sangha111.gif (4615 bytes)

RBHraCaNacRkkm<úCa

Cati  sasna  RBHmhakSRt

kic©RBmeRBogTijGKÁisnIrvagGKÁisnIkm<úCa nigRkumh‘un

saCIvkmµGahrN½ nignihrN½GKÁisnIcinKMeragsþareragcRkGKÁisnIKIrIrmü 1

éf¶TI 28 Ex kkáda qñaM 2000

________________________________

matika

 1. karbkRsay>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 2. KMeragvarIGKÁisnIKIrIrmü>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 3. ry³eBlénkic©RBmeRBog niglkç½xN½ÐdMbUgrbs;Rkumh‘un edIMm,Icab;epþImkargarsagsg;KMerag>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 4. karsagsg; nigkarRbKl;eGaydMeNIrkareragcRkvarIGKÁisnI nigExSbNþajbBa¢Ún>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 5. karRKb;RKg nigkardMeNIrkarKMerag>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 6. kartP¢ab;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 7. RbBn½§naLikarsÞg;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 8. kareFVIvik½ybRt½ karTUTat; nigsMNg>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 9. karsakl,g nigkarbkRsay>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 10. karFanara:b;rg>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 11. karTTYlxusRtUv nigsMNg>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 12. RbFansk½á>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 13. Bn§dar éføQñÞÞÜl R)ak;Bin½y nigkarCMrHbBa¢I>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 14. karGHGag nigkarFana>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 15. kMhus nigkarbBa©b;kic©RBmeRBog>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 16. dMeNaHRsayvivaT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 17. lixitCUndMNwg niglixitGnum½t>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 18. karRbKl;siT§i nigkic©RBmeRBogepÞr>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 19. KNnI nigr)aykarN_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 20. epSg²>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

]bsm<½n§

kic©RBmeRBogenH)aneFVIeLIgenAPñMeBjéf¶TI 28 Ex kkáda qñaM 2000

rvag³ GKÁisnIkm<úCaCashRKasTTYlxusRtUvmankMritrbs;rdæTaMgRsug Edl)anbegáIteLIgRtwmRtUvRsbtamc,ab;énRBHraCaNacRk km<úCa edaymankariyal½yFMrbs;xøÜntaMgenApøÚvRBHyuKn§r sgáat;vtþPñM raCFanIPñMeBj RBHraCaNacRkkm<úCarab;bBa©ÚlTaMgGñkbnþevn nigGñkTTYlkarepÞrsiT§i nigcat;taMgd¾Rsbc,ab;rbs;xøÜn ¬BIenHeTAmuxehAfa }Gk}¦

nig³ Rkumh‘unsaCIvkmµGahrN_ nignihrN_GKÁisnIcin ¬EdlbnÞab;BIenHeTAehAfa }esTic}¦ CaRkumh‘unmYyEdl)anbegáIteLIgy:ag RtwmRtUvtamc,ab;rbs;saFarNæRbCamanitcin mankariyal½yRsbc,ab;sßitenAbøúkelx 5 pøÚv LIUPUKAN tMbn;xageCIglic/ TIRkug eb:kaMg saFarNrdæRbCamanitcin rYmTaMgRkumh‘unGnuvtþKMeragEdlRtUvbegáIteLIgeday }esTic} kñúgeKalbMNgGnuvtþkic©RBmeRBog enHGñkbnþevn nigGñkTTYl)ankarGnuBaØatiRbKl;siT§irbs;eK EdltMNagedayRbFanRkumh‘un }esTic} ¬}esTic} nigRkumh‘unGnuvtþ KMeragkñúgkrNIEdlmanbnÞab;BIenHteTArYmKñaehAfa }Rkumh‘un}¦ .

edayehtufa³

 1. raCrdæaPi)alkm<úCa ¬EdlbnÞab;BIenHeTAehAfa }r>r>k}¦ tMNagedayRksYg]sSahkmµEr: nigfamBl ¬EdlbnÞab;BIenHehAfa }k ] r: f}¦ )anerobcMneya)aymYyedIm,IelIkTwkcitþ nigCMrujkarGPivDÆn_GñkplitGKÁisnIÉkraCü edIm,IeqøIytbtamtMrUvkar rbs;GñkeRbIR)as; edayEp¥kelImUldæankic©RBmeRBogTijGKÁisnI .
 2. }k ] r: f} CaGñkkan;kab;eragcRkvarIGKÁisnIKIrIrmü 1manRsab; EdlsßitenAtMbn;x<g;rabKIrIrmüextþekaHkugTisnIrtIénraCFanI PñMeBjBImuntP¢ab;mkRbBn½§GKÁisnIPñMeBjtamExSbBa¢ÚncMgay 120 KILÚEm:Rt 110KILÚv:ul . eragcRkenH)anTTYlkarxUcxat y:agdMNMkñúgTsSvtSqñaM 70 .
 3. }k ] r: f} manbMNgsþareragcRkvarIGKÁisnIKIrIrmü 1 eLIgvij nigsagsg;ExSbNþajbBa¢Ún 115KILÚv:ul edIm,IbBa¢ÜnGKÁisnIBI eragcRkeTAGnusßanIyTI 3 115¼22KILÚva:t;enAPñMeBj .
 4. }Gk} KWCashRKasTTYlxusRtUvmankMritrbs;rdæTaMgRsug EdlbegáIteLIgedayRBHraCRkitüelx 0396¼10cuHéf¶TI 09 Exmina qñaM 1996 edIm,IGPivDÆn_ plit bBa¢Ún nigEckcayfamBlGKÁisnITUTaMgRBHraCaNacRkkm<úCa ehIyk¾CaGñkTTYlxusRtUvkñúgkar TijGKÁisnIBIplitkrGKÁisnIÉkraCü edayQrelImUldæanénkic©RBmeRBogTijGKÁisnIEdr .
 5. }esTic} )andak;BaküesñIcuHéf¶TI 26 Ex FñÚ qñaM 1998 niglixitcuHéf¶TI 22 Ex mina qñaM 1999 sMNUmBrpþl;hirBaØb,TaneFVIkar sþar nigdMeNIrkareragcRkvarIGKÁisnIKIrIrmüTI 1 edIMm,IesñIsMu }r>r>k} Binitü nigGnum½t .
 6. tamry³esckþICUndMNwgelx 1036 sCN cuHéf¶TI 2 Ex sIha qñaM 1999 TIsþIkarKN³rdæmRnþIén }r>r>k} )aneFVIkarGnumt½yl; RBmelIsMeNIrrbs; }esTic} kñúgkarsþar nigdMeNIrkareragcRkvarIGKÁisnIKIrIrmü 1 tameKalkarN_ }sagsg; dMeNIrkar nig epÞr} (BOT) .
 7. }Rk ] r: f}/ }G k} nig }esTic} )anÉkPaBKñaelIeKalkarN_FM² EdlTak;TgeTAnwgxøwmsarkñúgkic©RBmeRBogenH nigkic©RBm eRBogGnuvtþn_KMerag EdlmanEcgenAkñúgkMNt;ehtuBiPakSaKMerag cuHéf¶TI 15 Ex kBaØa qñaM 1999 .
 8. eyagtamkic©RBmeRBogGnuvtþn_KMerag EdlcuHhtßelxaeday }Rk ] r: f} nig }esTic} éf¶enH }esTic} RtUv)anpþl;CUnnUvsiT§i pþac;mux edIm,Ipþl;fvikasagsg;kan;kab; nigEfTaMCYsCulKMeragvarIGKÁisnIKIrIrmü 1 ehIylk;famBlGKÁisnIecjBIeragcRkeTA eGay }Gk} b¤GñkTTYlsiT§irbs;eK . }Rk ] r: f} )anGnuBaØateTAeGay }Gk} TijfamBlGKÁisnITaMgGs;BIeragcRk edayEp¥k eTAelImUl dæanénrebobTij }TTYlyk b¤k¾TUTat;} nigRsbtambNþalk½çxN½Ðénkic©RBmeRBogenH .
 9. }Rkumh‘un} )anesñIsMulixitGnum½t niglixitÉkPaBTaMgLayNaEdlRtUvkar edIm,IbMeBjnUvkatBVkic©rbs;xøÜntamkic©RBmeRBog Gnuvtþn_KMerag nigkic©RBmeRBogenHEdl }Rk ] r: f} nig }Gk} )anyl;RBmpþl; b¤k¾xitxMRbwgERbgGs;BIsmtßPaBrbs;xøÜn edIm,IesñIsMulixitGnum½t niglixitÉkPaBBIGaCJaFrraCrdæaPi)al EdlBak;Bn½§pþl;tamlk½çxN½ÐEdlmanEcgkñúgkic©RBmeRBogenH ehtudUecñH Ep¥kelIplRbeyaCn_eTAvijeTAmk nigEp¥keTAelIkarsnüaEdl)anGHGag nigFananiglkç½xN¾ÐRBmTaMgkarsnüakñúg kic©RBmeRBogenH EdlnwgkøayeTACacMNgpøÚvc,ab; }Gk} nig }Rkumh‘un} )anRBmeRBogKñadUcxageRkam ³

1> karbkRsay

 • 1>1 enAkñúgkic©RBmeRBogenH ¬KitTaMgxøwmsarRBmTaMg]bsm<½n§¦ RbsinebImanRtUv)anEcgepSgBIenHeTRtUvmankarbkRsay dUcxageRkam³
 • 1>1>1 cMNgeCIg nigkarcuHelxtamkfaxN½Ð KWedIm,IeFVIeGaymanPaBgayRsYlEtb:ueNÑaH nigminRtUvykCakareLIysMrab;kar bkRsaykic©RBmeRBogenH .
 • 1>1>2 Ékvcn³RtUvrab;bBa¢ÚlTaMgBuhvcn³ b¤bBa©ÚlmkvijenAeBlxøwmsartRmUv .
 • 1>1>3 Tak;Tgdl;rUbvnþbuKÁlRtUvrab;bBa©Úl TaMgnitibuKÁtMNageGayshKmn_ b¤édKUrbs;xøÜn .
 • 1>1>4 Tak;Tgdl;c,ab;NamYy KWRtUvbkRsayfa Cakarniyayeyagdl;c,ab;enaHEdlc,ab;enaHGacRtUveKeFVIviesaFnkmµEk sMrYl b¤tak;EtgeLIgvijCabnþbnþab; .
 • 1>1>5 eyagtamkic©RBmeRBogenHRtUvbkRsayfa eyagtamkic©RBmeRBogenH EdlRtUveFVIviesaFnkmµb¤karepÞrCabnþbnÞab;Rsb tamlkç½xN½Ðénkic©RBmeRBogenH nigsMrYltamkarepÞrkatBVkic©rbs;Rkumh‘un b¤Rkumh‘unGnuvtþn_KMeragEdlGacekItmanrYcRtUv )anbkRsayBnül;fa CakareyageTAPaKIEdlcuHkic©RBmeRBogenH .
 • 1>1>6 kareyageTAmaRta nig]bsm<½n§mann½yfa eyageTAelImaRta nig]bsm<½n§énkic©RBmeRBogenHelIkElgEtxøwmsarbBa¢ak; epSgBIenH .
 • 1>1>7 Baküfa }rYmbBa©ÜlTaMg} RtUvbkRsayBnül;RKb;eBledayP¢ab;CamYyBakü }edayKµankMNt;RBMEdn} mann½yfarYm bBa©ÚlTaMg >>>> edayKµankMNt;RBMEdnBaküfa }kan;kab;} KWRtUvbkRsayfa }Rkumh‘un} mansiT§ieFVICam©as;én]bkrN_brikça nig rcnasm<½n§EdlmanRsab nigEdlsagsg;fµIrhUtdl;eBlbBa©b;KMerag . b:uEnþcMeBaHdI éRB PñM nigsÞwgkñúgrgVg;TItaMgKMerag }Rkum h‘un} minGaceFVICam©as;)aneTRKan;Etkan;kab;Etb:ueNÑaH rYcRtUvGs;siT§ikan;kab;enAeBlEdlbBa©b;kic©RBmeRBogenH .
 • 1>1>8 luHRtaEtmankarkMNt;epSgenAkñúgkic©RBmeRBogenH ebImindUecñaHeTRKb;eBlEdlPaKINamYyRtUvkarlixityl;RBm b¤ lixitGnum½tBIPaKImYyeToteBlenaHPaKIenaHminRtUvBnüaeBl b¤BüÜrTukedayKµanmUlehtusmRsbenaHeLIy .
 • 1>1>9 karTamTareGayTUTat;RtUveFVeLIgcMelIéf¶mYyEdlminEmnCaéf¶eFVIkarnwgRtUv)anbkRsayfa karTUTat;enaHRtUveFVIeLIg enAéf¶eFVIkarbnÞab;BIéf¶enaHvij .
 • 1>1>10 eyagtamlkç½xN½Ðénc,ab; EdlmanCaFrmanRbsinebImanPaBminRsbKñaNamYy rvatMrUvkarénbTBiesaFn_d¾RbugRbytñ½ rbs;shRKas (Prudent Utility Practices) CamYytMrUvkarNamYyénkic©RBmeRBogenH enaHkatBVkic©TaMgLayrbs;Rkumh‘unRtUv EtRsbeTAtamtMrUvkarNamYyEdlmWugm:at;Cag .
 • 1>2 karKNnacMnYn³ sMrab;kic©RBmeRBogenHKWcMnYn nigtMélRtUv)anKNnaedayyk 2 TsPaK ebIsinCaBMumanbribTEcgepSg BIenH .

2> KMeragvarIGKÁisnIKIrIrmü

 • 2>1 KMerag
 • 2>1>1 }Rk ] r: f} )anpþl;siT§ipþac;muxeGay }Rkumh‘un} tamry³kic©RBmeRBogGnuvtþn_KMeragedIm,I³
 1. GPivDÆn¾kMNt;bec©keTs pþl;fvikasþarsagsg;kan;kab;dMeNIrkarEfTaM nigRKb;RKgehdæarcnasm<½n§varIGKÁisnIKIrIrmüTI1 Edl manRsab; nigEdlsagsg;fµIedaymanGnuPaB 12emhÁava:t; .
 2. GPivDÆn¾kMNt;bec©keTs pþl;fvikasagsg;ExSbNþajbBa¢Ún 115 kV P¢ab;BIvarIGKÁIsnIeTAkan;GnusßanIy¾TI3 115/22 kV rbs; }Gk} enAraCFanIPñMeBj ehIyepÞrExSbNþajbBa¢ÚnenH[ }Gk} eRkayeBlbBa©b;karRbKl;TTYl .
 3. lk;famBlGKÁisnIEdl)anplit b¤cat;Tukfa)anplitBIvarIGKÁisnITaMgGs;[eTA }Gk} edayEp¥ktamcMnYnfamBlCamUldæan Edl)anRBmeRBogKñaeTAvijeTAmktamrebob }TTYlyk b¤k¾TUTat;} Rsbtamkic©RBmeRBogTijGKÁisnI EdlcuHhtßelxaeday }Gk} nig }Rkumh‘un} enAéf¶dUc)anbBa¢ak;kñúgkic©RBmeRBogenH .
 • 2>1>2 }Rk ] r: f} tMrUv[ }Rkumh‘un} ehIy }Rkumh‘un} k¾ÉkPaBkñúgkarEfTaMvarIGKÁisnIKIrIrmü1 [sßitkñúgl½kçx½NÐRbtibtþid¾ smRsb nigepÞrsßanIy¾enHkñúgl½kçx½NÐdMeNIrkarFmµtaenAeBlcb;GNtþi nigGnuvtþskmµPaBbnÞab;bnSMTaMgLayRsbtaml½kç x½NÐénkic©RBmeRBogenH .
 • 2>1>3 }Rk ] r: f} pþl;siT§i nigkarGnueRKaHdl; }Rkumh‘un} dUcmanEcgkñúgmaRta2>2 énkic©RBmeRBogGnuvtþn¾KMeragBak;B½n§ nwgTItaMgehdæarcnasm<½n§EdlmanRsab; nigkareRbIR)as;RbPBTwkedayminykéføQñÜl edIm,IGnuvtþkic©RBmeRBogenHrhUtdl;cb; GaNtþi .

2>2 katBVkic©cMbgrbs;Rkumh‘un

 • 2>2>1 }Rkumh‘un} RtUvxitxMRbwgERbgya:gykcitþTukdak; edIm,Idak;BaküesñIsuMlixitGnum½ niglixtyl;RBmBIraCrdæaPi)al }lixitesñI suM} EdlRtUvkarRBmBIraCrdæaPi)al }lixitesñIsuM} EdlRtUvkarsMrab;KMerag nigGnuelakmeTAtam]bsm<½n§TI1 énkic© RBmeRBogGnuvtþKMerag nigRtUvxitxM[Gs;BIsmtßPaB edIm,ITTYl[)anlixitGnum½t niglixityl;RBm .
 • 2>2>2 }Rkumh‘un} RtUvkMNt;bec©keTs nigkarsagsg;KMeragGnuelamtamlkçN³bec©keTs dUcmanEcgkñúg]bsm<½n§2 énkic© RBmeRBogenH RBmTaMgGnuvtþtamkmµviFIsagsg;edIm,IsMerc[)ankardMeNIrkareFVIGaCIvkmµ tamkalbriecäTdMeNIrkareFVIGaCIv kmµtamkmµviFIEdl)aneRKagTuk .
 • 2>2>3 }Rkumh‘un} RtUvEfTaMgeragcRkvarIGKÁisnI[sßitkñúglkçN³Rbtibtþismrmü kñúgry³eBlénkic©RBmeRBog nigRtUvpþl; GnuPaBtMelIgtamkarkMNt;kñúgkic©RBmeRBogenH . }Rkumh‘un} RtUvdMeNIrkar nigEfrkSa RsbeTAtambTBiesaFn¾Rbtibtþid¾Rbug Rby½tñrbs;shRKasbTbBaØatiþRbB½n§rbs; }Gk} nigbNþabTbBaØtþikñúgkic©RBmeRBogenH .
 • 2>2>4 }Rkumh‘un} RtUvepÞreragcRkvarIGKÁisnIenH nigÉksarEdlBak;B½n§rYmmanÉksaréndMeNIrkar nigkarRKb;RKg eTA }Rk ] r: f} b¤Gñkbnþevn nigGñkTTYlkarepÞrsiT§ienAeBlbBa©b;kic©RBmeRBogGnuvtþn¾ nigkic©RBmeRBogenH .
 • 2>2>5 }Rkumh‘un} RtUvGnuvtþtam nigeFVIya:gNa[Gñkem:Akar nigGñk[x©I\NTaneKarBtamral;tMrUvkarTaMgLayrbs;GaCJaFr raCrdæaPi)alEdlBak;B½n§nimYy² EdltMrUv[bMeBjmuneBlTTYl)anlixitGnum½t b¤lixityl;RBmBIGaCJaFrraCrdæaPi)al Edl Bak;B½n§TaMgenaHnig .
 • 2>2>6 }Rkumh‘un} RtUveKarB nigxitxMRbwgERbgeFVIya:gNa[Gñkem:Akar nigGñk[x©I\NTaneKarBtaml½kçx½NÐ nigkartMrUvTaMg Lay EdlmanbBa¢ak;c,as;enAkñúglixitGnum½trbs;GaCJaFrraCrdæaPi)alBak;B½n§ b¤mYyeKarBtaml½kçx½NÐ nigkartMrUvEdlman Ecgkñúgc,ab;Bak;B½n§NamYy tamkarkMNt;kñúglixtGnum½trbs;GaCJaFrraCrdæaPi)alBak;B½n§enAkñúgry³eBl énGNtþirbs;kic© RBmeRBogenH .

