c,ab;

GKÁisnIénRBHraCaNacRkkm<úCa

CMBUkTI 1

bTb,BaØtiþTUeTA

maRta 1 ³ c,ab;enHmaneKalbMNgRKb;RKgnigerobcMRkbx½NÐkargarsMrab;karpÁtlpÁg;nigesvakmµGKÁisnI énRBHraCaNacRkkm<úCa. c,ab;enHmanvisalaBelIrl;skmµPaBénkarpÁt;pÁg; karpþl;esvakareRbIR)as;GKÁIsnI nigskmµPa epSg²eTotelIvis½yGKÁisnI . GKÁisnIkñúgc,ab;enHsMedAelIkarplit karbBa©Ún nigkarEbgEckcayGKÁisnIRBmTaMgesvakmµbEnßmb¤bnÞab;bnSMP¢ab;CamYyskmµPaB TaMgenH .

maRta 2 ³ c,ab;enHsMedAbegáIteLIgnUv ³

 1. karBarsiT§iGñkeRbIR)as; edIm,ITTYl)annUvkarpÁt;pÁg;esvakmµGKÁisnIEdlmanesßrPaB nigRKb;RKab;tamtMélsmrmü
 2. begáInkmµsiT§iÉkCnelImeFüa)aysMrab;karpþl;esvakmµGKÁisnI
 3. begáItkarRbkYtRbECgenATINaEdlGaceFVIeTA)ankñúgEpñkGKÁisnI   

CMBUkTI 2

Rkbx½NÐkargarénkarpÁt;pÁg; nigesvakmµGKÁisnI

maRta 3 ³ karerobcMnigRkb;RKgeKalneya)ayyuT§sa®sþ nigEpnkarrbs;racrdæaPi)alelIvis½yGKÁisnI Casmtßkicc©TTYlxusRtUv TUeTArbs;RksYg]sSahkmµEr:nigfamBl . karFana[karpÁt;pÁg;esvakmGKÁisnIkareRbIR)as;GKÁisnIRbRBwtþeTAedayRbsiT§iPaBKuN PaBcIrPaB nigmantmøaPaBCasmtßkic©TTYlxusRtUvrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa .

maRta 4 ³ RksYg]sSahkmµEr:nigfamBlRtUvFana[manTMnak;TMngCaRbRktICamYynwgGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa RBmTaMgRtUvpþl;Bt’man dl;GaCJaFrGKÁisnIGMBIeKalneya)ayyuT§sa®sþEpnkarGKÁisnI nigesckþIsMercsþIBI ³

maRta 5 ³ GñpÁt;pÁg;esvakmµGKÁIsnInImYy² RtUvmanGCJab½NñEdlecjedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa ehIyRtUvGnuvtþtambTb,BaØtþién c,ab;enH nigral;bBaØtþiEdlkMNt;kúgGaCJab½NÑrbs;xøÜnRBmTaMgbTb,BaØtiþ nignItiviFIrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCanigkrtMrUvtamc,ab; rbs;RBHraCaNacRkkm<úCa.

ral;karsMercecjGaCJab½NÑRtUvEp¥kelIeKalneya)ayyuT§sa®sþ nigEpnkarelIvis½yGKÁIsnIrbs;raCrdæPi)alkm<úCaEdlmaneKal bMNgkat;bnßycMNaym:ahSINal;ry³eBlEvg nigxøI[)anticbMputkñúgkarpÁt;pÁg;GKÁisnITUTaMgRBHraCaNacRkkm<úCa RBmTaMgesckþI seRmcnanadUcmanEcgkñúgmaRt 4 ehIyRtUvFanadl;plRbeyaCn_saFarN³ .

GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvFana[Gñkkan;GCJab½NÑRbtibtþitamsþg;darTak;TgeTAnwgkic©Rbtibþikrbec©keTs suvtßiPaB nigbrisßanEdl begáIteLIg nigpSBVpSayedayRksYg]sSahkmµEr:nigfamBl . GaCJabN½Ñkñúgc,ab;enHsMedAelIlixitGnuBaØat edIm,IeFVIesvakmµGKÁisnI. Gñkkan;GaCJab½NÑkñúgc,ab;enHsMedAelIbuKÁlEdlkan;kab;GaCJab½NÑRsbc,ab; nigmansuBlPaBecjedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa .

CMBUkTI 3

karerobccMGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa

maRta 6 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa KWCanItibuKÁlénnitisFarN³EdlTTYlnUvsiT§iBIraCrdæPi)al nigmansVyPaBkñúgkrRtÜtBinitüelIkar eFVIGaCIvkmµGKÁisnI nigRKb;RKgelITMnak;TMngrvagkarpþl;karTTYl nigkareRbIR)as;esvaGKÁisnI .

maRta 7 ³ GaCJaFrGKÁIsnIkm<úCamanParkic©dUcteTA ³

maRta 8 ³ GaCJaFrGKÁIsnIkm<úCamanelxaFikardæannignaykdæanCMnajnanaCaesnaFikar . elxaFikardæanEdldwknaMedaynayk Rbtibtþi1rUbRtUv)anbegáIteLIg edIm,IbMerIkic©karrdæ)alnigCMnajbec©keTs ehIymannaykdæanCMnajeRkamcMNuH . karerobcMnigkar RbtibtþieTAénelxaFikardæanRtUvEcgkñúgbTbBa¢aépÞkñúgrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa .

maRta 9 ³ GaCJaFrGKÁIsnIkm<úCamansmaCikTaMGs; 3rUb EdlkñúgenaHman 1rUbCaRbFan . RbFannigsmaCikGaCJaFrGKÁIsnIkm<úCa RtUvEtgtaMgedayRBHraCRkwttamsMeNIrrbs;naykrdæm®nþI. smaCiknimYy²RtUvmanGaNtþi 3 ¬bI ¦qñaM ehIyRtUvbBa©b;kñúgeBlxus² Kña elIkElgEtkñúgGaNtþidMbUgdUcmanEcgkñúgmaRta 72 énc,ab;enH . smaCikGaCJaFrGKÁIsnIkm<úCaminGacRtUv)anEtgtaMg[elIsBI 2 ¬BIr¦ GaNtþi)aneLIy . kñúgGMLúg 2 ¬BIr¦qñaM eRkaykarbBa©b;GaNtþirbs;xøÜnsmaCikGaCJaFrGKÁIsnIkm<úCaminRtUvcUlbMerIkargar b¤TMnak;TMngCaTIRbwkSa b¤CaGñkBieRKaHeyabl[Gñkkan;GaCJab½NNamYyeLIy .

maRta 10 ³ buKÁlEdlRtUv)anesñIrEtgtaMgCaRbFan b¤smaCikGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvmanlkçNHdUcteTA ³

maRta 11 ³ smaCikGaCJaFrGKÁIsnIkm<úCaRtUveFVIkareBjem:agenAkñúgGaCJaFrGKÁIsnIkm<úCa nigminRtUveFVIkargarepSgeTot b¤ylRBm TTYlkMérBIskmµPaBepSg²eTot)aneLIy .

maRta 12 ³ smaCikRBmTaMgm®nþITaMgGs;rbs;GaCJaFrGKIsnIkm<úCa minGacmanPaKh‘unedaypÞal;b¤manplRbeyaCn_esdækic© b¤man muxnaTICamYyGñkkan;GaCJab½NÑ b¤GñksuMGaCJab½NÑ)aneLIy b:uEnþGaceFVICcaGñkCavrbs;Gñkkan;GaCJab½NÑ . minGnuBaØat[Gñkkan; GaCJab½NÑ b¤tMNagrbs;xøÜnpþl;GMeNayCMnUn b¤GtßRbeyaCn_epSg²eTot EdlxusBIkarGnuvtþn_TUeTAcMeBaHsaFarNCndl;smaCikRBm TaMgm®nþINamñak;rbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa . minGnuBaØat[smaCikRBmTaMgm®nþINamñak;rbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaTTYlGMeNayCMnUn b¤GtßRbeyaCn_epSg³eTot EdlxusBIkarGnuvtþn_TUeTAcMeBahsaFarNCnBIGñkkan;GaCJab½NÑ b¤tMNagrbs;xøÜn .

kñúgGaNtþirbs;xøÜn smaCIkGaCJaFrGKÁIsnIkm<úCaRBmTaMgshB½n§ b¤kUnminGgacrkkargareFVI b¤cUlbMerIkagar b¤TTYltMENgNamYy CaTIRbwkSab¤CaGñkBieRKaHniigminGacmanPaKh‘un b¤manplRbeyaCn_CaR)ak;CamYyGñkkan;GaCJab½NÑb¤CamYybuKÁldéTeTot Edlman TMnak;TMngkñúkarpþl;esvakmµGKÁIsnI b¤dMeNIkarEdlBak;B½n§NamYy)aneLIy .

