kic©RBmeRBogGnuvtþKMerag rvag RksYg]sSahkmµ Er: nigfamBl

nig Rkumh‘unsaCIvkmµGahrN_ nignihrN_GKÁisnIcinKMeragsþareragcRkvarIGKÁisnIKIrirmü 1

éf¶TI 28 Ex kkáda qñaM 2000


matika

 1. niymn½y nigkarbkRsay>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 2. KMeragvarIGKÁisnIKIrIrmü>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 3. kalbriecäTcUlCaFrman nigGNtþiénkic©RBmeRBog>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 4. l½kçxN½ÐdMbUgsMrab;eGayRkumh‘unGaccab;epþImeFVIkarsagsg;KMerag>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 5. karxkxanmin)anbMeBjl½kçxN½ÐdMbUg>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 6. karbMeBj)anl½kçx½NÐdMbUg¼ karcab;epþImkargarsagsg;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 7. katBVkic©cMbgrbs;Rkumh‘un>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 8. katBVkic©cMbgrbs;RksYg]sSahkmµ Er: nigfamBl>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 9. karGHGag nigkarFanara:b;rgrbs;RksYg]sSahkmµ Er: nigfamBl>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 10. RbFanskþi>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 11. kMhus nigkarbBa©b;kic©RBmeRBog>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 12. karRbKl;siT§i nigkic©RBmeRBogepÞr>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 13. karTTYlxusRtUv nigsMNg;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 14. dMeNaHRsayvivaT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 15. lixitCUndMNwg>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
 16. bBaØtiþepSg²>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

kic©RBmeRBogGnuvtþKMerag³

kic©RBmeRBogGnuvtþKMeragenH RtUv)aneFVIeLIgenAPñMeBjnaéf¶TI 28 Ex kkáda qñaM 2000/ rvag³ RksYg ]sShkmµ Er: nigfamBlrYm TaMgGñkbnþevnrbs;xøÜn EdltMNagedayrdæmRnþIRksYg]sSahkmµ Er: nigfamBlkñúgnaménraCrdæaPi)al RBHraCaNacRkkm<úCa ¬EdlbnÞab;BIenHeTAehAfa }Rk ] r: f}¦ CaPaKImYy .

nig³ Rkumh‘unsaCIvkmµGahrN_ nignihrN_GKÁisnIcin ¬EdlbnÞab;BIenHeTAehAfa }esTic}¦ CaRkumh‘unmYyEdl)anbegáIteLIgy:ag RtwmRtUvtamc,ab;rbs;saFarNrdæRbCamanitcin mankariyal½yRsbc,ab;sißtenAbøúkelx 5 pøÚv LIUPUKAN tMbn;xaglicTIRkugeb:kaMg saFarNrdæRbCamanitcin rYmTaMgRkumh‘unGnuvtþKMerag EdlRtUv)anbegáIteLIgedayesTickñúgeKalbMNgGnuvtþkic©RBmeRBogenHGñk bnþevn nigGñkTTYl)anGnuBaØatiRbKl;siT§irbs;eKEdltMNageGay RbFanRkumh‘unesTic ¬esTic nigRkumh‘unGnuvtþKMeragkñúgkrNI EdlmanbBa©b;BIenHteTArYmKñaehAfa }Rkumh‘un}¦ .

edayehtufa

 1. raCrdæaPi)alkm<úCa ¬bnÞab;BIenHeTAehAfa }r>r>k}¦ tMNageday }Rk ] r: f} )anerobcMeKalneya)ayedIm,IelIkTwkcitþ nig CMrujkarGPivDÆn_GñkplitGKÁisnIÉkraCü edIm,IplitGKÁisnIbMerIesckþIRtUvkarrbs;GñkeRbIR)as;GKÁisnIedayEp¥keTAelIkic©RBm eRBogTijfamBl .
 2. }Rk ] r: f }CaGñkkan;kab;eragcRkvarIGKÁisnIKIrIrmüTI 1EdlsßitenAtMbn;x<g;rabKIrIrmü naextþekaHkugEpñknIrtIénTIRkugPñMeBj EdlBImunP¢ab;mkRbBn½§GKÁisnIRkugPñMeBj edayExSbNþaj 110KILÚv:ulcMgay 120KILÚEm:Rt . eragcRkenH)anTTYlrgnUvkar xUcxaty:agF¶n;F¶rkñúgkMLúgqñaM 1970 .
 3. }Rk ] r: f} manbMNgeGaymankarsþareragcRkvarIGKÁisnIKIrIrmüTI 1enHeLIgvij nigsagsg;ExSbNþajbBa¢Úntg;süúg 115 KILÚv:ulBIeragcRk edIMm,IbBa¢ÚnfamBleTAGnusßanIyTI 3 115¼22KILÚva:t;enAPñMeBj .
 4. }Gk} KWCashRKassaFarN³ EdlmanedImTunCarbs;rdæTaMgRsug nigTTYlxusRtUvmankMNt;Edl)anbegáIteLIgedayRBHraC Rkwtüelx 0396¼10 cuHéf¶TI 9 Ex mina qñaM 1996 edIm,IGPivDÆn_plitbBa¢Ún nigEckcayfamBlGKÁisnITUTaMgRBHraCaNacRk km<úCa nigedIm,ITajfamBlGKÁisnIBIGñkplitGKÁisnIÉkraCütamkic©RBmeRBogTijGKÁisnI .
 5. }esTic} )andak;BaküesñIcuHéf¶TI 26 Ex FñÚ qñaM 1998 niglixitcuHéf¶TI 22 Ex mina qñaM 1999 sMNUmBrpþl;hirBaØb,TaneFVIkar sþar nigdMeNIrkareragcRkvarIGKÁisnIKIrIrmüTI 1 edIm,IesñIsMu }r>r>k} Binitü nigGnum½t .
 6. tamry³esckþICUndMNwgelx 1036 sCNcuHéf¶TI 2 Ex sIha qñaM 1999 KN³rdæmRnþIén }r r k} )aneFVIkarGnum½tyl;RBmelI sMeNIrrbs; }esTic} kñúgkarsþar nigdMeNIrkareragcRkvarIGKÁisnIKIrIrmüTI 1 tameKalkarN_ }sagsg;dMeNIrkar nigepÞr} (BOT).
 7. }Rk ] r f}/ }Gk} nig }Rkumh‘un} )anÉkPaBenAkñúgkMNt;ehtuénsm½yRbCMu sþIBIKMeragenAéf¶TI 15 Ex kBaØa qñaM 1999 eday )anKUsbBa¢ak;GMBIeKalkarN_sMxan;² EdlTak;TgeTAnwgxøwmsarénkic©RBmeRBogrbs;KMera .
 8. edaymankarGnuBaØatiBI }Rk ] r: f}/ }Gk} nig }Rkumh‘un} éfenH)ancuHkic©RBmeRBogTijfamBl (PPA) edayQrelIeKal karN_Edl }Rkumh‘un} nwgGnuvtþn_RBmTaMgkan;kab;KMerag edIm,Iplit nigpþl;famBlGKÁisnIBIeragcRkenHeTAeGay }Gk} b¤Gñk bnþevnrbs;eK ehIy }Gk} RtUvTijfamBlGKÁisnIBIeragcRk edayQrelImUldæanTTYl b¤k¾TUTat;RsbeTAtamry³eBl niglkç xN½Ðén PPA enAeBlbBa©b; PPA }Rkumh‘un} RtUvepÞrkmµsiT§irbs;KMerageTAeGay }Gk} .
 9. }Rkumh‘un} RtUvkarnUvlixitGnum½t niglixitÉkPaBTaMgLayEdlRtUvkar edIm,IbMeBjnUvkatBVkic©rbs;xøÜneRkamkic©RBmeRBog PPA Edl }Rk ] r: f} )anRBmeRBogpþl; b¤CMrujeGayGaCJaFr }r>r>k} EdlBak;Bn½§pþl;eGaytamlkçxN½EdlmanEcgkñúgkic© RBmeRBogenH .

PaKITaMg2)anyl;RBmcuHhtßelxaelIkic©RBmeRBogenHtamlkçxN½ÐEdlkMNt; dUecñHPaKITaMg2)anRBmeRBogKñadUcxageRkam ³

1> niymn½y nigkarbkRsay

1>1 niymn½y ³ }Pñak;gar} mann½ydUcEdlmanEcgenAkñúgkic©RBmeRBogpÞal;} . }BaküesñMsuM} mann½ydUcmanEcgenAkñúgmaRta 4>1 nig]bsm<½n§1 énkic©RBmeRBogenH KWCaBaküesñMsMuEdl }Rkumh‘un} )andak;sMukarGnum½tBI rdæaPi)alTak;TgnwgKMeragenHRsbtam lkçxN½ÐénmaRta 4>1 . }éf¶eFVIkar} mann½yfa KWCaéf¶NamYyelIkElgEtéf¶esAr_ éf¶GaTitü nigéf¶buNüRsbc,ab;NamYy b¤éf¶Edl eKGnuBaØatieGaysßabn½FnaKarbiTTVar . }RBwtþkarN_neya)aykm<úCa} mann½ydUcmanEcgkñúgmaRta 10/2/2 ¬k¦ .

}mUlehtu} Tak;TgeTAnwgGVIEdleFVIeGaymankarlubecalnUvkarGnum½trbs;rdæaPi)alNamYy KWCaGVIEdleFVIeGaymankarlubecal edaysarkMhusFMdMuNamYyrbs;Rkumh‘un b¤rbs;RkumGñkem:AkarEdlxkxanGnuvtþtamlkçxN½ÐénkarGnum½yrbs;rdæaPi)al b¤tamc,ab; CaFrman . }karpøas;bþÚrc,ab;} mann½yfa karGnum½t karRbkaseGayeRbI karpøas;bþÚr b¤karlb;ecalbTbBaØtiþNamYyénc,ab; b¤ lixitGnum½t lixitGnuBaØati GaCJabN½Ñ niglixitpþl;sm,Tan b¤ÉksardUcKñaNamYyEdl }r r k} )anecj nig)anpþl;eGayeTAKMerag nig¼b¤eGayeTA }Rkumh‘un} b¤karbkRsayTaMgLayénkic©RBmeRBogenH b¤karGskmµNamYyrbs; }r r k} eRkayeBlbriecäTCaFrman sMrab;Gnuvtþkic©RBmeRBogenH nigkic©RBmeRBogTijfamBl .

}kalbriecäTdak;dMeNIrkarGaCIvkmµ} kalbriecäTbBa©b;karRbKl;eGaydMeNIrkarénm:asuITI 2 . }karRbKl;eGaydMeNIrkar} kargarkñúg kardMeNIrkar EdlTamTareGaymankarsakl,gm:asuInplit nig]bkrN_brikçaTaMgLay edIm,IerobcMdMeNIrkareFVIGaCIvkmµeragcRk Rsbtam]bsm<½n§TI 5rbs; PPA . }RBwtþikarN_EdlCakMhusrbs; }Rkumh‘un} RBwtþikarN_NamYyEcgkñúgmaRta 11/1 EdlEp¥ktam RBwtþikarN_enaH }Rk ] r: f} GacecjlixitCUndMNwgsþIBIkMhus)an .