2>3 katBVkic©cMbgrbs; }Gk}

 • 2>3>1 lixtGnum½trbs;raCrdæaPi)al ³ }Gk} RtUvxitxMRbwgERbg[Gs;BIsmtßPaBshkar nigCYyeRCamERCgdl; }Rkumh‘un} Bak;B½n§dl;lixitGnum½trbs;raCrdæaPi)al ¬rYm bBa©ÚlTaMgkarBnüaeBl nig)anesñIsuMCafµInUvlixitGnum½tenHpg¦ edIm,ICYysMrYl nigKaMRTdl; }Rkumh‘un} kñúgkardak;BaküesñIsuMlixitGnum½t edayrab;bBa©ÚlTaMgpþl;karCYyeRCamERCgenAeBlEdl }Rkumh‘un} sMNUmBrCalayl½kçGkSrTaMgCMrujkarBicarNa nigkarGnum½trbs;rdæaPi)al nigminRtUvP¢ab;l½kçx½NÐNamYy Edlb:HBal;Ca GviC¢mandl;siT§irbs; }Rkumh‘un} kñúgkic©RBmeRBogenHenAeBl b¤eRkayeBlecjlixitGnum½tenHeLIy .
 • 2>3>2 kardMeNIrkarRbB½n§bNþaj ³ }Gk} RtUvdMeNIrkar nigEfTaMCYsCulehdærcnasm<½n§ExSbNþajbBa¢Ún nigRbB½n§bNþaj Bak;B½n§ RBmTaMg]bkrN¾brikçaTMnak;TMngrbs;xøÜn kñúgGNtþiénkic©RBmeRBogenH RsbtambTBiesaFn¾EdleKTTYlsÁal;Ca GnþrCati edIm,Ipþl;nUvesßrPaBkñúgkarpþl;famBlGKÁisnIBIeragcRkedayecjéføQñÜl nigkarcMNayedayxøÜnÉg .
 • 2>3>3 karTij nigkarEckcay ³ }Gk} yl;RBmTTYlykfamBlGKÁisnI BIeragcRkvarIGKÁisnIenAcMNuctPa¢b; nigbg;éføGKÁisnI RsbtammaRta 5>2>1 nig 8 . }Gk} RtUvecj b¤k¾ENnaM[mCÄmNÐlbBa¢arbs;xøÜnecjesckþIENnaMkñúgkarbBa¢ÚnGKÁisnIdl; }Rkumh‘un} EdlRtUvFanafafamBlEdlbeBa©jedayeragcRknwgGacbeBa©j)antamkardMeNIrkar CaGtibrmaéneragcRkvarIGKÁi snIenH .
 • 2>3>4 GaTiPaBkñúgkarTTYlykfamBlGKÁuisnI BIsßanIyvarIGKÁisnI ³ }Gk} RtUvxitxM[Gs;BIsmtßPaBrbs;xøÜn edImI,Tijfam Bl GKÁisnIBIsßanIyvarIGKÁisnI kñúgcMeNameragcRkGKÁisnIdéTeTot edayykcitþTukdak;nUvlkçN³varIGKÁisnIrbs;eragcRk .
 • 2>3>5 karpþl;esvabMrug³ bnÞab;BIkartP¢ab;bNþajrYc }Gk} RtuUvpÁt;pÁg;[ }Rkumh‘un} nUvfamBlGKÁisnIkñúglkçN³bMrugtamkar esñIsuMrbs; }Rkumh‘un} edIm,IdMeNIrkar nigEfTaMeragcRkkñúgry³eBlénGaNtþikic©RBmeRBogenH . famBlGKÁIsnIenH edayKit bBa©ÚlTaMgkar)at;bg;TaMgkarbBa¢ÚnpgRtUvKitkñúgbnÞúkrbs; }Rkumh‘un} nigTamTareGay }Rkumh‘un} TUTat;nUvbrimaNfamBl mYyesµIfamBlxagelI edaykat;kgCamYyfamBlbeBa©j kñúgeBlsakl,gmunéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmç b¤kat;kgCamYyfam BlEdlplitelIs }Gk} RtUvpÁt;pÁg;GKÁIsnIsMrab;sakl,g bnÞab;BIeBlbBa©b;kardMeLIgbNþajP¢ab;eday }Rkumh‘un} .
 • 2>3>6 sMNgelIkarxUcxatedaysarkarEkERbc,ab; RbsinebImanplitpledaysarkarERbc,ab;NamYy EdleFVIeGay }Rkum h‘un} TTYlnUvkarxUcxatedaysarkarekIneLIgnUvkarcMNay b¤k¾fycuHnUvR)ak;cMNUleRcInCag 25>000 duløarGaemrikkñúgmYy qñaMkñúgkardMeNIrkar nigkarEfTaMeragcRkkñúgGaNtþiénkic©RBmeRBogenHenaH }Rkumh‘un} mansiT§iesñIsuMeGay }Gk} ecjsg eGay)anRKb;RKan; nigCabnÞan;eTAeGay }Rkumh‘un} vijedIm,IeGay }Rkumh‘un} sßitenAkñúgsßanPaBesdækiic©dUcKñaeTAnwgsßanPaB EdlminmankarEkERbc,ab;NamYyekIteLIg . }Rkumh‘un} mansiT§iesñIsuMeGay }k ] r: f} nig }Gk} kMNt;fa etIRtUvmanviesaF nkmµNaxøH EdlcaM)ac;sMrab;eGay }Rkumh‘un} TTYl nUvkarsMNgkarxUcxatedaysarkarERbc,ab; . enAeBlEdlTTYlsMeNIr enH }k ] r: f} nig }Gk} RtUeFVIkarcrcaCabnÞan;CamYy }Rkum h‘un} edayPaBesµaHRtg; edIm,IGnuBaØatieGay }Rkumh‘un} begáIn éføGKÁisnI b¤k¾eFVIkarTUTat;CaR)ak;ecjsgcMeBaHkarxUcxatrbs; }Rkum h‘un} Etmþg . karRBmeRBogkñúgkarcrcaxagelIRtUvcUl CaFrmanrYcRtUvmanRbsiT§PaBdUcKñanwgkic©RBmeRBogenHEdr rYcRtUvEtGnuvtþ eday }k ] r: f} nig }Gk} nig }Rkumh‘un} .
 • 2>3>7 }Gk} RtUvxitxMRbwgERbgkñúgkarRbKl;Éksarbec©keTsEdl }Gk} mannigcaM)ac;sMrab; }Rkumh‘un} kñúgkareFVIvisVkmµ kMNt;bec©keTssagsg; nigdMeNIrkareragcRkenAeBlTTYl)ansMeNIr }Rkumh‘un} edIm,ICYysMrYldl;karGnvtþKMeragrbs; }Rkumh‘un} .

3> ry³eBlénkic©RBmeRBog nigl½kçx¾NÐdMbUgrbs; }Rkumh‘un} edImIcab;epþImkargarsagsg;KMerag

 • 3>1 kalbriecäTcUlCaFrman nigGaNtþi
 • 3>1>1 kalbrecäTcUlCaFrman³ kalbriecäTcUlCaFrman RtUvCaéf¶EdlGñkdMNagRsbc,ab;PaKITaMg2 cuHhtßelxaelIkic©RBm eRBogenH .
 • 3>1>2 karcab;epþIm nigry³eBlénGNtþi³ GaNtþirbs;kic©RBmeRBogenH nwgcab;epþImenAéf¶cuHhtßelxaelIkic©RBmeRBogenH nigbnþ sMrab;ry³eBl 30qñaM Kitcab;BIéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmµelIKMeragelIkElgEt)anbBa©b; b¤BnüamunkalkMNt;Rsbtam kic©RBmeRBogenH .
 • 3>2 l½kçx½NÐdMbUgrbs;Rkumh‘un edIm,Icab;epþImkargarsagsg;KMerag³ PaKITaMg2 RtUvxitxMRbwgERbgeGayBIsmtßPaB nigCYy eRCamERCgKñaeTAvijeTAmk edIm,IbMeBjl½kçx½NÐdMbUgsMrab;eGay }Rkumh‘un} Gaccab;epþImkarsagsg;KMerag .
 • 3>2>2 Éksarrbs; }Rkumh‘un} EdlTamTaeGay }Gk} ¬Éksarrbs;Rkumh‘un¦³ }Rkumh‘un} RtUvRbKl;Éksar nigkic©karepSg² dUcxageRkamenHeTAeGay }Gk} tamKMrU nigxøwmsarEdlGacTTYlyk)aneday }Gk} ³
 • ¬k¦ kic©RBmeRBogepÞr smRbtammaRta 18>3 ¬k¦ ¬x¦ nig ¬K¦ EdlRtUvcuHhtßelxa y:agRtwmRtUvedayRkumh‘un nigRkumh‘un GnuvtþKMerag .
 • ¬x¦ c,ab;cMLg EdlmanbBa¢ak;fa cMLgBIÉksarBitR)akdedaym®nþImansmtßkic©rbs; }Rkumh‘un} EdlsßitkñúgbTbBaØatiénkar eFVIGaCIvkmµ ¬b¤ÉksarEdlmandMélesµI¦ rbs; }Rkumh‘un}/
 • ¬K¦ c,ab;cMlgEdlmankarbBa¢ak;fa cMlgBIÉksarBitR)akdedaym®nþImansmtßkic©rbs; }Rkumh‘un} ehIy)anbBa¢ak;edayRkum RbwkSaPi)alrbs;Rkumh‘unGnuBaØateGaycuHhtßelxaRbKl; nigGnuvtþeday }Rkumh‘un} nUvÉksarKMerag nigkic©RBmeRBog b¤Ék sard¾éTeTotEdlRtUvcuHhtßelxa nigpþl;eGaykñúgKMeragenH .
 • ¬X¦ c,ab;cMlgkic©RBmeRBoghirBaØb,Tan RsbtamkmµviFIpþl;fvika nigkabBa¢ak;Calayl½kçGkSBI }Rkumh‘un} ¬RbsinebIkmµ viFIpþl;fvika¦ eFVIelITunEdlmanlT§PaBpþl;BIGñkeGayx©I\NTanfakaresñIsuMhirBaØb,Tan)anbBa©b; .
 • ¬g¦ lixitbBa¢ak;Calayl½kçGkSBI }Rkumh‘un} nUvxøwmsardUcxageRkam³
 1. faR)ak;km©I nigR)ak;edImTun EdlerobcMrYcenAeBlbBa©b;ÉksarhirBaØb,Tan RtUvFanarkSaGRtaénR)ak;km©IelIR)ak;edImTunesµI nwg 80³20 .
 2. fa }Rkumh‘un} snüapþl;nUvcMnYnedImTunsrub tamkartMrUvedIm,IsMerceGay)annUvGRta\NTan nigedImTunEdl)ankMNt;mun b¤enA eBlbBa©b;Éksapþl;hirBaØb,TanehIykarsnüaenH RtUvEt)anbMeBjtamkMritEdl)alkMNt;enAkñúgkmµviFIhirBaØb,TanenAbBa©b; ÉksarhirBaØb,Tan .
 3. m©as;edImTunsMxan;² nigm©as;edInTunxagelI ¬Upstream Owners¦ RtUvCaGñkEdl)ankMNt;enAkñúgkmµviFIpþl;fvika ebIsinCaBuM mankarpøas;bþÚrNamYyEdl)amGnum½tBImuneT .
 • ¬c¦ c,ab;cMlgmYyc,ab;énlixitGnum½t niglixityl;RBmEdlRtUvkarTaMgGs; dUcmanEcgkñúg]bsm<½n§TI1 énkic©RBmeRBog GnuvtþKMeragrYcRbsinebIminTan;GacTTYl)an }Rkumh‘un} RtUvbBaðajnUvlixitbBa¢ak;BIGaCJaFrrdæ)alEdlBak;B½n§fa }Rkumh‘un} Edl)andak;BaküesñIsuMlixitesñIsuMenaHkMBugsßitenAkñúgkarBicarNa nighak;dUcCaminmanbBaðaEdlRtUbdiesFeLIy .
 • 3>2>2 Éksarrbs; }Gk} EdlTamTaeday }Rkumh‘un} ¬Éksarrbs; }Gk}¦ }Gk} RtUvRbKl;nUvÉksar niglixitdUcxageRkam eTAeGay }Rkumh‘un} tamKMrU nigxøwmsarEdlsmRsb nigRKb;RKan;sMrab; }Rkumh‘un} dUcCa³
 • ¬k¦ c,ab;cMlgEdlbBa¢ak;fa )ancMlgBIÉksarBitR)akdedaym®nþImansmtßkic©rbs; }Gk} karsMercrbs;RkumRbwkSaPi)al }Gk} GnuBaØatiegay }Gk} cuHhtßelxaRbKl; nigGnuvtþkic©RBmeRBogenH nigkic©RBmeRBog b¤ÉksarNamYyepSgeTot Edl RtUvcuHhtßelxa nigRbKl;tamkic©RBmeRBogenH .
 • ¬x¦ PsþútagTaMgLaybBa¢ak;fa }Gk} )anCYyeRCamERCgdl; }Rkumh‘un} edIm,ITTYl)annUvlixitGnum½t niglixityl;RBmEdl RtUvkar dUcmanEcgkñúgmaRta 4>2 énkic©RBmeRBogGnuvtþKMerag .
 • 3>2>3 katBVkic©rbs;PaKITaMgGs;kñúgkarRbKl;Éksar³ PaKInimYy²kic©RBmeRBogenH RtUvxitxMRbwgERbgcat;ral;viFankarsm RsbedIm,I ³
 • ¬k¦ TTYl)an nigRbKl;CUneTAeGayPaKImYyeTotnUvbNþaÉksardUcEdlmanEcgenAkñúgmaRta 3>2>1 nig 3>2>2 ¬tamkrNI EdlminGac¦ kñúgry³eBlsmRsbmYyEdl)anbBa¢ak;enAkñúgkic©RBmeRBogenH nigedaymankaryWty:av ¬enAeBlEdlminman kMNt;BIry³eBl¦
 • ¬x¦ }Gk} nig }Rkumh‘un} RtUvRbtibtþitamkatBVkic©rbs;eKerog²xøÜnsmRsbtamkic©RBmeRBogenHrYc }Gk} RtUvxitxMy:agsm Rsb edIm,ICYy }Rkumh‘un} eGayTTYl)annUvral;ÉksarEdlecjedayraCrdæaPi)alkm<úCa .
 • ¬K¦ CUndMNwgeTAPaKImYyeTotPøamenAeBlTTYl)anÉkPaB b¤karbdiesFÉksarNamYyEdlmanEcgkñúgmaRta 3 .
 • 3>2>4 lixitCUnBt’man³ RbsinebIPaKImYy ¬}PaKIesñIsuM}¦ eCOCak;fa PaKImYyeTot ¬}PaKITTYl}¦ eFVIeGaymankaryWty:av b¤xkxan min)anbMeBjkatBVkic©CaPaKIEdlTTYlbnÞúk RsbtammaRta 3>2 eTenaHPaKIesñIsuMmansiT§i ¬b:uEnþminEmnkatBVkic©eT¦ pþl;esckþICUn dMNwgCalayl½kçGkSeTAeGayPaKITTYl edayesñIsuMeGayPaKITTYlenaHpþl;nUvlixitCUnBt’mandl;xøÜn . lixitCUnBt’manRtUvbBa¢ak;nUv Bt’manlMGitsmRsbdUcxageRkam ³
 • ¬k¦ viFankarcaM)ac;TaMgGs; EdlPaKI)anRbkan;yk edIm,IGnuvtþkatBVkic©tammaRta 3>2 ¬tamkrNIEdlGacman¦/
 • ¬x¦ lT§plénviFankarN_enaH/
 • ¬K¦ mUlehtuénkaryWty:av kñúgkarTTYl)anÉksarEdlBak;B½n§RsbeTAtamkic©RBmeRBogenH/
 • ¬X¦ viFankarEdlPaKITTYlesñIsuMRbkan;ykedIm,ITTYl)annUvbNþaÉksarEdlBak;B½n§ RsbeTAtamkic©RBmeRBogenH . PaKI TTYlRtUvecjlixitCUnBt’manCalayl½kçGkS eTAeGayPaKIesñIsuMkñúgry³eBl 7 éf¶ bnÞab;eRkayBI)anTTYllixitesñIxagelI RsbtammaRtaenH .
 • 3>2>5 PaBesµaHRtg; ³ }Gk} nig }Rkumh‘un} RtUvbBa¢ak;R)ab;KñaeTvijeTAmkCanic©CakaleKnwgeFVIskmµPaBedayesµaHRtg; nig edaysmRsbkñúgkarbMeBjl½kçx½NÐdMbUg nigkñúgkarTTYl nigRbKl;nUvlixitCUnBt’mantammaRta 3>2 . dUecñHl½kçx½NÐdMbUg TaMgGs;GacTTYl)anedayminmankaryWtyUr edIm,IeGay }Rkumh‘un} Gaccab;epþImKMeragsagsg; .

3>3 karxkxanmin)anbMeBjl½kçx½NÐdMbUg

 • 3>3>1 RbsinebIl½kçx½NÐdMbUgminGacbMeBjtamkalbriecäTkMNt;kñúgmaRta 3>2 kñúgry³eBl 365 éf¶ eRkaybriecäTcUlCa FrmaneTenaHPaKI }Gk} b¤PaKI }Rkumh‘un} GacCUndMNwgeTAeGayPaKImYyeTot edIm,IbBa©b;kic©RBmeRBogenHkñúgenaH³
 • ¬k¦ }Gk} RtUvRbKl;ÉksarTaMgGs;Edl {Rkumh‘un} )anpþl;CUnsMrab;erobcMKMeragenHeTAeGay {Rkumh‘un} vij/ nig
 • ¬x¦ {Rkumh‘un}RtUvRbKl;ÉksarTaMgGs;Edl }Gk} )anpþl;CUnsMrab;erobcMKMeragenHeTAeGay }Gk} vijkñúgl½kçx½NÐEdl RbsinebImunkalbriecäTxagelI ³
 1. }Rkumh‘un} )anbMeBjkatBVkic©TaMgGs;rbs;eK dUc)ankMNt;kñúgmaRta 3>2>1
 2. }Gk} b¤ }Rk ] r: f} min)anpþl;eGay }Rkumh‘un} nUvÉksarTaMgGs;dUcEdl)ankMNt;kñúgmaRta 3>2>2 b¤ }Rkumh‘un} min)an TTYlnUvlixitGnum½t niglixitGnuBaØatiTaMgGs;EdlRtUvkar .  }Rkumh‘un} mansiT§iCUndMNwgeTA }Gk} edIm,IBnüaeBlEfm eTotEtkarBnüaeBlenHminRtUvhYsBI3ExeLIy .
 • 3>3>2 RbsinebIl½kçx½NÐdMbUg EdlmanEcgkñúgmaRta 3>2 min)anbMeBjRKb;RKan;eTenaHPaKINamYyGacecjlixitCUndMNwg sþIBIkarbBa©b;kic©RBmeRBogenHRsbtammaRta 3>3>1 ehIykic©RBmeRBogenHRtUvbBa©b;enAeBlEdlPaKImYyeTot)anTTYl lixitCUndMNwgsþIBIkarbBa©b;enaH . kñúgkrNIrebobenHminmanPaKINamYy RtUvTTYlxusRtUvelIkarcMNay nigesah‘uyepSg² EdlPaKImYyeTot)ancMNaymunkalbriecäTbBa©b; edIm,IbMeBjkatBVkic©RBmeRBogenHeLIy elIkElgEtmanGVIepSgbBa¢ak;eRkA BIenH .
 • 3>3>3 RbsinebIlixitCUndMNwg sþIBIkarbBa©b;kic©RBmeRBogRtUv)anecjGnuelameTAtammaRta 3>3>1 ehIyrYckic©RBmeRBog enH)anbBa©b;edaysarkMhusrbs; }Rk ] r: f} nig {Gk} }Rkumh‘un} GacTamTasMNgkarxUcxat tamkic©RBmeRBogenH)anrYc cMnYnsrubénkarxUcxatEdl }Rkumh‘un} GacmansiT§iTTYl)an edaysarkarbBa©b;kic©RBmeRBogminRtUvelIsBI 250>000 duløar eLIybnþeTot }Rkumh‘un} mansiT§iTamTaeGaysgnUvéfø b¤karcMNayNamYyEdlmankñúgkarGPivDÆn_KMerageLIy . eTaHbIy:ag Nak¾eday RbsinebIlixitCUndMNwgsþIBIkarbBa©;kic©RBmeRBog RtUv)anecjedayGnuelamtammaRta 5>1 ehIyrYckic©RBmeRBog enH)anbBa©b;edaysar kMhusrbs; }Rkumh‘un}/ }Rkumh‘un} RtUvbg; 250>000 duløar b:Hb:UvkarxUcxatrbs; }Rk ] r: f} nig/b¤ }Gk} .

3>4 karbMeBjl½kçx½NÐdMbUg/ karcab;epþImkargarsagsg;

 • 3>4>1 kñúgkrNIEdlPaKINamYy Kitfal½kçx½NÐdMbUgEdlmanEcgkñúgmaRta 3>2 RtUv)anbMeBjrYc b¤RtUv)anbdiesFecalenaH PaKIenaH RtUvecjlixitCUndMNwgCalayl½kçGkSeTAeGayPaKImYyeTot . PaKImYyeTotRtUveqøIytb nigbBa¢ak;Calayl½kçN_ GkSkñúgGMLúgeBl 7 éf¶enAeBlTTYl)anlixitTTYldMNwgenaH .
 • 3>4>2 mankarbMeBjeGay)anRKb;RKan; minGacTTYlyk)annUvl½kçx½NÐdMbUgdUcmanEcgenAkñúgmaRta 4 énkic©RBmeRBogGnu vtþKMerag nigkñúgmaRtaenHénkic©RBmeRBogenH nigeRkayeBlTTYl)ankarepÞrTItaMgnigsßanIyEdlmanRsab;BI }Rk ] r: f} dUc manEcgkñúgmaRta 2>2 énkic©RBmeRBogGnuvtþKMeragb:ueNÑaHeTIb }Rkumh‘un} Gaccab;epþImkargarsagsg;KMerag)an .

4> karsagsg; nigkarRbKl;eGaydMeNIrkareragcRkvarIGKÁIsnI nigExSbNþajbBa¢Ún

 1. kMNt;eKalkarN_énkarsikSaKMeragmUldæan/
 2. GFib,ayGMBITidæPaBbrisßanTidæaPaBsuuxPaB nigTidæPaBsnþiPaBsuvtßiPaB énkarsikSaKMerag EdlRsbnwgbTBiesaFn_d¾Rbug Rby½tñrbs;shRKas nigRsbtamc,ab;rbs;km<úCa
 3. bBa¢ak;[)anc,as;BIeRKOgm:asuIn nigbrikçaeKalsMxan;² ehIypþl;Psþútamgd¾smRsbfa GñkpliteRKOgm:asuIn nigbrikçaTaMgenH manlkçN³sm,tþismRsbeTAnwgGñkplit EdlkMNt;kñúg lkçN³bec©keTs
 4. P¢ab;mkCamYynUvlT§plénkareFVIGegÁt EdlGnuvtþeLIgeday{Rkumh‘un} b¤GnuvtþedayGñk CMnYs {Rkumh‘un}
 5. pþl;CMnYy[ }Gk} nUvPsþútagEdlbBa¢ak;;fa Gñkem:AkarEdl)anesñIeLIgmanekrþ×eQµaHxaghirBaØvtßúd¾rwgmaM manFnFanRKb;RKan; edIm,IbMeBjkargarpþl;karFanamYyd¾smRsbsMrab;karbMeBjkatBVkic©rbs;xøÜn nigmanRbvtþil¥kñúgkarkMNt;bec©keTs nigkar sagsg;KMeragEdlmanlkçN³ nigTMhMRbhak;RbEhlnwgKMeragenH .