maRta 13 ³ kñúgGaNtþrbs;xøÜn smaCIkGCJaFrGKÁInIkm<úCamanvismitPaBCmYymuxgarm®nþIraCkar CasmaCikRkumRbwkSaFmµnuBaØ Ca smaCikRBwT§sPaCasmaCikrdæsPaCasmaCik EdlmantYnaTIkñúgGgÁkardwknaMénKNbkSneya)ayNamYy b¤CaTIRbwkSaCMnYykarén sßab½n b¤smaCikraCrdæaPi)al . enAeBl)anTTYlkarEtgtaMgCasmaCikGaCJaFrGKÁIsnIkm<úCa samICnEdlkMBugbMerIkargar EdlEcg kñúgvaküx½NÐxagelIenHRtUveFVIlixitlaecjBImuxtMENg b¤BüÜrkargarCabeNþaHGasnñsMrab;ry³eBlbMeBjkargarkñúGaNtþirbs;xøÜn .

maRta 14 ³ tMENgCasmaCikGaCJaFrGKÁsnIkm<úCa cat;TukTMenrenAeBlEdlsamICn ³

 1.     TTYlmrNPaB
 2.     laQb;BItMENg
 3.     cUlnivtþn_
 4.     Cab;eTasdak;Bn§naKarBIbTelµIsRBhµTN½ÐNamYy ?
 5.     )at;bg;siT§ie)aHeqñat
 6.     )at;bg;smtßPaBxagbBaØa b¤kaysm,Ta
 7.     )anRbRBwtþelµIsnwgbBaØtiþNamYyénmaRta 11 maRta 12 nigmaRta 13
 8.     mankareFVsRbEhsF¶n;F¶r nigxVHkarTTYlxusRtUvkñúgkarbMeBjParkic©
 9.     RbRBwtþbTelµImCÄimF¶n;F¶rTak;TinnwgmuxtMENgrbs;xøÜn
 10.     e)aHbg;karbMeBjParkic© .

RbsinebIsmaCikNamñak;mankarBak;Bn½§nwgkrNIénkfaxN½Ð 5 6 7 8 9 b¤ 10 naykrdæmRnþIGacsMercBüÜrmuxtMENgrbs;smaCikenaH ehIyRtUvbBa¢ÚnsMNuMerOgeTAtulakarmansmtßkic© . naykrdæmRnþIEtgtaMgsmaCikbeNþaHGasnñedIm,IbMeBjkargarCMnYs .

maRta 15 ³ enAeBltMENgTMenIrekItmaneLIgmunputGaNtþinaykrdæmRnþIRtUveRCIserIssmaCikfµICMnYs edIm,IbMeBjGaNtiþrbs;sma Cikmun .  smaCikfµIenHRtUv)anEtgtaMgedayRBHraCRkwtü karbMeBjCMnYsenHBMuRtUv)anrab;bBa©ÚlkñúgcMnYnGaNtþieBjeljdUcman EcgkñúgmaRta 9eLIy .

maRta 16 ³ ebovtSr_R)ak;dMNac; nigGtßRbeyaCn_déTeTotrbs;smaCikGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa RtUv)ankMNt;edayraCrdæaPi)al . RbFanmanzan³esµInwgrdæelxaFikarsmaCikdéTeTotmanzan³esµInwgGnurdæelxaFikar . smaCikGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvcUlnivtþn_ enAeBlmanGayu 60 ¬huksibqñaM¦ . kñúgkrNImankarcUlnivtþn_munputGaNtþinaykrdæmRnþIGaceGaybnþkargarrhUtdl;bBa©b;GaNtþi rbs;xøÜntamkarcaM)ac;Cak;Esþg . RbFan b¤smaCikGacsMulaQb;BItMENg)anRKb;eBlevlaedayeFVIsMeNIrCalaylkç½GkSrepJICUn naykrdæmRnþIy:agyWtbMputeGay)an 1 ¬mYy¦ Exmun .

maRta 17 ³ RbFanGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaminGacRtUv)anbBaÄb;BImuxtMENgCaRbFanmunGaNtiþrbs;xøÜneLIyelIkElgEtkñúgkrNINa mYydUcmanEcgenAkñúgmaRta 14énc,ab;enH .

maRta 18 ³ RbFanGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUv ³

GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacRbKl;CUnRbFannUvsiT§iGMNac nigParkic©CabEnßmepSg²eTotelIkElgEt ³

BakübNþwgtva:rbs;GñkminsuxcitþCaRkum b¤CabuKÁlGaceFVIeTAkan;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa)ankñúgry³eBl 30 ¬samsib¦ éf¶Kitcab; taMgBIéf¶RbkasesckþIsMerc . RbFanGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa Gaccat;taMgsmaCikNamYyepSgeToténGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaCalay lkç½GkSr edIm,IbMeBjParkic©rbs;RbFankñúgeBlGvtþmanrbs;xøÜn .

maRta 19 ³ RbFanGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvEttaMgmRnþIeRkam»vaTTaMgGs; nigCYlGñkÉkeTsepSg²eTottamtMrUvkarcaM)ac;sMrab; GnuvtþParkic©GKÁisnIkm<úCaeGay)anRtwmRtUv bnÞab;BI)anBieRKaHeyabl;CamYysmaCikeTot . mRnþI nigGñkÉkeTsrbs;GaCJaFr GKÁisnIkm<úCaRtUvsßitenAeRkamc,ab;kargarénRBHraCaNacRkkm<úCa .

CMBUkTI 4

karRbRBwtþeTArbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa

maRta 20 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvGnumt½ nigRbkasnUvviFansMrab;RKb;RKgkarRbCMurvagsmaCik b¤mRnþIGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaCa mYyPaKINamYyGMBIkarksagbBa¢Iéfølk;GKÁisnI b¤karpþl;GaCJabN½Ñ . viFanenHRtUvkMNt;GMBIkmµvtßú kalbriecäTTIkEnøg nigdMeNIrkar énkarRbCMusMedApþl;lT§PaBcUlrYmRbCMu)anBIsMNak;PaKIBak;Bn½§ .

maRta 21 ³ smaCikTaMgGs;rbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvmansemøgkñúgkare)aHeqñatelIral;bBaða EdltMrUveGaymankarGnumt½BI GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa karGnum½tenHRtUvEp¥kelIsemøgPaKeRcIn karGnum½trbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaykCakar)an luHRtaEtman vtþmansmaCikBIrrUbeLIgeTA . smaCikTaMgGs;rbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUv)anTTYldMNwgsþIBIkarbriecäTTIkEnøg nigkmµvtßúEdl RtUvRbCMuGnum½t .

maRta 22 ³ sm½yRbCMurbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCasMrab;sMruHsMrYlBakübNþwgtva:RtUveFVIeLIgCasaFarN³ . esckþIsMercedayP¢ab;nwg mUlehturbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvRbkasCasaFarN³Pøam elIkElgEtmanmUlehtuNamYyEdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCasMercBnüar karRbkasmYyry³sin . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvtMkl;Tuk nigEfrkSakarBarsMrab;kMNt;ehtuénBakübNþwgtva: bTbBa¢a karsnñidæan nigesckþIsMercnanaRBmTaMgsMNMuÉksarepSg²eTotEdlBak;Bn½§ .

ral;bTbBa¢a karsnñidæan esckþIsMerc kMNt;ehtunigsMNuMerOgepSg²RtUvdak;CUnsaFarNCnBinitüedayesrIkñúgkariyal½yrbs;GaCJaFr GKÁisnIkm<úCa b:uEnþGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvbegáItbTbBaØtiþedIm,IFanafa Bt’mansMgat;EdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa)anTTYlenAEtrkSa )anPaBsMgat;Edl enAeBlEdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCayl;fa karrkSakarsMgat;enHCakarcaM)ac; .

ral;karsMercrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa kñúgRkbxN½Ðsmtßkic©rbs;xøÜnminRtUvmankareRCotERCkBIGaCJaFrNamYy b¤BIPñak;garNamYy rbs;raCrdæaPi)aleLIy elIkElgEtmanEcgkñúgc,ab;enH .

maRta 23 ³ muneBlRbkaseGayeRbIbTbBa¢aTUeTA b¤viFan b¤bTbBaØtiþNamYyGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa RtUvCUndMNwgBIxøwmsarehIyRtUv pþl;»kaseGaynItibuKÁlEdlBak;Bn½§ nigsaFarNCnbgðajPsþútagnigbeBa©jmtieyabl; . ral;bTbBa¢aviFannigbTbBaØtiþTaMgenaH RtUvmansMrab;saFarNCn .

muneBlEdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaeFVIkarsnñidæanecjbTbBa¢a b¤esckþIsMercBak;Bn½§nItibuKÁl b¤CnNamYyGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvCUn dMNwgsmRsbdl;nItibuKÁl b¤CnenaHGMBIeBlevlanigTIkEnøgsMrab;nItibuKÁl b¤CnenaHman»kaspþl;Psþútag nigbeBa©jmtieyabl; .

maRta 24 ³ bnÞab;BIGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaecjesckþIsMercCacugeRkay sßab½nnigPaKIBak;Bn½§mansiT§ibþwgtva:eTAtulakarmansmtßkic© énRBHraCaNacRkkm<úCa . karbþwgtva:enHRtUvGnuvtþkñúgry³eBl 3¬bI¦ Excab;BIéf¶ecjesckþIsMercxagelI .