}lixitCUndMNwgrbs; }Rkumh‘un} sþIBIkMhuslixitCUndMNwgsþIBIkMhus Edlecjeday }Rkumh‘un} eTAeGay }Rk ] r: f} RsbtammaRta 11/2 . }kalbriecäTénlkçxN½ÐdMbUg} mann½yfa CakalbriecäTmYyEdleBlenaH EDC )anbBa¢ak;eGayRkumh‘unfa eK)anTTYlÉk sarrbs; }Rkumh‘un} ehIyrYc }Rkumh‘un} )anbBa¢ak;eGay }Gk} vijfa }Rkumh‘un} )anTTYlÉksarrbs; }Gk} ehIyEdrdUcEdl)an kMNt;tammaRta 3/2 én PPA eTaHbIfakalbriecäTenHyWtk¾eday .

}kalbriecäTcab;epþImsagsg;} RtUveyageTAtamkalbriecäTEdl }Rk ] r: f} )anepÞrTItaMg nigeragcRkEdlmanRsab;enaHeTAeGay }Rkumh‘un} dUcbBa¢ak;kñúgmaRta 2/2 ¬K¦énkic©RBmeRBogenH . }kic©snüasagsg;} KWCakic©RBmeRBogmYyEdl)aneFVIeLIgrvag }Rkum h‘un} nigGñkem:Akar edIm,IkMNt;bec©keTssagsg; nigRbKl;eGaydMeNIrkarénKMerag . }kmµviFIsagsg;} KWCakmµviFIEdlmanEcgkñúg maRta 4/2/2 én PPA Edl }Rkumh‘un} RtUvdak;eGay }Gk} kñúgry³eBl 11 ¬db;mYy¦ ExeRkaykalbriecäTcUlCaFrman EdlRtUv kMNt;BIkarvivtþn_énkarsagsg;eragcRk nigEdlRtUvbBa¢ÚlnUvBt’manlMGiténkalbriecäTcab;epþImsagsg; nigmUldæanRKwHenAkñúgkar sagsg; nigkarsakl,geragcRk nigkalbriecäTdak;dMeNIrkarGaCIvkmµ EdlCabnþbnÞab;)anEksMrYlRsbeTAtamkic©RBmeRBogenH .

}Gñkem:Akar} mann½yfa Gñkem:Akar nigGñkpÁt;pÁg;NamYyEdlRkumh‘un)anCYl edIm,IkMNt;bec©keTsvisVkmµpÁt;pÁg; sþar sagsg; sak l,g RbKl;eGay dMeNIrkar RKb;RKg nigEfrkSaCYsCulKMeragdUcmankMNt;bEnßmkñúgmaRta 4/1/4 ¬k¦ én PPA . }Gñkem:Akar} b¤ }RkumGñkem:Akar} KWCaGñkem:Akar dMeNIrkar nigEfrkSa RBmTaMgpÁt;pÁg; nigRkumh‘unNamYyEdlRkumh‘un)anCYl edIm,IkMNt;bec©keTs sagsg; RbKl;eGaydMeNIrkar dMeNIrkar nigEfTaMCYsCul eragcRk b¤EpñkNamYyéneragcRk b¤k¾Gñkem:Akarbnþ nigGñkbnþevn nigGñk Edl)anTTYlkarRbKl;siT§ieFVIkargarxagelI dUcmanEcgenAkñúgmaRta 4/1/4 ¬k¦ én PPA .

}éf¶} ry³eBl 24 em:agEdlcab;epþIm nigbBa©b;enAem:ag 00 Bak;kNþalyb;em:agenAkm<úCa . }R)ak;FanakarGnuvtþn_} KWCaR)ak;Fana Edl }Rkumh‘un} RtUvpþl;CUneRkayeBlbriecäTénkarbMeBjlkçxN½ÐdMbUg EdlmankMNt;kñúgmaRta 4/2 kñúgTwkR)ak;cMnYn 800 000 ¬R)aMbIryBan;¦ duløarGaemrik edIm,IFanafa }Rkumh‘un} nwgGnuvtþn_nUvkatBVkic©rbs; }Rkumh‘un} EdlmanmunkalbriecäTdak;dMeNIrkar GaCIvkmµdUckMNt;kñúgmaRta 8/6/1 én PPA .

}kic©RBmeRBogpÞal;} KWkic©RBmeRBogEdlRtUveFVIeLIgrvag }Rk ] r: f} }Rkumh‘un} nigPñak;garEdlkMNt;kñúgmaRta 12/2 tamKMrUEdl manEcgkñúg]bsm<½n§TI . }duløar} b¤ "USD" rUbiyvtßúRsbc,ab;rbs;shrdæGaemrik . }bBaØtiþsMrab;RbBn½§rbs; }Gk} CabBaØtiþmYyEdl }Gk} RtUvecjedIm,IkMNt;BItMrUvkarmYycMnYnTak;TgeTAnwgkarsMrbsMrYléneragcRkGKÁisnICamYykic©dMeNIrkar énRbBn½§rbs; }Gk}Edl CabnþbnÞab;GacEksMrYleFVIviesaFnkmµ b¤eFVIkarbEnßmeTot .

}RbB½n§rbs; }Gk} KWCabNþajGKÁisnIEdlRKb;RKg b¤eRbIR)as;eday }Gk} ¬rYmmanTaMg]bkrN_brikçatP¢ab; nig]bkrN_bBa¢Ún nig EckcayGKÁisnIepSgeTotEdl }Gk} RtUvkarsMrab;Eckcay¦ kñúgeKalbMNgplitbBa¢Ún nigEckcayGKÁisnIeTAeGayGtifiCnrbs; }Gk} . }kalbriecäTcUlCaFrman} kalbriecäTEdlPaKITaMg 2GnuBaØatieGaytMNagrbs;eK cuHhtßelxakic©RBmeRBogenH . }éføTij GKÁisnI} cMnYnTwkR)ak;Edl }Gk} RtUvTUTat;eGayeTA }Rkumh‘un} tammaRta 8én PAA .

}edImTun} TwkR)ak;Edl)anvinieyaKkñúg }Rkumh‘un} tamrebobcUlPaKh‘un . }ehdæarcnasm<½n§manRsab;} ehdæarcnasm<½n§NamYyEdl manbc©úb,nñenH enATItaMgmuneBlGnuvtþkic©RBmeRBogenHehIymanrayenAkñúg]bsm<½n§TI 3 . }kalbBa©b;Éksarpþl;hirBaØb,Tan} Ca kalcuHhtßelxaelIkic©RBmeRBoghirBaØb,Tan nigkarbMeBjlkçxN½ÐdMbUgTaMgGs; EdlbnÞab;BIenH }Rkumh‘un} mansiT§idkfvikamkeRbI R)as; .

}kic©RBmeRBogpþl;hirBaØb,Tan} KWCakic©RBmeRBogx©IR)ak;/ kic©RBmeRBogx©IR)ak;rbs;m©as;PaKh‘un/ kic©RBmeRBogCalaylkç½GkSr beBaØI/ mUlbRt½ kic©RBmeRBogFanara:b;rgNamYy nigbNþaÉksarepSg²eTotEdlTak;TgeTAnwgkarpþl;hirBaØb,Tan b¤karpþl;hirBaØ b,TaneLIgvijelIkmµsiT§i karsagsg; dMeNIrkar nig¼b¤karEfTaMCYsCuleragcRk Edl)aneFVIeLIgrvag }Rkumh‘un} nigGñkeGayx©I \NTan . }Epnkarpþl;hirBaØb,Tan} CaEpnkarmYyEdl }Rkumh‘un} RtUverobcMeLIgedIm,IsMukaryl;RBmBI }Gk} tammaRta 4/1/4 ¬x¦ én PPA .

}RbFanskái} RBwtþikarN_b¤karekIteLIgNamYydUcmanEcgkñúgmaRta 10 . }RbFanskáiFmµCati} mann½ydUcEdlmanEcgkñúgmaRta 10/2/1 . }RbFanskáineya)ay} mann½ydUcEdlmanEcgkñúgmaRta 10/2/2 . }RBwtþikarN_neya)ayenAbreTs} mann½ydUcEdl manEcgkñúgmaRta 10/2/2 ¬x¦ . }lixitGnum½yrbs;rdæaPi)al} lixitGnum½y lixityl;RBm lixitpþl;sm,Tan lixitelIkElg kar pþl;GaCJabN½Ñ lixitGnuBaØat lixitpþl;GaTiPaB niglixitbdiesF b¤kardak; b¤karpþl;esckþICUndMNwgeTA b¤BIGaCJaFrrdæaPi)alNamYy Edl }Rkumh‘un} RtUvkar nigEdlcaM)ac;RtUvmansMrab;RkumGñkem:Akar nigGñkeGayx©I\NTan edIm,IkMNt;bec©keT/ pþl;hirBaØb,Tan/ sagsg;/ Fanara:b;rg/ dMeNIrkar nigEfTaMCYsCuleragcRkRsbeTAtamlkç½xN½Ðénkic©RBmeRBogenH .

}GaCJaFrrdæaPi)al} rdæaPi)alkm<úCa nigRksYgnaykdæanEpñkPñak;garGaCJaFr b¤KN³kmµaFikarNamYyEdlsßitenAeRkamkarRKb;RKg edaypÞal; b¤edayRbeyalrbs;rdæaPi)alkm<úCa nigGñkbnþevnrbs;eK ¬elIkElgEt }Rkumh‘un}¦ nigtulakar b¤salaCMnMuCMrHkþINamYy enAkm<úCa b¤GgÁPaBdUcKñaEbbenHNamYyepSgeTot .

}lixitFanarbs;rdæaPi)alelIkarTUTat;} KWCalixitFanaEdlRksYgesdækic© nighirBaØvtßúrbs; }r>r>k} )anecjeGayeTA }Rkumh‘un} Tak; TgeTAnwgkarTUTat;rbs; }Rk ] r: f} nig }Gk} tamkic©RBmeRBogenH nig PPA . karbBa¢ak;lMGitmanEcgkñúgmaRta 8>1 énkic©RBm eRBogenH . }lixitCUnBt’man} mann½ydUcmanEcgkñúgmaRta 4/4 .

}c,ab;} KWCalixitbTdæanc,ab;CaFrman RBHraCRkwtüGnuRkwtüviFansalRkm esckþIENnaMbTbBa¢asn§isBaØabTbBaØtþieKalkarN_ENnaM eKalneya)ayGaCJabN½Ñ karkMNt;epSg²eTotrbs;rdæaPi)al b¤esckþIRbkas b¤karbkRsayNamYykñúgkic©RBmeRBogEdl)anGnum½t )anecj b¤)anRbkaseGayeRbIedayGaCJaFrrdæaPi)alNamYy elIkElgEtbBaØtiþsMrab;RbBn½§rbs; }Gk} . }GñkeGayx©I\NTan} sßa b½nhirBaØvtßúNamYy EdlCabnþbnÞab;pþl;eGaynUv\NTan b¤karKaMRTkarpþl;R)ak;km©INamYy b¤pþl;hirBaØb,Tan b¤sm,Ta\NTan ¬eRkABIedImTun¦ eGayRkumh‘untamkic©RBmeRBogpþl;hirBaØb,Tan .