 • ¬x¦ EpnkarhirBaØb,TanEdlsMNUmBr³ kñúgry³eBl 8Ex Kitcab;BIéf¶cuHhtßelxaelIkic©RBmeRBogenH }Rkumh‘un} RtUvpþl;nUv EpnkarhirBaØb,TanEdlxøÜn)aneFVI . EpnkarhirBaØb,TanenHRtUvbBa¢ak;cMNuclMGitsmRsbdUcxageRkam ³
 1. GtþsBaØaN nigekrþ×eQµaHEpñk\NTanrbs;Gñkdak;edImTunsMxan;² nigGñkdak;edImTundMbUg
 2. brimaN nigTMrg;énedImTunEdlRtUvcUlrYmcMENkedaym©as;PaKh‘unenAkñúg }Rkumh‘un}
 3. brimaN\NTanTaMgGs; EdlRtUvpþl;CUn }Rkumh‘un}edayGñk[x©I\NTantamkic©RBmeRBogpþl;hirBaØb,Tan
 4. kMritGtibrmaénGRtabMNul ¼edImTunEdlCaEpñkmYyénkarpþl;fvikarsMrab;GnuvtþKMerag ¬EdlRtUvesµInwgGRtaEdl)ankMNt;¦ nig
 5. karGHGagbBa¢abk;fa enAkñúgkmµviiFIsgR)ak;\NTandMbUg }Rkumh‘un} )anTTYlsMrab;GnuvtþKMeragenH bMNulRtUvsgrMelaH[Gs; kñúgry³eBlminelIsBI 12qñaM cab;BIéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmµteTA

EpnkarhirBaØb,Tan RtUvP¢ab;mkCamYynUvPsþútagEdlGac[ }Gk} TTYl)anedaysmRsb nigeCOCak;fa }Rkumh‘un} b¤m©as;Rkumh‘un mYyb¤eRcIn énm©as;edImTunsMxan;² b¤m©as;edImTundMbUgmanekrþ×eQµaHl¥Epñk\NTan EdlGacmanlT§PaBpþl;TunedaypÞal; b¤eday RbeyalnUvcMnYnsrubénedImTun EdlnwgRtUvrYmcMENkedaym©as;PaKh‘unTaMgGs;enAkñúg }Rkumh‘un} tamkfax½NÐ 2xagelI .

 • ¬K¦ kmµviFIepþIndMeNIrkar nigsakl,g³ minyWtCag 30éf¶ munéf¶cab;epþImkarsakl,gdak;[dMeNIrkarEdl)aneRKagTuk }Rkum h‘un} RtUvpþl;nUvkmµviFIlMGiténkarepþImdMeNIrkar nigkarsakl,gRsbtam]bsm<½n§ 5 .
 • ¬X¦ BRgagviFandMeNIrkar³ minyWtCag 90éf¶ munéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmµEdleRKagTuktamkmµviFIPaKITaMg2 RtUvrYmKñabegáIt nUvBRgagkarmYy EdlRsbnwgviFanénkardMeNIrkar nigCYsCulrbs;RbB½n§EdlmanRsab;rbs; }Gk} nigbTBiesaFn_d¾RbugRby½tñ rbs;shRKassMrab;CamUldæanénviFankardMeNIrkarRsbtammaRta 4>4 .
 • ¬g¦ neya)ayFanar:ab;rgcMeBaHkargarsagsg;³ minyWtCag 30éf¶ minéf¶cab;epþImkargarsagsg;RtUvmanc,ab;cMLgénÉksar Fanar:ab;rgTaMgGs; nigc,ab;cmøgénviBaØabnb½Rtén karFanar:ab;rgTaMgGs;EdlTamTarsMrab;karsagsg; dUcmanbBa¢ak;kñúg ]bsm<½n§ 9 .
 • ¬c¦ neya)ayFanar:ab;rgcMeBaHdMeNIrkareFVIGaCIvkmµ³ minyWtCag 30éf¶ munéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmµtamkmµviFI RtUvmanc,ab; cmøgénÉksarneya)ayFanar:ab;rgTaMgGs; nigc,ab;cmøgviBaØabnb½Rt énkarFanar:ab;gTaMgGs; EdlRtUvTTYlRsbtam]bsm<n½§  9 .

4>2 karkMNt;bec©keTs nigkarsagsg;

 • 4>2>1 karTTYlxusRtUvrbs; }Rkumh‘un} cMeBaHkarkMNt;bec©keTs³ }Rkumh‘un} RtUvTTYlxusRtUvelIPaBKµanRbsiT§PaBkñúgkar kMNt;bec©keTs elIkElgEtPaBKµanRbsiT§PaBenHekIteLIgedaysarEtlT§pl énkarpøas;bþÚrEdlk<Nt;eday }Gk} nig }Rk  ] r: f} EdlminRsbtamlkçN³bec©keTs nigkMritbec©keTsdUcmanEcgkñúg]bsm<½n§ 2nig 3 kñúgkrNIenH }Gk} nig }Rk ] r: f} RtUvTTYlxusRtUvelIPaBKµanRbsiT§PaBenH .

 • 4>2>2 kic©snüasagsg;³ minyWtCag 11Ex bnÞab;BIéf¶cUlCaFrman }Rkumh‘un} RtUvdak;CUn }Gk} nUvkic©snüasagsg; nigkmµ viFIsagsg;eKalEdlRtUvbBa©ÚlTaMgevlaénRBwtþbtþikarsMxan;²dUcCa eBlcab;epþImsagsg;tamkmµviFI ry³eBlsagsgtamkmµ viFI eBlcab;epþImdMeNIrkartamkmµviFI nigéf¶dMeNIrkarGaCIvkmµtamkmµviFI .

 • 4>2>3 r)aykarN_kargr³ epþImBI 30éf¶ bnÞab;BIbMNac;ExdMbUg cab;BIéf¶cUlCaFrman nigbnÞab;BIenaHmkenAéf¶eFVIkarTImYyén ExnimYy²rhUtdl;éf¶dMeNIrkarGaCIvkmµ }Rkumh‘un} RtUvpþl;[ }Gk} nUvr)aykarN_kargar EdlCaÉksar }Rkumh‘un} Edl }Gk} RtUvTTYl)anRsbtammaRta 3>2>1 edayr)aykarN_nimYy² RtUvmancMNuclMGitsþIBIkargarsagsg; nigBt’manepSg² eTotEdl }Gk} GacTamTaredaysmRsb . }Gk} RtUvdak;CUndl; }Rkumh‘un} nUvr)aykarN_kargarEdlTak;Tindl;KMeragenH rYmTaMgBt’man nigTinñn½ybec©keTsEdl }Rkumh‘un} TamTarbnþbnÞab;sMrab;eFVIkarGnuvtþKMeragrbs;xøÜn .

 • 4>2>4 karBnüaeBlénéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmµ tamkmµviFI³ edayminb:HBal;dl;siT§i nigdMeNaHRsayrbs; }Rkumh‘uncMeBaH }Gk} nig ¼b¤ }Rk ] r: f} Tak;Tgdl;bBaðadUcmanbBa¢ak;xageRkamenH enaHéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmµ RtUvTTYlkarBnüaeBltam kal³eTs³mYysmRsbxageRkamenH)anesckþIfa RbsinebI }Rkumh‘un} TTYlrgnUvkaryWty:avkñúgkarkMNt;bec©keTs/ kñúgkar sagsg nig¼b¤kardak;[dMeNIrkarEdlbNþalmkBI ³

 • ¬k¦ karrMelaPelIkic©snüa b¤kMhus b¤karbdiesFrbs; }Rk ] r: f} b¤ }Gk} kñúgkic©RBmeRBogGnuvtþKMerag nigkicRBmeRBogenH
 • ¬x¦ sMNUmBrNamYyrbs; }Gk} edIm,IBnüaeBlkarRtYtBinitü b¤karsakl,gRsbtam]bsm<½n§ 5
 • ¬K¦ karGak;rGYlNamYyénRbB½n§rbs; }Gk} b¤]TahrN_brikçatP¢ab;bNþaj EdlminEmnekIteLIgedaysarskmµPaB b¤karxk xanNamYyrbs; }Rkumh‘un} b¤RkuGñkem:Akar /
 • ¬X¦ krNIRbFans½kádUcmanGFib,ayenAkñúgmaRta 12

 • 4>3>4 lT§plénkarsakl,gEdlRtUvpþl;CUn³ }Rkumh‘un} RtUvpþl;CUn[ }Gk} nUv ³
 • ¬k¦ lT§plénkarsakl,gdak;[dMeNIrkarTaMgGs;kñúgry³eBl 30éf¶ bnÞab;BIéf¶dMeNIrkarGaCIvkmµtamkmµviFI
 • ¬x¦ ÉksarlkçN³bec©keTs sMrab;kargarsMNg;suIvil nigkargartemøIgeRKOgcRksMxan;² nigKMnUrbøg;Cak;Esþgrbs;ehdæarcnasm<½n§kñúgry³eBl 2Ex bnÞab;BIéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmµtamkmµviFI

 • 4>3>5 karpþl;esvakñúgkMLúgeBltP¢ab;bNþajeBlsakl,g nigeBlRbKl;[dMeNIrkar³ kñúgkMLúgeBltP¢ab;bNþajrvagerag cRkvarI GKÁisnICamYybNþaj }Gk} nigkMLúgeBlsakl,g nigeBlRbKl;[dMeNIrkarm:asuInnimYy² }Gk} RtUvpþl;nUvesva edayrab;Ba©ÚlEtminkMNt; elIkarpþl;famBlGKÁisnI nigkarGnuvtþEdlGnþrCatiTTYlyk)anCaTUeTA edIm,IFananUvsuvtßiPaBén dMeNIrkarrbs;RbB½n§ }Gk} Tl;nwgkarepþImdMeNirkarCaeRcIndg nigkarbiTjwkjab; RBmTaMgkarERbRbYlcuHeLIgénbnÞúkm:asuIn nigedIm,IFanabMeBjbBa©b; kargarRbKl;dMeNIrkar[)anqab;rh½stamEtGaceFVIeTA)an . esvaEdlpþl;eday }Gk} kñúgkMLúg eBltP¢ab;bNþajeBlsakl,g nigeBlRbKl;[dMeNIrkarminRtUvKitéføQñÜleLIy elIkElgEtfamBlGKÁisnI EdlpÁt;pÁg; edayKitTaMgkar)at;bg;elIExSrbNþajpg sMrab;eFVIkarsakl,gGacKitéføQñÜl)an nigGackat;kgCamYyfamBlelIsénqñaM dMeNIrkar .

4>4 kardak;CUnnUvEpnkar nigEbbbTénkardMeNIrkar

 • 4>4>1 Gñkem:AkardMeNIrkar nigEfTaM nigEpnkardMeNIrkarEdl)aneFVI³ kñúgry³eBl 6Ex cab;BIéf¶dMeNIrkarGaCIvkmµtamkmµ viFI }Rkum h‘un} RtUvdak;CUnnUvsMeNIGñkem:AkardMeNIrkar nigEfTaM[ }Gk} kñúgry³eBl 3Ex munéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmµtam kmµviFI }Rkumh‘un} RtUv)andak;CUn[ }Gk} nUvsMeNIEpnkardMeNIrkarTak;Tindl;eragcRkvarIGKÁisnI EdlGnuvtþeLIedayGñkem:A kardMeNIrkar nigEfTaM nig yl;RBmeday }Rkumh‘un} . sMeNIEpnkardMeNIrkar RtUvbBa¢ak;cMNuclMGitsmRsbGMBIrebobEdl }Rkumh‘un} RtUvdMeNIrkar nigEfTaMeragcRkvarIGKÁisnIenHedayrab;bBa©ÚlTaMg ³

 1. viFIsa®sþdMeNIrkar EdlGac[eragcRkvarIGKÁisnIdMeNIrkar kñúglkçx½NénbnÞúkCak;Ésþgxus²Kña/
 2. TsSn³vis½yrbs; }Rkumh‘un} sþIBIkMritcMnYnbuKÁlikeFVIkar ¬TaMhbuKÁkikkñúgRsuk nigbreTs ¦ karbNþúHbNþalbuKÁlik nigkar pÁt;pÁg;eRKOgbnøas
 3. cMnYn nigry³eBlénkarRtYtBinitüCYsCulFM EdlKitKUr nigry³eBlénkarrGak;rGYlrbs;eragcRkvarIGKÁisnI Edlmankñúg GaNtþiénkic©RBmeRBogenH/
 4. lkçN³bec©keTsénkardMeNIrkar nigkarEfTaMCYsCulEdlRtUvecjGñkem:AkardMeNIrkar nigEfTaMCYsCul RbsinebIman

karGnum½trbs; }Gk} RtUvpþl;CUnkñúgkal³eTs³dUcxageRkam ³

 • ¬k¦ cMeBaHsMeNIrEpnkardMeNIrkareragcRkvarIGKÁisnI }Rkumh‘un} RtUvpþl;[ }Gk} nUvkarGHGag bBa¢ak;Calayl½kçGkSrfa EpnkardMeNIrkarenH smRsbeTAtambTBiesaFn_d¾RbugRby½tñrbs;shRKas niglkçx½NÐénkic©RBmeRBogenH/ nig
 • ¬x¦ cMeBaHsMeNIrGñkem:AkardMeNIrkar nigEfTaMCYsCulEdl }Rkumh‘un} RtUvpþl;Psþútagdl; }Gk} fa Gñkem:AkarenaHKWCaGñk em:AkarEdlmanekrþ×eQµaHEp¥kelIEpñkhirBaØvtßúd¾rwgmaMpþl;nUvkarFanasmRsbsMrab;bMeBjkatBVkic©rbs;xøÜn nigmanRbvtþil¥kñúg kardMeNIrkar nigkarEfTaMgCYsCuleragcRkvarIGKÁiisnI EdlmanlkçN³Rbhak;RbEhl . maRtaenHminGnuvtþeLIykñúgkrNI EdlGñkem:AkardMeNIrkar nigEfTaMCYsCulCa }Rkumh‘un} pÞal;enaH .

 • 4>4>3 lkçN³vinicä½ysMrab;EbbbTdMeNIrkar³ EbbbTdMeNIrkarRtUcKittam nigsmRsbtamcMNucxageRkam ³
 • ¬k¦kMNt;bec©keTséneragcRkvarIGKÁisnI eRKOgbrikçatP¢ab;bNþaj nigRbB½n§ }Gk}
 • ¬x¦ bTbBaØatþibec©keTsrbs;RbB½n§ }Gk} ¬RbsinebIGnvtþenAeBlenaH¦/
 • ¬K¦ BRgagEbbbTEdl }Rkumh‘un} )anpþl;edayGnuelamtammaRta 4>1>4 ¬X¦/
 • ¬X¦ bTBiesaFn_d¾RbugRby½tñrbs;shRKas/ nig
 • ¬g¦ RBMEdnbec©keTs

EbbbTdMeNIrkarenH RtUvEksMrYleLIgvijtamkarcaM)ac;CabnþbnÞab; edIm,I[EbbbTTaMgenH enAEtRsbtambTbBaØatþibec©keTsrbs; }Gk} RBMEdnbec©keTs nigbTBiesaFn_RbugRby½tñrbs;shRKas elIkElgEtmanEcgepSgkñúgkic©RBmeRBogenH .

4>5 karRtYtBinitüeday }Gk}³ tamry³Pñak;garnig m®nþImansmtßkic©rbs;xøÜn }Gk} mansiT§iRKb;eBl edIm,IRtYtBinitüemIlkarrIk cMerInelIkarsagsg; nigkarepþImdMeNIrkardMbUgRBmTaMgkarsakl,g nigkarRbKl;[dMeNIrkaréneragcRkvarIGKÁisnI nigeRKOgbrikça tP¢ab;edayrYmCamYybuKÁikrbs; }Rkumh‘un} bnÞab;BImankarCUndMNwgCamund¾smRsbeTA[ }Rkumh‘un} .

4>6 karTTYlxusRtUv

 • ¬k¦ }Rkumh‘un} RtUvTTYlxusRtUvelIkarkMNt;bec©keTskarsagsg; karsakl,grUbKMnUr niglkçN³bec©keTsBak;B½n§rbs;xøÜn
 • ¬x¦ RbsinebI }Gk} manbMNgeFVIkarEkERbtYrelxbec©keTs niglkçN³bec©keTsEdl }Rkumh‘un} )andak;CUnenaH }Gk} RtUv eFVIsMNUmBrCalayl½kçGkSehIy }Gk} RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHplvi)akNamYyEdlekIteLIgedaysarkarEkERbenH .

4>7 karepÞreRKOgbrikçabBa¢Ún

 • 4>7>1 karepÞreRKOgbrikçabBa¢Ún[ }Gk} eday }Rkumh‘un}³ tamkalbriecäTEdl)anRBmeRBogedayPaKITaMgBIr eRkayeBl bBa©b;kar RbKl;[dMeNIrkareRKOgbrikçabBa¢Úneday }Rkumh‘un} / }Rkumh‘un} RtUvepÞr[ }Gk} nUvsiT§iTaMgGs;rbs; }Rkumh‘un} kmµsiT§i nigpl RbeyaCn_elIeRKOgbrikçabBa¢ÚnenaHedayGnuelamtammaRta 4>7 edayminmanCMBak;CMBinnUvbMNul karrwbGUs karbBa©aM karR)ak;elI karFana ¬RbsinebIman¦ nigkarvak;vinNamYyepSgeTot EdlbegáIteLIgeday }Rkumh‘un} enaHeLIy . }Rkumh‘un} RtUvRbKl;pgEdr eTA[ }Gk} naéføenaHnUvesovePAENnaMdMeNIrkar ÉksarsegçbsþIBIkic©dMeNIrkarlixitepÞrKMnUs bMRBYjbec©keTs nigBt’manepSg²eTotEdl }Gk} GacTamTaedaysmRsbedIm,Ipþl;lT§PaB[ }Gk} dMeNIrkar nigEfTaMCYs CuleRKOgbrikçabBa¢ÚnenH .
 • 4>7>2 karepÞrkarFanar:ab;rg nigkarFanarbs;Gñkem:Akar³ enAeBlepÞreRKObrikçabBa¢Ún }Rkumh‘un} RtUvepÞrnigkarkat;eQµaHeTA [ }Gk} nUvkarFana nigFanar:ab;rgEdlenAmansuBlPaBrbs;Gñkem:Akar nigGñkpÁt;pÁg;sMPar³ RBmTaMgkarFanar:ab;rgCaneya )aykarkMrit nigkarGnuBaØatþiEdlTak;Tgdl;eRKOgbrikçabBa¢ÚnenH .

 • 4>7>3 karepÞrbec©kviTüa³ enAeBlepÞreRKOgbrikçabBa¢Ún }Rkumh‘un} RtUvepÞrnigkat;eQµaH b¤eFVIy:agNaedIm,IepÞr[ }Gk} nUv bec©kviTüa RBmTaMgcMeNHdwgTaMgGs;EdlcaM)ac;sMrab;dMeNIrkar nigCYsCulEfTaMeRKOgbrikçabBa¢ÚnenH edayrab;bBa©ÚlTaMg GaCJab½NÑ b¤GaCJab½NÑCMnYspg .

 • 4>7>4 cMNayelIkarepÞr nigkarGnum½t³ cMeBaHkarepÞr nigkarkat;eQµaHeRKOgbrikçabBa¢ÚnGKÁisnI nigkarFanar:ab;rgrbs;Gñk em:Akar nigbec©viTüaeTA[ }Gk} RsbtammaRta 4>7 Rkumh‘un nig }Gk} RtUvTTYlxusRtUvecjcMNaypÞal;erog²xøÜn rYmTaMg karcMNayelIEbbbTc,ab; nigkarcMNayEdlekItmaneLIgTak;TgeTAnwgkarepÞr nigkarkat;eQµaH[ }Gk} enaHRtUvecjcMNay pÞal;xøÜn edIm,IeFVIkarcuHbBa¢Ir nigTTYl)annYvkarGnum½tTaMgGs; EdlcaM)ac;cMeBaHkarepÞrenaH .

 • 4>7>5 nItiviFIénkarepÞr³ }Rkumh‘un} RtUvpþl;esckþICUndMNwg }Gk} kñúgry³eBl 60éf¶ muneFVIkarepÞrtamKMeragnUveRKOgbrikça bBa¢ÚnenaH . enAeBl)anTTYlesckþICUndMNwgenaHehIy }Gk} nig }Rkumh‘un} RtUvCYbRbCuM nigRBmeRBogKñaelInItiviFIlMGit sMrab;eFVIkarepÞrenH nigRtUvmanbBa¢IrlMGitrayeQµaH]bkrN_eRKOgbrikçaEdlRtUvepÞrenAeBlRbCuMenaH }Rkumh‘un} RtUvpþl;nUv eQµaHtMNagrbs;xøÜn EdlTTYlbnÞúkepÞrehIy }Gk} RtUvCUndMNwgeTA }Rkumh‘un} vijBIeQµaHtMNagrbs;xøÜnEdlTTYlbnÞúkepÞr enaHEdr .

 • 4>7>6 RbsiT§PaBénkarepÞr ³ cab;BIéf¶epÞr[ }Gk}nUveRKOgbrikçabBa¢ÚnenaHmk katBVkic©nigsiT§TaMgGs;rbs; }Rkumh‘un} Edl Tak;TgnwgeRKOgbrikçaenaHRtUvEtbBa©b; . }Rkumh‘un} EdlmankatBVkic©TTYlxusRtUvelIbBaðaTaMgLayEdlTak;Tgnwgkarsag sg; nigkarRbKl;[dMeNIrkareRKOgbrikçabBa¢ÚnenaHeLIy }Gk} RtUvmansiT§ikan;kab;eFVICam©as;kmµsiT§ielIeRKOgbrikçaenaH nig TTYlxusRtUvelIkardMeNIrkarenaH nigEfTaMCYsCuleRKOgbrikçaenaHRsbtamlkx½NÐénkic©RBmeRBogenH .

 • 4>7>7 karepÞrhaniP½y³ eRkayéf¶epÞreRKOgbrikçabBa¢ÚnenaHmk ral;haniP½yTaMgb:unµanEdlTak;Tg b¤EdlekIteLIgBIeRKOg brikçaenaHRtUvsßitenACabnÞúkrbs; }Gk} cMeBaHkarxatbg; b¤karxUcxatrbs;eRKOgbrikçaenaH .