maRta 25 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvTTYlxusRtUvrYm cMeBaHplvi)akEdlekItmaneLIgedaykarbMeBjParkic©rbs;smaCikb¤mRnþIrbs; xøÜnkñúgRkbxN½Ðsmtßkic©Rsbtamc,ab;enH RBmTaMgGnuRkwtünwgbBaØtiþnanasMrab;Gnuvtþc,ab;enH .

maRta 26 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvkMNt;ebovtSr_ nigR)ak;dMNac;rbs;mRnþI nigbuKÁlikeRkam»vaT . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUv begáItKMeragfvikacMNaykic©RbtibtiþkarsMrab;qñaMkariyabriecäTnimYy² EdlmankMNt;cMNUlnigcMNayrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa . fvikaRtUvkMNt;c,as;las;nUvkMérGaCJabN½ÑsMrab;qñaMkariybriecäTnimYy² rYmTaMgviFIKNnakMérGaCJabN½ÑRBmTaMgebovtSr_ nigR)ak; bMNac;epSgeTot EdlRtUvTUTat;CUnsmaCik nigmRnþICan;x<s;rbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvdak;KMeragfvikaenH CUneTAraCrdæaPi)alBinitü nigsMerc .

maRta 27 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCamanfvikasVy½tmYysMrab;kic©Rbtibtiþkarrbs;xøÜn . fivkaenHKWkMérEdlGñksMuGaCJabN½Ñ nigGñkkan; GaCJabN½ÑRtUvbg;tamkarkMNt;rbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCakMérenHehAfa kMérGaCJabNѽ . fvikarbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvtMkl;kñúg KNnImYyenAFnaKarrbs;rdækñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . manEtGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaeT EdlmansiT§ieRbIR)as;fivkaenH .

kMritGtibrmaénkMérGaCJabNѽRtUvkMNt;edayGnuRkwtü . kñúgkrNImansMNl;fvikaenAdMNac;qñaMNamYy GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvepÞr sMNl;fvikaenHeTAeRbIR)as;sMrab;KMeragfvikaqñaMbnÞab;eTot . cMeBaHsMNl;fvika b¤kgVHfvikadUcmanEcgenAkñúgvaküxN½ÐxagelIGaCJa FrGKÁisnIkm<úCaRtUvEtsMrYlkMérGaCJabNѽeLIgvijsMrab;KMeragfvikaqñaMbnÞab; .

kñúgkrNIEksMrYlkMérGaCJabNѽrhUtdl;kMritGtibrmarYcehIy b:uEnþenAEtBuMGacRTRTg;kic©Rbtibtiþrbs;xøÜnRBmTaMgsgbMNulrYmTaMgkar R)ak;)anGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUveFVIsMeNIeTAraCrdæaPi)al edIm,IBinitüsMerckMritGtibrmaénkMérGaCJabNѽCafµIeLIgvij . kic©Rbitbtiþ karhirBaØvtßú nigKNnIrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvRbRBwtþtamRbBn½§KNnIsaFarN³ .

maRta 28 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUverobcMr)aykarN_TUTat;fvikaRbcaMqñaMeGay)any:agyWtbMput 1 ¬mYy¦ ExeRkayqñaMkariybri ecäT . r)aykarN_TUTat;fvikaRbcaMqñaMrYmCamYynwgesovePAKNnIrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa nigkMNt;ehtuBak;Bn½§RtUv)aneFVIsvnkmµ nigRtUvBinitüedayGaCJaFrsvnkmµCati . kñúgry³eBl 1 ¬mYy¦ Exy:agyUrbnÞab;BIeFVIsvnkmµrYc GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvdak;r)ay karN_TaMgGs;CUneTAnaykrdæmRnþIBinitü nigsMercehIyRtUvpSBVpSayCasaFarN³ .

CMBUkTI 5

RbePTGaCJabN½Ñ

maRta 29 ³ GaCJabN½ÑEdlsßitkñúgsmtßkic©rbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa dUcmanEcgkñúgkfaxN½Ð }k} maRta 7énc,ab;enHmanRbePT dUcxageRkam ³

 1.   GaCJabN½Ñplitkmµ
 2.   GaCJabN½ÑbBa¢Ún
 3.   GaCJabN½ÑEbgEck
 4.   GaCJabN½ÑEckcay
 5.   GaCJabN½Ñlk;dMu
 6.   GaCJabN½Ñlk;ray
 7.   GaCJabN½Ñesvkmµbnþ nig
 8.   GaCJabN½ÑrYm .

Rbtibtiþkarpþl;esvakmµGKÁisnI eRkamGaCJabN½ÑRbePTNamYydUcmanEcgkñúgvaküxN½ÐxagelI RtUvmanrUbPaBCaRkumh‘unEdlbMeBj tamnitIviFICaFrman . cMeBaHRbitbtiþkarpþl;esvkmµGKÁisnIeRkamGaCJabNѽsMrab;plitkmµEckcay nigb¤lk;rayGacdMeNIrkarCa rUbvn½þbuKÁl)ankñúgkMritTMhMGaCIvkmµRTg;RTaytUc EdlkMNt;edayGaCJarFrGKÁisnIkm<úCa .

maRta 30 ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑplitkmµmansiT§eFVIesvkmµplitGKÁisnIedaymeFüay)ayplitkmµCakMNt;mYy . siT§ieFVIesvakmµ plitGKÁisnIkñúgc,ab;enH KWsiT§iCam©as;siT§idMeNIrkarnigsiT§iRKb;RKg b¤RtYtRtaelImeFüa)ayplitkmµ edIm,IplitGKÁisnIlk;BMuEmn edIm,IeRbIR)a;pÞal;eT .

karpþl;GaCJabNñ½plitkmµ KWsMrab;eKalbMNgkñúgkarCMrujkic©dMeNIrkaredaysuvtßiPaB esßrPaBnigRbsiT§iPaBesdækic©énbNþajCati bBa¢ÚnGKÁisnI b¤bNþajEckcaynigmeFüa)aytP¢ab; . suBlPaBrbs;GaCJabN½ÑplitkmµCaTUeTARtUvkMNt;esµInwgGayukaleRbIR)as; edayRbsiT§iPaBénmeFüa)ayplitkmµ elIkElgEtkñúgkrNIIEdlkic©RBmeRBogTijGKÁisnImanfirevlaticCag . GaCJabN½Ñplitkmµ GacdkhUt)antambBaØtiþénc,ab;enH .

maRta 31 ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑbBa¢ÚnmansiT§eFVIesvakmµbBa¢ÚnGKÁisnI . siT§ieFVIesvakmµbBa¢ÚnGKÁisnIkñúgc,ab;enH KWsiT§iCam©as;siT§i dMeNIrkar nigsiT§iRKb;RKgelImeFüa)aybBa¢ÚnGKÁisnIedIm,IepÞrRbKl; b¤lk;GKÁisnIkñúgbrimaNFM . GaCJabN½ÑbBa¢ÚnmanBIrRbePTKW GaCJabN½ÑbBa¢ÜnsMrab;bNþajCatibBa¢ÚnGKÁisnI nigCaGaCJabN½ÑbBa¢ÜnsMrab;eKalbMNgBiess .

maRta 32 ³ GaCJabNѽbBa¢ÚnsMrab;bNþajCatibBa¢ÚnGKÁisnIRtUv)anpþl;eGayGñkeFVIesvkmµbBa¢ÜnGKÁsnImYy EdlrdæTTYlxusRtUv ehIymansiT§isMrab;eFVIkarbBa¢ÚnGKÁisnIdl;Rkumh‘unEckcayGKÁisnI nigdl;GñkeRbIR)as;FM²kñúgTUTaMgRBHraCaNacRkkm<úCaelIkElg EtkñúgtMbn;eRbIR)as;RbBn§§½eTaldUcmanEcgkñúgvaküxN½Ð1énmaRta 35 nigelIkElgEtkñúgkrNImankarpþl;siT§iedayELkeGayGñk kan;GaCJabN½ÑbBa¢ÚnkñúgeKalbMNgBiess dUucmanEcgkñúugmaRta 33énc,ab;enH . GaCJabN½ÑEdl)anecjRsbtammaRtaenHGacman GaNtiþmYyminkMNt; nigGacdkhUt)anRsbtamc,ab;enH .

maRta 33 ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑbBa¢ÚnsMrab;eKalbMNgBiessmansiT§isagsg;eFIVCam©as; nig¼b¤dMeNIrkarelImeFüa)aybBa¢ÚnGKÁisnI Edl)ankMNt;Cak;lak;kñúgRBHraCaNacRkkm<úCa EdlmaneKaledAc,as;las; nigFanadl;plRbeyaCn_saFarN³ . eKalkarN_nig lkç½xN½ÐsMrab;karpþl;GaCJabN½ÑbBa¢ÚnsMrab;eKalbMNg BiessRtUvkMNt;edaybBaØtiþrbs;raCrdæaPi)al . suBlPaBénGaCJabN½ÑsMrab; eKalbMNgBiessGacmanry³eBlmYyminkMNt; b¤mankMritRtwmGayukaleRbIR)as;edayRbsiTi§PaBénmeFüa)aybBa¢ÚnenaH . GaCJa bN½ÑbBa¢ÚnsMrab;eKalbMNgBiessGacdkhUt)antambBaØtþiénc,ab;enH .