}RBwtþikarN_EdlCakMhusrbs; }Rk ] r: f} }KWCaRBwtþikarN_mYyEdlmanEcgkñúgmaRtaEp¥ktamRBwtþikarN_enH }Rkumh‘un} Gacecj lixitCUndMNwgrbs; }Rkumh‘un} sþIBIkMhusrbs; }Rk ] r: f} )an . }lixitCUndMNwgrbs; }Rk ] r} f} sþIBIkMhus} KWCalixitCUndMNwg mYysþIBIkMhusrbs; }Rkumh‘un} Edlecjeday }Rk ] r: f} eTAeGay }Rkumh‘un} GnuelamtammaRta 11/1 .

"MW" emhÁava:t; . }Rkumh‘unEdl)anTTYlkarcat;taMg} mann½ydUcEdlmanEcgkñúgkic©RBmeRBogpÞal; . }lixitCUndMNwgsþIBIkMhus} KWCalixitCUndMNwgsþIBIkMhusrbs; }Rk ] r: f} b¤rbs; }Rkumh‘un} . {EpnkardMeNIrkar} KWCaEpnkarsMrab;dMeNIrkar nigEfTaMCYsCul eragcRkEdl }Rkumh‘un} RtUverobcMedIm,IesñIsMukaryl;RBmBI }Gk} tammaRta 4/4/1én PPA . }PaKI} }Rk ] r: f} b¤}Rkumh‘un} tam krNIEdlman .

}buKÁl} CarUbvnþbuKÁl b¤CanitibuKÁlEdlCaRkumh‘unsaCIvkmµ CaRkumh‘unrYmsm,tiþBaNiC¢kmµ/ Rkumh‘uncMruH/ smaKm/ Rkumh‘unsh Kmn_BaNiC©kmµ/ smaKm b¤GaCJaFr rdæaPi)al b¤GgÁPaBepSg²eTotEdlBMuTan;)anbegáIt . }eragcRk} b¤ }eragcRkvarIGKÁisnIKIrIrmü 1} KWRtUvmann½yfa Caehdæarcnasm<½n§TaMgGs;rbs;eragcRk b¤ }ehdæarcnasm<½n§} enATItaMgvarIGKÁisnIKIrIrmü 1 edIm,IplitGKÁisnI eGayeTAExSbBa¢Ún . TaMgGs;enHKitbBa©ÚlTaMgTMnb; bMBg;bgðÚr RckTwk bMBg;begáInkMlaMgTwk nigGaKarm:asuI RBmTaMg]bkrN_brikça EdlenACitxag nigrcnasm<½n§Bak;Bn½§epSg²eTot .

}kic©RBmeRBogTijGKÁisnI} kic©RBmeRBogTijGKÁisnIEdl)ancuHhtßelxaeday }Rkumh‘un} nig }Gk} edaymankarGnuBaØatiBI }Rk ] r: f} edIm,IGnuvtþKMeragenH . }KMerag} }b¤KMeragvarIGKÁisnIKIrIrmü} mann½yfaCakatBVkic©Edl }Rkumh‘un} nig¼b¤Gñkem:Akarrbs;eKRtUv bMeBjedIm,I ³ 1- sþarkMNt;bec©keTsGPivDÆn_pþl;hirBaØvtßúb,Tan sagsg; kan;kab;dMeNIrkarEfrkSa nigRKb;RKg]bkrN_brikça nig rcnasm<½n§TaMgGs;éneragcRkvarIGKÁisnIKIrIrmü 1 nigepÞrehdæarcnasm<½n§TaMgenHeTAeGay }Gk} enAeBlcb;kic©RBmeRBogenH nig PPA 2¦ kMNt;bec©keTsGPivDÆn_pþl;hirBaØb,Tan nigsagsg;ExSbNþajbBa¢ÚnGKÁisnI 115kV cMnYn 120KILÚEm:RtEdltP¢ab;eragcRk eTAGnusßanIyTI III 115/22kV rbs; }Gk} enAPñMeBj nigepÞrExSbNþajTaMgenaHeTAeGay }Gk} enAeBleFVIkarRbKl;eGaydMeNIrkar  rYc .

}kic©RBmeRBogrbs;KMerag} kic©RBmeRBogenH nig PPA kic©snüasagsg;kic©RBmeRBogdMeNIrkar nigEfrkSakic©RBmeRBogCYlTItaMg kic©RBmeRBogpþl;hirBaØb,Tan/ kic©RBmeRBogFanara:b;rgEdl)ancuHhtßelxaeday }Rkumh‘un} . }bTBiesaFn_edayRbugRbytñ½rbs; shRKas} KWCabTdæanénbTBiesaFn_enAkñúgGIVEdlTak;TgeTAnwg }Rkumh‘un} b¤ }Gk} enAeBlNamYyEdlTTYl)anBIkarGnuvtþn_kMrit CMnajkarykcitþTukdak; karRbugRbytñ½ nigkarRbemIlCamunEdlGacnwgTTYl)anedaysmRsbBIGñkem:Akar EdlmanCMnajnigbT BiesaFn_ nig¼b¤GñkdMeNIrkarGnþrCati EdlbMeBjkargardUcKñatamkal³eTs³dUcKñaTak;TgeTAnwgkarkMNt;bec©keTskarsagsg; kar dMeNIrkar nigkarEfrkSaCYsCulm:asuInplitGKÁisnI ExSbNþajbBa¢Ún nigEckcayedayKitbBa©ÚlTaMgvisVkmµ kardMeNIrkar nigkaryk citþTukdak;dl;suvtßiPaB nigkareKarBtamsþg;darrbs;Gñkplit EdlmanCFrmannigRkum]sSahkmµsþg;dar nigbTbBaØtþi .

}lixtGnum½tEdlRtUvkar} lixitGnum½yNamYy EdlRtUvkarBIraCrdæaPi)alkm<úCadUcmanEcgkñúg]bsm<½n§TI 1énkic©RBmeRBogenH . }RBwtþikarN_hUrl,ab;xøaMg} kñúgkrNIRbFans½kámaRta 10/2/1 ¬X¦} karhUrl,ab;xøaMgkñúgenHKWCaRBwtþikarN_EtmYy EdleFVIeGayman Pk;Bak;kNþal ¬1¼2¦ énlT§PaBsþúkrbs;GagTwk .

}kalbriecäTdak;dMeNIrkarGaCIvkmµtamkmµviFI} CakalbriecäTEdleRKageGayeragcRkGKÁisnIcab;epþImdMeNIrkareFIVGaCIvkmµtamkal kMNt;kñúg]bsm<½n§ 8kmµviFIsagsg;eKal . }TItaMg} mann½yfaCatMbn;EdlmanRBMEdnkMNt;edayKMnUsBN’RkhmkñúgEpnTIEdldak; P¢ab;mkCamYykñúg]bsm<½n§TI 2énkic©RBmeRBogenH ehIyEdlRKb;dNþb; nigrYmbBa©ÚlTaMgTIkEnøgéneragcRkTIkEnøgén]bkrN_birkça eragcRk nig]bkrN_birkçabBa¢Ún nigTIkEnøgepSg²eTotEdlnwgRtUvdak;bBa©ÚlbEnßmeTAkñúgkic©RBmeRBogenH nig PPA eday }Rkum h‘un} b¤eday }Rk ] r: f} nig¼b¤ }Gk} .

}lkçN³bec©keTs} lkçN³bec©keTsén]bkrN_birkçaTaMgLay EdlmankMNt;enAkñúg]bsm<½n§TI 2én PPA EdlGaceFVIviesaFnkmµCa bnþbnÞab;edaymankaryl;RBmCamunBI }Gk} . }TTYlykb¤k¾TUTat;} mann½ydUcEcgkñúgmaRta 8/1/1 én PPA . }Bn§} Bn§bnÞúkéfø Bn§Ky b¤éføQñÜlNamYyEdl)anKitkMNt; b¤dkedaypÞal; b¤edayRbeyaledayGaCJaFrNamYyrbs;raCrdæaPi)al edayKitTaMgGakr elItMélbEnßm (VAT) Bn§elIkareRbIR)as;Bn§elIkarlk;GakrRbfab;Rta Bn§naMcUl Bn§kat;yk ¬eTaHbICaelIR)ak;cMNUl laPskáa kar R)ak; éføQñÞl éføCYlbrikçar b¤GVIepSg²eTotk¾eday¦ Bn§elIkm©IrUbiyvtßúbreTs b¤Bn§elIkarepÞrR)ak; Bn§kat; ecj b¤Bn§elIbrisßanBn§ elIfamBl .

}GaNtþi} mann½ydUcEcgkñúgmaRta 3/2 Edlmanry³eBl 30qñaM cab;BIkalbriecäTdak;dMeNIrkarGaCIvkmµ Edlcab;epþImBIkalbriecäT cUlCaFrman ehIykalbriecäTenHGacBnüaeTot)an edayEp¥keTAelIkarRBmeRBogKñaeTAvijeTAmk . }RbBn½§bBa¢Ún} RbBn½§bBa¢Ún 115 k/22kV TI 3rbs; }Gk} enAPñMeBjEdl)ansagsg;eday }Rkumh‘un} ehIy)anepÞreGay }Gk} dMeNIrkarEfTaMgenAeBlbBa©b;karRbKl; eGaydMeNIrkar . }m:asuIn} b¤ {m:asuInplitmYy} RtUvmann½yfa CaTYrbUehSNara:T½rNamYyrbs;eragcRk EdlmanGnuPaBplitcMnYn 6 MW dUcmanbBa¢ak;bEnßmenAkñúg]bsm<½n§TI 2 én PPA . }RbPBTwk} KWCaRbPBedIménTwkenAxagelI nigenACitxagéneragcRkGKÁisnI EdlcaM)ac;sMrab;eGayeragcRkplitfamBlGKÁisnI nigsMrab;GnuvtþKMerag .

1-2 karbkRsay ³ kñúgkic©RBmeRBogenH ¬TaMgxøwmsar nigTaMg]bsm<½n§¦ elIkElgEtmanEcgepSgBIenH ebImindUecñaHeTnwgmann½y dUcxageRkam ³

2> eragvarIGKÁisnIKIrIrmü

2>1 KMerag

2>1>1 }Rk ] r: f} pþl;eGay }Rkumh‘un} kñúgGNtþiénkic©RBmeRBogenHnUvsiT§ipþac;muxkñúgkar ³

 1. GPivDÆn_/ kMNt;bec©keTs/ pþl;Tun/ sþar/ sagsg;/ kan;kab;/ dMeNIrkar/ EfTaM/ CYsCul nigRKb;RKg]bkrN_brikça nigrcna sm<n½§eragcRkGKÁisnIKIrIrmü 1EdlmanRsab; nigEdlsagsg;fµIedaymanGnuPaBtemøIg 12 MW .
 2. GPivDÆn_/ kMNt;bec©keTs/ pþl;Tun/ sagsg;ExSbNþajbBa¢ÚnfamBl 115kV edIm,ItP¢ab;eragcRkeTAGnusßanIyTI 3 115/22kV rbs; }Gk} enAPñMeBj nigepÞrExSbBa¢ÚnTaMgenHeGay }Gk} eRkayeBlbBa©b;karRbKl;eGaydMeNIrkar .
 3. lk;nUvfamBlGKÁisnITaMgGs;Edl)anplit b¤cat;Tukfa )anplitBIeragcRkeGay }Gk} edayKitbBa©ÚlTaMgcMnYnfamBl GKÁisnI eKal Edl)anRBmeRBogKñaelImUldæan }TTYlyk b¤k¾TUTat;} tam PPA Edl)aneFVIeLIgrvag }Gk} nig }Rkumh‘un} enAéf¶cuHkic©RBmeRBogenH .