5> karRKb;RKg nigkardMeNIrkarKMerag

 • 5>1>2 ruWeLkarBar
 • ¬k¦ }Rkumh‘un} RtUvtemøIgruWeLkarBarenAkñúgeragcRkvarIGKÁisnI nig¼ b¤enAkñúgeRKOgbrikçatP¢ab;bNþaj edayRsbtamlkçN³ bec©keTsEdlmanGRta niglkçN³tamkarGnum½tCamuneday }Gk} ¬karGnum½tenHminRtUv)aneKbdiesFn_ b¤BnüaeBleday minsmehtupleLIy¦ ehIyRtUvrkSanUvkarkMNt;eLIgTaMgGs;Edl }Gk} GacTTYl)an . }Rkumh‘un} minRtUvpøas;bþÚrruWeLeday KµankarGnuBaØatþiCalayl½kçGkSrCamunBI }Gk} eLIy rYckarGnum½tenaHminRtUv)anbdiesF b¤BnüaeBledayminsmehtupl eLIy .
 • ¬x¦ manEtkñúglkçx½NÐénRBMEdnbec©keTsb:ueNÑaHEdl }Rkumh‘un} RtUvrkSadMeNIrkar nigEfTaMeragcRkvarIGKÁisnIRKb;eBlGnu elamtambTBiesaFd¾RbugRby½tñrbs;shRKas nigkñúgrebobmYyedIm,Ikat;bnßy[)anGb,brma b¤eCosvagnUv\T§iBlGaRkk;elI kardMeNIrkarRbB½n§ }Gk} .

 • 5>1>3 dMeNIrkareragcRkvarIGKÁisnI [RsbCamYyRbB½n§ }Gk}³ }Rkumh‘un} RtUvdMeNIrkareragckvarIGKÁisnI[RsbCamYyRbB½n§ rbs; }Gk} nigRsbtamtMrUvkarbec©keTsrbs; }Gk} . }Gk} RtUvpþl;dl; }Rkumh‘un} nUvbNaþac,ab;EdlBak;B½n§eKalkarN_ ENnaMNamYy Bt’manbec©keTs nigTinñn½yEdlTak;Tindl;karsaMgRkUnkarRtYtBinitütg;süúg nigkarbeBa©je®hVkg;Gam:UnikRtUv manlkçx½NRKb;eBlfa tMrUvkarnigeKalkarN_ENnaMTaMgenaHRtUvRsbeTAtambTBiesaF d¾RbugRby½tñrbs;shRKasRBMEdn bec©keTs nigkic©RBmeRBogenH ehIyminRtUvbgçM[ }Rkumh‘un} TTYlnUvkarcMNaybEnßmNamYyeRkABIkatBVkic© b¤hirBaØvtßúdUc manEcgkñúgkic©RBmeRRBogenHeLIy .
 • 5>1>4 karRtYtBinitüedayRbugRby½tñnUvPk;)atGag³ }Rkumh‘un} RtUvecjcMNaypÞal;xøÜneFVIkarRtYtBinitüedayRbugRby½tñ elI Pk;)atGagénGagsþúkTwk nigRckhUrTwkeTAbnÞb;plitGKÁisnInUvPk;)atGag nigkarxUcxat b¤licTMnb;edayGnuelameTAtambT BiesaFd¾RbugRby½tñrbs;shRKas muneBlcab;epþImkargarsagsg; nigkñúgry³eBlénGaNtþiénkic©RBmeRBogenH .

5>2 karEbgEckfamBleday }Gk}

 • 5>2>1 karENnaMsþIBIkarEbgEckfamBlGKÁisnI³ GnuelamtammaRta 5>2>3 }Gk} mansiT§ipþac;muxkñúgkarEckcayfamBl GKÁisnIecjBIeragcRkbnÞab;BIéf¶RbKl;[dMeNIrkareFVIGaCIvkmµ edayGnuelamtamkarEckcaylkçN³esdækic©rhUtdl;GnuPaB Edl)anRbkasrbs;eragcRkkñúgkrNIEdlkarENnaM sþIBIkarEckcayfamBlGKÁisnIenaHRsbeTAtamRBMEdnbec©keTs nigEbb bTdMeNIrkar . Rbsin ebImankarENnaMBiessNamYykñúgkarEckcayGKÁisnI bgçM[eragcRkdMeNIrkareRkARBMEdnbec©keTs }Rkumh‘un} RtUvCUndMNwgdl; }Gk} CabnÞan;BIehtukarN_enH edayeyagtamEbbbTEdl)ankMNt;kñúgEbbbTdMeNIrkarBak;B½n§ ehIyminRtUveqøIytbeTAnwgkarENnaMsþIBI karEckcayNamYy EdlrMelaPelIRBMEdnbec©keTseLIy .
 • 5>2>2 KMeragbnÞúkRbcaMEx³ y:agehacNas; 5éf¶ munéf¶TI 1 énExnimYy²cab;epþImenAExEdl }Rkumh‘un} CUndMNwgdl; }Gk} fa éf¶dMeNIrkarRtUvRbRBwtþeLIgenaH }Gk} RtUvpþl;dl; }Rkumh‘un} nUvKMeragbnÞúkGKÁisnImYyEdlcg¥úlbgðaj BIkMritdMeNIrkartam EpnkarcMeBaHeragcRk . }Gk} RtUvxitxMRbwgERbgy:agsmRsb edIm,IBinitüemIleLIgvijnUvKMeragbnÞúkRbcaMExxagelInwgeday minb:HBal;dl;maRta 5>2>1 xagelI RbsinebIcaM)ac;enAem:ag 5l¶acerogral;éf¶suRk .

 • 5>2>3 KMeragbnÞúkRbcaMqñaM³ }Gk} RtUvpþl;[ }Rkumh‘un} nUvKMeragbnÞúkRbcaMqñaMsMrab;eragcRkvarIGKÁisnI y:agehacNas; 30 éf¶munéf¶edImqñaMénRbRktITinnimYy² . }Gk} RtUvCUndMNwgdl; }Rkumh‘un} y:agehacNas;mþgkñúgmYyqñaMnUvsßanPaBénRbB½n§ rbs; }Gk} edayrab;bBa©ÚlnUvkarbEnßmGanuPaBtamEpnkar karEklMGbNþajbBa¢Ún nigkarbEnßmcMnYnGtifiCn EdlGacb:HBal; dl;kMriténdMeNIrkareragcRkEdl)aneRKagTuk . y:agehacNas; 5éf¶ munéf¶TImYyénqñaMdMeNIrkarGaCIvkmµnimYy² }Rkumh‘un} RtUvpþl;[ }Gk} nUvKMeragcMnYnfamBlRbcaMéf¶ EdleragcRkmanlT§PaBbeBa©jnUvcMNucP¢ab; EdlRtUvRbKl;[ }Gk} sMrab;qñaM GaCIvkmµenaH . KMeragcMnYnfamBlRbcaMéf¶enHRtUvRsbeTAnwgcMnYnfamBlmUldæan nigkmµviFICYsCulExSrbNþajbBa¢ÚnsMrab;qñaM GaCIvkmµenaH .

5>3 karEbgEckfamBlCak;Esþg

 • 5>3>1 kardMeNIrkarRsbtamviFanEbgEckGKÁisnI³ }Rkumh‘un} RtUvRKb;RKg   nigdMeNIrkareragcRkeRkayéf¶dak;dMeNIrkar GaCIvkmµGnuelamtamviFanEbgEckGKÁisnI nigRBMEdnbec©keTs .
 • 5>3>2 karCUndMNwgsþIBIkMritGanuPaBGHGag³ cab;epþImdak;dMeNIrkarGaCIvkmµ {Rkumh‘un} RtUvCUndMNwgdl; }Gk} sþIBIkMritGanu PaBGHGagenAem:ag 5³00l¶acerogral;éf¶ . }Rkumh‘un} RtUvCUndMNwgCabnÞan;dl; }Gk} sþIBIkarERbRbYlNamYyénkMritGanu PaBGHGag edayGnuelamtammaRta 9>2 nigtamviFIsa®sþRbtibtþikar .
 • 5>3>3 [EtsßanPaBvarIsa®sþGacmanlT§PaB }Gk} RtUvyl;RBmTTYlykfamBlGKÁisnI TaMgGs;EdlplitedayeragcRk rhUtdl;kMritGtibrmaénGnuPaBEdlmanlT§PaBrbs; }Rkumh‘un} kñúglkçx½NÐénmaRta 5>2>1 nig 8 ehIyRtUvecjlixitENnaM sþIBIkarEbgEckfamBlGKÁisnI[RsbtameKalkarN_enH .

5>4 karbBaÄb;eragcRktamEpnkar

 • 5>4>1 kmµviFIbBaÄb;eragcRktamEpnkar³ y:agehacNas; 60éf¶ munéf¶dak;dMeNIrkareFVIGaCIvkmµtamkmµviFI }Rkumh‘un} RtUv dak;CUn }Gk} nUgkmµviFIrbs;xøÜn sþIBIry³eBlénkarbBaÄb;eragcRktamEpnkar sMrab;ry³eBlmYyEdlKit cab;BIéf¶dak;dMeNIr kareFVIGaCIvkmµrhUtdl;bMNac;qñaMnimYy² . bnÞab;mk }Rkumh‘un} RtUvdak;CUn }Gk} nUvkmµviFIrbs;xøÜnkñúgkarbBaÄb;eragcRk tamEpnkarsMrab;qñaMeRkay²eTot }Rkumh‘un}GaceFVIkmµviFIbBaÄb;eragcRktamEpnkarx<s;bMputrhUtdl; 30éf¶ sMrab;qñaMnimYy² EdlRtUvbBa¢ak;kñúgEpnkardMeNIrkar .
 • 5>4>2 sMeNIrsuMeFVIkarEksMrYlkmµviFIbBaÄb;eragcRktamEpnkareLIgvij³ y:agehacNas; 14éf¶ munéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµ tamkmµviFI nig30éf¶munéf¶edImqñaMnimYy² dUcmanEcgkñúgmaRta 5>4>1 xagelI }Gk} RtUvCUndMNwgdl; }Rkumh‘un} Calayl½kç GkSrfa etIry³eBlénkmµviFIbBaÄb;eragcRkEdl)anesñIeLIgenaHGacTTYlyk)anb¤eT . RbsinebI }Gk} minGacTTYlyk)an eTenaH }Gk} RtUvENnaMdl; }Rkumh‘un} nUvry³eBlmYyEdl }Gk} GackMNt;[ }Rkumh‘un} eFVIkmµviFibBaÄb;eragcRkeLIgvij .

ry³eBlénkarkMNt;eLIgvijenaH RtUvmanry³eBldUcKñanwgry³eBlEdl }Rkumh‘un} )anesñIeLIgehIyRtUv[ekokeTAnwgry³eBlEdl )anesñIeLIg nigRsbeTAtamkMritRBMEdnbec©keTs . karGnuvtþkmµviFIbBaÄb;eragcRktamEpnkarrbs; }Rkumh‘un} RtUvsßitkñúglkçx½NÐ énmaRta 5>4>4 nig 5>5>1 kñúgry³eBl 20éf¶ bnÞab;BITTYl)ansMeNIrbs; }Gk} [kMNt;eLIgvijnUvkmµviFIbBaÄb;eragcRk tamEpn karRbsinebI }Rkumh‘un} CMTas;minyl;RBmehIyPaKITaMgLay minGacQandl;karRBmeRBogKñakñúgry³eBl 10éf¶bEnßmeTot bnÞab; BIéf¶CMTas;enaHmkbBaðaenHnwgRtUvedaHRsaytammaRta 16 sþIBIkaredaHRsayvivaT .

 • 5>4>3 karGnuvtþkmµviFIbBaÄb;eragcRktamEpnkar³ cab;BIéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµeragcRk }Rkumh‘un} GacGnuvtþkmµviFI bBaÄb;erag cRktamEpnkarsMrab;qñaMnImYy²dUcEdl)ankMNt; nigTTYlyk)aneday }Gk} .
 • 5>4>4 karerobcMkmµviFIeLIgvijbnÞab;BImansMNUmBr³ cab;BIéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµeragcRk nigedayEp¥kelIkarCUndMNwg Calayl½kçGkSrCamuny:agehacNas; 6éf¶ }Gk} GactMrUv[ }Rkumh‘un} eFVIkarkMNt;eLIgvijnUvkmµviFIbBaÄb;eragcRktam EpnkarkñúglkçxN½Ð EdlsMeNIrbs; }Gk} minesñI[eFVIkarkMNt;eLIgvijnUvkmµviFIbBaÄb;eragcRktamlkçN³ b¤eBlevklamYy EdlsßitenAeRkARBMEdnbec©keTs .
 • 5>4>5 karsMrb;sMrYlelIeRKOgbrikçatP¢ab;³ }Gk} RtUvxitxMRbwgERbgy:agsmRsb edIm,IsMrbsMrYlkmµviFICYsCuleRKOgbrikçat P¢ab;rbs;xøÜnCamYynwgkmµviFIeragcRk edIm,Ikat;bnßynUvkarGak;xandMeNIrkarrbs;eragcRk .

5>5 eBlmanGasnñ

 • 5>5>1 kardMeNIrkarkñúgkMLúgeBlmanGasnñ³ }Gk} nig }Rkumh‘un} RtUvrYmKñabegáIt b¤eFVIviesaFnkmµnUvEpnkar nigkarENnaM kardMeNIr kareragcRkeBlmanGasnñ EdlRBmeRBogKñaeTAvijeTAmkenAmun b¤eRkayéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµ . kñúgkrNI EdlPaBGasnñ)an ekItmaneLIg eRkayéf¶dak;kMeNIrkarGaCIvkmµ }Gk} GactMrUv[ }Rkumh‘un} pþac;RbB½n§rbs; }Gk} ehIyGac tMrUv[ }Rkumh‘un} bBa©úH b¤kat;bnßykarpþl;famBl rhUtdl;eBlNaEdlkarkat;pþac; nigkarkat;bnßyfamBleBlmanGasnñ enaHcM)ac;sMrab;[ }Gk} man lT§PaBsagsg;tMelIgEfTaMCYsCul pøas;bþÚresuIbGegÁtRtYtBinitü b¤sakl,gEpñkNamYyén]bk rN_eRKOgbrikçabBa¢Ún b¤EpñkEdlb:HBal;NamYyénRbB½n§ }Gk} eTaHCay:agNak¾eday }Gk} RtUvBiPakSaCamYy }Rkumh‘un} edIm,IéllkbBa¢ÚnfamBlkñúgkMLúgeBlman PaBGasnñenaH edIm,Ikat;bnßy[dl;kMritGb,brmaelIkarxatbg;plRbeyaCn_rbs; }Rkumh‘un} nigkarrGak;rGYldl;dMeNIreragcRk .

}Gk} RtUvCUndMNwgdl; }Rkumh‘un} CabnÞan;cMeBaHkarekIteLIgnUvPaBGasnñNamYyEdleFVI[ }Gk} minmanlT§PaBTTYlyk)annUv famBlGKÁisnI EdlGnuelameTAtamviFanEbgEck b¤tamkar):an;sµanEdlpþl;[BImuneday }Gk} rYmTaMgdMNwglMGitepSgeTot Edl manlT§PaBpþl;kñúgkrNIRrtUvmankarkat;pþac; b¤bnßyfamBledayGasnñ .

 • 5>5>2 karpÁt;pÁg;famBlGKÁisnIkñúgeBlmanGasnñ³ kñúgkMLúgeBlmanGasnñ nigenAeBlTTYl)ankarENnaMsþIBIkarEbgEck }Rkum h‘un} RtUvpÁt;pÁg;famBltamsMNUmBrrbs; }Gk} kñúgkMriténRBMEdnbec©keTs . RbsinebI }Rkumh‘un} mankmµviFIbBaÄb; eragcRktamEpnkar ehIykmµviFIenHCan;KñaCamYyry³eBlmanGasnñenaH }Rkumh‘un} RtUvxitxM[Gs;BIsmtßPBedIm,IkMNt;eLIg vijnUvkmµviFIbBaÄb;eragcRkenH RbsinebIkmµviFIbBaÄb;eragcRktamEpnkarenH)ancab;epþImrYcehIy }Rkumh‘un} RtUvEtxMRbwg CMrujkargarenaH[)ancb;qab;rh½stamEtGaceFVIeTA)an edIm,IsþarkarpÁt;pÁg;famBlGKÁisnItamsMeNIrrbs; }Gk} .
 • 5>5>3 karkat;pþac; b¤karkat;bnßyGKÁisnIEdlesñIeLIgeday }Gk} kñúgkMLúgeBlmanGasnñminGac[ }Gk} rYcBIkatBVkic©kñúg kic©karTTYl b¤k¾TUTat; elIkarbg;R)ak;éf¶TijfamBlGKÁisnI dUcEdlmanEcgkñúgmaRta 8 )aneTRbsinebI }Gk} )anTTYlfam BlGKÁisnI eBjeljdUcEdlmankMNt;kñúgkmµviFI .
 • 5>6 buKÁlik³ eTaHCaedaypÞal; b¤edayRbeyalkþI }Rkumh‘un} RtUvCYlEtbuKÁlikEdlmanbTBiesaFn_ nigsmtßPaBRKb;RKan; sMrab;kardMeNIrkar nigEfTaMeragcRk nigedIm,IsMrbsMrYlkardMeNIrkareragcRkCamYyRbB½n§ }Gk} . }Rkumh‘un} RtUvFanafa eragcRknwgdMeNIrkar nigEfTaMgRKb;eBlevlaedaycab;epþImBIéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµ edIm,IFanadMeNIrkarrbs;eragcRk[ Rsbtamkic©RBmeRBogenH .

}Rkumh‘un} RtUvxitxMRbwgERbgy:agsmehtupl edIm,ICYlBlkrkñúgRsuk¼ }Gk} TaMgmanCMnaj nigKµanCMnaj }Rkumh‘un} k¾RtUvbegáIt nigrkSanUvkmµviFIbNþúHbNþalpgEdr edIm,Ipþl;karbNþúHbNþalenaH CUndl;buKÁlikmansmtßPaBrbs; }Gk} enAeBlmansMNUm BrBI }Gk} sMrab;CMnajkargarEdlTak;Tgdl;dMeNIrkar nigkarEfTaM]bkrN_brikça edaypþl;GaTiPaBx<s;kñúgkarbNþúHbNþaldl;buKÁlik mCÄmNÐlEckcayrbs; }Gk} .

 • 5>7 KNkmµakardMeNIrkar³ kñúgry³eBl 60éf¶ munéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµPaKITaMg2 RtUvbegáItKNkmµkardMeNIrkarmYy edayGnuelamtam]bsm<½n§TI 7 . katBVkic© nigkarTTYlxusRtUvrbs;KN³kmµkardMeNIrkar nigviFankñúgkarRKb;RKgGgÁRbCMu KN³kmµkardMeNIrkarmanEcgenAkñug]bsmM½n§TI 7.
 • 5>8 ÉksarRtaKNnIhirBaØvtßú nigkarcuHbBa¢IGclnRTBü
 • 1> karEfrkSaÉksarkt;Rta³ PaKInImYy² RtUvrkSanUvesovePA nig Éksarkt;Rta[)aneBjelj nigRtwmRtUv nigral;Tinñ½yTaMg Lay EdlPaKInImYy²RtUvkar edIm,IRKb;RKgkic©RBmeRBógenH[RtwmRtUv edayrab;bBa©ÚlTaMgesovePAkt;RtadMeNIrkar]bkrN_ brikçadUcxageRkam³
 • 2> kare)aHecalÉksarkt;Rta³ ral;Éksrkt;RtaTaMGs;RtUvrkSaTukGnuelam eTAtambTBiesaFn_d¾RbugRby½tñrbs;shRKas sMrab;ry³eBly:agehacNas; 12Ex bnÞab;BIeBlbegáItÉksarkt;Rta b¤Tinñ½yTaMgenaH nigsMrab;ry³eBlbEnßmNamYyEdl tMrUvedaybBaØtþiikrEdlmanyutþaFikarelIbNþaPaKITaMLay eTaHCay:agNak¾edayPaKITaMgGs;minRtUve)aHecal b¤bMpøajÉksar kt;RtaTaMgenaH NamYyeRkayry³eBl 12Ex edaymin)anCUndMNwgCalayl½kçGkSr y:agehacNas; 30éf¶CamuneTA[PaKI mçageTot ehIyPaKIEdl)anTTYlkarCUndMNwgmansiT§TTYlykÉksarkt;RtaTaMenHCMnYs[kare)aHecal b¤bMpøajecaleday Ep¥kelIkarCUndMNwgCalayl½kç GkSry:agehacNas;10 éf¶CamuneTA[PaKImçageTot .
 • 3> karBinitü nigkarcMlgÉksarkt;RtaEp¥kelIkarCUndMNwgCamunsmRsbeTA[PaKImçageTotPaKInimYy² mansiT§eFVIkarBinitü nigcMlgÉksarkt;Rta nigTinñ½yBIPaKImçageTotedayecjcMNaypÞal;xøÜn EdlTak;Tindl;karvas;naLikarsÞg; karecjvik½yb½Rt karTamTarsMNgelIkarxUcxat karbBa©b;karTUTat; sMNg nigéføQñÜlepSgeTptBI }Gk} nigRKb;krNITaMGs; edIm,IkMNt;fa karykéførbs; }Rkumh‘un} BI }Gk} RtUv)anKNnatambNþabTbBaØtþiénkic©RBmeRBógenH . karBinitüenHRtUveFVItameBlevla kñúgem:ageFVIkarFmµta nigcMeBaHÉksarkt;Rta nigTinñ½yTaMgenHEdltMrUv[rkSaTuk b:uEnþminRtUveFVIjwkjab;CagmYydgkñúgmYyEx eLIy }Rkumh‘un} mansiT§esµIKñaehIyGaccUleTABinitükMNt;Rta nigTinñ½yEdlka;kab;eday }Gk} Tak;Tindl;dMeNIkareBlekIt manvivaT ehIyEdlÉksarkt;Rta nigTin½ñyenaHBak;B½n§ . kareRbIR)as;siT§rbs; }Gk} RsbtammaRta 5 enHb¤tamkic©RBm eRBógenHminRtUv[elIsdl;B’tmansþIBI éfø nigkarcMNayrbs; }Rkumh‘un} b¤minRtUvGnuBaØat nigminRtUveRCótERCkelIEpñk visVkmµkarkMNt;bec©keTs karpÁt;pÁg; karsagsg; kartMeLIg karsakl,g karRbl;[dMeNIkar PaBCam©as; kardMeNIrkar kar RKb;RKg nigkarEfTAMeragcRkeday }Rkumh‘un} eT .
 • 4> KNnIhirBaØvtßú nigkarcuHbBa¢IelIGclnRTBü }Rkumh‘un} RtUvrkSar)aykarN_KNnIhirBaØvtßú nigbBa¢IjkarGclnRTBü Edl Tak;Tinsl;KMerag . r)aykarN_ nigbBa¢IkarelIGclnRTBüRtUvRsmtamsþg;darGnþrCati }Rkumh‘un} RtUvpþl;erogral; 3Exmþg bnÞab;BIdMNac;qñaMRbRktITinnImYy²énkic©RBmeRBógenHnUvr)aykarN_hirBaØvtßú Edl)aneFVIsvkmµrYcrYmCamYyniglixitrbs;sñg karKNenyü sþIBIkarRtYtBIkarBinitüépÞkñúg nigbBa¢IkarGclnvtßúCUneTA }Gk} nig }Rk ] r: f} . }Rkumh‘un} minRtUve)aHecal nUvÉksarkt;RtahirBaØvtßú nigbBa¢IkarGclnvtßúNamYy Edl)antMrUvedaycMnucenHedayKµankaryl;RBmCamunBI }Gk} nig }Rk ] r: f} .