maRta 34 ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑEckcaymansiT§ieFVIesvakmµEckcayGKÁisnIkñúgtMbn;CakMNt;mYyEdlmanépÞdICab;Kña . siT§ieFVIesvakmµ EckcayGKÁisnIkñúgc,ab;enHKWsiT§ieFVICam©as; siT§ieFVIdMeNIrkarnigRKb;RKg b¤RtYtRtaelImeFüa)ayEckcayGKÁisnI edIMm,IepÞrpÁt;pÁg; b¤lk;GKÁisnIdl;GñkeRbIR)as; . kareFVICam©as;kic©dMeNIrkarnigkarRKb;RKg b¤karRtYtRtaemIlmeFüa)ayEckcayGKÁisnIEdlsßitenA kñúgTItaMgÉkCn edIm,IsMrab;karpÁt;pÁg;GKÁisnIpÞal;xøÜnminehAfa esvakmµEckcayGKÁisnIeLIy . GaCJabN½ÑEdl)anecjRsbtam maRtaenHGacmanGaNtiþmYyminkMNt; nigGacdkhUtvij)anRsbtamc,ab;enH .

maRta 35 ³ GaCJabNѽrYmCaRbePTGaCJabN½ÑmYy EdlrYmbBa©ÚlGaCJabN½ÑmYycMnYnb¤TaMgGs;dUcmanEcgkñúugkfaxNн1dl;kfaxN½Ð7 énmaRta 29énc,ab;enH . GaCJabNнrYmGacecjeGayGKÁisnIkm<úCa nigRbBn½§eTal edIm,Ipþl;siT§§ieGayplit bBa¢Ün EbgEck Eckcay niglk;GKÁisnIeGayGñkeRbIR)as; . kñúugkrNIbEnßßmmeFüa)ayplitkmµGKÁisnIfµInimYy² Gñkkan;GaCJabNѽrYmRtUvsMuGaCJabN½Ñplitkmµ EfmeTot .

kñúgeKalbMNgbegáInRbsiT§iPaB nigkarRbkYtRbECgEdlnwgeFVIeGaykarcMNaym:ahSúINas;sMrab;dMeNIrkarry³eBlEvgcuHTabbMput GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa RtUvdak;lkç½xN½ÐeGaybMEbkesvakmµplitkmµesvakmµbBa¢Ún nigesvkmµEckcayGKÁisnIecjBIKñakñúgtMbn;esva kmµrbs;Gñkkan;GaCJabNѽ .

maRta 36 ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑEbgEckGKÁisnImansiT§§iicat;EcgRKb;RKg nigeFVIRbtibtiþkarelImeFüa)ayEbgEckGKÁisnI edIm,IsMrb sMrYlkarRbKl; nigkarTTYlGKÁisnIénRbBn½§plitkmµRbBn§½bBa¢Ún nigRbB½n§Eckcay . GaCJabN½ÑEbgEckGKÁisnIRtUvbBaaØtiþGMBIlk½ç xN½Ð edIm,IrkSakic©dMeNIrkarénRbBn§½plitkmµGKÁisnI  RbBn½§bBa¢Ún nigRbBn§½EckcayEdlsßitkñúgrgVg;smtßkic©EbgEckrbs;xøÜneGay mansuuvtßiPaB esßrPaB nigRbsiT§iPaB . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacecjGaCJabN½ÑEbgEckGKÁisnIeGaybuKÁlNamYysMrab;eFVIesvkmµ EbgEckGKÁisnIeelIRbBn½§GKÁisnImYy)anluuHRtaEt ³

 1.     RbBn½§GKÁisnIenaHmanbNþajbBa¢ÚntP¢ab;tMbn;EckcaysMxan;²eRcIn
 2.     esvakmµplitkmµ esvakmµbBa¢Ún nigesvakmµEckcay)anRtUuvbMEbkecjBIKñarYcral; nig
 3.     esvakmµEbgEckGKÁisnImanTMhMRKb;RKan; EdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCayl;fa GaceFVIeGayesvakmµedayELk)an .

GaCJabNѽEdl)anecjRsbtammaRtaenHGaacmanGaNtþimYyminkMNt; nigGacdkhUtvij)anRsbtamc,ab;enH .

maRta 37 ³ Gñkkan;GaCJabN½Ñlk;dMumansiT§icUlrYmTijGKÁisnIBIGñkkan;GaCJabN½Ñplitkmµ b¤BIRbB½n§GKÁisnIénRbeTsCitxagNamYy edIm,Ilk;eGayGñkkan;GaCJabN½ÑEckcay b¤GñkeRbIR)as;FM²enAkñúgRbB½n§GKÁisnICab;KñamYy . GaCJaFrGKÁisnIGacecjGaCJabN½Ñlk;dMu eGaybuKÁlNamYysMrab;eFVIesvakmµ)an enAeBlNaEdlral;lkç½xN½ÐTaMgLayEdlkMNt;kñúgeKalneya)ayfamBlrbs;raCrdæaPi)al sMrab;GnuBaØateGaymanTIpSarlk;dMuRtUv)anbMeBj .

TIpSarlk;dMukñúgc,ab;enH sMedAeTAelITIpSarmYyEdlGñkplitGaclk;GKÁisnIeGayGñkTijeRcInKña)an nigEdlesvakmµbBa¢Ún)anRtUv pþac;ecjBIesvkmµplit nigkøayeTACaesvakmµmYyEdlRKan;EtCakarpþl;esvabBa¢ÚnedIm,IkMér . kñúgTIpSarlk;dMukarRKb;RKgTIpSar nigkic©dMeNIrkarbBa¢ÚnnwgRtUvpþac;ecjBIKña . suBlPaBénGaCJabN½Ñlk;dMuGKÁisnI RtUvmanry³eBlmYykMNt; nigGacdkhUtvij)an tambBaØtþiénc,ab;enH .

maRta 38 ³ kñúgkarecjGaCJab½NÑrYm GaCJaFrGKÁIsnIkm<úCaRtUvykcitþTukdak;cMeBaHEpnkarsMrab;ry³eBlEvg RBmTaMgeKaledAén eKalneya)ayrbs;raCrdæaPi)alkñúgkarkat;bnßykarcMNaym:ahSIúNal;sMrab;dMeNIrkarry³eBlEvgelIkarpÁt;pÁg;GKÁisnICUnGñk eRbIR)as; karbegáItbNþajCatibBa¢ÚnGKÁisnI nigkarBRgIkbNþajenaHenATUTaMgRBHraCaNacRkkm<úCa .

maRta 39 ³ Gñkkan;GaCJabN½Ñlk;raymansiTi§§cUlrYmkñúgkarlk;GKÁisnIeGayGñkeRbIR)as; . GaCJabN½Ñlk;raynimYy²RtUv)ankMNt; eGayGnuvtþelItMbn;esvakmµCab;Kña . GñksMuGaCJabN½Ñlk;rayRtUvEtmankic©snüabnþBIRkumh‘unesvakmµGKÁisnIEdlmanGaCJabN½Ñ ehIykic©snüaTaMgenaHRtUv)andak;CUnGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaedIm,IBinitü nigsMerc .

GKÁisnIEdlGñkkan;GaCJabN½Ñlk;rayGaclk;eGayGñkeRbIR)as;RtUvEt)anCavBIRkumh‘unesvkmµGKÁisnI EdlmanGaCJabNѽkñúgtMbn; PUmisaRsþBak;Bn½§rhUtdl;eBlNaEdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGnuBaØateGayCavBIGñkpÁt;pÁg;GKÁisnIepSgeTot RsbtameKalneya)ay famBlCati . ral;GaCJabN½ÑEdlecjRsbtamc,ab;enH RtUvmanGaNtþiGtibrma 5¬R)aM¦qñaM ehIyGacbnþeTot)an nigGacdkhUt)an tambBaØtiþénc,ab;enH .

maRta 40  ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑesvakmµbnþmansiT§ipÁt;pÁg;esvakmµGKÁisnI Rsbtamkic©snüabnþCamYyGñkEdlmanGaCJabN½ÑRsab; . GaCJabN½ÑRsbtammaRtaenHRtUvbBa©ÚlRKb;lk½çxN½ÐEdlGacGnuvtþ)an RBmTaMgl½kçxN½ÐbEnßménGaCJabN½ÑEdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa Gacsnñidæanfa sßitkñúgplRbeyaCn_saFarN³ . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaecjbTbBaØtþiEdlBak;Bn½§nwgskmµPaBnwgkic©Rbtibtiþkarénkar kic©snüabnþEdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacsnñidæanfa sßitenAkñúgplRbeyaCn_saFarN³ .