2>2 TItaMg]bkrN_brikçamanRsab; nigkareRbIR)as;FnFanTwk }Rk ] r: f} yl;RBmpþl;siT§ieGay }Rkumh‘un} b¤RkumGñkem:Akarrbs; eK nigRkumh‘unGnuvtþKMeragEdl)anTTYlkarcat;taMg EtgtaMg nigGnuBaØatedayRtwmRtUvdUcxageRkam ³

 1. TItaMgEdlRtUvdak;eGayCYleGayeTA }Rkumh‘un} RtUvkMNt;RtwmtMbn;mYyEdlcaM)ac; nigRtUvkarsMrab;eGay }Rkumh‘un} Gac GnuvtþKMerag nigbMeBjkatBVkic©énkic©RBmeRBogrbs;KMerag ehIyRtUvQrelIGNtþi niglkçx½NÐEdl)anRBmeRBogKñaeTAvijeTA mkeday }Rkumh‘un} nig }Rk ] r: f} kñúgkic©RBmeRBogCYlTItaMg EdlnwgRtUvcuHhtßelxakñúgry³eBl 5ExeRkaykalbriecäT cUlCaFrman .
 2. }Rkumh‘un} minRtUveFVIskmµPaBBaNiC¢kmµNamYyenAelITItaMgenH eRkABIkarGnuvtþn_kic©RBmeRBogenH nig PPA eT .

 1. }Rkumh‘un} RtUvmankatBVkic©ecjsMNgkarxUcxatsmrmüeGayGñkTTYlplb:Bal;
 2. }Rk ] r: f} RtUvCYydl; }Rkumh‘un} kñúgkarcuHbBa¢InUvkic©RBmeRBogeRbIR)as; nigeFVIesckþIRbkasCasaFarN³eGay)an RtwmRtUv sþIBIxøwmsarénkareRbIR)as; nigkic©RBmeRBogeRbIR)as;cMeBaHsaFarN³CnTUeTARsbeTAtamc,ab; niglixitbTdæanrbs;km<úCa .
 3. }Rk ] r: f} RtUvmankatBVkic© nigRtUveFVIeGayPaKITI 3NamYyepSgeTotmankatBVkic©edaybBaØtiþénkarGPivDÆn_ nig¼b¤eday bBaØtiþsMrab;m©as;kmµsiT§i RbsinebIGacGnuvtþ)antamc,ab;km<úCa EdlRtUvEcgkñúgkic©RBmeRBogeRbIR)as;edayminRtUveFVIskmµ- PaBNamYy EdlGaceRCotERCkdl;karkMNt;bec©keT karsagsg; karRbKl;eGaydMeNIrkar kardMeNIrkar nigkarepÞrénKMerag nigExSbNþajbBa©Únrbs; }Rkumh‘un} nigGñkem:Akarrbs;eK .
 4. mansiT§ieRbIR)as;FnFanTwkrbs;GagTwk nigTItaMgedayminKitéføQñÜl b:uEnþ)ansMrab;EtkarGnuvtþn_KMeragenH nig PPA kñúgry³ eBlmYyesµInwgGaNtiþénkic©RBmeRBogenH nig PPA Etb:ueNÑaH .

}Rk ] r: f} RtUvepÞreTAeGay }Rkumh‘un} nUvTItaMg nig]bkrN_brikçarcnasm<½n§EdlmanRsab;TaMgGs;enAelITItaMg dUcEdl)ankMNt; enAkñúg]bsm<½n§TI 3énkic©RBmeRBogenHrYmmanGagsþúkTwk TMnb;Twk nig]bkrN_brikçarcnasm<½n§EdlBak;Bn½§epSg²eTotkñúgry³eBl 10éf¶ bnÞab;BIéf¶cuHhtßelxaelIkic©RBmeRBogCYl nigbnÞab;BI)anTUTat;éføQñÜlGb,brimarYc . katBVkic©rbs; }Rk ] r: f} kñúgmaRta enH nigmaRta 4/2 ekIteLIgCamYyKña ehIyminGacRtUvlb;ecal b¤elIkElgEpñkNamYyénkarGnuvtþmaRtaNamYy)aneLIy .

3> kalbriecäTcUlCaFrman nigGNtþiénkic©RBmeRBog ³

3>1 kalbriecäTcUlCaFrman ³ kalbriecäTcUlCaFrman KWCaéf¶EdlGñktMNagRsbc,ab;rbs;PaKITaMgGs; )ancuHhtßelxaelIkic© RBmeRBogenH .

3>2 éf¶cab;epþIm nigry³eBlénGNtþi ³ GNtþiénkic©RBmeRBogenH RtUvcab;epþImBIéf¶cuHhtßelxakñúgkic©RBmeRBogenH nigRtUvbnþ sMrab;ry³eBl 30qñaMbnÞab;BIkalbriecäTdak;dMeNIrkarGaCIvkmµénKMerag elIkElgEtmankarbBa©b;Camun b¤karBnüaeBlRsbtamkic© RBmeRBogenH .

4 lkç½xN½ÐdMbUgsMrab;eGayRkumh‘unGaccab;epþImeFVIkarsagsg;KMerag)an ³

PaKITaMg 2RtUvxitxMRbwgERbgGs;BIsmtßPaB edIm,ICYy KñaeTAvijeTAmkkñúgkarbMeBjlkç½xN½ÐdMbUgsMrab;GaceGaycab;epþImkar sagsg;KMerag)an .

4>1 ÉksarEdlTamTareday Rk ] r: f ³ }Rkumh‘un} RtUvRbKl;Éksar niglixitdUcxageRkameGay }Rk ] r: f} tamKMrU nigxøwmsar EdlsmRsbtamtMrUvkarrbs; }Rk ] r: f} .

1>faR)ak;km©I nigR)ak;edImTunEdlerobcMrYcenAeBlbBa©b;ÉksarhirBaØb,Tan RtUvFanarkSaGRtaEnR)ak;km©IelIR)ak;edIm TunesµInwg 80³20 .

2>fa }Rkumh‘un} snüapþl;nUvcMnYnedImTunsrubtamkartMrUv edIm,IsMerceGay)annUvGRta\NTan nigedIm,ITunEdl)an kMNt;mun b¤ enAeBlbBa©b;Éksarpþl;hirBaØb,Tan ehIykarsnüaenHRtUvEt)anbMeBjtamkMritEdl)ankMNt;enAkñúg  kmµviFIhirBaøb,Tan enA eBlbBa©b; Éksarpþl;hirBaØb,Tan .

4>2 ÉksarEdlTamTaredayRkumh‘un ³

4>2>1 }Rk ] r: f} RtUvRbKl;nUvÉksar niglixitdUcxageRkameGayeTA }Rkumh‘un} tamKMrU nigxøwmsarEdlsmRsb nigkarRKb;RKan; sMrab; }Rkumh‘un} dUcCa ³

4>2>2 }Rk ] r: f} RtUvCYy }Rkumh‘un} eGayTTYl)annUvÉksardUcxageRkamtamKMrU nigxøwmsarsmRsb nigeBjcitþrbs; }Rkumh‘un} dUcCa ³

4>3 katBVkic©rbs;PaKITaMgBIrkñúgkarRbKl;Éksar ³ PaKInimYy²énkic©RBmeRBogenH RtUvxitxMRbwgERbgcat;ral;viFankarN_smRsb edIm,I ³

4>4 lixitCUnBt’man ³ RbsinebIPaKImYy ¬}PaKIesñIsMu}¦ eCOCak;fa PaKImYyeTot ¬}PaKITTYl}¦ eFVIeGaymankaryWty:av b¤xkxanmin )anbMeBjkatBVkic©CaPaKI EdlTTYlbnÞúkRsbtammaRta 4eTenaHPaKIesñIsMumansiT§i ¬b:uEnþminEmnCakatBVkic©eT¦ pþl;esckþICUndMNwg eTAeGayPaKITTYledayesñIsMueGayPaKITTYlenaH pþl;nUvlixitCUnBt’mandl;xøÜn . lixitCUnBt’manRtUvbBa¢ak;nUvBt’manlMGitsmRsb dUcxageRkam ³

4>5 PaBesµaHRtg; ³ }Rk ] r: f} nig }Rkumh‘un} RtUvbBa¢ak;R)ab;KñaeTAvijeTAmkfa Canic©kaleKnwgeFVIskmµPaBedayesµaHRtg; nig edaysmRsbkñúgkarbMeBjlk½çxN½ÐdMbUg nigkñúgkarTTYl nigRbKl;nUvlixitCUnBt’mantammaRta 4 . dUecñHlk½çxN½ÐdMbUgTaMgGs;Gac TTYl)anedayminmankaryWtyUr edIm,IeGay }Rkumh‘un} Gaccab;epþImKMeragsagsg; .

5 karxkxanmin)anbMeBjlk½çxN½ÐdMbUg ³

5>1 RbsinebIlk½çxN½ÐdMbUg minGacbMeBj)antamkalbriecäTkMNt;kñúgmaRta 4kñúgry³eBl 365éf¶ eRkaybriecäTcUlCaFrmaneTenaH PaKI }Rk ] r: f} b¤PaKI }Rkumh‘un} GacCUndMNwgeTAeGayPaKImYyeTot edIm,IbBa©b;kic©RBmeRBogenHkñúgenaH .

kñúglkç½xN½ÐEdlRbsinebImunkalbriecäTxagelI ³

 1. }Rkumh‘un} )anbMeBjkatBVkic©TaMgGs;rbs;eK dUc)ankMNt;kñúgmaRta 4/1
 2. }Rk ] r: f} min)anpþl;eGay }Rkumh‘un} nUvÉksarTaMgGs;dUcEdl)ankMNt;kñúgmaRta 4/2 b¤}Rkumh‘un} min)anTTYlnUvlixit Gnum½t niglixitGnuBaØatTaMgGs;EdlRtUvkareBlenaH }Rkumh‘un} mansiT§iCUndMNwgeTA }Rk ] r: f} edIm,IBnüaeBlEfmeTot Etkar BnüaeBlenHminRtUvhYsBI 3ExeLIy .

5>2 RbsinebIlkç½xN½ÐdMbUg EdlmanEcgenAkñúgmaRta 4min)anbMeBjRKb;RKan;eTenaH PaKINamYyGacecjlixitCUndMNwg sþIBIkar bBa©b;kic©RBmeRBogenHRsbtammaRta 5/1 ehIykic©RBmeRBogenHRtUvbBa©b;enAeBlEdlPaKImYyeTot )anTTYllixitCUndMNwgsþIBI karbBa©b;enaH elIkElgEtmanGVIepSgEdlmankarRBmeRBogKñaeTAvijeTAmkCalaylkç½GkSr . kñúgkrNIrebobenHminmanPaKINamYy RtUvTTYlxusRtUvelIkarcMNay nigesah‘uyepSg²EdlPaKImYyeTot)ancMNaymunkalbriecäTbBa©b; edIm,IbMeBjkatBVkic©tamkic©RBm eRBogenHeLIy elIkElgEtmanGVIepSgbBa¢ak;eRkABIenH .