5>9 karbBa©b; b¤karp¥akdMeNIrkareday }Rkumh‘un}

 • 5>9>1 >siT§cUleragcRkrbs; }Gk} fVIebImanbTbBaØtþiNamYyénkic©RBmeRBógenH nigedayGnuelameTAtamsiT§dmbUgrbs;Gñk [x©I\NTantamkic©RBmeRBógpÞal; b¤tamkic©RBmeRBógepSgeTotEdl)ancuHhtßelxaeday }Rkumh‘un} nig }Gk} CamYybNþa Gñk[x©I\NTan b¤nrNamñak;kñúgcMeNamBYkeK RbsinebIbnÞab;BIéf¶dak;dMeNIkarGaCIvkmµ }Rkumh‘un} )anbBaÄb;dMeNIrkarerag cRkkñúgry³eBlelIsBI 72 em:agbnþCab;Kña edaysaRBwtþkarEdlCakMhusrbs; }Rkumh‘un} nig)anputkMNt;ry³eBlpSHpSatam maRta 15 ¬b¤tamry³eBlEvgCag enHNamYyRbsinebI }Gk} )anpþl;CUn[Gñk[x©I\NTankñúgkic©RBmeRBógpÞal; b¤kic©RBm eRBógNamYyEdlchuHeday }Rkumh‘un} nig }Gk} CamYybNþaGñk[x©I\NTan b¤nrNamñak;kñúgcMeNamBYkeK¦enaH }Gk} RtUv mansiT§CabnÞan;cUleTAkan;TItaMgeragcRk ehIydMeNIrkareragcRkenHrhUtdl; ³
 • ¬k¦ }Gk} GaceRbIR)as;siT§rbs;xøÜnbBa©b;kic©RBmeRBógenHRsbtammaRta 15>4
 • ¬x¦ }Rkumh‘un} b¤ Rkumh‘unEdl)ancat;taMgNamYybgðaj[ }Gk} eBjcitþfaxøÜnmanlT§PaBdMeNIrkareragcRkenHCaFmµta eLIgvij
 • ¬K¦ }Gk} RtUvdMeNIrkareragcRkRsbeTAtammaRta 5>9 kñúgry³eBl 30éf¶Cab;KñakñúgkrNIenHPaKINamYyGacbBaÄb;kic©RBm eRBógenH edayRtUveFVIkarCUnd<NwgCalayl½kçGkSrkñúgry³eBl30éf¶ rYcRtUvGnuvtþtamlkçx½NÐkñúgmaRta 15>5 karTUTat;kñúg kMLúgeBlp¥akdMeNIrkar

}Rkumh‘un} RtUvGnuBaØat[ }Gk} dMeNIrkareragcRkRsbtammaRta 5>9>1 luHRtaEt {Gk} TTYlxusRtUvelIkarcMNayral;dMeNIrkar nigkarEfTaMeragcRkÉ }Rkumh‘un} RtUvTTYlkarTUTat;elIEpñkmYyénéføfamBlGKÁIsnI EdlRtUv)anKNnaedIm,IrMelaHkarR)ak; nig R)ak;x©IGnuelamtamkmµviFITUTat;sgbMNulkñúgkic©RBmeRBógx©ITun .

6> kartP¢ab;³ eRKÓgbrikçatP¢ab; 0

 • 6>1>1 }Rkumh‘un} RtUvTTYlxusRtUvedayecjcMNaypÞal;xøÜn cMeBaHkarkMNt;bec©keTskarsagsg; kartMeLIg nigkarEfTaMral; eRKÓgbrikçaCMnYy nigeRKÓgbrikçaP¢ab;enARtg;cMnuctP¢ab;KñaeTavij eTAmkRsbtamlkçN³bec©keTsEdlmankMNt;kñúg]bsm<½n§ TI 4 .
 • 6>1>2> cMNuctP¢ab;eTAvijeTAmkRtUvenAelI)arecjtg;süúg 115 énRtg;sV½m:aT½rtemøIgtg;süúgenAkñúgeragcRkkmµsiT§i nigkar RbQmmuxelIkar)at;bg;énfamBlecjBIeragcRkRtUvepÞr[eTA }Gk} enAcMNuctP¢ab;KñaeTAvijeTAmk .
 • 6>1>3 }Rkumh‘un} RtUveFIVkartP¢ab;eragcRk nigbNþajbBa¢Ún edIm,IpÁt;pÁg;famBlGKÁsnIecjBIeragcRk .
 • 6>1>4 }Rkumh‘un} RtUvpþl; nig tMeLIgruWeLkarBarRtg;sV½m:aT½rtemøIgtg;süúg nig]bkrN_karBarepSgeTotkñúgeragcRkEdl }Rkumh‘un} cat;Tukfa caM)ac;dl;KMeragRsbtambTBiesaFn_d¾RbugRby½tñrbs;shRKas rYc]bkrN_TaMgenaHGaceFVIkarCamYy nigExSbNþajbB¢Úan nigRbB½n§bNþaj .
 • 6>1>5 PaKITaMg 2RtUvshkarKña edIm,IeFVIkarsakl,geRKÓgbrikçatP¢ab; nigEdlBak;B½n§muneBlepþImdMeNIrkar nigkarRbKl; [dMeNIrkareragcRk }Rkumh‘un} RtUvpþl;karCUndMNwgCamunry³eBl 14éf¶eTA }Gk} cMeBaHkarsakl,genH .

6>2 ]bkrN_karBar

 • 6>2>1 katBVkic©kñúgkarEkERb b¤BRgwg]krN_karBar³ eyagtamkaCUndMNwgy:agsmRsb[ }Rkumh‘un} }Gk} GactMrUv[ }Rkum h‘un} EkERb b¤BRgIknUv]krN_karBarEdlRtUvkarmuneBlbBa©b;karsagsg;eragcRk edayGnuelamtambNþbTb,BaØtþi Edlman EcgkñúgbTdæanbec©keTs nigbTBiesaFn_d¾RbugRby½tñrbs;shRKas .
 • 6>2>2 katBVkic©edIm,ICUndMNwgGMBIkarEksMrYl³ PaKInImYy²RtUvCUndMNwgdl;PaKImçageTot [)anqab;rh½stamEtGaceFVIeTA)an GMBIkarEkERbNamYyéneRKÓgbrikçarbs;eragcRk b¤RbB½n§ }Gk} EdlGaceFVI[b:HBal;dl;karsMruHsMrYl d¾RtwmRtUvén]krN_kar BarrvagRbB½n§TaMBIr .

7 RbB½n§naLikarsÞg;³ naLikarsÞg;

 1. naLikarsÞg;famBlGKÁIsnI³ }Rkumh‘un} RtUvkan;kab;tMeLIgEpñkecjéncMNuctP¢ab; RBmTaMEfrkSanUvRbB½n§naLikarsÞg;eKal nigeRKÓgbrikçanaLikarsÞg;bMrug edayecjesah‘uypÞal;xøÜnnaLikarsÞg;RtUvCaRbePTnaLikarmYymanKuNPaB EdlGacvas;fam BlbeBa©j)ankñúgkMritlMeGogmYy Edl)anÉkPaBKñaeTAvijeTAmkeday }Rkumh‘un} nig }Gk} .
 2. RbB½n§vas;EvgkMritTwkkñúgGag³ }Rkumh‘un} RtUvkan;kab;tMelIg nigEfTaMRbB½n§vas;EvgkMritTwkkñugGageKal nigRbB½n§vas;Evg kMritTwkkñúgGagbMrug .
 3. kartMelIgnaLikarsÞg;³ }Rkumh‘un} RtUvtMelIgRbB½n§naLikarsÞg;eKal nigRbB½n§naLikarsÞg;bMrugenATItaMgmYytamkarkMNt; bec©keTsrbs;va . }Rkumh‘un} RtUveFVIkarRtYtBinitü nigsakl,gRbB½n§naLikarsÞg;eKal nigRbB½n§naLikarsÞg;bMrug edayGnu elamtam maRta 7>3 [)anenAéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµtamkmµviFI kartMelIgenaHRtUv)anRtYtBintü nigGnum½teday }Gk} EdlkarGnu½tenaHminRtUvbdiesFedayminsmehtupleLIy .
 • 7>3 karsakl,gnaLikarsÞg;³ edayecjesahuycMNaypÞal;xøÜn }Rkumh‘un} RtUveFIVkarRtYtBinitü nigeFVIkarsakl,gRbB½n§ naLikarsÞg;eKal nigRbB½n§naLikarsÞg;bMrug edIm,IFanakMritlMeGogmYyRsbtam]bsm<½n§TI 6 [)anenAéf¶dak;dMeNIrkarGaCI vkmµ ehIyeRkaymkeTotenAkñúgmYyqñaMmþgeRkayBI)anCUndMNwgdl; }Gk} y:agehacNas; 48em:ag muneBleFVIkarRtYtBinitü nigeFIVkarsakl,genH . edayEp¥kelIkarCUndMNwgmYyd¾smehtuplCamun }Gk} Gaccat;taMg[m®nþImansmtßkic©rbs;xøÜnman vtþmankñúgeBleFVIkarsakl,g NamYyEdleFVIeLIeday }Rkumh‘un} .

4> GMNan nig karEktMrUvnaLikarsÞg;famBl

plb:³Bal;énPaBminRtwmRtUv³ PaBxusKñarvagkarTUTat;elIkmunEdleFVIeLIgeday }Gk} sMrab;ry³eBlmanEcgkñúgmaRta 7>4>2 nig cMnYnTwkR)ak;Edl)anKNnaeLIgvijRtUveFVIkarkat;kg b¤bEnßmenAeBlTUTat;[ }Rkumh‘un} elIkeRkayeRkamkic©RBmeRBógenH . y:ag Nak¾edaykarbEnßm b¤bnßyNamYymiRtUveFVIenAmunéf¶sakl,gRbB½n§naLikarsÞg;cugeRkay EdleKrkeXIjfavamanPaBRtwmRtUvkñúg kMritlMeGog ¬m 0>2°¦ edaymanbøúMebenAeBldEdlenaHeLIy .

karbøúMeb karCYsCYl nigkarpøas;bþÚrnaLikarsÞg;

 • 7>5>1 tMrUvkarnigkarbøúMebnaLikarsÞg; RbB½n§naLikarsÞg;eKal nigRbB½n§naLikarsÞg;bMrug RtUvmanlkçN³RsbeTAtamtMrUvkar dUcmanEcgkñúg]bsm<½n§TI 6 nigRtUvbøúMebedayPaKITaMg 2 . karpþac;bøúmebGaceFVIeTA)anedaybuKÁlikrbs; }Rkumh‘un} nigeday manvtþmanbuKÁ likrbs; }Gk} KWenAeBlEdlRbB½n§naLikarsÞg;eKal b¤RbB½n§naLikarsÞg;bMrugRtUveFIVkarRtYtBinitüsakl,g b¤EksMrYl .

karCYsCYl karRkiteLIgvij nigkarpøas;bþÚrnaLikarsÞg;³ enAeBlEdlmanEpñNamYyénRbB½n§naLikarsÞg;eKalRtUv)aneKBinitüeXIj fa sßitenAkMritlMeGogEdlGacTTYlyk)an }Rkumh‘un} RtUvecjcMNaypÞal;xøÜneFVIkarCYsCl;RkiteLIgvij b¤pøas;bþÚÚrEpñkenaHénRbB½n§ naLikarsÞg;eKal . Rbhak;RbEhlKñaenHEdrenAeBlEdlEpñkNamYy énRbB½n§naLikarsÞg;bMrugRtUveKrkeXIjfaenAeRkAkMritlMeGog EdlGacTTYlyk)anenaH }Rkumh‘un} RtUvecjcMNaypÞal;xøÜneFVIkarCYsCYlRkiteLIgvij b¤eFVIkarpøas;bþÚrEpñkenaHénRbB½n§naLikarsÞg; bMrugCabnÞan; GMNac nigkarEktMrUvRbB½n§naLikarvas;EvgkMritTwkkñúgGag .

 • 7>6>1 karGnueRKaHénkarvas;EvgkMBs;Twk rbs;]krN_énnaLikarsÞg;eKal nignaLikarsÞg;bMrug minRtUveRcInCag bUk¼dkmYy sg;TIEm:RteLIy ¬m 1 sm¦ ehIykarGnueRKaHcMeBaH]bkrN_ d¾éTeToténnaLikareKal nignaLikarbMrugminRtUveRcInCagbUk/ dkknøHPaK ry ¬m 0>5°¦ eTkarGnueRKaHenHRtUvRtYtBintüemIlCaerogral;qñaMeday }Rkumh‘un} CaGñkcMNay . }Rkumh‘un} RtUvCUnB’tmaneTA }Gk} BIkarRtYtBinitüNamYyEdlnigRtUveFIVeLIgeday }Rkumh‘un} edayecjcMNaypÞal;xøÜny:agehacNas; 14éf¶mun munéføesñIsMuRtYt BinitüehIy }GK } mansiT§bBa©Únm®nþIpøÚvkareTAcUlrYmPaKInImYy² GacesñIsMueFVIkarRtYtBinitübEnßm elInaLikarvas;Evg . RbsinebIrkeXIjfa naLikarvas;EvgeKal b¤naLikarvas;EvgbMrugenaHmanPaBminRtwmRtUv elIsBIkarGnu eRKaHkñúgkarvas;Evg EdlGacTTYyk)aneBlenaHeKRtUveFVIkarEktMrUveFIVkarCYsCYspøas;bþÚr nigb¤RkitsarCafµIeday }Rkumh‘un} b¤edayPaKINaepSgeTotEdlyl;RBmedayPaKI TaMg 2kñúgRkbx½NÐénkarcMNayrbs; }Rkumh‘un} . }Rkumh‘un} RtUverobcM nig dak;CUn }Gk} nUvr)aykarN_ÉkPaBmYyrbs;naLikarsÞg; y:agehacNas;mYydgkµñúgmYyqñaM bnÞab;BIkarRtYtBinitünaLikarsÞg; )aneFIVeLIgRbcaMqñaM kareFVIvik½yb½RtkarTUTat; nigsMNgeKalkar N_énkarlk; nigTijfamBlGKÁIsnIBIeragcRkeKalkarN_ }TTYlyk-b¤k¾-TUTat;} .   eyagtam nigGnuelamtamkic©RBmeRBóg Gnuvtþn_KMerag nigkic©RBmeRBógenH }Rkumh‘un} RtUvlk; nigpþl;rYc }Gk} RtUvTijnigTTYlyk b¤j¾TUTat; RbsinebIminTTYlyknUvfamBlGKÁIsnIeKalBIeragcRk Edl)anvas;enARtg; cMNuctP¢ab;KñatameKalkarN_ }TTYlyk b¤k¾TUTat;} bnÞab;BIéf¶dak;dMeNIrkarCIvkmµ .

karFanaTTYykfamBlGKÁIsnI edayKitTaMgfamBlEdlGaccat;TukfabeBa©j)an³ y:agticbMput 5éf¶ munéf¶TI1ébqñaM }Rkumh‘un } RtUvpþl;[ }Gk} nUvKMeragfamBlbeBa©jRbcaMéf¶Edl }Rkumh‘un} manlT§PabbeBa©j[ }Gk} enAcMNuctP¢ab;sMrab;qñaMdMeNIrkarenH KMeragfamBlbeBa©jenaHRtUveFVI[RsbKñanigcMnYnfamBlGKÁIsnIeKal nigRsbKñanigkmµviFIbBaÄb;CYsCl;énRbB½n§bNþajbBa©Únkñúg qñaMdMeNIrkar .

}Gk} RtUvFanar:ab;rgTTYlykfamBlRbcaMéf¶TaMgGs;Edl }RKumh‘un} eRKagedayRsbeTAtamcMnYnfamBlGKÁIsnIieKal nigRsbeTA tamkmµviFIbBaÄb;CYsCl;rbs;RbB½n§bNþajbBa¢Ún kñúgqñaMdMeNIrkarRBmTaMgTTYlykCaGaTiPaB cMeBaHfamBlplitelIsRbsinebIman famBlEdleRKagRbcaMéf¶ }Rkumh‘un} RsbtamcMnYnfamBlGKÁIsnIeKal nigRsbtamkmµviFIbBaÄb;CYsCYlénRbB½n§bNþajbBa¢ÚnsMrab; dMeNIrkarehAfamBlFanaTTYlykRbcaMéf¶ .

famBlcat;Tukfa)anTTYlykRtUvKNnaelImUldæanRbcaMéf¶ RsmtamfamBlFanaTTYlykRbcaMéf¶ famBlcat;Tukfa )anTTYlyk RbcaMqñaMKWCabrimaNsrubénfamBlEdlcat;Tukfa )anTTYlykRbcaMéf¶kñúgqñaMdMeNIrkarenHkñúglkçx½NÐEdl }Rkumh‘un} BMumankMhus kñúgkarGnuvþtþn_katBVkic©rbs;xøÜneRkamkic©RBmeRBógenH nig[Et }Rkumh‘un} GacmanlT§PaBbeBa©jfamBl enARtg;cMNuctP¢ab;Kña y:agehacNas;esµInigcMnYnfamBl EdlFanaTTYlyk . RbsinebIfamBlTTYkykenAcMNuctP¢ab; ticCagcMnYnfamBlEdlFanaTTYl ykeday }Gk} rhUtdl;cMnYnFanaRtUvkMNt;fa Ca }famBlEdlcat;Tukfa)anTTYlyk} .

famBlcat;Tukfa)anTTYlyk RtUveRbIR)as;eday }Rkumh‘un} sMrab;EtbMeBjfamBlGKÁIsnIeKal enAeBlEdlfamBlbeBa©jCak; Esþgkñúgry³eBlqñaMdMeNIrkarticCagcMnYnfamBlGKÁIsnIeKal . famBlplitelIs³famBlplitelIs KWCaplsgénfamBlbeBa©j RbcaMqñaMCak;EsþgBIeragcRk nigfamBleKalRbcaMqñaMfamBl plitelIsRtUvKNnatameKalkarN_ 3qñaMmþg ¬3qñaMCab;Kña¦ tamrUbmnþ dUcxageRkam ³

 • EE3= ADE3 –(3r BE ), ADE3 RtUvFMCag (3r BE) Edl
 • EE3 : KWfamBlplitelIs ry³eBl 3 qñaM dMeNIrkarCab;Kña
 • ADE3 : KWCafamBlGKÁIsnI Edl)anbeBa©jCak;Esþgkñúgry³eBl 3qñaMdMeNIrkarCab;²Ka
 • BE : KWCafamBlGKÁIsnIeKal

karxkxanbeBa©jfamBlGKÁIsnIeKal ni karTUTat;sg ³ karxkxanbeBa©jfamBlGKÁIsnIeKal KWCacMnYnfamBlGKÁIsnI EdlbeBa©j minRKb;cMnYnfamBlGKÁIsnIeKal enAeBlEdlcMnYnGKÁisnI)anbeBa©jCak;Esþg bUknigfamBlEdlcat;Tukfa)anTTYl kñúgkMLúgeBl énqñaMdMeNIrkarticCagfamBlGKÁIsnIeKal }Rkumh‘un} RtUvTUTat;cMnYnxkxanbeBa©jfamBlGKÁIsnIeKaldUcxageRkam ³

 • ¬k¦ famBlplitelIsnwgRtUTUTat;sgcMnYnxkxan beBa©jfamBleKal
 • ¬x¦ kñúgkrNIEdlfamBlplitelIsminGacTUTat;sg cMnYnxkxanbeBa©jfaBleKal)aneTenAkñúgry³eBl 2 qñaMcugeRkayén kic©RBmeRBógenH ¬qñaMdMeNIrkarT 29 nig 30¦ famBlGKÁIsnIbeB©jCak;EsþgGacRtUv)aneRbIR)as; sMrab;eFVIkarTUTat;sgel IcMnYnxkxanbeBa©j famBleBleKalenaH .

karTUTat;famBlplitelIs bnÞab;BIkarTUTat;sgnUvcMnYnxkxanbeBa©jfamBleKal famBlplitelIsEdlenAsl; RtUvTUTat;eday }Gk} RsbtammaRta 8>2 éføTijGKÁIsnI éføTijGKÁIsnImunéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmµ

GRtaéføTijGKÁIsnIsMrab; 12 qñaMdMbUg cab;epþImBIéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµ nigrhUtdl;dMNac;qñaMTI12 GRtaéføTMnijGKÁIsnIKW³

 • US$0.07/kWh cMeBaHfamBleKal nig
 • US$0.055kWh cMeBaHfamBlplitelIs

GRtaéføTIjGKÁIsnIcab;BIqñaM RI 13 cab;BIqñaMTI13 rhUtdl;cb;GaNtþiénkic©RBmeRBógenHGRtaéføTijGKÁIsnIKW³

 • US$0.0617/kWh cMeBaHfamBleKal nig
 • US$0.055kWh cMeBaHfamBlplitelIs

cMnYnTUTat;

 • 8>3>1 GnuelamtammaRta 8>2 xagelIenHcab;BIéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµ }Gk} RtUvTUTar;[ }Rkumh‘un} kñúgry³eBleFVIvik½y b½RtnImYy²nUvéf¶TijfamBleKal EdlRtUvKNnadUcxageRkam ³ éføTijfamBl=famBleKal/ 12 x GRtaéf¶TIjfamBl eKaltamlkçx½NÐkñúgmaRta 8 }Gk} RtUvTUTat;[ }Rkumh‘un} kñúgry³eBl 3qñaMmþgnUvfamBlplitelIs EdlRtUvKNnadUcxag eRkam³ éf¶TMnijfamBlelIs=famBlplitelIs x GRtaéføTijfamBlplitelIs elIkElgEtmanbBa¢ak;kñúgkic©RBmeRBóg enHBMumanGVIEdlGac[ }Gk} xkxankñúgkarbMeBjkatBVkic©TUTat;eTAtamcMnYnEdlRtUvTUTat;sMrab;famBleKal .

karxkxankñúgkarplit³ karxkxankñúgkarplit³ eyagtamlkçx½NÐénkic©RBmeRBógenH nigkic©RBmeRBógGnuvtþn_KMerag RbsinebIkñúg qñaMdMeNIrkarNamYyenAéf¶ b¤bnÞab;BIéf¶dMeNIrkareFVIGaCIvkmµ edaysarEtehtuplpÞal;xøÜn ¬eRkABIehtuplénRBwtþkarN_NamYydUc manEcgkñúgmaRta 8>4>2 ¦ }Rkumh‘un} xkxanminGacbeBa©jfamBlGKÁIsnIBIeragcRk[ }Gk} edayGnuelameTAtamviFanEbgEck famBl nigtamkMritbec©keTsdUcmankMNt;kñúgmaRta 5 }Gk} mansiT§kat;bnßycMnYnTwlR)ak;NamYyEdl }Gk} RtUvTUTat;[ }Rkum h‘un} sMrab;famBlplitelIseRkamkic©RBmeRBógenH KittamcMnYnKILÚv:at;em:agnImYy² EdlxkxanplitticCagfamBleKal .