CMBUkTI 6

karecjGaCJabN½Ñ

maRta 41 ³ KµanbuKÁlNamYyGacdMeNIrkarCaRkumh‘unesvakmµGKÁisnI b¤pþl;esvakmµGKÁisnI)aneLIy elIkElgEt)anGnuvtþRsb tamxøwmsarénGaCJabN½ÑmansuBlPaBEdl)anecjedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa . GaCJabN½ÑRtUv)anecjeGaycMeBaHEtbuKÁlNaEdl mansmtßPaBsmRsbeTAnwgkartMrUvrbs;GaCJabN½ÑGKÁisnIkm<úCa edIm,IdMeNIrkarCaRkumh‘unesvakmµGKÁisnI nigedIm,IbMeBjkatBVkic© nigl½kçxN½Ðesvakmµ EdlmancuHkñúgGaCJabN½ÑenaH . minRtUvTamTareGayGñkkan;GaCJabN½Ñpþl;esvakmµGKÁisnI EdlmanéføTabCag bBa¢Iéfølk;GKÁisnIenaHeT elIkElgEtGñkeRbIR)as;enaH)anTTYlkarCYy]btßmÖBImUlniFiBiessNamYy ehIyGñkkan;GaCJabN½Ñk¾man karÉkPaBeTAelIkarcat;EcgenaHEdr .

maRta 42 ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑnimYy²RtUveKarBRKb;lkç½xN½ÐEdlmanEcgenAkúñgGaCJabN½Ñrbs;xøÜn bTbBa¢anigbTbBaØtiþTaMgGs;Edl )anGnum½tedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa nigc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCaCaGaT_ bNþac,ab;EdlBak;Bn½§dl;kci©dMeNIrkarkarBarbrisßan suvtßiPaBBlkmµ suxPaB Bn§dar nigGnuvtþkarkarBar nigsþg;darénRbBn½§GKÁisnI . Gñkkan;GaCJabN½ÑRtUveRbIR)as;FnFan nigpþl;nUv esvaplitkmµbBa¢ÜnEbgEck b¤EckcayEdlGacGnuvtþ)anedaycMNayTabbMput nigedayRsbeTAtambTBiesaFn_y:agRbugRbytñ½Edl Føab;manknøgmk .

GnuelamtambTbBaØtiþrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa Gñkkan;GaCJabN½Ñmñak;²RtUvCUneTAGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa edaycMlgCUneTARksYg ]sSahkmµEr:nigfamBl nigGaceGaysaFarNCndwg)annUv ³

 1.     r)aykarN_segçbRbcaMqñaMénbNþaskmµPaBrbs;Gñkkan;GaCJabN½ÑkñúgqñaMknøgmk
 2.     EpnkarkargarRbcaMqñaMEdlerobrab;GMBIskmµPaBrbs;Gñkkan;GaCJabN½Ñ EdlRtUvGnuvtþsMrab;qñaMbnÞab; nig
 3.     r)aykarN_esckþIRbkas nigBt’manepSg²eTotEdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCakMNt;edaybTbBaØtiþfa caM)ac;nigsmRsb .

Gñkkan;GaCJabN½ÑplitkmµnimYy²RtUvdak;CUneTAGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa BinitünigsMercnUvr)aykarN_esckþIRbkasnigBt’manNamYy EdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCakMNt;edaybTbBaØtiþfa cM)ac;sMrab;FanadMeNIrkaredaysuvtßiPaB nigsßirPaBbNþajbBa¢ÚnnigmeFüa)ay tP¢ab; .

maRta 43 ³ munnwgecjGaCJabN½Ñ b¤GnuBaØateGaydMeNIrkareLIgvijnUvGaCJabN½ÑEdl)anBüÜrGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGactMrUveGayman mUlb½Rt b¤rUbPaBepSgeToténkarFanahirBaØvtßú EdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacTTYlyk)ansMrab;Fanadl;karbMeBjkatBVkic©esvakmµ tamc,ab;enH niglk½çxN½ÐénGaCJabN½Ñedayrab;bBa¢ÚlTaMgkarTUTat;kMérGaCJabN½Ñ .

maRta 44 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvbegáItl½kçxN½ÐedIm,IGnuvtþelIkarecj EksMrYlRtUvdkhUt b¤bdiesFGaCJabN½nigEbbbTEdlesñI sMuedayGnuelamtamc,ab;enH .

maRta 45 ³ eRkABIGñkkan;GaCJabN½rbs;rdæ KµanGñkkan;GaCJabN½ÑNamYyGackan;GaCJabN½ÑelIsBImYy b¤manPaKh‘un b¤manpl RbeyaCn_hirBaØvtßúpÞal;CamYyGñkkan;GaCJabN½epSgeTot)aneLIy . elIkElgEtraCrdæaPi)alnigRkumh‘unrdæKµanCnNamñak;EdlGac manPaKh‘un b¤manplRbeyaCn_hirBaØvtßúedaypÞal;CamYyGñkkan;GaCJabN½ÑNamYyepSgeToteLIy .

Gñkkan;GaCJabN½ÑminGacCYl lk; b¤bBa©aMgGaCJabN½Ñrbs;xøÜneTAeGayCnNaepSgeTot)aneLIy . kare)aHbg; b¤karepÞrGaCJabN½Ñ rbs;xøÜneTAeGayCnNaepSgeTotGaceFVIeTA)an luHRtaEtmankarGnuBaØatCaBiessBIGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa . edayELkraCrdæaPi)al GacepÞrGaCJabN½ÑEdlkan;kab;edayrdæ b¤edayRkumh‘unrdæEdlCaEpkmYyénkarEkTMrg;vis½yGKÁisnI . tameKalbMNgénc,ab;enH nig RsbtamplRbeyaCn_saFarN GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacGnum½tbdiesF b¤dak;kMhitelIbNþaskmµPaB ³

CMBUkTI 7

bBa¢Iéfølk;GKÁisnI

maRta 46 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvkMNt; nigBinitüeLIgvijelIGaRtaéfølk; éføesva niglk½çxN½Ðesvakmµrbs;Gñkkan;GaCJabN½Ñ . kñúgGMLúgeBl 90 ¬ekAsib¦ éf¶Kitcab;BIéf¶TTYlBaküesñIsMurbs;Gñkkan;GaCJabN½Ñ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvGnum½tEkERb b¤bdiesF ecalsMeNIEdlesñIsMukMNt; b¤sMupøas;bþÚrbBa¢Iéfølk;enaH . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvkMNt;éf¶cUlCaFrmanénbBa¢Iéfølk;GKÁisnIfµI b¤ éføEksMrYleLIgvijEdlminRtUveGayhYsry³eBl 90¬ekAsib¦éf¶dUc)ankMNt;xagelI .

maRta 47 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvbegáItEbbbT nigKMrUsMrab;Gnuvtþkñúgkardak;BaküesñIsMuGnum½tbBa¢Iéfølk;GKÁisnIedayGnuelam tambBaØtiþénc,ab;enH . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvbegáItbTbBa¢asMrab;Gñkkan;GaCJabN½ÑEdlBak;B½n§nwg ³

maRta 48 ³ bBa¢Iéfølk;GKÁisnIEdlkMNt;edayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUv ³

cMENkénR)ak;cMNUlsMrab;Rsg;ykvijnUvcMNayelIkMérGaCJabN½ÑRtUv)anélTuk edIm,IGacrMelaHcMNayenaH)anmkvijBIRbePTGñkCav nimYy²tamsmamaRténcMNaysMrab;karpþl;esvaeGayGñkCavRbePTenaH . bBa¢Iéfølk;GKÁisnIGacbegáItxus²KñasMrab;RbePTnimYy² edIm,IqøúHbBa©aMgbirmaNeRbIR)as;Gtibrma birmaneRbIR)as;mFüm b¤brimaNeRbIR)as;GKÁisnICarYmkñúgeBlevlaxus²KñatamrdUvkal tameBlem:agkñúgmYyéf¶ b¤qñaMRbePTesvaEdl)anTij b¤ktþaRbhak;RbEhlepSgeTot . GacbegáItGRtaéføTabCagsMrab;kareRbI R)as;tic b¤sMrab;lMenAdæanRkIRk nigsMrab;GñkCavenACnbT edIm,IFanaeGayGñkTaMgenaHmanGKÁisnIeRbIR)as; . bBa¢Iéfølk;GKÁisnIEdl Ep¥kelIkarGnuvtþn_Cak;Esþgeday KitbBa©ÚlTaMgkardak;snÞsSn_elIR)ak;cMNUl snÞsSn_elIéfø nigviFIsaRsþénkarerobcMéfølk;GKÁisnI epSgeTotGacRtUv)aneRbIR)as;pgEdr RbsinebIGaCJaFrGKÁisnIkm<úCayl;eXIjfa kareRbIR)as;viFIsaRsþTaMgenaH FanaplRbeyaCn_ rs;Gñkkan;GaCJabN½Ñ nigGñkeRbIR)as; .