5>3 RbsinebIlixitCUndMNwg sþIBIkarbBa©b;kic©RBmeRBogRtUv)anecjGnuelameTAtammaRta 5/1 ehIyrYckic©RBmeRBogenH)anbBa©b; edaysarkMhusrbs; }Rk ] r: f} nig¼b¤ }Gk}/ }Rkumh‘un} GacTamTarsMNgkarxUcxattamkic©RBmeRBogenH)an rYccMnYnsrubénkar xUcxatEdl }Rkumh‘un} GacmansiT§iTTYl)anedaysarkarbBa©b;kic©RBmeRBog minRtUvelIsBI 250/000duløareLIy . bnþeTot }Rkum h‘un} minmansiT§iTamTareGaysgnUvéfø b¤karcMNayNamYyEdlmankñúgkarGPivDÆn_KMerageLIy .

eTaHbIy:agNak¾eday ebIlixitCUndMNwgsþIBIkarbBa©b;kic©RBmeRBogRtUv)anecjedayGnuelamtammaRta 5/1 ehIy rYckic©RBmeRBog enH)anbBa©b;edaysarkMhusrbs; }Rkumh‘un}/ }Rk ] r: f} nig¼b¤ }Gk} GacTamTarsMNgkarxUcxattamkic©RBmeRBogenH)an/ rYc cMnYnénkarxUcxatEdl }Rk ] r: f} nig¼b¤ }Gk} GacmansiT§iTTYl)anedaysarkarbBa©b;kic©RBmeRBogenH minRtUvelIsBI 250>000 duløaeLIy . bnþeTot }Rk ] r: f} nig¼b¤ }Gk} minmansiT§iTamTareGaysgnUvéfø b¤karcMNayNamYyEdlmankñúgkarGPivDÆn_KMerag enHeLIy .

6 karbMeBj)anlkç½xN½ÐdMbUg¼karcab;epþImkargarsagsg;

6>1 kñúgkrNIEdlPaKINamYyKitfa lkç½xN½ÐdMbUgEdlmanEcgkñúgmaRta 4RtUv)anbMeBjrYc b¤RtUv)anbdiesFecalenaHPaKIenaHRtUv ecjlixitCUndMNwgCalaylkç½GkSreTAeGayPaKImYyeTot . PaKImYyeTotRtUveqøIytbCabnÞab; nigbBa¢ak;Calaylkç½GkSrenAeBl TTYl)anlixitCUndMNwgenaH .

6>2 enAeBl)anTTYlkarepÞrTItaMgBI }Rk ] r: f} dUcEdlmanbBa¢ak;kñúgmaRta 2/2 énkic©RBmeRBogenH }Rkumh‘un} Gaccab;epþImkar gardMbUgénkarsagsg;KMeragtamqnÞanusiT§irbs;eK .

7 katBVkic©cMbgrbs;Rkumh‘un

7>1 }Rkumh‘un} RtUvxitxMRbwgERbgeGayGs;BIsmtßPaB edIm,IGnuvtþral;viFankarN_caM)ac;TaMgGs;kñúgkarbMeBjtamtMrUvkarénlk½ç xN½ÐdMbUg dUcEdlmankMNt;kñúgmaRta 4 nigRtUvdak;BaküesñIsMulixitGnum½tTaMgGs;EdlRtUvkar dUcEdlmanbBa¢ak;kñúg]bsm<½n§TI1én kic©RBmeRBogenH .

7>2 }Rkumh‘un} RtUvGnuvtþ nigRtUvTTYlxusRtUvelIkarkMNt;bec©keTs nigkarsagsg;rbs;KMeragedayGnuelameTAtamlkçN³bec©k eTs dUcmanEcgenAkñúg]bsm<½n§ 2énkic©RBmeRBogTijGKÁisnI nigkmµviFIsagsg; edIm,Icab;epþImeFVIGaCIvkmµenAéf¶dak;dMeNIrkarGaCIv kmµtamkmµviFI .

7>3 }Rkumh‘un} RtUvEfrkSaeragcRkeGaysßitenAkñúgl½kçxN½ÐdMeNIrkarRtwmRtUvmYy kñúgry³eBlénGNtþikic©RBmeRBogenH . }Rkum h‘un} RtUvdMeNIrkareragcRkedayxøÜnÉg b¤tamry³Gñkem:AkarbnþeGayRsbeTAtambTBiesaFn_d¾RbugRbytñ½rbs;shRKasbBaØtiþsMrab; RbBn½§rbs;GKÁisnIkm<úCa nigbTbBaØtiþénkic©RBmeRBogenH .

7>4 }Rkumh‘un} RtUvTTYlxusRtUvkñúgkarbg;kMérGaCJabNѽsMrab;KMeragenH edayGnuelameTAtambTbBaØtiþrbs;GaCJaFrGKÁisnIkm<úCa kñúglkç½xN½ÐEdlcMnYnkMérenHminRtUvelIsBImYymWunBIrBak; ¬12>000¦ duløarGaemrikñúgmYyqñaMeT ebIsinCakMérGaCJabNѽmancMnYnelIs BIcMnYnenH cMnYnEdlelIsKWCabnÞúkrbs; }Gk} .

7>5 }Rkumh‘un} RtUvepÞreragcRkTaMgmUl nigÉksarBak;Bn½§TaMgGs;rYmmanÉksarsþIBIkardMeNIrkar nigkarRKb;RKgeTAeGay }Gk} b¤Gñkevnrbs;eKenAeBlbBa©b;kic©RBmeRBogenH nig PPA .

8 katBVkic©cMbgrbs; }Rk ] r: f}

8>1 }Rk ] r: f} RtUveFVIy:agNaeGay }Rkumh‘un} TTYl)annUvlixitFanaelIkarTUTat;nUvcMnYnTwkR)ak;tamkic©RBmeRBogenH nig PPA EdlRtUvecjeGayedayRksYgesdækic© nighirBaØvtßúén }r>r>k} . tameBlkMNt;EdlRKbdNþb;eTAelIkarTUTat;TaMgGs;énéføTijGKÁI snIsMNgkñúgkrNIRbFanská½ karpøas;bþÚrc,ab; nigkarbBa©b;RBmeRBogmuneBlkMNt; RBmTaMgkarkarbMBanelIkic©RBmeRBogenH nig eday }Rk ] r: f} nig }Gk} ¬lixitFanakarTUTat;rbs;rdæaPi)al¦ EdllixitFanaenHRtUvmanKMrU nigxøwmsardUcbBa¢ak;kñúg]bsm<½n§TI 6 }Rk ] r: f} RtUveFVIya:gNa[lixitFanaenH)anecjRsbtamc,ab;km<úCa edIm,IFanasuBlPaB nigFrmanPaBénlixitFanaenHenAeBl ecj nigRKb;eBlénGNtþirbs;kic©RBmeRBogenH .

8>2 kñúgkrNIEdl }Rkumh‘un} ¬nigRkumGñkemA:karkñúgl½kçx½NÐEdlmanmaRta8Baküfa }Rkumh‘un} RtUvbBa©ÚlTaMgRkumGñkemA:karpg enaH¦ eKarBtaml½kçx½NÐTaMgGs; EdlRsbeTAtamkatBVkic©rbs;eKenAkñúgmaRta7>1 }Rk ] r: f} ylRBm ³

8>3 edayKµankarb:HBal;dl;siT§inwgplcMeNj EdlmanEcgkñúgmaRta8/ }Rk ] r: f} RtUvxitxM RbwgERbg[Gs;BIlT§PaBkñúgRBMEdn énc,ab;rbs;km<úCa edIm,IsuM[)annUv ³

8>4 }Rk ] r: f} TTYlra:b;r:gcMeBaH }Rkumh‘un} faxøÜn b¤GaCJaFrraCrdæaPi)alepSgeTotnwgminmansiT§idkhUteFVICasm,tþisaFarN³ rwbGUsedaybgçM b¤eFVICatitUbnIykmµeragcRk/ RTBüsm,tþi b¤siT§i b¤k¾plRbeyaCn¾epSg²eTotrbs; }esTic} rbs; }Rkumh‘un} rbs; Gñkem:Akar nigrbs;Rkumh‘unGñkem:Akar b¤k¾plRbeyaCn¾rbs;m©as;TunFM b¤tUcNamYy }Rkumh‘un} kñúgGNtþiénkic©RBmeRBogenHeLIy .

8>5 }Rk ] r: f} kñúgkic©RBmeRBogyl;RBmFanaelIkarbMeBjkatBVkic© nigkarTTYlxusRtUvrbs; }Gk} kñúg PPA rYctamsMeNIrrbs; }Rkumh‘un} RksYgRtUvcat;viFankarN¾caM)ac;nana edIm,IFana[ }Gk} eKarBya:gm:t;ct;nUvkatBVkic©rbs;eKtam PPA . GnuelameTAtam bTbBaØtþiénkic©RBmeRBogenH }Rk ] r: f} minRtUveRCotERCkeTAkñúgkarsagsg;kardMeNIrkar nigkarEfTaMCYsCuleragcRkeTelIkElg EtmanParkic©caM)ac;kñúgkarEfrkSasuxPaB nigsuvtßiPaBsaFarN³ nigkarbMeBjParkic©tammuxgarxøÜntamc,ab; . tamsMeNIrbs; }Rkum h‘un} }Rk ] r: f} RtUvCYykarBar nigbBaÄb;nUvral;kareRCotERCkrbs;PaKITI3 eTAelIKMeragkardMeNIrkar nigkarEfTaMCYsCulrbs; }Rkumh‘un} .

8>6 RbsinebIkarEkERbc,ab;NamYyeFVI[ }Rkumh‘un} TTYlrgnUvkarxUcxat edaysarkarekIneLIgnUvcMNay b¤karfycuHnUvR)ak;cMNUl eRcInCag 25000 duløarGaemrikkñúgmYyqñaMkñúgkardMeNIrkar nigkarEfTaMCYsCulKMeragenH kñúgGaNtþiénkic©RBmeRBog }Rk ] r: f} RtUvÉkPaB[ }Gk} eFVIkarTUTat;sgcMnYnelIsCabnÞan;eTA[ {Rkumh‘un} vijtamsMeNIrrbs; {Rkumh‘un} eyagtambBaØatþién PPA Edl RKb;RKan;sMrab;eFVI[ }Rkumh‘un} sßitenAkñúgsßanPaBesdækic©mYydUcKñanwgsßanPaB EdlmankarEkERbc,ab;ya:gdUecñaHEdr .

8>7 }Rkumh‘un} RtUvmansiT§iesñIsuM }Rk ] r: f} kMNt;karvinicä½yya:gNaEdlRtUveFVIcMeBaHkic©RBm eRBogenHcaM)ac;sMrab;TUTat;sg[ }Rkumh‘un} EdlTTYlrgnUvkarxUcxatbNþalmkBIkarEkERbc,ab; . enAeBl)anTTYlsMeNIenH }Rk ] r: f} RtUveFVIkarcrcarCabnÞan; nigedayesµaHRtg;CamYy }Rkumh‘un} edIm,IGnuBaØati[ }Rkumh‘un} begáInnUvéfølk;famBlGKÁIsnI b¤eFVIkarTUTat;srub dUcCakarsgeTA [ }Rkumh‘un} . karRBmeRBogxagelIRtUvcUlCaFrman nigRtUvmanRbsiT§iPaBdUcKñanwgkic© RBmeRBogenHenAeBlEdl)ancuHhtßelxa rYceday }Rk ] r: f} nig }Rkumh‘un} .

