicęlą enAk˝˙gGg┴PaBBak;BŻnž CaGaTi TIcat;karKy nig rdŠakr naykdŠanBnždar nigrtnaKarCati edIm,IGnuvt■eGay)ankan;EteRCA nigkan;EtTUlMTUlay nUvkMENTMrg;hirBaěvt▀˙saFarN│ . kicęshkary:;agCits˝it rvagRksYgesdŠkicę nighirBaěvt▀˙ nig RksYgs▀abŻnBak;BŻnžTaMgGs; KWCakt■aminGacxVH)an edIm,IFanaeGay)anUvkarRbmUlcMNUleGay )aneRcIn nigkareFVIvicarN│kmÁcMNayfvika . k˝˙geKaledAenH RksYgesdŠkicę nighirBaěvt▀˙)andak; ecjnUv viFankarEklMGdUcteTA │

TI1- BRgwgkarGnuvt■GakrelIdMÚlbEn▀m edayBRgwgmuxsBaěaEdlRtUvCab;Gakr nigBRgwgmux CMnajEdlCab;Gakr BRgwgmUldŠan ykBnž nigkarEklMGkarRbmUlBnžRKb;RbePT karBRgwg RkbxŻNKtiyut■i nignItiviFIRbmUlBnž nigkarTabMNulBnžCaedIm .

TI2- Gnuvt■eGayy)anhÁWgm:at;nUvviFankarsMrab;BRgwgs▀abŻnKy nigrdŠakr manCaGaTi kardak; eGayGnuvt■eLIgviijnUvesvaGFikar kicęTMnijmuneBlpŮ˙k ČPSIŽ karRtYtBinitŘeGay)anhÁWgm:at;nUv karkMMNt;dMÚlKitBnžKy karsMrYlnUvnItiviFIKy edIm,ICMrujkaryk TMnijBIEpeGay)anqab;rhŻs karBRgwgrdŠ)al nigGPi)alkicęląk˝˙gs▀abŻnKyniggrdŠakr karBRgwgvinŻy nigkarelIkTwkcit■ karbN■˙H bN■alCMnajcMeBaHm«n■IKy nigBRgwgkarcuHRtYtBinitŘrdŠ)alKy nigrdŠakr enAtam bN■amat;RcksMxan;▓ karbn■b«gßabGMeBIrt;Bnž nigkarEklMGRbBŻnRbmUlTin˝nŻyedIm,Iq°˙HbBaęaMg sPaBkarCak;Es■g nigkareFVIkuMBŘ┌TŻrPavUbnIykmÁkargarKy .

TI3- bn■CMrujeGayRksYg-s▀abŻnbg;cUlrtnaKarnUvcMNUlEdlx°▄nRbmUl)an nigeCosvagkarrkSa TuknUvcMNUlTaMgenaHsMrab;eRbIR)as; edayxusc,ab; . BRgwgkarGnuvt■nUvbTbBaóa rbs;sem■c naykrdŠm«n■I cuHÚfÂTI 24 Ex F˝┌ q˝aM 1997 s■IBIkarRKb;RKgRTBŘsm,t■irdŠ nigBRgwgnUvvisalPaB rbs;va eGayRKbdN■b;elIRTBŘsm,t■irdŠ RKb;RbePT edayrYmTaMgRTBŘsm,t■iGrUbIepSg▓ .

TI4- bn■eFVIkMENTMrg;sareBIBnž edIm,IbegßIrnUvRbBŻnžBnždarmYyEdlGacTak;TajvinieyaKTun nigmanRbsiTžPaB . TnŮwmnwgenH RtUv Gnuvt■nUvkmÁviFICa  vicarN│kmÁ nigkat;bn▀yGRtaBnžKy edIm,IcUlrYmk˝˙gdMeNIrkaresrIPavUbnIykmÁBaNiCókmšGn■rCati nig BRgwg karRbmUlBnždarÚpŮk˝˙g edIm,Ib:Hb:UvnUvnin˝akarfycuHÚnBnželIBaNiCókmÁCati .

TI5- begßIncMNaysaFarN│sMrab;visŻysuxaPi)al Gb;rM ksikmÁ GPivDĂn_CnbT edayGnuvt■nUv vicarN│PaBcMNayfvika tamry│kar Gnuvt■nUvkmÁviFIrMsayTŻB nigkgkMlaMgsn■isux nigGnuvt■nUv kmÁviFIsmahrNkmÁ kżdUcCadak;eGayGnuvt■nUvkmÁviFIskmÁPaB CaGaTiPaB ČPAPŽ nigkmÁviFI cMNay ČPEPŽ . k˝˙gTwsedAenH RtUvxitxMBRgwg nUvsmt▀PaBbecękeTs nigkarRKb;RKghirBaěvt▀˙ rbs;RksYgcMNay .

TI6- BRgwgGPi)alkicęsaFarN│ nigtm°aPaB tamry│karBRgwgkarRtYtBinitŘÚpŮk˝˙g nigkarRtYt BinitŘÚpŮeRkAedayGaCJaFrsvkmÁ Cati .

TI7- KaMRTedaykarGPivDĂn_Ep˝k╔kCn EdlCakMlaMgclkrÚnkMeNInesdŠkicę . raCrdŠaPi)alman kareb■CJacit■karerobcMeGay)an erobrylą nUvRkbxŻNđKtiyut■i nigs▀abŻn edIm,IFanadl;karGPivDĂn_ Ep˝k╔kCntamry│karGnumŻtnUvRkmBaNiCókmÁ karBRgwgnItirdŠ tm°aPaB nigKNenyŘPaB karEklMGrGPi)alkicę karEkTMrg;RbBŻnžtulakar nigkarFanaeGay)annUvRbRBwt■kmÁdUc▓K˝a cMeBaHRKb; buK┴lTaMgGs; .

enAk˝˙geKaledAenH viFankarCak;Es■gCaeRcInRtUv)andak;ecjeGayGnuvt■enAk˝˙gq˝aMfvika 2000 enH . enAk˝˙gkarerobcMfvikasMrab;q˝aM 2001 xagmux raCrdŠaPi)alnigbn■CMhanÚnkMENTMrg;enH eGaysuICMerAEfmeTot tamry│viFankarCak;╔s■gTaMgLay EdledAelI cMNucKn°wHnana sMrab;BRgwgkarRKb;RKgm:aRkUesdŠkicę nigkarRKb;RKgfvikaCati BiessedIm,IBRgwgGPi)alkicęlą .

GaRsŻyesck■IdUc)anCMrabCUnxagelIenH sUmrdŠsPaemt■aBinitŘ nigGnumŻtesck■IRBagc,ab;enH CakarRbjab; edayGnueRKaH .

raCFanIP˝MeBj ÚfÂTI 10 Exemsa q˝aM 2000

naykrdŠm«n■I

hu‘n Esn

ČenAmantŽ