CMBUkTI 8

bTb,BaØtiþepSgeTotelIesvakmµGKÁisnI

maRta 49 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvbegáItEbbbTnigsþg;dar edIm,ITTYlBIGñkkan;GaCJabN½ÑnUvBt’manEdlBak;Bn½§nwgkmµviFIvinieyaK nigkmµviFITTYlGKÁisnI .

maRta 50 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvtMrUveGayGñkkan;GaCJabN½ÑnimYy²Fana nigbBa¢ak;fa birFansMrab;kt;Rta nig]bkrN_sMrab;eFVI karsakl,gnaLikasÞg;RtwmRtUvtamsþg;darEdlRtUvGnuvtþtam . Gñkkan;GaCJabN½ÑRtUvvas;brimaNGKÁisnIedayeRbIR)as;EtbriFan sMrab;kt;RtaNaEdl)anepÞógpÞat;eday]bkrN_sakl,g Edl)anbBa¢ak;edayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa . briFansMrab;kt;Rta nig ]bkrN_sMrab;eFVIkarsakl,gnaLikasÞg;GacRtUv)anRtYtBinitüedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa edIm,IFanaPaBRtwmRtUvCanirnþn_tamsþg;dar EdlRtUvGnuvtþtam nigtamkartMrUvEdl)anGnum½tedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa .

edIm,IbBa¢ak;GMBIPaBRtwmRtUvénkarvas;sÞg;GKÁisnIEdl)anpÁg;pÁg; Gñkkan;GaCJabN½ÑnigGñkeRbIR)as;GKÁisnIRtUvGnuBaøateGaymRnþI GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtYtBinitü nigsakl,gnaLikasÞg; nig]bkrN_sMrab;sakl,gnaLikasÞg; edaymincaM)ac;manlixitCUndMNwgTuk Camun .

maRta 51 ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑRtUv ³  

ral;cMNaysMrab;eFVIkarsakl,g karEktMrUv karRtYtBinitü nigkarpøas;bþÚrRtUvkMNt;edayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa .

maRta 52 ³ GñkeRbIR)as; ³

maRta 53 ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑTaMgGs;RtUveRbIR)as;RbB½n§KNnIÉkPaBmYy EdlkMNt;edayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa edIm,IraykarN_ GMBIhirBaØvtßú nigesdækic© . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUveRbIR)as;r)aykarN_hirBaØvtßú nigesdækic©EdleFVIeLIgedayGñkkan;GaCJabN½Ñ nigeFVIkarviPaKpÞal; edIm,ICamUldæansMrab;KNnabBa¢Iéfølk;GKÁisnI .

maRta 54 ³ GñkeRbIR)as;RtUvGnuBaØateGaytMNagRsbc,ab;rbs;Gñkkan;GaCJabN½ÑcUleTAkan;TItaMgrbs;xøÜn edIm,IRtYtBinitüCYsCul nigEfTaMgnUvnaLikasÞg; nigmeFüa)ayGKÁisnI RBmTaMgkat;pþac;esvatamc,ab; nigBinitüPaBsmRsbénTItaMgsMrab;karsagsg; b¤kar tMeLIgmeFüa)ay nigbirkçarGKÁisnIeRkayBI)anTTYlesckþICUndMNwgy:agtic 24 em:agmunkic©Rbtibtiþkar . kñúgkrNImaneRKaHGasnñ Gñkkan;GaCJabN½Ñ b¤tMNagRsbc,ab;rbs;xøÜnmansiT§icUleTAkan;TItaMgenaHedaymincaM)ac;manlixitCUndMNWgCamux .

maRta 55 ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑGacerobcM sagsg;b¤tMeLIgnUvmeFüa)aybrikçar nigbNþajGKÁisnIEdlcaM)ac; edIm,IpÁt;pÁg;GKÁisnI nig bMeBjkatBVkic©rbs;xøÜnRsbtamc,ab;enH . Gñkkan;GaCJabN½ÑRtUvxitxMedaHRsaytamry³karcrca sMrbsMrYlCamYym©as;dI nigedaykar bg;TUTat;sgsmRsb nigyutþiFm’edIm,ImansiT§icUlsiT§iqøgkat; nig¼b¤siT§ieRbIR)as;dIFøI . kñúgkrNIEdlGñkkan;GaCJabN½ÑCYbnUv]bsKÁ minGacedaHRsay)an dUcmanEcgkñúgvaküxN½ÐxagelIGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUveFVIGnþraKmn_eTAGaCJaFrmansmtßkic©edaHRsaybBaða enH edIMm,ICaplRbeyaCn_saFarN³ .

maRta 56 ³ Gñkkan;GaCJabN½ÑGñkTTYlxusRtUvelIral;skmµPaBrbs;nieyaCikxøÜnkñúgkic©RbtibtiþkaresvakmµGKÁisnI .

CMBUkTI 9

siT§iGMNackñúgkarRbtibtiþGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa

maRta 57 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvbþwgeTAtulakarénRBHraCaNacRkkm<úCa GMBIkarrMelaPc,ab;enH nigkarrMelaPbMBanelIbT b,BaØtþi bTbBa¢ esckþIsMercRBmTaMgGaCJabN½ÑEdlecjedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa .

maRta 58 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvecjbTb,BaØtiþ edIm,IkMNt;GMBInItiviFIsMrab;kardak;TNÐkmµ nigTwkR)ak;Bin½yRbePTénkarBin½y EdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacdak;cMeBaHkarrMelaPelIGaCJabNѽ RBmTaMgnItiviFIEdlkMNt;GMBIkardkhUtGaCJabNѽ niglkç½xN½ÐEdl RtUvGnuvtþeTAelIkic©dMeNIrkarCaRbcaM énmeFüa)ayEdlRKb;RKgedayGaCJabN½Ñ .

maRta 59 ³GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvkMNt;nItiviFI EdlmanesckþIENnaM nignItiviFITTYlesckþIENnaMsMrab;GnuvtþkñúgkarbBa©b;esvakmµ edayGñkkan;GaCJab½NÑkñúgkrNIEdlminmankarTUTat; . esckþIENnaMenaH RtUvbBa¢ak;GMBIkardak;Bin½yedaykarTUTat;karR)ak; nigéfø QñÚlsMrab;karpþac; b¤karp¢ab;crnþeLIgvijRBmTaMgmeFüay)aysmRsbepSgeTot edIm,IFana[Gñkkan;GaCJab½NÑGacRbmUl)aneday eBjeljnUvcMNayTaMgGs; EdlBak;B½n§karTUTat;R)ak;CMBak; ehIyEdlkarcat;EcgTaMgenaHFana)anPaByutþiFm’dl;GñkeRbIR)as; .

maRta 60 ³ Gñkkan;GaCJab½NÑ b¤GñkeRbIR)as;NamYy EdlCaPaKIkñúgvivaTBak;B½n§dl;karpl;esvakmµGKÁsnItambBa¢Iéfølk;GKÁisnI Edl)anGnum½tedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa b¤tamkic©snüaGacbBa¢ÚnvivaTenaHeTAGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa . CnEdlBak;B½n§Gacdak;Bakü bNþwgCalayl½kçN¾GkSreTAGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa tva:cMeBaHGñkkan;GaCJab½NÑGMBIkarrMelaPbMBanelIbBaØatiþNamYyénc,ab;enH . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvesIubGegátGMBIBakübNþwgenaH . kñúgkrNIEdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaBinitüeXIjfamankarrMelaPbMBanEmn enaH GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvCUndMNwgCalayl½kçN¾GkSrdl;Gñkkan;GaCJab½NÑGMBIbNþwgtva: ehIyTuk»kas[Gñkkan;GaCJab½NÑeqøIy tbCalayl½kçN¾GkSr . kñúgkrNINamYyk¾edayGaCJaFrGKÁIsnIkm<úCaRtUvCUnBt’mandl;Gñkdak;BakübNþwgvij kñúgry³eBlya:gyUr 15 ¬db;R)aM¦ éf¶ .

CMBUk 10

karRKb;RKg

maRta 61 ³ GbTbBaØtþiTaMgLay EdlecjedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvRbkaspSayCasaFarN³ nigRtUvman GnuPaBcab;BIeBl RbkaspSayenaH . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacEksMrUlbTbBaØtþi Edl)anecjenAeBlNamYy EdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCayl;RBmsm RsbehIykarEksMrYlenaHRtUvmanGnuPaB enAeBleFVIkarRbkaspSayCasaFarN³ .

maRta 62 ³ GaCJaFrGKÁsnIkm<úCaGacesIubrkkarBitlkçN³skmµPaB b¤ehtukarN¾NamYyEdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacBinitüeXIj facaM)ac; b¤smRsb edIm,IkMNt;fa CnNamYy)anrMelaP b¤bMrugnwg rMelaPelIbBaØtþiNamYyénc,ab;enH b¤GnuRkwtübTbBaØtþibTbBa¢a b¤esckþIsMercNamYyrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa .

maRta 63 ³ Gral;bTbBa¢a bTbBaØtþi karedaHRsay nigesckþIsMercrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa rYmTaMgkarBnül;bkRsayCalay l½kçN¾GkSrRtUvdak;CUnbNþaPaKIEdlBak;B½n§ ehIyRtUvepJIÉksarcMlgCUnraCrdæaPi)al . elIsBIenHeTotral;bTbBaØtþi karedaHRsay nigesckþIsMercRtUvmansMrab;saFarNCn eday\tKitéf¶enAkariyal½yrbs;GaCJaFrGKiÁsnIkm<úCa . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvTamTar [mansMrab;saFarN³CnBinitünUvral;GaCJab½NÑ nigral;bBa¢Iéfølk;GKÁisnIéføbnÞúkepSg² nigl½kçx½NÐesvakmµ Edl)anGnum½trYcrbs; Gñkkan;GaCJab½NÑnImYy²enAkariyal½ysMxan;² rbs;Gñkkan;GaCJa b½NÑ nigenAkEnøgepSg²eTot EdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCatMrUvRsb tamplRbeyaCn¾saFarN³ .