RBwtþkarN_TaMLay Edlminrab;bBa©Úlkñúfkfax½NÐ 8>2>1 KW³

 • ¬k¦ karCUndMNwgBIkrNIRbFans½káEdleFVIeLIgeday }Rkumh‘un} Rsbtamkic©RBmeRBógenH
 • ¬x¦ RBwtþkarN_EdlCakMhusrbs; }Rk ] r: f } b¤ }Gk} Edl)araMg b¤Tb;sáat;dl;karplitGKÁIsnIrbs;eragcRk
 • ¬K¦ ehtuplNamYyEdlekIteLIgedaysarEtvarIsa®sþpÞal;
 • ¬X¦ RBwtþkarN_GsnñEdlesñIeLIeday }Gk} b¤eday }Rkumh‘un} edIm,IbBaÄb;b¤bnßykarplitGKÁIsnI
 • ¬g¦ karbBaÄb;eragcRktamEpnkar

sMNgcMeBaHkaryWty:av[dMeNIrkar³ cMnYnTwkR)ak;sMNg³ GnuelamtammaRta 4>2>4 RbsinebIéf¶dak;dMeNIrkarGaaCIkmµmin)an RbRBwtþeTAenAéf¶ b¤munéf¶dak;GmeNIrkar GaCIvkmµtamkmµviFIenaH }Rkumh‘un} RtUvTUTat;[ }Gk} nUvsMNgcMnYnR)aMmWun ¬50/000¦ duløaGaemriksMrab;ExnimYy² ¬nigcMnYn smamaRtsMrab;EpñkNamYyénnimYy²¦ kñúgeBlEdléf¶dMNIrkareFVIGaCIvkmµenaHRtUvBnüaeBl/ ry³eBlBnüx<s;bMputKW 12Ex . cMnYn sMNgx<s;bMputkñúgmaRtaenH minRtUvelIsBICMnYnsrubénR)ak;FanaGnuvtþn_KMeragEdlmankMNt; kñúgmaRta 8>6>1 }Rkumh‘un} RtUv)anrYcputBIkarTTYlxusRtUvsMrab;karBnüaeBlmþgeTotbnÞab;BI)anTUTat;sMNgGtibrmarYcmk .

sMNgsMrab;TTYlxusRtUvhirBaØvtßúTaMgRsugcMeBaHkaryWty:av ³ karTUTat;[ }GK} kñúgmaRta 8>5>1 enHKWCasMNgénkaryWty:avelI Epnkarplitkmµrbs; }Gk} nigKWCakarTTUlxusRtUvTaMgRsugEpñkhirBaØvtßúrbs; }Rkumh‘un} cMeBaH }Gk} elIkaryWty:avNamYyén eBlevladak;[dMeNIrkarGaCIvkmµR)ak;Fanarbs;KMerag R)ak;Fanrbs;KMeragRtUvCaRbePTFanamYyénRbePTFanadUcxageRkam ³

 • ¬k¦ b½NÐFanabMeBjkatBVkic© EdlRtUvecjsgtamsMeNIrecj[kñúgry³eBlkMNt; edayFnaKar b¤edayRkumh‘unFanar:ab;rg nig }Gk} yl;RBm b¤
 • ¬x¦ b½NÑFanabMeBjkatBVkic©kñúgrUbPaBCamUlb,Tanb½RtEdlecj[eday FnaKarBaNiC¢kmµcin nigbBa¢ak;TTYlsÁal;eday FnaKarEdl)ankMNt;ehIyEdl }Gk} yl;RBmTTYl b¤
 • ¬K¦ karpÁMúKñaNamYyéncMNucxagelI³ }Gk} yl;RBmcMeBaHkarpþl;b½NÑFanaxagelI edayFnaKarCatiénkm<úCa b¤edayFnaKar xageRkARbeTsNaepSgeTotEdl }Gk} GacTTYlyk)an .

8>6>1 R)ak;FanaGnuvtþn_KMerag

 • ¬k¦ cMnYnTwkR)ak;énR)ak;FanaGnuvtþn_KMerag³ }Rkumh‘un} RtUvpþl;[ }Gk} CabnÞan;enAéf¶ b¤munéf¶Edllkçx½NÐdMbUgdUcEdlman EcgkñúgmaRta 3/2 )anRtUvbMeBjRKb;RKan;nUvR)ak;FanaGnuvtþn_KMerag EdlTak;TgnwgKMeragenaHcMnYnTwkR)ak;srubEb:tsibmWun duløarGaemrik ¬800/000¦ ¬ehAfa }TwkR)ak;FanaGnuvtþn_KMerag} ¦.
 • ¬x¦ kareRbIR)as;R)ak;FanaGnuvtþKMerag³ kñúgRBwtþikarN¾EdlTamTar[ }Rkumh‘un} TUTat;éføxUcxat[ }Gk} elIkaryWtya:gkñúg kardak;dMeNIrkarGaCIvkmµelIBIéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµ RsbtamkmµviFIEdlkMNt;tammaRta 8>5 enaH }Gk} mansiT§irkSaTuk eRbIR)as; b¤dknUvcMnYnTwkR)ak;sMNgkarxUcxatecjBIR)ak;FanaGnuvtþKMerag .
 • ¬K¦ karbgVil[vijnUvR)ak;FanaGnuvtþKMerag

enAéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµ nigenAeBlEdl }Gk} )anTTYlR)ak;FanakardMeNIrkar GnuelameTA tammaRta 8>6>2 rYcTwkR)ak;Edl enAsl;enAkñúgR)ak;FanaGnuvtþKMerag ebIsinCamanRtUvTUTat; ¬RbsinCasac;R)ak;¦ b¤bgVilsg[Rkumh‘unvij .

8>6>2 R)ak;FanakardMeNIrkar

 • ¬k¦ cMnYnR)ak;FanakardMeNIrkar³ enAéf¶dak;dMENIkarGaCIvkmµ }Rkumh‘un} nwgRtUvpþl;CUn }Gk} nUvR)ak;FanakardMeNIrkarcMnYn Eb:tsib mWunduløarGaemrik ¬800>000¦ edIm,IFanakardMeNIrkar nigkarEfTaMCYsCuleragcRk[)anRtwmRtUv nigedIm,IRbKl;Ca sMNgkarxUcxatNamYy[ }Gk} enAkñúgry³eBlNamYyeRkayéf¶dak;dMeNIrkarGaCIvkmµeyagtamkarkMNt;cugeRkayGnuelam tammaRta 16 nig¼b¤edIm,IRbKl;cMnYnTwkR)ak;epSgeTotNamYy EdlRtUvbg;[ nigCMBak; }Gk} tamkic©RBmeRBogenH .
 • ¬x¦ karEktMrUv nigkarbMeBjcMnYnTwkR)ak;eLIgvij }Rkumh‘un} RtUvrkSaR)ak;FanakardMeNIrkar enAesIµnwgkMritkMNt;RKb;eBl evlakñúgl½kçx½NÐmYyEdl }Rkumh‘un} Gacmanry³eBl30éf¶ edIm,IbMeBjeLIgvijnUvkarFanadMeNIrkarenH[esµInwgkMritedImvij enAeBlEdl }Gk} )aneRbIR)as; b¤dkykR)ak;FanadMeNIrkarenH .
 • ¬K¦ kareRbIR)as;FanakardMeNIrkar³ R)ak;FanakardMeNIrkar nigkarR)ak;EdlekIneLIgBIR)ak;FanaenaH GacRtUveRbIR)as;sMrab; karTUTat;epSg² rYmTaMgsMNgkarxUcxat Edl }Rkumh‘un} RtUvTTYlxusRtUvTUTat;[ }Gk} kñúgGaNtþiénkic©RBmeRBogenH nig¼ b¤enAéf¶bBa©b;kic©RBmeRBogenH edayEp¥kelIkarkMNt;suBlPaB nigcMnYnR)ak;EdlRtUvTUTat;edayeyagtammaRta16 énkic© RBmeRBogenH .
 • ¬X¦ karbgVilsgnUvR)ak;FanakardMeNIrkar³ enAeBlbBa©n;kic©RBmeRBogenH TwkR)ak;EdlenAsl;énR)ak;FanakardMeNIrkar ¬RbsinebIman¦ Edl }Gk} min)anTamTaredIm,IeRbIR)as; b¤dkykenaHR)ak;enaHnwgRtUvsg b¤RbKl;[eTA }Rkumh‘un} vijkñúg ry³eBl 14éf¶ cab;BIéf¶bBa©b;kic©RBmeRBogenH .
 • 8>6>3 kareRbIR)as;R)ak;Fanarbs;KMerag³ RbsinebImanvivaTNamYy ekItmaneLIgTak;Tgdl;siT§rbs; }Gk} kñúgkarTamTar ykR)ak;FanaNamYyrbs;KMeragenaHmansiT§ieRbIR)as; b¤dkyktamkrNIEdlGaceFVI)anEtTwkR)ak; EdlBuMTan;mankarvivaTmin RtUveRbIR)as; nigdkykeday }Gk} eLIyrhUtdl;karsMercvivaTCacugeRkayGnuelamtammaRta 16 .

8>7 vik½yb½Rt

 • 8>7>1 nItiviFIkñúgkareFVIvik½yb½Rt³ kñúgry³eBl 14éf¶ bnÞab;BIdMNac;ry³eBleFVIvik½yb½RtnImYy² }Rkumh‘un} RtUverobcMnwg bBa¢Únmk [ }Gk} nUvvik½yb½RtmYydUckMNt;kñúg]bsm<½n§11 nUvcMnYnTwkR)ak;EdlRtUvTUTat;eday }Gk} [ }Rkumh‘un} Gnuelam tamkic©RBmeRBogenHvik½yb½RtTaMgenHRtUvbBa¢ÚnnUvTinñn½ydUcxageRkam ³

 1. cMnYnfamBlGKÁIsnIeKalsMrab;ry³eBleFVIvik½yb½RtenH/ nig
 2. karKNnacMnYnTwkR)ak;Edl }Gk} CMBak; }Rkumh‘un} elIéføTijGKÁisnI/ nig
 3. cMnYnTwkR)ak;epSgeTotEdl }Gk} CMBak; }Rkumh‘un} kñúgry³eBleFVIvik½yb½RtenH ehIynigcMnYnTwkR)ak;TaMgGs; EdlcuHkñúg vik½yb½RtehIybBa¢Únmk }Gk} RtUUveFVIkarTUTat;kñúgry³eBl 30éf¶ bnÞab;BI }Gk} )anTTYlvik½yb½Rtrbs; }Rkumh‘un} ¬éf¶cug eRkayRtUvTUTat;¦ . vik½yb½RtnImYy²RtUveyageTAéf¶cugeRkayRtUvTUTat;enH karTUTat;RtUveFVIeLIgtamkarepÞrR)ak;eTAKNnI FnaKarmYyenAkñúgRbeTskm<úCa EdlkMNt;eday }Rkumh‘un} CabnþbnÞab; karyWtya:vkñúgkarTUTat;nwgRtUvbUkbEnßmkarR)ak; cMnYn 12PaKrykñúgmYyqñaM .

 • 8>7>2 dMeNaHRsayvivaTelIvik½yb½Rt³ }Gk} GacmansiT§saksYrBIvik½yb½Rt EdlRkumh‘un)anecj[tammaRta 8>7>1 kñúg ry³eBl 14 éf¶ cab;BIéf¶TTYlvik½yb½RtenaH ehIykñúgkrNImankarvivaTNamYyPaKITaMgGs;RtUvxitxMGs;BIsmtßPaB edIm,I edaHRsayvivaTenaH [)anmunéf¶TUTat;cugeRkay . RbsinebImin)anedaHRsayvivaT enHmunéf¶RtUvTUTat;eT }Gk} RtUvTUTat;nUv EpñkéncMnYnTwkR)ak; EdlminmanvivaTKñakñúgvik½yb½Rt ehIyRtUvCUndMNwgdl; }Rkumh‘un} edaycg¥úlbgðajBIcMnYnTwkR)ak;Edl vivaTKñaenaH RBmTaMgmUldæanEdleFVI[manvivaTenaHpg ¬karCUndMNwgsþIBIvivaT¦ vivaTenaHnwgRtUvedaHRsayedayGnuelameTA tammaRta 16 ¬sþIBIdMeNaHRsayvivaT¦ .
 • 8>7>3 vivaTkñúgry³eBl 60éf¶cab;BIéf¶TUTat;cugeRkay³ enAeBlNamYymunry³eBl 60éf¶ bnÞab;BIdMNac;qñaMnImYy²PaKImYy GacCUnCadMNwgsþIBIkarminsuxcitþcMeBaHPaKImYyeTot elIcMnYnvik½yb½RtNamYy EdlRkumh‘un)anpþl;[kñúgry³eBlénqñaMmun EdlBImunminRtUv)anedaHRsaytammaRta 16 ¬sþIBIdMeNaHRsayvivaT¦ . vivaTRtUvedaHRsayedaykarBiPakSaKña RbsinebIcaM )ac;RtUvedaHRsaytammaRta 16 ¬sþIBIdMeNaHRsayvivaT¦ . enAeBlvivaTRtUv)anedaHRsayrYcPaKI EdlRtUvkMNt;faCMBak;PaKI mçageTotRtUvTUTat;CabnÞan;dl;PaKImçageTot rYmCamYykarR)ak;tamGRtaFnaKarKitcab;BIéf¶EdlkarTUTat;enaHRtUvTUTat;[ }Rkumh‘un} b¤RtUvbgVilsg }Gk} vijRbsinebI }Gk} TUTat;elIs ¬tamkrNIEdlGacman¦ rhUtdl;éf¶TUTat;Cak;Esþg .

8>8 rUbiyvtßúEdlRtUvTUTat;

 • 8>8>1 }Gk} mansiT§iTUTat;CaR)ak;erolrhUtdl;20PaKry ¬éføCaerol¦ éncMnYnTwkR)ak;srub ¬KNnaCaduløar¦ énvik½yb½Rt nImYy²Edl }Rkumh‘un} epJImk[taml½kçx½NÐénmaRta 8>7 ehIy 80PaKryeTot éncMnYnTwkR)ak;srubénvik½yb½RtRtUvTUTat; CaR)ak;duløar .

 • 8>8>2 edIm,IKNnaéføCaerol }Gk} RtUveRbImFümPaKénGRtaTij nigGRtalk;énGRtabþÚrR)ak;sMrab;R)ak;erol nigduløarEdl )anpSBVpSayedayFnaKarCatikm<úCa ¬b¤FnaKarepSgeTotEdlTTYlsÁal;CalkçN³Cati¦ tamkarRBmeRBogKñarvagPaKITaMg2¦ evlaema:g b¤RbEhlema:g 11>00 ¬ema:genAPñMeBj¦ enA2éf¶eFVIkarmunéf¶TUTat;cugeRkay .

9> karsakl,g nigkarRbkas

 • 9>1>2 éf¶cUlCaFrmanénGnuPaBtMelIgEdl)ankMNt;³ éf¶cUlCaFrmanénGnuPaBtMelIg RtUv)ankMnt;edayGnuelameTAtam ]bsm<½n§TI5 bnÞab;BIkarRbKl;[dMenIrkarcUlCaFrmanenAéf¶dak;[dMeNIrGaCIvkmµ .

9>2 GnuPaBRbkasfabeBa¢j)an

 • 9>2>1 GnuPaBRbkasfabeBa©j)an³ GnuPaBRbkasfaGacbeBa©j)an KWCaGnuPaBenARKb;eBl EdlGacbeBa©j)an b¤cat;Tukfa GacbeBa©j)an edIm,IplitGKÁisnIedayeragcRk ehIyEdl)anRbkaspþl;[ }Gk} eday }Rkumh‘un} Caerogral;éf¶ . GnuPaB Rbkasfa beBa©j)anRtUv)anGnuPaBtMeLIg edaydkecjnUvcMnYnxøHedaysarkmµviFIbBaÄb;EfTaM nigCYsCultamEpnkar nigkar bBa©b;edayécdnü nigRtUvRbkasCaRbcaMedayRkumh‘un tamkartMrUvénmaRta 5>3>2 RBmTaMgGacRtUvbeBa©j)an[ }Gk} kúñg kMritRBMEdnbec©keTsEdlmann½yfa cMnYnGnuPaBmYyEdlGaceRbIR)as;)antamsMNUmBrrbs; }Gk} sMrab;karEbgEckGKÁisnI plit nigfamBlkññúgry³eBlEdl)anRbkas .
 • 9>2>2 karrGak;rGYlrbs;eragcRk nigkarpøas;bþÚrGnuPaBbeBa©j)an³ }Rkumh‘un} RtUvRbkasCabnÞan;dl;mCÄmNÐlbBa¢arbs; }Gk} nUvkarrGak;rGYlNamYykñúgkarbeBa©jGnuPaBrbs;eragcRk b¤karbnßyNamYyénGnuPaBplitrbs;eragcRkenAcMNuct P¢ab; EdlkarRbkasenaHRtUvpþl;[tamviFandMeNIrkar ehIyRtUvbBa¢ak;BIRbePT nigry³eBlénkarbBaÄb;dMeNIrkar Edl)an rMBwgTuk b¤karbnßyGnuPaB nigcMnYnlMGiténkarpøas;bþÚrénGnuPaBEdlRbkasfa beBa©j)ankñúgry³eBlenaH .

9>3 lkçN³dMeNIrkartamkic©snüaRbsiT§iPaBx<s; nigTinñn½ysMrab;Gnuvtþ

 • 9>3>1 lkçN³dMeNIrkartamkic©snüa ³ }Rkumh‘un} RtUvFanafa cab;BIéf¶dak;[eFVIGaCIvkmµ b¤RbsinebIGacGnuvtþ)anenAeBl Edlma:sIunTImYycab;dMeNIrkarpliteragcRkRtUveKarBeTAtamlkçN³dMeNIrkarkic©snüa .

 • 9>3>2 RbsiT§PaBx<s; nigTinñn½ysMrab;Gnuvtþ³ CabnÞan;tamEpnkarEdlGaceFVI)an bnÞab;bI)anTTYlnUvlkçN³RbsiT§PaB nig RkahViksmtßPaBplitrbs;ma:sIun nigkarkMNt;bec©keTsTYb‘Ín nigkarkMNt;bec©keTsepSgeTot RBmTaMgBt’mansþIBIkarGnuvtþ KMerageragcRkplitbrikça b:uEnþmin[yWtCagry³eBl 21éf¶ munéf¶dak;[dMenIrkarGaCIvkmµtamkmµviFI }Rkumh‘un} RtUvCUndMNwg eTA }Gk} Calayl½kçGkSrBIcMNucRbtibtþikar d¾manRbsiT§PaBx<s;bMputrbs;eragcRk ¬RBmTaMgcMNucRbtibtþikar d¾manRbsiT§i PaBx<s;bMputrbs;ma:sIunnImYy²¦ Tak;TgeTAnwgkMritTwkenAkñúgGagsþúkTwkénsßanIyvarIGKÁIsnI nigcrnþTwkma:sIunplitfamBl RtUvdMeNIrkaredayEp¥keTAelIbTBiesaFn¾d¾RbugRby½tñrbs;shRKas edIm,IeRCIserIs[manRbsiT§iPaBx<s;nUvkareRbIR)as;crnþ Twk edIm,IplitfamBlGKÁisnI .