8>8 }Rk ] r: f} RtUvecj b¤suM[Pñak;garrdæaPi)alepSgeTotecjviBaØabnb½Rtkan;kab;kmµsiT§[ }Rkumh‘un} Tak;TgeTAnwg]bkrN¾  brikça nigrcnasm<½n§EdlmanRsab; dUcEdlmanEcgenAkñúg]bsm<½n§EdlmanRsab; dUcEdlmanEcgenAkñúg]bsm<½n§TI3 nigmaRta 1>2 ¬g¦ ]bkrN¾brikçafµI nigbrikçaEdl)anvinieyaK)ansagsg; b¤)anTijeday }Rkumh‘un} sMrab;KMeragenHTaMgGs; .

8>9 }Rk ] r: f} Fanara:b;rgCamYy }Rkumh‘un} fa xøÜnnwgxitxMRbwgERbg[Gs;BIsmtßPaB edIm,IeFVIya:gNa[Pñak;garrbs;rdæaPi)al epSgeTotGnum½telIral;BaküesñIsuMrbs; }Rkumh‘un} EdlTak;TgeTAnwgkarepÞreragcRk nigkarepÞrKMerag RBmTaMgkarepÞrR)ak;ecjkar naMcUlsMPar³ nigkardwkCBa¢Únbrikça/ karEbgEckbuKÁlik nigbBaðaepSg²eTotkñúgkMLúg nigeRkayeBleFVIkarepÞreragcRkrYc .

9> karGHGag nigkarFanara:b;rgrbs; Rk ] r: f ³

10- RbFanskþi

10>1 niymn½yTUeTAénRbFanskái

sMrab;eKalbMNgénkic©RBmeRBogenH }RBwtþikarN¾RbFanskái} mann½yfa CaRBwtþkarN¾NamYy b¤kal³eTs³NamYy ¬b¤karrYmbBa©Úl énRBwtþikarN¾ b¤kal³eTs³¦ EdlminGacdwgmunnigminGacRKb;RKg)anedaysmRsb nigedayKµankMhus b¤KµankareFVsRbEhsénPaKI EdlRbkasGMBIRbFanskáienaH EdleTaHbICaPaKIenaHxitxMRbwgERbgsmRsb edIm,IkarBar b¤ecosvagBIRBwtþkarN¾ b¤kal³eTs³enHk¾ edayb:uEnþRBwtþikarN¾enHenAEtCaehtubNþal[mankarBnüaeBl b¤mankarbBaÄb;nUvkarbMeBjkatBVkic©rbs;PaKINamYy b¤TaMgBIr Edl RtUvGnuvtþtamkic©RBmeRBogenH .

10>2 RBwtþikarN¾énRbFanskái

GnuelameTAtamsþg;da Edl)anEcgenAkñúgmaRta 10>1 nigmaRta 10>3 RBwtþikarN¾énRbFans½ká RtUvrab;bBa©ÚlnUvRBwtþikarN¾dUc xageRkam b:uEnþminkMNt;RBMEdneLIy ³

10>2>1 RbFanská½FmµCati ³ RBwtþkarN¾FmµCati ¬ehAfa }RbFanská½FmµCati}¦ rYmman ³

10>2>2 RbFanská½neya)ay

RBwtþkarN¾RbFanská½neya)aybreTs EdlekItmaneLIgenAeRkARbeTskm<úCa b:uEnþman\T§iBledaypÞal;eTAelIKMerag nigmankarcUl rYmedaypÞal;rbs;RbeTskm<úCa ¬ehAfa }RBwtþkarN¾RbFanská½neya)aybreTs}¦ rYmman ³

 1. skmµPaBs®gÁam ¬eTaHbICa)anRbkas b¤min)anRbkaskþI¦ karMelaPbMBanCMelaHRbdab;GavuF b¤skmµPaBrbs;sRtUvbreTs kar huMB½T§karh‘uMB½n§Epñkesdækic© bdivtþ kUdkmµ karbHe)ar clacl EpñksIuvil skmµPaBePvrkmµ b¤karbMpøicbMpøajedayectna .
 2. karbMBuledayviTüúskmµ b¤karbeBa©jCatiGIuy:ug /
 3. )atukmµ

10>3 karkMrit nigkarelIkelg kñúgkrNIRbFanská½

10>3>1 karp¥akbMeBjParkic©CabeNþaHGasnñ edayPaKIEdlminGacbMeBjkatBVkic©minRtUvmanTMhMFMCag nigminRtUvmanry³eBlyUr CagGVIEdlPaKIenaHRtUvkar edIm,ICMnHBuHBarplb:HBal;rbs;krNIRbFans½káenaHeLIy .

10>3>2 Par³kic© nigkatBVkic©rbs; }Rk ] r: f} tamkic©RBmeRBogenHminRtUv)anelIkElgeday karRbkasBIRbFans½kádUcmanEcg kñúgmaRta 10>2>2 eLIy .

10>3>3 RbFanská½minRtUvKitbBa©ÚlnUvl½kçx½NÐxageRkamenHeLIy elIkElgEtl½kçx½NÐTaMgenH KWCalT§plbNþalmkBIRBwtþkarN¾ RbFanská½ ³

 1. kareFVsRbEhs b¤skmµPaBedayectnakarxusqÁg b¤karePøcGnuvtþ/
 2. karxkxanmin)aneKarBc,ab; nig¼b¤tambTBiesaFn¾d¾RbugRby½tñrbs;shRKas/
 3. karbMBan b¤eFVIkMhuskñúgkic©RBmeRBogenH

10>3>4 KµanPaKINamYyGacminGnuvtþkatBVkic©rbs;xøÜnkñúgkic©RBmeRBogenHeT ehIyk¾minmankatBVkic©NamYyrbs;PaKImYyGacRtUv p¥ak edaysarEtcMNayekIneLIg b¤edaysarEtplvi)akesdækic©epSgeTotEdlekIneLIg edaysarlT§plénkarbMeBjkatBVkic©xag elIedayPaKIenaHeLIy .

10>3>5 katBVkic©rbs;PaKITaMg2 EdlRtUvbMeBjmuneBlekItRBwtþikarN¾RbFanská½minGacelIkElg)anedaysarEtlT§plénkrNI RbFanská½enaHeLIy .

10>3>6 minmanPaKINamYyRtUv)anelIkElg[rYcBIkatBVkic©kñúgkarTUTat; edaysarlT§plénkarekItmaneLIgnUvRBwtþkarN¾RbFan ská½ Edlb:HBal;dl;PaKIenaHeLIyelIkElgEtmankMnt;enAkñúgcitþRBmeRBogenH .

10>4 viFankarN¾EdlRtUvRbkan;ykkñúgRBwtþikarN¾RbFanská½

kñúgRKb;krNIRbFanská½TaMgGs; ³

10>5 plvi)akénRbFanská½

10/5/1 karp¥akkarGnuvtþkatBVkic©³ minmanPaKINamYyRtUvTTYlxusRtUv b¤RtUvcat;Tukfa bMBanelIkic©RBmeRBogenH edaysarEtkar xkxan b¤karyWnyUrmin)anbMeBjkatBVkic©NamYyrbs;xøÜnEdlmankñúgkic©RBmeRBogenH edaysarEt\T§iBlrbs;RBwtþikarN¾RbFan skþimYy b¤eRcInbBa©ÚlKñaeLIy .

10/5/2 karEktMrUv¼karBnüakalbriecäTCamUldæan

ry³eBlEdlGnuBaØatisMrab;karbMeBjkatBVkic©edayPaKITaMgLay dUcEdl)anbBa¢ak;xagelIrYmmankalbriecäTcab;epþImkarsagsg; karbriecäTdMeNIrkarGaCIvkmµtamkmµviFI nigkalbriecäThYskMNt;RtUv)anEktMrUvedaysmFm’edayPaKITaMgGs;kñúgPaBesµaHRtg; eday eFVIkarBicarNaeTAelIplb:HBal;enaH ¬enAeBlEdlGacGnuvtþ)an¦ nigBIlT§PaBrbs; }Rkumh‘un} rbs;RkumGñkemA:kar nigrbs; }Gk} edIm,IerobcMkmµviFIsMrab;skmµPaBrbs;eKeLIgvijecosvag b¤bnßy[)anGb,brimanUvkaryWtya:venH .

10/5/3 karbBa©b;karbMeBjkatBVkic©

10>6 kareRbIR)as;R)ak;Fanara:b;rg

Bak;B½n§eTAnwgkarxatbg; b¤karxUcxatCarUbvnþ b¤karbMpøicbMpøajeragcRkTaMgmUl b¤mYyEpñkNamYyeTaHbICaedaysarEtRbFanská½ b¤ minEmnkþIEdlGnuelamtamenHR)ak;Fanara:b;rgRtUveKTUTat;[eBlenaH }Rkumh‘un} GacrkSaqnÞanusiT§ipþac;mux Tak;TgeTAnwgkareRbI R)as;R)ak;Fanara:b;r:genHkñúgl½kçx½NÐEdl }Rkumh‘un} Fanafa muneBl }Rkumh‘un} eFVIesckþIsMerc ¬EdlBak;B½n§¦ }Rkumh‘un} RtUv GeBa¢Ij }Rk ] r: f} [cUlrYmkñúgral;karBiPakSaTaMgGs;rbs; }Rkumh‘un} Tak;TgeTAnwgkareRbIR)as;R)ak;Fanara:b;rg Edl)anTTYl  BIkrNIRbFanská½ b:uEnþ }Rk ] r: f} minmansiT§ie)aHeqñat nigminmansiT§ibdiesFeLIy .

11 kMhus nigkarbBa©b;kic©RBmeRBog

11>1 RBwtþikarN¾EdlCakMhusrbs;Rkumh‘un³ }Rk ] r: f} GacRbKl;lixitCUndMNwgsþIBIkMhuskñúgkic©RBmeRBogenH)an ¬}lixitCUn dMNwgrbs; }Rk ] r: f} }sþIBIkMhus}¦ bnÞab;BIekItmanRBwtþikarN¾NamYyEdlmanEcgkñúgmaRtaTI 11/1 enH ¬krNInImYy²TaMgenHKW Ca }RBwtþikarN¾EdlCakMhusrbs; }Rkumh‘un}¦ .

 

kMhusrbs;Rkumh‘unEdlGacEktMrUv)an

 

kMhusrbs; }Rkumh‘un} EdlminGacEktMrUv)an

 1. karEsVgrknUvdMeNaHRsay edayGñkcUlPaKh‘unén }Rkumh‘un} edIm,IrYmKñarMlay }Rkumh‘un}
 2. karEtgtaMgnUvGñkTTYlkarmYy b¤GñkRKb;RKgbeNþaHGasnñmYyelIRTBüsm,tþiTaMgmUl b¤edayEpñkrbs; }Rkumh‘un}
 3. karecjdIkaredaytulakar edIm,IrMlay b¤bMEbk b¤biT }Rkumh‘un} .