CMBUkTI11

eTassb,BaØtþi

maRta 64 ³ RtUvBin½yCaR)ak;elIGñkkan;GaCJab½NÑ nignieyaCikrbs;Gñkkan;GaCJab½NÑBI 400>000 ¬bYnryBan;¦ eroldl; 4>000> 000 ¬bYnlan¦ erol cMeBaHkarRbtibtþielµIsmYydgkñúgmYyéf¶sMrab;éf¶nImYy² EdlkarRbRBwtþielµIselIbTbBaØtþiekIteLIg . kñúg krNImankarRbRBwtþielµIsbnþeTot GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaecjesckþIsMercbBaÄb;skmµPaB nigcat;viFankarRsbc,ab;epSgeTot .

maRta 65 ³ kñúgkrNIGñkkan;GaCJab½NÑRbRBwtþuxusqÁgCak;EsþgF¶n;F¶r kñúgkarmineKarBelIl½kçx½NÐénGaCJab½NÑrbs;xøÜnGaCJaFrGKÁisnI km<úCamansiT§iBüÜrTuk b¤dkhUtGaCJab½NÑenaH nigbBa¢únsMNuMerOgeTatulakar b:uEnþebIGaCJaFrGKÁIsnIkm<úCarkeXIjfa plRbeyaCn¾ saFarN³tMrUvminTan;[dkhUtGaCJab½NÑenaHeT GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacCMnYskardkhUtedaykardak;Bin½ydUcmanEcgkñúgmaRta 64 xagelIrhUtdl;manGñkkan;GaCJab½NÑfµImkCMnYs .

maRta 66 ³ bEnßmelIkarBin½y Edl)ankMNt;kñúgmaRta 64 RtUvBin½yCaR)ak;BImYydgdl;bIdg énéføfamBlGKÁisnI Edl)anlYcbnøM edayminTan;Kitdl;sMNgénkarxUcxatepSgeTot cMeBaHGñkkan;GaCJab½NÑEdl)anlYcbnøM edayectnaeFVI[karkt;RtaGKÁisnIelIsBIkar eRbIR)as;Cak;Esþgrbs;GñkeRbIR)as; .

maRta 67 ³ RtUvBin½yCaR)ak; 400>000 ¬bYnryBan;¦eroldl; 4>000>000 ¬bYnlan¦erol kñúgmYyéf¶sMrab;erogral;éf¶ cMeBaH buKÁlEdl)anpþl;esvakmµGKÁisnIedayKµanGaCJab½NÑ .

maRta 68 ³ RtUvBinitüCaR)ak;BImYydgdl;bIdg énéføGKÁisnIRbcaMExedayKittammFümPaKéføbrimaNGKÁisnI EdleRbIR)as; 3 ¬bI¦ ExmuneBlRbRBwtþelµIs b¤Kittam]bkrN¾eRbIR)as;Cak;Esþg cMeBaHCnNa EdllYcGKÁisnIedayeRbIR)as;eRkAnaLikasÞg; ruHerI b¤eFVI[ naLikasÞg;xUc b¤edIrminRbRktI b¤edayviFINaepSgeTotedayminTan;Kitdl;sMNgénkarxUcxat . GñkRbRBwtþelµIsRtUvbg;R)ak;rMlwkéfø GKÁisnI Edl)anlYcedayKittambrimaNGKÁisnIeRbIR)as;mFümRbcaMExxagelI Etmin[elIsBIéføeRbIR)as;mFüm 12 ¬db;BIr¦ Ex .

maRta 69 ³ karlYc karruHerI b¤kareFVI[xUcxatedayectnadl;zbnP½NÐ meFüa)ay b¤brikçarpÁt;pÁg;rbs;Gñkkan; GaCJab½NÑGKÁisnIRtUv cat;TukCabTelµIsRBhµT½NÐ ehIyRtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI 4>000>000 ¬bYnlan¦eroldl; 40>000>000 ¬Essiblan¦erol b¤ pþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 1 ¬mYy¦qñaM dl; 3 ¬bI¦qñaM b¤eTasTaMgBIr edayminTan;Kitdl;sMNgénkarxUcxat .

maRta 70 ³ m®nþIrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaNa Edl)anRbRBwtþielµIsnwgbTbBaØtþiTaMgLay énc,ab;enHRtUvTTYleTasrdæ)aledayBuM Tan;Kitdl;bTelµIsRBhµT½NÐepSg²eTot .

CMBUkTI 12

Gnþrb,BaØtþi

maRta 71 ³ GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvbegáIteLIgenAeBl Edlc,ab;enHcUlCaFrman .

maRta 72 ³ minelIsBI 3 ¬bI¦ ExeRkayeBl Edlc,ab;enHcUlCaFrmankñúgGNtþidMbUgnaykrdæm®nþIRtUvesñIEtgtaMgRbFanGaCJaFr GKÁIsnIkm<úCamYyrUb EdlmanGNtþi 3 ¬bI¦qñaM nigsmaCikBIrrUbeTot EdlsmaCikTImYy GaNtþi 2 ¬BIr¦ qñaM nigsmaCikTIBIrRtUvman GaNtþi 1 ¬mYy¦qñaM .

maRta 73 ³ kic©Rbtibtþirbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa RtUv)anpþl;mUlniFIdMbUgBIraCrdæPi)alkñúgeBlEtgtaMgRbFan . mUlniFienHRtUv dak;dMkl;kñúgKNnI edayELkrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCasMrab;kareRbIR)as;rbs;xøÜn .

maRta 74 ³ RksYg]sSahkmµ Er: nigfamBlRtUvepÞrtYnaTI nigParkic©EdlRtUvRbKl;CUneTAGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaedayc,ab;enHCa beNþIr²tamnItiviFIsmRsbenAeBl EdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa)ancab;epþImdMeNIrkar .

maRta 75 ³ GñkEdlkMBugpþl;esvakmµGKÁisnITaMgGs; RtUvsuMGaCJab½NÑGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa 6 ¬R)aMmYy¦Exya:gyUr bnÞab;BI)anTTYl esckþICUndMNwgBIGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa .

maRta 76 ³ enAeBlEdlc,ab;enHcUlCaFrman RbsinebImimmankarRBmeRBogBIRKb;PaKIeT GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaminRtUvecjbT bBa¢a b¤bTbBaØtþiNamYyEdlbRgYm b¤BRgIknUvsiT§i nigkatBVkic©Edl)anpþl;[Gñkkan;GaCJab½NÑxusBIkic©snüa EdlmanRsab;eday rab;bBa©ÚlTaMgsiT§ikñúgkarRbmUlmkvijnUvéføGKÁisnI b¤bnÞúkepSg²eTot .

maRta 77 ³ eRkayeBlc,ab;enHcUlCaFrman GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvecjbBaØtþiENnaMral;kareRbIR)as;meFüa)ayplitGKÁisnI pÞal;Edlb:HBal;dl;brisßan .

CMBUkTI 13

GvsanbBaØtþi

maRta 78 ³ GbTbBaØtþiTaMgLayNa EdlpÞúynwgc,ab;enHRtUvTukCanirakrN¾ .

maRta 79 ³ c,ab;enHRtUv)anRbkasCakarRbjab; .

c,ab;enHRtUv)anrdæsPa énRBHraCaNacRkkm<úCa Gnum½tenAéf¶TI 6 Exvicäika qñaM2000 nasm½yRbCuMrdæsPa elIkTI5 nItikalTI2 .

PñMeBj/ éf¶TI 20 Ex vicäika qñaM 2000

RbFanrdæsPa

neratþm rNb¤T§i

 


rdæsPa

sUmCMrabCUn

semþc CasIum RbFanRBwT§sPa

sUmRCab .

kmµvtßú ³        karGnum½tc,ab;sþIBIGKÁisnIénRBHraCaNacRkkm<úCa

eyag  ³      maRta 28fµI nigmaRta 113fµIénrdæFmµnuBaØ

                sMeNIrelx 101 ls>kbc cuHéf¶TI 28 Ex mifuna qñaM 1999 rbs;raCrdæaPi)al

semþcRbFanCaTIRsLaj;rab;Gand¾x<g;x<s;

tamesckþIdUcmanEcgkñúgkmµvtßúnigeyagxagelI ´mankitþiysCMrabCUnsemþcRCabfa rdæsPaénRBHraCaNacRkkm<úCa)anGnum½tyl; RBmcMnYn 95 semøgelIc,ab;xagelIenHCaelIkdMbUgkalBIéf¶TI 6 Ex vicäika qñaM 2000 nasm½yRbCuMrdæasPaelIkTI 5 nItikalTI 2 .

´sUmCUnP¢ab;mkCamYynUvGtßbTc,ab;xagelIenHedIm,ICUnRBwT§sPaGnum½ttamkarKYr .

sUmsemþcRBHRbFanemtþaTTYlnUvkareKarBrab;Gand¾x<g;x<g;GMBI´ .