10> karFanara:b;rg

 • 10>1 TMhMénkarFanara:b;rg³ edayminb:HBal;dl;karTTYlxusRtUvrbs; }Rkumh‘un} EdlmanEcgkñúgkic©RBmeRBogenHRkumh‘un RtUvTijyk nigpþl;[kñúgry³eBlénGNtþiénkic©RBmeRBogenH edaykarcMNaypÞal;xøÜnnUvkic©snüaFanara:b;rgmYy Edlman bBa¢ak;kñúg]bsm<½n§TI9 CamYyRkumh‘unFanara:b;rg Edlmanekr×þeQµaHmaneKTTYlsÁal; nigtaml½kçx½NÐEdlsmRsbeTAtamkar tMrUvkarTaMgLaykñúg]bsm<½n§TI 9kñúgcMnYn nigkñúgry³eBlEdlmanEcgkñúg]bsm<½n§TI9 taml½kçx½NÐdUcxageRkam ³
 • ¬k¦ cMnYnTwkR)ak; niglkçx½NÐénkarFanara:b;rg RtUvEt ³
 1. )anRtYtBinitüeLIgvijeday }Rkumh‘un} nig }Gk}/
 2. GacEkERbBIeBlmYyeTAeBlmYy edaymankaryl;RBmCalayl½kçGkSrCamunBI }Gk}
 3. GaceFVIviesaFnkmµtamkarRBmeRBogrvagPaKITaMgBIrkñúgkrNIEdl }Gk} nig }Rkumh‘un} )anerobcMkic©RBmeRBogbEnßm

 • ¬x¦ RbsinebIrhUtdl;kMritmYy EdlKµanGñkFanara:b;rgBiessNamYy GacFanaelIl½kçx½NÐBaNiC¢kmµd¾smRsb }Rkumh‘un} min RtUvbMBanelIkatBVkic©rbs;xøÜn EdlmaneRkamkic©RBmeRBogenHedaysarehtuplepSg² eRkABIkareFVsRbEhs b¤karxan b¤l½kç x½NÐNamYyrbs; }Rkumh‘un} b¤rbs;GñkemA:kardMeNIrkar nigEfrkSaRbsinebIman nig .
 • ¬K¦ }Rkumh‘un} nwgRtUvcat;Tukfa )aneKarBtamkatBVkic©rbs;xøÜn EdlmaneRkamkic©RBmeRBogenH RbsinebIGñkem:Akarmankar Fanara:b;rg Edl)anbBa¢ak;kñúgmaRta 1 nig 2 én]bsm<½n§TI3 kñúg l½kçx½NÐEdlkarFanara:b;rgenH RsbeTAtamkartMrUvkarTaMg LaykñúgmaRta10 én]bsm<½n§TI9 .

 • 10>2 karGnum½t³ }Rkumh‘un} RtUvxitxMRbwgERbgya:gsmRsb edIm,IeFVI[Rkumh‘unFanara:b;rgrbs;xøÜnpþl;karGnum½t dUcxag eRkamnUvkarTTYlxusRtUvelIkarFanara:b;rgTaMgGs; kñúgkic©snüaFanara:b;rgEdlmanbBa¢ak;kñúg]bsm<½n§TI9 nigRbsinebIGac Gnuvtþ)annUvkarkarBar b¤kic©snüaFanara:b;rgbEnßmTak;Tgdl;karsagsg;dMeNIrkar nigkarEfTaMgeragcRk ¬kñúgl½kçx½NÐEdl karGnum½tTaMgenHminBak;B½n§dl;sßab½nhirBaØvtßúrbs;rdæaPi)al b¤Rkumh‘unFanara:b;rgBaNiC¢kmµkñúgsmtßPaBrbs;xøÜnCaGñkFana ra:b;rgeRKaHfñak;neya)ay nighaniP½yénkarbþÚrrUbiyvtßú¦ ³

 • ¬k¦ }Gk} RtUv)ankarFanara:b;rgbEnßm kúñgkic©snüaFanara:b;rg
 • ¬x¦ }Gk} minRtUvTTYlxusRtUvelIkarTUTat;R)ak;Fanatamkic©snüaFanara:b;rg nig
 • ¬K¦ edayminpÞúyeTAnwgl½kçx½NÐ énkic©snüaFanara:b;rgkic©snüaFanara:b;rg minRtUvlb;ecal min erobcMCafµI b¤eFVIkarEksMrYlFMduMedayRkumh‘unnanara:b;rg edaymin)anCUndMNwgCalayl½kçGkSrCa munya:gehacNas; 30éf¶eTA[ {Gk} ehIykñúgry³eBlenaH ral;l½kçx½NÐTaMgGs;rbs;kic©snüa Fanara:b;rg nigenArkSadEdl .

 • 10>3 karpøas;bþÚr nigkarerobcMCafµI³ }Rkumh‘un} RtUveFVI[Rkumh‘unFanara:b;rg b¤Pñak;garrbs;xøÜnpþl;CUn }Gk} nUv³

 • ¬k¦ esckþICUndMNwgya:gehacNas; 30éf¶ muneBllb;ecalbBa©b; b¤hYskMNt; b¤karpøas;bþÚr d¾sMxan;NamYy kñúgkic©snüaFanara:b;rgNamYy Edlmankñúgkic©RBmeRBogenH .
 • ¬x¦ Psþútag énkarerobcMCafµI elIviBaØabnb½RtFanara:b;rg edIm,Ipøas;bþÚrkic©snüaFanara:b;rg b¤ PsþútagbBa¢ak;BIkarerobcMkic©snüaFanara:b;rgCafµI nigkarGnum½t Edl)anTamTartammaRta 10 .

 • 10>4 kareRbIR)as;R)ak;sMNg énkarFanara:b;rgeRKaHfñak;TaMgGs;¼karFanara:b;rg kardMeNIrkar³ R)ak;sMNg Edl)anmkBI karFanara:b;rgeRKaHfñak;TaMgGs; EdlRtUvTTYl)aneyagtammaRta 10>1 nwgRtUv)anykeRbIR)aslsMrab;eFVIkarCYsCulnig¼b¤ karksageragcRkeLIgvij elIkElgEtkñúgkrNIEdlkar)at;bg; b¤karxUcxatEdlRtUvTTYlrgenaH KWCakar)at;bg; b¤xUcxat TaMgRsug b¤krNIEdleragcRkenaHminGacmanlT§PaBdMeNIrkareLIgvij enAkMritmYyEdlbBa¢ak;kñúgmaRta 15>1 ¬q¦ kñúgRBwtþi karN¾dUecñH³

 • ¬k¦ PaKITaMgBI RtUveFVIkarBiPakSaKñakñúgPaBesµaHsµ½RK edIm,ITTYl)ankarRsuHRsYlmYy kñúgkarbnþ kargarteTAeTot nigRbsin ebIminmankarRBmeRBogKñaelIkarGnuvtþn¾kargareLIgvijeTenaH cMNucxageRkamnwgRtUvGnuvtþ ³
 • ¬x¦ R)ak;sMNgBIkarFanara:b;rgnwgRtUv)anykmkeRbIR)as;kñúgcMNucGaTiPaBdUcxageRkam nig edIm,IbMerIdl;eKalbMNgdUcxag eRkam ³

 1. TImYy ³ sMrab;sgbMNul ¬RbsinebIman¦ [Gñk[x©I\NTan eRkamkic©RBmeRBogpþl;hirBaØvtßú/
 2. TIBIr ³ sMrab;sþarTItaMgeragcRk[dUc b¤Rbhak;RbEhlnwgsßanPaB enAéf¶cuHkic©RBmeRBogenH nig/
 3. TIbI ³ sMrab;TUTat;CUnGñkcUlPaKh‘un b:uEnþRbsinebICMnYnTwkR)ak;EdlGñkcUlPaKh‘un TTYl)anGacTUTat;éføPaKh‘unTaMgGs; nig Gac)ancMeNjelIselIGRta 20% RbcaMqñaMeBlenaHcMnYnelIsenHnwgRtUvEbgEckesµIKñarvag }Rkumh‘un} nig }Gk} .

 • ¬K¦ bnÞab;mk kic©RBmeRBogenHnwgRtUvbBa©b; rYcRtUvGnuvtþtaml½kçx½NÐénkarbBa©b;karTij tammaRta15>5 .
 • ¬X¦ Tak;TgeTAnwgkarxagbg; b¤karxUcxat b¤karbMpøajCarUbvnþTaMgRsug b¤mYyEpñkéneragcRk eTaHbICaekIneLIgedaysar b¤minEmnedaysarplvi)akénRBwtþkarN¾RbFans½kák¾eday eyagRBwtþi karN¾enH R)ak;sMNgFanara:b;rg)anRtUvTUTat;eBlenaH Ep¥ktamqnÞanusiT§irbs;eK }Rkumh‘un} Gac rkSaeRbIR)as; nUvR)ak;sMNg énkarFanara:b;r:g nigRtUvFanafa munnwgeFVIesckþIsMerc ¬EdlBak;B½n§¦ eKRtUvGeBa¢Ij }Gk} [cUlrYmral;karBiPakSaTaMgGs;CamYyRkumh‘unTak;TgeTAnwgkareRbIR)as;R)ak;sMNg Fanara:b;rg Edl)anTTYlBIRBwtiþkarN¾RbFans½káNamYy .

 • 10>5 karxkxanmin)anFanara:b;rg
 • 10>5>1 karxkxanrbs; }Rkumh‘un} kñúgkarTTYl b¤EsVgrkkarFanara:b;rg b¤lixitFanara:b;rg EdltMrUvedaymaRta 10nigmin GacelIkElg }Rkumh‘un} BItMrUvkarFanara:b;rg dUcEdl)anbBa¢ak;enAkñúgkic©RBmeRBogenH b¤müa:geTot nigkarTTYlxusRtUv rbs; }Rkumh‘un} EdlmaneRkambBaØtþiepSgeToténkic©RBmeRBogenH .

 • 10>5>2 RbsinebI }Rkumh‘un} xkxanrkmin)anTijmin)an b¤min)ankan;kab;karFanara:b;rgNamYy eyagtammaRta 10enH bnÞab;BIputkMNt;ry³eBl 14éf¶ muneBl)anTTYlesckþICUndMNwgCalayl½kçGkSrBI }Gk} ¬eRkABImUlehtuEdlbBa¢ak;kñúg maRta 10>1¦ enaH }Gk} mansiT§iEsVgrkTijkarFanara:b;rgenaHsMrab; }Rkumh‘un} GnuelameTAtamtMrUvkarkñúg]bsm<½n§TI9 .

 • 10>5>3 RbsinebI nigebIRtwmkMrit EdlkarFanara:b;rgNamYyRtUv)anTijeday }Gk} GnuelamtammaRta 10eBlenaH }Rkum h‘un} RtUvecjsg[ }Gk} vij kñúgry³eBl 14 éf¶bnÞab;BI)anTTYlvik½yb½Rt EdlsþIéføFanara:b;rgenaH .
 • 10>6 R)ak;EdlRtUvdkyk³ }Rkumh‘un} RtUvTTYlxusRtUvelIkarTUTat;R)ak; EdlRtUvdkykTaMgGs;eRkamkic©RBmeRBogFana ra:b;rg Edlkan;kab;eyagtammaRta 10 .

11> karTTYlxusRtUv nigsMNg

 • 11>1 sMNgeTAvijeTAmk³ PaKInImYy²RtUvecjsgkarBar nigmineFVI[PaKImYyeTotTTYlxusRtUvelIkarxUcxat karxatbg; karcMNay nigkartva:NamYycMeBaHmrN³PaBkarrgrbYsCabuKÁl nigkarxUcxat b¤karxatbg;Gcln³RTBüNamYy EdlekIt eLIgBak;B½n§eTAnwgkarTTYlxusRtUvrbs;PaKIxøÜnkñúgkarbMeBjkatBVkic énkic©RBmeRBogenHeLIy elIkElgEtmrN³PaBkarrg rbYsCabuKÁlkarxUcxat nigkarxatbg;enaHbNþalbkBIkareFVsRbEhs b¤skmµPaBedayectna b¤karxkxanGnuvtþrbs;PaKI Edl xøÜncg;TMlak;karTTYlxusRtUveTA[enaH .

 • 11>2 karCUndMNwgBITMrg;kar³ PaKInImYy² RtUvCUndMNwgdl;PaKImçageTotGMBIkarTamTar b¤TMrg;karNamYy EdlBak;B½n§nwgGVI EdlxøÜneKmansiT§iRtUvTTYlsMNgtammaRta 11 lixitCUndMNwgenHRtUv)anpþl;CUn[)anqab;tamEteFVIeTA)an bnÞab;BIPaKIEdl Bak;B½n§enaH)andwgBIkarTamTar b¤TMrg;karenH .

 • 11>3 karGnuvtþn¾TMrg;kar³ PaKInImYy²mansiT§i b:uEnþminEmnCakatBVkic©eLIy edIm,IeFvIkarCMTas;tva: nigbþwgpþl; ¬nigrkSaTuk CaTIRbwkSac,ab;tamkareRCIserIsrbs;xøÜnBak;B½n§nwgkartva:CMTas;enH¦ elIkarTamTarskmµPaB karbþwg b¤karedaHRsayNamYy rbs;PaKI TI3 RbqaMgnwgxøÜn EdlekIteLIgmkBIbBaðaNamYy EdlTak;Tgdl;siT§irbs;xøÜn edIm,ITTYlsMNgtamkic©RBmeRBog enHehIyéfø nigkarcMNayd¾smRsbelIbBaðaenaHk¾RtUv)ansgpgEdr dUcEdl)ankMNt;xagelI ³ eTaHCaya:gNak¾edayPaKIGñk sgmansiT§itamkareRCIserIsrbs;xøÜn edIm,IeFVIkarsnµt;/ RtYtBinitü nigkarBarelIkarTamTar> skmµPaB b¤karedaHRsayTaMg enH edaysahuycMNaypÞal;tamry³TIRbwkSac,ab;rbs;xøÜnRbsinebIxøÜn ³

 • ¬k¦ CUndMNwgCabnÞan; BIeKalbMNgrbs;xøÜn edIm,IeFVIdUecñHeTA PaKImçageTot /
 • ¬x¦ TTYlsÁal;Calayl½kçGkSr BIkatBVkic©rbs;xøÜn edIm,IsgPaKImçageTot RKb;cMnYndUcmanEcg kñúgmaRta 11/ nig
 • ¬K¦ sgeTAPaKIenaHvij cMeBaHéfø nigkarcayvayd¾smRsb EdlPaKIRtUvTTYlsMNg)ancMNay muneBleFVIkarsnµtelIkarkar BarenH

KµanPaKINamYyRtUv)anTTYlnUvkaredaHRsay b¤sMrbsMrYlelIkarTamTar karbþwg b¤kareFVITMrg;kar NamYyEdlBak;B½n§dl;GVI EdlxøÜn mansiT§iRtUvTTYlsMNgBIPaKImçageTot edayminmanTTYlkar RBmeRBogCalayl½kçGkSrCamun PaKIenaHeLIyehIykarRBmeRBogenaH minRtUveKbdiesFeday minsmehtupleLIyenaHeT PaKInImYy² RtUvpþl;nUvkarshkar nigeRCamERCg[)an)ansmRsb cMeBaHPaKI mçageTotEdlTak;Tgdl;bBðaTaMgLay EdlmanenAkñúgmaRta 11>3 rYmTaMgkarBieRKaHBiPakSaCamYyPaKImçageTot sþIBIkarGnuvtþn¾ TMrg;kareRkamkic©RBmeRBogenHnwgpþl;Bt’mansþITMrg;karenaHedayEp¥ktamsMNUmBr .

11>4 karxUcxatedaymincMeBaH³ elIkElgEtkatBVkic© Edl)anbBa¢ak;BIkarTUTat;sgéføkarxUcxat b¤karcat;EcgecjsgNamYyepSg eTot EdlmankMNt;kñúgkic©RBmeRBogenHminmanPaKINamYyRtUvTTYlxusRtUvelIkarxUcxat b¤karxatbg;edayplvi)ak ¬rYmTaMgkar xatbg;elIR)ak;cMeNjpg¦ EdleFVIedayPaKImçgeToteLIy . }Gk} nig {Rkumh‘un} RtUvCYyKñaeTAvijeTAmk eFVIkarGHGagcMeBaHmux GaCJaFrmansmtßkic©rbs; }r>r>k} edIm,IkarBarPaKITaMgBIr nigGñkemA:karrbs;eK nieyaKCitnaykPñak;gar nigm©as;PaKh‘unBIkarbþwg tva:edayPaKITI3NamYyelIkarxUcxatedayRbeyal b¤edaymincMeBaH EdlekIteLIgdUcCaplvi)akénskmµPaB b¤karePøcbMeBjkatBV kic©rbs;eK nigkarplitRBmTaMgkarEckcayfamBlGKÁisnIBIeragcRk .

11>5 karkarBarbrisßan³ }Rkumh‘un} RtUvxitxMRbwgERbg[Gs;BIsmtßPaB edIm,IkarBarbrisßan nigbnßy\T§iBleTAelIbrisßantamry³ karsagsg; kardMeNIrkar nigkarEfTaMCYsCuleragcRkrbs;eK b¤rbs;Gñkem:AkarehIyRtUvkarBarRtUvecjsg nigmineFVI[ }Rk ] r: f} ¼}Gk} TTYlxusRtUvRtUvelIkarxUcxat karxatbg;cMNay nigkartva:NamYyelIkarbMBulbrisßan EdlbNþalmkBIkarsagsg;kardMeNIr kar nigkarEfTaMCYsCuleragcRkeLIy elIkElgEtkarxatbg; karcMNay nigkartva:enaHekItBIkareFVsRbEhs b¤skmµPaBedayectna b¤karePøcGnuvtþrbs; }Rk ] r: f ¼ }Gk} . EteTaHCaya:gNa }Rkumh‘un} minRtUvTTYlxusRtUvelIkarxUcxatbrisßan muneBlEdleKkan; kab;TItaMgenH b¤k¾bNþalmkBIPaKITI 3mYyeToteLIy .

11>6 minmanPaKINamYymansiT§I eFVIkarbþwgtva:tammaRtaenH rhUtdl;eBlEdl ³

 • ¬k¦ bNþwgtva: EdleFVIeLIgeday PaKIEdlbþwgtva:enaH manTwkR)ak;srubTaMgGs;eRcInCag 100>000duløaGaemrik/ nig
 • ¬x¦ bNþwgtva:enaHElg)anRtUvhamXat; edayc,ab;Bak;B½n§enAeBlenaHral;bNþwgtva:rbs;PaKI enaHGaceFVIeLIg kñúgkrNIrEdl eBlbNþwgtva:enaH)aneFVIbNþwgenaHRtUvCacMNgdMbUgeKrvagPaKI énkic©RBmeRBogenH ehIyRtUvGnuvtþ)aneTAelIbNþwgtva:naeBl GnaKt .

12> RbFans½kç

12>1 niymn½yTUeTAénRbFans½ká³ sMrab;eKalbMNgénkic©RBmeRBogenH }RBwtþkarN¾RbFans½ká} mann½yfa CaRBwtþikarN¾NamYy b¤ kal³eTs³NamYy ¬b¤karrYmbBa©ÚlénRBwtþkarN¾ b¤kal³eTs³¦ EdlminGacdwgmun nigminGacRKb;RKg)anedaysmRsb nigeday KµankMhus b¤KµankareFVsRbEhsénPaKI EdlRbkasGMBIRbFans½káenaHEdleTaHbICaPaKIenaHxitxMRbwgERbgsmRsbedIm,IkarBar b¤ ecosecosvagBIRBwtþikarN¾ b¤kal³eTs³enHk¾eday b:uEnþRBwtþikarN¾enHenAEtCaehtubNþal[mankarBnüaeBl b¤mankarbBaÄb;nUvkar bMeBjkatBVkic©rbs;PaKINamYy b¤TaMg 2EdlRtUvGnvutþtamkic©RBmeRBogenH .

12>2 RBwtþikarN¾énRbFans½ká³ GnuelameTAtamsþg;da Edl)anEcgenAkñúgmaRta 12>1 nigmaRta 12>3 RBwtþikarN¾énRbFans½ká RtUvrab;bBa©ÚlnUvRBwtþikarN¾dUcxageRkam b:uEnþminkMNt;RBMEdneLIy .