11>2 RBwtþikarN¾ EdlCakMhusrbs; }Rk]r:f}³ }Rkumh‘un} GacRbKl;lixitCUndMNwgsþIBIkMhuskñúgkic©RBmeRBogenH ¬}lixitCUndMNwg} rbs; }Rkumh‘un} sþIBIkMhus}¦ bnÞab;bIekItmannUv RBwtþikarN¾TaMgLayNa EdlmanEcgkñúgmaRta 11/2 enH ¬RBwtþikarN¾EdlCakMhus rbs; }Rk ] r: f}¦ .

 

kMhusrbs; }Rk ] r: f} EdlGacEktMrUv)an³

 

kMhusrbs; }Rk ] r: f} EdlminGacEktMrUv)an

11>3 lixitCUndMNwgGMBIkMhus

lixitCUndMNwgsþIBIkMhusRsbtammaRta 11>1 b¤11>2 ¬EdlehAfa }lixitCUndMNwgsþIBIkMhus}¦ RtUvbBa¢ak;[)anlMGitsmrmünUv kMhusrbs; }Rkumh‘un} b¤kMhusrbs; }Rk ] r: f} kñúgkrNIEdlmanedaypþl;mUlehtuc,as;las; énesckþICUndMNwgGMBIkMhusenH . Gnu elameTAtamsiT§irbs;Gñk[x©I\NTantamkic©RBmeRBogpÞal; kñúgkrNIénkMhusEdlmanEcgkñúgmaRta 11/1 cMnuc ¬x¦ nig¬K¦ nig 11/2 ¬x¦-¬c¦ PaKImankMhusminmaneBlevlaedIm,IEkERbkMhusenHeT . enAkñúgkrNIénkMhusEdlmanEcgkñúgGnumaRta énmaRta 11/1 b¤11/2 PaKImankMhusRtUvmaneBl 11/1 b¤11/2 PaKImankMhusRtUvmaneBl 60éf¶cab;BIéf¶)anTTYllixitCUndMNwgsþIBI kMhus edIm,IEklMGrbs;xøÜnenAkñúgkrNIEdlkMhusminGacEklMG)anedayPaKImankMhus kñúgry³eBl60éf¶xagelI eTaHbIPaKImankMhus xitxMRbwgERbgya:gNak¾eday enaHry³eBlEkERbkMhus60éf¶enH GacBnüaeBlbEnßm30éf¶eTot rUcRbsinebIPaKIKµankMhusyl;RBm Calayl½kçGkSr[BnüaeBleToteBl enaHkarBnüabEnßmeTotGaceFVI)anRtwm30éf¶eTot EdlCakarsnüaeBlcugeRkaybMputEdlGac GnuBaØati)an .

11>4 lixitCUndMNwgBIkarbBa©b;kic©RBmeRBog nigkarEklMGrbnÞab;BIRBwtþkarN¾énkMhus

KµankarBnüaeBl b¤luyecalnUvkarGnuvtþn¾siT§iNamYy b¤karEklMGrNamYyrbs; }Rk ] r: f} nig rbs; }Rkumh‘un} EdlekIteLIg bnÞab;BIRBwtþikarN¾EdlCakMhusrbs; }Rkumh‘un} b¤rbs; }Rk ] r: f} ¬kñúgkrNIEdlman¦ GaceFVI[xUcxatdl;siT§iNamYy b¤karEklMGr NamYy b¤begáItCakarminTTYlsÁal;NamYynUvRBwtþkarN¾EdlCakMhusenaH b¤k¾kartva:NamYyénRBwtþkarN¾enaHeLIy .

11>5 plvi)akénkarbBa©b;kic©RBmeRBog

11>5>1 karbBa©b;kic©RBmeRBog PPA RtUvbBa©b;edaypÞal;nUvkic©RBmeRBogenHEdr ehIykñúgkal³eTs³Nak¾edaykic©RBmeRBogenH RtUvbBa©b;kñúgeBlCamYyKñanwgkarbBa©b;kic©RBmeRBog PPA .

11>5>2 elIkElgEtkarbBa©b;kic©RBmeRBogenH nigkic©RBmeRBog PPA tamkalbriecäTkMNt; RbsinebIkic©RBmeRBogenHRtUv)anbBa©b; edaysarEtRbFanská½FmµCati nigneya)ay b¤karrMlaPkic©snüaeday }Rk ] r: f} b¤{Gk} kñúgkic©RBmeRBogenH nigkic©RBmeRBog PPA eBlenaH }Rkumh‘un} mansiT§iTTYlsMNgdUcEdl)ankMNt;enAkñúgmaRta 15/5 énkic©RBmeRBog PPA .

11>6 RbsiT§iPaBénsiT§ikñúgkic©RBmeRBog

edayminpÞúyeTAnwgl½kçx½NÐ EdlmanEcgkñúgkic©RBmeRBogenHkarputkMNt; b¤karbBa©b;kic©RBmeRBogenH edayKitbBa©ÚlTaMgkarQb; Elgman[RbsiT§iPaBénkic©RBmeRBogenHtammaRta5 maRta 10/5/3 nigmaRta11 minRtUvb:HBal;dl;siT§i b¤katBVkic©NamYy Edl )anekItmanmun b¤enAeBlbBa©b;enHeLIy ehIyk¾minRtUvb:HBal;dl;katBVkic©rbs;PaKITaMgLayeRkamkic©RBmeRBogenH EdlekItman enAmuneBlputkMNt; b¤enAeBlbBa©b;enHeLIy b¤EdlGacbnþeTotbnÞab;BIputkMNt; b¤karbBa©b;kic©RBmeRBogenH edayKitTaMgkatBV kic©rbs;PaKITaMgLayEdlmanEcgkñúgmaRtadUcxageRkam³

12> karRbKl;siT§i nigkic©RBmeRBogepÞr

12>2 }Rkumh‘un} mansiT§iRbKl;RTBüsm,tþi nigsiT§irbs;xøÜnEdlmaneRkamkic©RBmeRBogenH eTA[Gñk[x©I\NTanenAéf¶ b¤munéf¶ bBa©b;Éksarpþl;hriBaØb,Tan edaymankarRBmeRBogCamunBI {Rk ] r: f} . tamsMNUmBrCalayl½kçGkSrBI }Rkumh‘un} }Rk ] r: f} RtUvcuHhtßelxaelIkic©RBmeRBogpÞal;tamKMrUEdl)ankMnt;kñúg]bsm<½n§TI5 enAeBlEdl)anTTYlnUvÉksakic©RBmeRBogpÞal;enH Edl )ancuHhtßelxaya:gRtwmRtUveday }Rkumh‘un} nigedayPñak;gar .

12/3 karepÞrsiT§ieTA[PaKITI3 sMrab;karpþl;hriBaØb,TaneLIgvij³ RbsinebI }Rkumh‘un} manbMNgepÞrsiT§i b¤RbKl;nUvRTBüsm,tþi nigsiT§irbs;xøÜnEdlmankñúgkic©RBmeRBogenH bnÞab;BIkalbriecäTbBa©b; ÉksarhirBaØb,TaneTA[PaKITI3 NamYysMrab;pþl;hriBaØb, TaneLIgvij kñúgkarFanakatBVkic©rbs; }Rkumh‘un} Edl)ankMNt;kñúgeBlbBa©b;ÉksarhirBaØb,Tan ¬}karx©I\NTandMbUg}¦ eBlenaH }Rk ] r: f} minRtUvbdiesFedayminsmehtupleT PaKITaMg 2RtUvkMNt;CabnÞan;BIkarEktMrUvcaM)ac;elIéføGKÁIsnI .

 

12>4 karepÞrsiT§ikan;kab;³ GnuelamtammaRta 12>1 }Rkumh‘un} minRtUvRbKl; b¤epÞrEpñksMxan;NamYyrbs;eragcRkGKÁisnI eday KµankarRBmeRBogCalaylk½çN_GkSrCamunBI }Rk ] r: f} nig¼b¤ }Gk} eLIy .

12>5 kic©RBmeRBogepÞr³ }Rkumh‘un} RtUvepÞrnUvsiT§i nigkatBVkic©TaMgGs;rbs;xøÜn EdlxøÜnmaneRkamkic©RBmeRBogenHeTA[Rkumh‘un GnuvtþKMeragkñúgry³eBl 6Ex bnÞab;BIkalbriecäTcUlCaFrmantaml½kçx½NÐdUcxageRkamenH ³

¬x¦ enAeBlCamYyKñaenHEdr Rkumh‘unGnuvtþKMeragRtUvcuHkic©RBmeRBogepÞr kñúgkic©RBmeRBogTijGKÁisnICamYy }esTic} nig }Gk} tamKMrUdUcEdl)ankMNt;kñúg]bsm<½n§TI11 énkic©RBmeRBog PPA pgEdr .

13> karTTYlxusRtUv nigsMNg

13>1 sMNgeTAvijeTAmk³ PaKInImYy² RtUvecjsgkarBar nigmineFVI[PaKImYyeTotTTYlxusRtUvelIkarxUcxat karxatbg;kar cMNay nigkartva:NamYycMeBaHmrN³PaB karrgrbYsCabuKÁl nigkarxUcxat b¤karxatbg;Gcln³RTBüNamYy EdlekIteLIgBak;B½n§ eTAnwgkarTTYlxusRtUvrbs;PaKI xøÜnkñúgkarbMeBjkatBVkic© énkic©RBmeRBogenHeLIyelIkElgEtmrN³PaB karrgrbYsCabuKÁl karxUc xat nigkarxatbg;enaHbNþalmkBIkareFVsRbEhs b¤skmµPaBedayectna b¤karxkxanGnuvtþrbs;PaKI EdlxøÜncg;TMlak;karTTYlxus RtUveTA[enaH .

13>2 karCUndMNwgGMBITMrg;kar³ PaKInImYy² RtUvCUndMNwgCabnÞan;dl;PaKImçageTotGMBIkarTamTar b¤TMrg;karNamYy EdlBak;B½n§nwg GVIEdlxøÜneKmansiT§iRtUvTTYlsMNgtammaRta 13>1 . lixitCUndMNwgenHRtUvpþl;CUn[)anqab;tamEtGaceFVIeTA)an bnÞab;BIPaKIEdl Bak;B½n§enaH)andwgBIkarTamTar b¤TMrg;karenaH .

13>3 karGnuvtþn¾TMrg;kar³ PaKInImYy²mansiT§i b:uEnþminEmnCakatBVkic©eLIy edIm,IeFVIkar CMTas;tva: karBar nigbþwgpþl; ¬nigrkSaTuk TIRbwkSac,ab;tamkareRCIserIsrbs;xøÜnBak;B½n§nwgkartva:CMTas;enaH¦ elIkarTamTarskmµPaB karbþwg b¤karedaHRsayNamYyrbs;PaKI TI3 RbqaMgnwgxøÜnEdlekIteLIgmkBIbBaðaNamYy EdlTak;Tgdl;siT§irbs;xøÜn edIm,ITTYlsMNgtamkic©RBmeRBogenH ehIyéfønigkar cMNayd¾smRsbelIbBaðaenaHk¾RtUv)ansgpgEdr dUcEdl)ankMNt;xagelIEdleTaH Caya:gNak¾edayPaKIGñksgmansiT§itamkar eRCIserIsrbs;xøÜn edIm,IeFVIkarsnµt;/ RtYtBinitü nigkarBarelIkarTamTar/ skmµPaB b¤karedaHRsayTaMgenH edaysahuycMNay pÞal;tamry³TIRbwkSac,ab;rbs;xøÜnRbsinebIxøÜn ³

13>4 karxUcxatedayplvi)ak³ elIkElgEtkatBVkic© Edl)anbBa¢ak;BIkarTUTat;sgéføkarxUcxat b¤karcat;EcgecjsgNamYyepSg eTot EdlmankMNt;kñúgkic©RBmeRBogenHminmanPaKINamYy RtUvTTYlxusRtUvelIkarxUcxat b¤karxatbg;edayplvi)ak ¬rYmTaMgkar xatbg;elIR)ak;cMeNjpg¦ EdleFVIedayPaKImçageToteLIy .