PñMeBj /éf¶TI 14 Exvicäika qñaM 2000

RbFanrdæsPa

neratþm rNb£T§i

cmøgCUn

-    KN³kmµakarGcié®nþy_rdæsPa

-    GKÁelxaFikardæanRkumRbwkSaFmµnuBaØ

-    TIsþIkarKN³rdæm®nþI

-    edIm,ICUnRCab


raCrdæaPi)alkm<úCa

eKarBTUlfVay

semþcRkumRBH RbFanrdærdæsPa

kmµvtßú ³ esckþIRBagc,ab;sþIBIGKÁisnI énRBHraCaNacRkkm<úCa

TUlbgÁMmankitþiyssUmepJIfVaysemþcRbFan nUvesckþIRBagc,ab;dUcEcgkñúgvtßúxagelIenH EdlKN³rdæm®nþI)anGnum½tkñúgsm½yRbCuM eBjGgÁrbs;xøÜnkalBIéf¶TI21 Ex]sPa qñaM1999 dUcmanEbbbT nwgGtßn½ykñúgesckþIEføgehtu EdlfVayP¢ab;mkCamYyenH .

TUlbgÁMsUmsemþcRbFan RTg;emtþadak;esckþIRBagc,ab;enH CUnrdæsPaBinitü nigGnum½tCakarRbjab;edayGnueRKaH .

sUmsemþcRbFanRTg;emtþaTTYlnUvkareKarBd¾x<s;x<s;GMBITUlbgÁM .

raCFanIPñMeBj éf¶TI 28 Ex mifuna qñaM 1999

naykrdæm®nþI

hu‘n Esn


raCrdæaPi)alkm<úCa

esckþIEføgehtu énesckþIRBagc,ab;sþIBIGKÁisnI

énRBHraCaNacRkkm<úCa

GKÁsnIKWCaesvakmµsaFarN³ . edIm,IGPivDÆn¾[)anTUlMTUlay RtUvmankarcUlrYmBIEpñkÉkCn EdlnwgbegáIteLIgnUvbrisßanRbKYt RbECgmYy ehIyEdlRtUvTamTar[manGaCJaFrmYyRKb;RKgedayc,ab; Casßab½nEdlFanaplRbeyaCn¾smRsbrbs;GñkvinieyaK nig GñkeRbIR)as;GKÁisnI .

esckþIRBagc,ab;sþIBIGKÁIsnI énRBHraCaNacRkkm<úCaenHeRKagerobcMRkbx½NÐkargarsMrab;pÁt;pÁg;GKÁisnI nigbTbBaØtþTUeTAénesvakmµ GKÁisnIedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCabBaØatielIskmµPaBrbs;PaKITaMgGs; EdlTak;Tindl;karpÁt;pÁg; nigkareRbIR)ak;GKÁisnI nigskmµ PaBEdlBak;B½n§epSgeTot .

esckþIRBagc,ab;enH)ankMNt;nUveKalkarN¾ nigbTb,BaØtþisMrab;kic©Rbtibtþikarvis½yfamBlGKÁÁisnI nigbNþaskmµPaBrbs;Gñkkan; GaCJab½NÑkñúgkarpþl;esvafamBlGKÁisnI RBmTaMgl½kçx½NÐsmRsbkñúgkarvinieyaKTun nigkic©RbtibtþikarBaNiC¢kmµkñúgvis½yfamBl GKÁisnI . esckþIRBagc,ab;enH k¾)ankMNt;nUveKalkarN¾sMrab;karBarsiT§iGñkeRbIR)as; edIm,ITTYl)annUvkarpÁt;pÁg;esvakmµfamBl GKÁisnIEdlmanKuNPaB nigéføsmrmü . eRkayeBlesckþIRBagc,ab;enH TTYl)ankarGnum½tBIrdæsPa nigRBwT§sPaGaCJaFrGKÁsnI km<úCa EdlCasßab½nÉkraCümYy)anbegáIteLIgsMrab;bBaØtiþ cMeBaHkarpþl;esvakmµfamBlGKÁisnI .

ÉkraCüPaBrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaKWCa ÉkraCüPaBEpñkrdæ)al ¬minEmnsßab½nraCrdæaPi)al¦ ÉkraCEpñkhirBaØvtßú ¬GaCJaFrman s½VyPaBhirBaØvtßúedaysarkMérGaCJab½NѦ ÉkraCüGMBIGMNac ¬manEttulakareTIbGacRtYtBinitüesckþIsMerc rbs;GaCJaFrGKÁisnI  km<úCa¦ .    GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa RtUvFanafaral;eBlpþl;esvakmµfamBlGKÁisnI edayeKalkarRbsiT§PaB KuNPaB nirnþPaB PaB sMrbtamPaBminerIseGIgtmøaPaB nigRbkYtRbECg .

GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvmansmaCikcMnYn 3rUb . RbFan nigsmaCikRtUvesñIEtgtaMgedaynaykrdæm®nþI nigEtgtaMgedayRBHraRkitü . GaNtþirbs;smacikGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvmanry³eBl 3qñaM elIkElgEtsmaCikdMbUg ehIyRtUvbBa©b;GaNtþikñúgeBlxusKñaman 3qñaM 2qñaM nig 1qñaM edIm,IFananirnþrPaBrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa .

siT§iGMNac nigParkic©rbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa KWecjGaCJab½NÑkMNt;éfølk;GKÁisnI nigecjbTbBa¢aesckþIsMerc nigbTbBaØtþiepSg² RBmTaMgedayRsaybNþwgtva: nigvivaTBak;B½n§ nigkareRbIR)as; nigkic©Rbtibtþikarpþl;esvakmµfamBlGKÁisnI .

RbePTGaCJab½NÑ EdlecjedayGaCJaFrGKÁisnIrYmman ³

kñúgkareFVIesckþIsMercsþIBIkarpþl;GaCJab½NÑ[Gñkkan;GaCJab½NÑxagelI GaCJaFrGKÁisnIxagelIRtUvBicarNapgEdrelIEpnkarGKÁisnI EpñkrdæaPi)al EdlmanbMNgkat;bnßycMNaybnÞab;bnSM ry³eBlEvgxøI[)anticbMputkñúgkarpÁt;pÁg;GKÁisnI kñúgTUTaMgRBHraCaNacRk km<úCa .

GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacecjGaCJab½NÑlk;ray EdlGnuBaØat[Gñkkan;GaCJab½NÑcUlrYmkñúgkarlk;GKÁisnI[GñkeRbIR)as;edaykMNt; ;[GaCJab½NÑnImYy²RtUvGnuvtþelItMbn;esvakmµCab;Kña . GaCJaFrGKÁisnIkm<úCaGacecjGaCJab½NÑesvakmµbnþ EdlGnuBaØat[pþt;pÁg; esvakmµGKÁisnIRsbtamkic©snüabnþCamYyGñkkan;GaCJab½NÑ .

KµanCnNamYyGacdMeNIrkarCaRkumh‘unesvakmµGKÁisnI b¤pþl;esvakmµGKÁsnIedayKµanGaCJab½NÑRtwmRtUv)aneLIy . GaCJaFrGKÁsnI km<úCaCaGñkGnum½tbBa¢Iéfølk;GKÁisnI edayEp¥kelIBt’manesdækic© hirBaØvtßú nigsgÁm EdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaTTYl nigRsavRCav nigRtYtBinitü .

ral;bTbBa¢esckþIsMerc nigbTbBaØtþi EdlecjedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaRtUvRbkaspSayCasaFarN³ . bTbBa¢aesckþIsMerc nigbT bBa¢aTaMgenaHRtUvmanRbsiT§PaBCac,ab; nigRtUv)andak;[RbtibtþitampøÚvtulakarénRBHraCaNacRkkm<úCa GMBIkarrMelaPbMBanelIbT bBaØati bTbBa¢a nig esckþIsMercrbs;GaCJaFrGKÁsnIkm<úCa nigGaCJab½NÑEdlecjedayGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa .

c,ab;enHk¾manEcgGMBIeTasbBaØaticMeBaHGñkkan;GaCJab½NÑGKÁisnI GñkeRbIR)as;GKÁisnI nigGaCJaFrGKÁisnIkm<úCapgEdr .  RksYg]sSa hkmµEr:nigfamBl RtUvbBa©b;karGnuvtþtYnaTIEdlRbKl;CUneTAGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaedayc,ab;enH nigRtUvepÞrtYnaTITaMgenHtamviFI    smRsbeTAGaCJaFrGKÁisnIkm<úCaenAeBlEdlGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa)andMeNIrkareBjelj .

GñkEdlkMBugpþl;esvakmµGKÁisnITaMgGs;RtUvsuMGaCJab½NÑBIGaCJaFrGKÁisnIkm<úCa 6Ex ya:gyUrbnÞab;BIGaCJaFrGKÁisnIkm<úCadMeNIrkar eBjelj . esckþIdUc)anTUlfVay nigCMrabCUnxagelIenHsUmrdæsPaemtþaBinitü nigGnum½tesckþIRBagc,ab;sþIBIGKÁisnI énRBHraCaNa cRkkm<úCaedayGnueRKaHtamkarKYr .

raCFanIPñMeBj éf¶TI 28 Ex mifuna qñaM 1999

naykrdæm®nþI

hu‘n Esn