12>2>1 RbFans½káFmµCati ³ RBwtþikarN¾FmµCati ¬ehAfa }RbFans½káFmµCati}¦ rYmman ³

 • ¬k¦ eRKaHFmµCati karraMgs¶Üt karrBa¢ÜyEpndI karpÞúHPñMePøIg CMnn;Pk; TwkCMnn; ePøIgeqHéRB BüúH BüúHsgÇra b¤evarmÖvaT
 • ¬x¦ karbMBuledayCatiKImI EdlbNþalmkBIeRKaHFmµCati
 • ¬K¦ CMgWeb:sþ b¤CMgWratt,at
 • ¬X¦ eRKaHfñak;eRbHTMnb;sþúkTwk nigkarhUrPk;cUlkñúgGagTwkya:gF¶n;F¶r edaysarRBwtþkarN¾FmµCatikñúgry³eBlénGNtþirbs; kic©RBmeRBogenH

12>2>2 RbFans½káneya)ay

 • ¬k¦ RBwtþkarN¾neya)ayenAkm<úCa³ RbFans½káneya)ay EdlekIteLIgenAkñúgRbeTskm<úCa b¤EdlBak;B½n§edaypÞal;nwgRbeTs km<úCa ¬ehAfa }RBwtþikarN¾RbFans½káneya)aykm<úCa} ¦ EdlRtUvkMritRBMEdnRtwm ³
 1. skmµPaBs®gÁam ¬eTaHbICa)anRbkas b¤min)anRbkaskþI¦ karMelaPbMBanCMelaHRbdab;GavuF b¤skmµPaBrbs;sRtUvbreTs kar h‘uMB½T§ karh‘MuB½T§Epñkesdækic© bdivtþ kUdkmµ karbHe)ar clclEpñksIuvil smµPaBePvrkmµ b¤viecäTkmµ ³
 2. karbMBuledayviTüúskmµ b¤karbeBa©jCatiGIuy:ug nigcMhayviTüúskmµ EdlmanRbPBenARbeTskm<úCa
 3. )atukmµ kUdkmµeFVIkaryWtCagFmµta b¤k¾skmµPaB]sShkmµ EdlRbhak;RbEhlepSgeTot EdlminRtwmEtmankarcUlrYmén nieyaCikrbs;PaKI EdlRbkasBIRbFans½káenaH b¤rbs;Gñkem:AkarNamYyrbs;PaKIenaH nigEdlminEmnCamUlehtubNþalmkBI PaKIenaH)anbdiesFmineKarBeTAtamc,ab; b¤eTAtamkic©snüaEdlmanCaFrman
 4. kardkhUt b¤karrwbGUsykedaybgçMnUveragcrkRTBüsm,tþicaM)ac; b¤ siT§i b¤plRbeyaCn¾epSgeTotrbs; }Rkumh‘un} b¤pl RbeyaCn¾epSgeTotrbs; }Rkumh‘un} b¤plRbeyaCn¾rbs;m©as;kmµsiT§FMtUckñúg }Rkumh‘un} b¤k¾skmµPaBepSgeTot b¤karbdiesF edayGaCJaFrrdæaPi)alNamYy Edlb:HBal;F¶n;F¶rdl; }Rkumh‘un} elIsiT§iNamYytamkic©RBmeRBogenH .
 5. 1 min)anpþl;[nUvlixitGnum½t niglixitGnuBaØatibEnßmNamYyEdlcaM)ac; eTaHbICa)aneFVIeLIgya:gRtwmRtUveday }Rkumh‘un} nigeTaHbICamankarxMRbwgERbgedayykcitþTukdak;rbs; }Rkumh‘un} edIm,ITTYl)ankarÉkPaBenaHk¾eday .
 • minmanbnþGNtþi énlixtGnum½tNamYyrbs;rdæaPi)al Edl)anpþl;[BImun ¬elIkElgEt)anbdiesFedaysarmUlehtu¦ b¤ RbsinebI)anpþl;[sMrab;ry³eBlkMNt;mYy b:uEnþmin)anbnþ[tamkaresñIsuM eTaHbICakaresñIsuMenaH)aneFVIeLIgya:gRtwmRtUvk¾ eday ¬elIkElgEt)andkhUtedaysarmUlehtuNamYy¦ nig
 • karP¢ab;CamYyliixtGnum½tNamYyrbs;rdæaPi)alnUvl½kçx½NÐEdlraraMgdl;karbMeBjkargar ¬elIkElgEtedaysarmUlehtu¦
 • x¦ RBwtþkarN¾neya)aybreTs³ RBwtþikarN¾neya)aybreTs EdlekItmaneLIgeRkARbeTskm<úCa Edlman\T§iBledaypÞal; eTAelIKMerag nigminmanBak;B½n§edaypÞal;nwgRbeTskm<úCa ¬ehAfa }RBwtþikarN¾neya)aybreTs}¦ rYmman ³

 1. skmµPaBs®gÁam ¬eTaHbICa)anRbkas b¤min)anRbkaskþI¦ karrMelaPbMBan CMelaH Rbdab; GavuF b¤skmµPaBrbs;sRtUvbreTs karh‘¿uB½T§ karh‘¿uB½T§Epñkesdækic© bdivtþ kUdkmµ karbHe)ar claclEpñksIuvil skmµPaBePvrkmµ b¤karbMpøicbMpøajedayectna
 2. karbMBuledayviTüúskmµ b¤karbeBa©jCatiGIuy:ug/ nig
 3. )atukmµ

 • 12>3 karkMrit nigkarelIkElgkñúgkarRbFans½ká
 • 12>3>1 karp¥akbMeBjParkic©CabeNþaHGasnñ edayPaKIEdlminGacbMeBjkatBVkic© minRtUvmanTMhMCag nigminRtUvmanry³ eBlyUrCagGVIEdlPaKIenaHRtUvkar edIm,ICMnHBuHBarplb:HBal;rbs;krNIRbFans½káenaHeLIy .
 • 12>3>2 Parkic©rbs; }Gk} tamkic©RBmeRBogenH minRtUv)anelIkElgedaykarRbkasBIRbFans½ká dUcmanEcgkñúgmaRta 12>2>2 eLIy .
 • 12>3>3 RbFans½káminRtUvKitbBa©ÚlnUvl½kçx½NÐxageRkamenHeLIy elIkElgEtl½kçx½NÐTaMgenH bNþalmkBIRBwtþikarN¾RbFan s½ká ³
 • ¬k¦ PaBminGaceRbIR)as;)an b¤karyWtyUrkñúgkardak;dMeNIrkaréneragcRk masIun sMPar³brikça eRKOgbnøas;sMrab;KMeragenH/
 • ¬x¦ karyWty:avkñúgkarGnuvtþParkic© EdlbNþalmkBIkarsgswkercrwlCaTUeTA cMeBaHmeFüa)ay plitkmµ sMPar³Eckcay nig brikça b¤karxUcxatedaysarkardMeNIrkarminRtwmRtUv/
 • ¬X¦ karminbMeBjkatBVkic© EdlmanmUlehtubNþalmkBI b¤Cab;Bak;B½n§nwgPaKIminGacbMeBjkatBVkic©dUcCa ³

 1. kareFVsRbEhs b¤skmµPaBedayectnakarxusqÁg b¤karePøcGnuvtþ ³
 2. karxkxanmin)aneKarBtamc,ab; nigb¤tambTBiesaFd¾RbugRby½tñrbs;shRKas
 3. karbMBan b¤ eFVIkMhuskñúgkic©RBmeRBogenH

 • 12>3>4 PaKINamYyGacminGnuvtþkatBVkic©rbs;xøÜnkñúgkic©RBmeRBogenHeT ehIyk¾minmankaBVkic©NamYyrbs;PakIGacRtUv )anp¥ak edaysarEtcMNayekIneLIg b¤edaysarEtplvi)akesdækic©epSgeTotEdlGacekIneLIg edaysarlT§plénkarbMeBj katBVkic©xagelIedayPaKIenaHeLIy .

 • 13>3>5 katBVkic©rbs;PaKITaMg2 EdlRtUvbMeBjmuneBlekItRBwtþikarN¾RbFans½ká minGacelIkElg)anedaysarEtlT§pl énkrNIRbFans½káenaHeLIy .

 • 12>3>6 minmanPaKINamYy RtUv)anelIkElg[rYcBIkatBVkic©kñúgkarTUTat; edaylT§plénkarekItmaneLIgnUvRBwtþkarN¾ RbFans½ká Edlb:HBal;dl;PaKIenaHeLIy elIkElgEtmankMNt;enAkñúgkic©RBmeRBogenH .

12>4 viFankarN¾ EdlRtUvRbkan;ykkñúgRBwtþkarN¾RbFans½ká³ kñúgRKb;krNIRbFans½káTaMgGs;

 • ¬k¦ PaKIEdlminGacbMeBjkatBVkic© RtUvCUndMNwgCalayl½kçGkSr sþIBIRBwtþikarN¾RbFans½káenaHkñúgry³eBl 48ema:g eday erobrab;ya:gsmRsb niglMGitBIkarekIteLIgPsþútagsmRsb nigry³eBlEdlkarekIteLIgenaHGacb:HBal;dl;PaKIenaH ³
 • ¬x¦ PaKIEdlminGacbMeBjkatBVkic© RtUvbnþraykarN¾RbcaMs)aþh¾ sþIBIplb:HBal;eTAelIkarbMeBjkatBVkic©rbs;eK nigkic©xit xMRbwgERbgrbs;eK edIm,IykQñHeTAelI\T§iBlRbFans½ká kñúgry³eBlEdlPaKIenaH)anTTYlrgnUvplb:HBak;BIRbFanská½
 • ¬K¦ PaKIEdlminGacbMeBjkatBVkic© RtUvxitxMRbwgERbgedaHRsayedIm,IbMeBjkatBVkic© b¤xitxMbn§Úrbnßy\T§iBl énRbFans½ká enaH ehIyPaKImYyeTotk¾RtUvxitxMRbwgERbgpgEdr edIm,ICYysMrYlnigminRtUvbdiesFedayminsmehtupl kñúgkarCYysMrYlenaH eT elIkElgEtkaresñIsuM[PaKINamYyénkic©RBmeRBogenHedaHRsayBI)atukmµ b¤CMelaHkargarNamYy taml½kçxú½NÐmYyEdlmin smRsb .
 • ¬g¦ enAeBlEdlPaKIminGacbMeBjkatBVkic©)anTsSTaydwgfa eKmanlT§PaBbnþbMeBjkatBVkic©rbs;eKeLIgvijtamkic©RBm eRBogenHPaKIenaHRtUvCUndMNwgCalayl½kçGkSreTA[PaKImYyeTotPøam ehIyRtuvbnþbMeBjkatBVkic©rbs;eKeLIgvij .

karxkxanmin)anGnuvtþtammaRta 12>4 edayPaKIEdlminGacbMeBjkatBVkic©nwgbNþal[PaKI enaHRtUv)at;bg;siT§irbs;eKkñúgkrNI RbFans½ká ¬b¤bnþBwgEp¥keTAelIRbFans½kᦠ.

12>5 plvi)akénRbFans½ká

 • 12>5>1 karp¥akkarGnuvtþn¾katBVkic©³ minmanPaKINamYyRtUvTTYlxusRtUv b¤RtUvcat;Tukfa bMBanelIkic©RBmeRBogenH eday sarEtkarxkxan b¤karyWtyUrmin)anbMeBjkatBVkic©NamYyrbs;xøÜnEdlmankñúgkic©RBmeRBogenH edaysarEt\T§iBlrbs;RBwtþi karN¾RbFans½kámYy b¤eRcInbBa©ÚlKñaeLIy .

 • 12>5>2 karEktMrUv¼karBnüakalbriecäTCamUldæanry³eBlEdlRtUvGnuBaØat³ ry³eBlEdlRtUvGnuBaØatisMrab;karbMeBj katBVkic© edayPaKITaMgLaydUcEdl)anbBa¢ak;xagelI rYmmankarbriecäTcab;epþImkarsagsg; karbriecäTdMeNIrkarGaCIvkmµ karGaCIvkmµtamkmµviFI nigkalbriecäThYskMNt;RtUv)anEktMrUvedaysmFm’ edayPaKITaMgGs;kñúgPaBesµaHRtg; edayeFVIkar BicarNaeTAelIplb:HBal; enaH ¬enAeBlEdlGacGnuvtþ)an¦ nigBIlT§PaBrbs; }Rkumh‘un} rbs;Gñkem:Akar nigrbs; }Gk} edIm,IerobcMkmµviFIsMrab;skmµPaBrbs;eKeLIgvijecosvag b¤bnßy[)anGb,brimanUvkaryWtya:venH .

 • 12>5>3 karbBa©n;karbMeBjkatBVkic©

 • ¬k¦ RbsinebIeragcRkRtUv)anbMpøaj b¤)anxUcxatya:gF¶n;F¶r edayRbFans½káFmµCati nig¼b¤edayRbFans½káneya)aykm<úCa ehIykarxUcxatenaHminGacsg)an nigrMelaP)anedaykarFanara:b;rg b¤minGacTTYl)annUvTwkR)ak;Fanara:b;r:gsMrab;CYsCul ehIyPaKITaMgGs;min)anÉkPaBeTAelIl½kçx½NÐ edIm,ICYsCuleragcRk[ehIykñúgry³eBl 60éf¶cab;;BIkalbriecäTBiPakSamk nigedayGnuelameTAtaml½kçx½NÐsþIBIkarkarBarsiT§irbs;Gñk[x©I\NTan tamkic©RBmeRBogpÞal; nigmaRtaEdlEcgBIkarsg edaykarbBa©b;kic©RBmeRBogenH)an eRkayBI)anCUndMNwgCalayl½kçGkSreTA[PaKImYyeTotkñúgry³eBl 30éf¶ .
 • ¬x¦ RbsinebIRbFans½káraraMg b¤BnüaeBlkarGnuvtþn¾katBVkic©rbs;PaKIEdlRbkasRbFans½ká kñúgry³eBlyUrCag 6ExenaH GnuelamtamsiT§irbs;Gñk[x©I\NTankñúgkic©RBmeRBogpÞal; nigmaRtasþIBIkarTTYlsÁal;karsg edaykarbBa©b;kic©RBmeRBog enaHPaKINamYyGacbBa©b;kic©RBmeRBogenH)an edaymincaM)ac;mankatBVkic©teTAeTot bnÞab;BIkarCUndMNwgCalayl½kçGkSr ya:gtic 60éf¶eTA[PaKImYyeTot .
 • ¬K¦ karTijeragcRkeday }Gk} nigéføTijkñúgkrNIbBa©b;kic©RBmeRBogtammaRtaenH RtUvkMNt;edayQrelImaRta 15>5 én kic©RBmeRBogenH .

13> Bn§da éføQñÜl R)ak;Bin½y nigkarCMr³bBa¢I

 • 13>1 Bn§da nigéføQñÜl³ }Rkumh‘un} RtUvbg;Bn§enAeBlbc©úb,nñenH nignaeBlGnaKt ¬eTaHbICaBn§tMbn; b¤Bn§CatikþI¦ Bn§Ky b¤Bn§ epSgeTot EdlRkumh‘unRtUvbg;Tak;Tgdl;GVIEdlKµankarelIkElg b¤GnueRKaH[ }Rkumh‘un} rYcputBIkarbg;GnuelameTA tambBaØatþiénmaRta 8>3 énkic©RBmeRBogGnuvtþKMeragEdlTak;Tgdl;karkan;kab;kic©dMeNIrkar nigkarEfTaMeragcRkenAeBl EdlRtUvbg;enaH . }Rkumh‘un} RtUvbg;éføQñÜl nigkarcayvayRbePTNamYyEdlcaM)ac; edIm,IFanakarbMeBjkatBVkic©rbs;xøÜn eRkamkic©RBmeRBogenHenA eBlEdlminmankarelIkElg[rYc b¤minmankarsm,TankñúgmaRta 8>3 énkic©RBmeRBogGnuvtþ KMerag .

 • 13>2 Bin½y³ R)ak;Bin½y nigkarBin½y b¤karcayvayepSgeTot EdlRtUvcMNayedayRkumh‘un b¤Pañk;garrbs;eKnaykrdæm®nþI nieyaCik b¤RkumGñkemA:karGnuelameTAtamkartMrUvénc,ab;NamYy b¤k¾karGnum½tNamYyrbs;rdæaPi)al KWCakarTTYlxusRtUv rbs; }Rkumh‘un} elIkElgEtR)ak;Bin½y nigkarBin½yTaMgenHRtUv)andak;elIR)ak;Bin½y nigkarBin½yTaMgenHRtUv)andak;elI b¤ ekIteLIgedaysarlT§pl énkarbMBanelIkic©RBmeRBogenH nig¼b¤kic©RBmeRBogGnuvtþKMerageday }Gk} nig¼b¤ }Rk ] r: f} kñúgkrNIenH }Gk} RtUvb¤eFVI[ }Rk ] r: f} ecjsg }Rkumh‘un} nigeFVIya:gNa[ }Rkumh‘un} rYcputBIkarbnøMR)ak;Bin½y nigkar Bin½ykarcayvay kar)at;bg; nigkarxUcxat nigkarTTYlxusRtUvTaMgLay EdlekIteLIgedaysarbBaðaenH .

RbsinebIR)ak;Bin½y nigkarBin½y b¤karcayvayepSgeTot)anGnuvtþcMeBaH }Gk} edayGaCJaFrrdæaPi)alNamYy edaysarEt }Rkum h‘un} mineKarBc,ab; b¤mineKarBkarGnum½tNamYyenaH }Rkum h‘un} nwgRtUvecjsg nigeFVIya:gNa[ }Gk} rYcputBIkarxatbg; kar xUcxat nigkarTamTarNamYyEdlekIteLIg edaysarEtkarxkxanrbs; }Rkumh‘un} kñúgkareKarBc,ab; b¤karGnum½tNamYyrbs;rdæa Pi)alkñúgl½kçx½NÐEdlkarmineKarBc,ab;rbs; }Rkumh‘un} enaHminEmnekIteLIgedaysarEtkarxkxan b¤karbMBanelIkic©RBmeRBogenH b¤kic©RBmeRBogGnuvtþKMerageday }Gk} nig¼b¤ }Rk ] r: f} eTenaH .

 • 13>3 karCMrHbBa¢I³ elIkElgEtmankarkMNt;epSgenAkñúgkic©RBmeRBogenH ebImindUcecñHeTKµanPaKINamYykñúgeBlNamYy ¬b:uEnþminEmnCakatBVkic©eT¦ GacCMrHbBa¢IcMnYnCMBak; nigcMnYnTUTat;NamYy b¤TaMgGs;Edlmantamkic©RBmeRBogenHrbs;eKCa mYyPaKImYyeTotedayCMnYnCMBak; EdlsßitenAkñúgrgVg;énkic©RBmeRBogenH .

14> karGHGag nigkarFana

 • 14>1 karGHGag nigkarFanarbs; }esTic} }esTic} GHGag nigFanacMeBaH }Gk} ³
 • ¬k¦ }esTic} Ca }Rkumh‘un} TTYlxusRtUvmYymankMrit Edl)anbegáIteLIgya:gRtwmRtUv nigmansuBlPaBtambNþac,ab;rbs; saFarN³rdæRbCaFibetyücin nigmansiT§iRsbc,ab;TaMgGs;kñúgkarGnuvtþn¾kic©RBmeRBogenH nigÉksarKMeragd¾éTeTot EdlenA kñúgenaH }Rkumh‘un} CaPaKImYyEdlRtUvGnuvtþn¾nUvl½kçx½NÐ nigbBaØatþiEdlmankñúgkic©RBmeRBog nigÉksarTaMgenaH .
 • ¬x¦ ral;skmµPaBtampøÚvc,ab;rdæ)al nigskmµPaBd¾éTeTotrbs;rdæaPi)alenARbeTscin Edl)anTamTaredIm,IGnuBaØat[ }Rkumh‘un} GacGnuvtþRbKl; nigbMeBjkatBVkic©RBmeRBogenH nigtamÉksarKMeragepSgeTot nigkargarEdlmanRbmaNkñúg kic©RBmeRBogenH rYmTaMgkarbegáItRkumh‘unGnuvtþKMerag enAkñúgRbeTskm<úCaRsbeTAtamc,ab;km<úCaRtUv)anGnuvtþrYc nigman RbsiT§PaBeBjelj elIkElgEtl½kçx½NÐénÉksarKMeragskmµPaBenHenaHRtUvGnum½enAeBleRkay nigelI ElgEtRbsiT§PaB énÉksarenaHRtUv)andak;Cal½kçx½NÐ eRkayRbsiT§iPaBénkic©RBmeRBog .
 • ¬K¦ PaKInImYy²énÉksarKMeragEdlkñúgenaHxøÜnCaPaKImYy RtUvmankatBVkic©EdlmansuBlPaBRsbc,ab;manRbsiT§PaB nig GacGnuvtþ)anedayGnuelameTAtaml½kçx½NÐénÉksarenaH elIkElgEtkarGnuvtþn¾ GacRtUv)ankMNt;edayPaBkS½yFnFanPaB karerobcM }Rkumh‘un} eLIgvijkarp¥akCabeNþaHGasnñ b¤c,ab;CaFrmanEdlRbhak;RbEhlepSgeTot Edlb:HBal;dl;siT§im©as; \NTanCarYm .
 • ¬X¦ minmanskmµPaBBakübNþwg b¤dMeNIrkarkþINamYy EdleRtomcMaKMramkMEhgRbqaMg b¤b:HBal;dl;Rkumh‘unenAcMeBaHmux tulakar nigGgÁPaBrdæ)al b¤sasaCMnuMCMrHkþI EdlGacb:HBal;F¶n;F¶rdl;smtßPaB }Rkumh‘un} kñúgkarGnuvtþkatBVkic©rbs;eK tamkic©RBmeRBogenH b¤tamÉksarKMeragNamYyepSgeTotEdl }Rkumh‘un} CaPaKImYy .
 • ¬g¦ karcuHhtßelxa karRbKl; nigkarGnuvtþrbs; }Rkumh‘un} Edlmantamkic©RBmeRBogenH nigtamÉksarKMeragNamYy Edl kñúgenaH }Rkumh‘un} CaPaKImYyehIy)anTTYlkarGnuBaØatRtwmRtUv tamRKb;EbbbTrbs;saCIvkmµTaMgGs; nigminpÞúyeTAnwg bBaØtiNamYy b¤begáItCakMhusenAeRkamkic©RBmeRBog b¤lixitubkrN¾NamYyEdl }Rkumh‘un} CaPaKIehIyEdlmanRbsiT§iPaB eTAelI }Rkumh‘un} b¤RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘un .
 • ¬c¦ GñktMNagrbs;xøÜn Edl)ancuHhtßelxaelIÉksarenH )anTTYlsiT§iGnuBaØatieBjelj edIm,IcuHhtßelxaelIkic©RBmeRBog enHtamnam[Rkumh‘un .

 • 14>2 karGHGag nigkarFana }Gk} }Gk} GHGag nigFanaCUn {esTic} fa ³ }Gk} KWcashRKasrdæmYyTTYlxusRtUvmankMrit Edl)anbegáIteLIgedayRBHraCRkwtüelx 0396¼10 cuHéf¶TI09 Exmina qñaM1996 rbs;RBHraCaNacRkkm<úCa nigEdl)an eKarBtamTaMg RsugnUvral;c,ab;Bak;B½n§TaMgGs; ehIyminmanbBaðaeRtombMrugNamYy b¤karKMramkMEhgNa edIm,IerobcM }Gk} eLIgvij b¤edIm,IbMEbk }Gk} eLIy .

 • ¬x¦ }Gk} mansiT§iGMNaceBjeljkñúgkareFVIGaCIvkmµrbs;xøÜn nigkñúgkarcuHhtßelxa nigkñúgkarbMeBjkatBVkic©rbs;xøÜntam lkçN³c,a