13>5 karkarBarbrisßan³ }Rkumh‘un} RtUvxitxMRbwgERbg[Gs;BIsmtßPaB edIm,IkarBarbrisßan nigbnßy\T§iBleTAelIbrisßantamry³ karsagsg; kardMeNIrkar nigkarEfTaMCYsCuleragcRkrbs;eK b¤rbs;Gñkem:AkarehIyRtUvkarBarRtUvecjsg nigmineFVI[ }Rk ] r: f} ¼{Gk} TTYlxusRtUvelIkarxUcxat karxatbg; cMNay nigkartva:NamYyelIkarbMBulbrisßan EdlbNþalmkBIkarsagsg; kardMeNIr kar nigkarEfTaMCYsCuleragcRkeLIy elIkElgEtkarxatbg; karcMNay nigkartva:enaHekItmkBIkareFVsRbEhs b¤skmµPaBeday ectna b¤karePøcGnuvtþrbs; }Rk ] r: f}¼}Gk} . EteTaHCaya:gNa {Rkumh‘un} minRtUvTTYlxusRtUvelIkarxUcxatbrisßanmuneBl Edl eKkan;kab;TItaMgenH b¤k¾bNþalmkBIPaKITI 3mYyeToteLIy .

14> dMeNaHRsayvivaT

14>1 karBiPakSaeTAvijeTAmk³ RbsinNamanvivaTNamYy b¤karExVgKMnitNamYyekIteLIgrvagPaKITaMg2 Tak;TgeTAnwgkic©RBmeRBog enH b¤Tak;TgeTAnwgkarbkRsay karbMeBjkargar karbMBan karbBa©b; b¤suBlPaB énkic©RBmeRBogenHenaHkñúgry³eBl30éf¶ bnÞab; BIPaKImYy)anTTYllixitCUndMNwgBIPaKImYyeTot sþIBIxøwmsarénvivaTenaHPaKITaMgGs;RtUvedaHRsayvivaTenaH tamry³karBiPakSa edaymitþPaBeTAvijeTAmk . PaKIEdlmanvivaTRtUverobcM[mankarBiPakSaenaHenAkEnøg nigeBlevlaEdlPaKITaMg2GacTTYlyk)an muneBlRbCuMPaKImanvivaT RtUvRbKl;[eTAPaKImYyeTotnUvesckþIsegçbCalayl½kçGkSrGMBIPsþútag nigkartva:EdlbegáIt[manCa vivaTenH .

14>2 karkat;kþI ¬mCÄkmµ¦

14>3 karbMeBjkargarkñúgeBledaHRsayvivaT³ kñúgeBlrg;caMkarkat;kþI }Rkumh‘un} RtUvbnþbMeBjkatBVkic©rbs;xøÜn Edlmankñúgkic© RBmeRBogenH edIm,Iplitnigpþl;famBlGKÁIsnIehIy }Rk ] r: f} RtUvbnþTUTat;TwkR)ak;TaMgGs; EdlRtUvTUTat;eRkamkic©RBmeRBog enH . TaMg }Rkumh‘un} nigTaMg }Rk ] r: f} minRtUvecjsMNgNamYyepSgeRkABIkarkMNt;kñúgkic©RBmeRBogenH EdlekIteLIgedaysar lkçN³énbBaðakñúvivaTNamYysiT§ibBa©b;kic©RBmeRBogenHsmRsbtammaRta11 GacGnuvtþ)anedayminKitBIkarrg;caMkarkat;kþI .

15 lixitCUndMNwg

15>1 rebobbBa¢ÚnlixitCUndMNwg³ ral;lixitCUndMNwglixitGnum½t b¤lixitqøgeqøIyepSg²eTot ¬EdlbnÞab;BIenHeTARtUvehAfa }lixit CUndMNwg}¦ EdlRtUvpþl;kñúgkic©RBmeRBogenHRtUvCalayl½kçGkSrCaPasaGg;eKøs nigRtUvbBa¢ÚneTAeQµaHbuKÁlEdlbBa¢ak;xageRkam edayRtUvRbKl;pÞal;éd b¤k¾epJIrtaméRbsNIy¾ b¤epJIrtamTUrsar . ral;lixitCUndMNwgtamTUrsar RtUveFVIkarbBa¢ak;eLIgvijCalay l½kçGkSrehIyRbKl; b¤bBa¢ÚntammeFüa)aydUc)anniyayxagelI b:uEnþebIminmaneFVIkarbBa¢ak;eLIgvij k¾BuMmanplb:HBal;dl;xøwmsar énlixitCUndMNwgedImeTkñúgl½kçx½NÐEdlPaKIGñkepJIrTUrsarRtUvmanPsþútagbBa¢ak;fa ral;TMB½rEdl)anbBa¢ÚnKµankarP½nþRcLM ehIyTUr sarenHRtUvc,as;RtwmRtUvenAeBl)anTTYl . Gas½ydæanedIm,IeFVIkargarénPaKInImYy² nigelxTUrsarmandUcxageRkam ³

 1. kñúgkrNIRksYg]sSahkmµEr: nigfamBl
 1. kñúgkrNIRkumh‘un

 

15>2 karTTYllixitCUndMNwg³ ral;lixitCUndMNwgtamkic©RBmeRBogenH nigtam PPA RtUvmanRbsiT§PaBEtenAeBlEdl)anTTYlva Bit/ lixitCUndMNwgRtUvcat;Tukfa )anTTYlEmn kñúgkrNIEdlÉksarmYy)anbBa¢ÚnRsbtamGas½ydæanEdlbBa¢ak;kñúgmaRta 15>2 tamkarRbKl;pÞal;édenAéf¶RbKl; nigkñúgkrNIEdlepJIrtamTUrsarenAeBlbBa¢ÚlTUrsarenaHPaKIGñkepJIrtamTUrsar enAeBlbBa©ÚlTUr sarenaHPaKIGñkepJIrmanPsþútagbBa¢ak;fa ral;TMB½rTaMgGs;énTUrsarRtUv)anbBa¢ÚneTAedayKµankarP½nþRcLM ehIyTUsarenaHmanPaB c,as;las;RtwmRtUvenAeBlTTYl .

16> bBaØtþiepSg²

16>1 karEkERbCalayl½kçGkSr³ ral;karbEnßm karEksMrYl b¤karEkERbepSg²TaMgGs;elIkic©RBmeRBogenHnwgRtUv)anP¢ab;Ca katBVkic©tampøÚvc,ab;EtkñúgkrNI EdlÉksarCalayl½kSGkSrrYctMNagRsbc,ab;rbs;PaKITaMg2 )ancuHhtßelxaelIÉksarenaH .

16>2 kic©RBmeRBogTaMgmUl³ kic©RBmeRBog nig]bsm<½n§EdlP¢ab;mkCamYyenHtMNag[kic©RBmeRBogTaMgmUlrvagPaKITaMg2 Edl Bak;B½n§ral;kic©karEdlmankñúg enH nigkarRBmeRBogd¾éTeTotBImun b¤karcat;EcgBImunTaMgGs;rvagPaKITaMgBIrEdlBak;B½n§nwgKMerag enH .

16>3 karsMgat;

 1. EdlsßitenAkñúgkic©karsaFarN³ CagmUlehtuénkarxusqÁgkñúgkic©RBmeRBogenH
 2. EdlenAkñúgédrbs;PaKITTYlBt’mantaMgBImuneBlbegðIb[dwgemøH ehIyCaBt’manEdlminEmnTTYl)aneRkamkatBVkic©énkar lak;karN¾
 3. EdlTTYl)anBIPaKITI 3 EdlPaKITTYldMNwgeCOTukcitþfa bnÞab;BIeFVIkarGegátya:gsmehtupleTABt’manTaMgenaHmanesrIPaB kñúgkarbegðIb[eKdwg ehIymin)anTTYlmkeRkamkatBVkic©EdlRtUvlak;karN¾eTb¤ .
 4. EdltMrUvedayc,ab; b¤edayGaCJaFrbBaØtþikrfa Bt’manenaHRtUvbegðIb[eKdwgkñúgl½kçx½NÐ EdlPaKIEdlRtUvkarbegðIbkarsMgat; enaHRtUvpþl;Bt’maneTAPaKImYyeTotCamun RbsinebImanlT§PaBsmRsb nigRbsinebImansMNUmBrBIPaKIenaH rYcRtUveRbIR)as; ral;karRbwgERbgsmRsbTaMgLaytampøÚvc,ab; edIm,IRbqaMgnwgkarbegðIbBt’man b¤eFVIkarbegðIbBt’maneKarBeTAtamkarkMNt; énkarrkSakarsMgat; .

16>4 KµanPaKITI3TTYlplRbeyaCn¾³ kic©RBmeRBogenHmanbMNg edIm,IbMerIplRbeyaCn¾rbs;PaKIénkic©RBmeRBogenHEtb:ueNaÑHKµan bBaØtþiNamYykñúgkic©RBmeRBogenHRtUvbkRsay edIm,IbegáItnUvsiT§iParkic© b¤sþg;darNamYyEdlRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHbuKÁlNamñak; EdlminEmnCaPaKIkñúgkic©RBmeRBogenH elIkElgEtsiT§irbs;Gñk[x©I\NTanEdlmaneRkamkic©RBmeRBogenH .

16>5 karGHGagbBa¢ak;

16>6 PaBedayELkénbBaØatþi

16/7 skmµPaBbEnßm nigkarFanar:ab;rg³ PaKInImYy² RBmeRBogKñacuHhtßelxa nigpþl;ral;meFüa)aybEnßmTaMgGs; RBmTaMgGnuvtþ ral;skmµPaB nigkic©karbEnßmTaMgGs;EdlcaM)ac; edIm,IGnuvtþbBaØatþiTaMgLayrbs;kic©RBmeRBogenH .

16/8 cat;TukCakaryl;RBm³ enAeBlEdkkic©RBmeRBogenHbBa¢ak;fa eKRtUvkarlixitGnum½trbs; }Rk ] r: f} EdlTak;Tgdl;bBaða NamYy RbsinebI }Rk ] r: f} minCMTas;nwgbBaðaenH edaykarCUndMNwgCalayl½kçGkSreTAeGayRkumh‘unkñúgry³eBlmYy ¬RbsinebI man¦ EdlbBa¢ak;kñúgkic©RBmeRBogenH nigeRkABIenHkñúgry³eBl30éf¶ bnÞab;BIRksYg)anTTYlsMeNICalayl½kçGkSrrbs;Rkumh‘un edIm,IduMlixityl;RBmeBlenaHlixityl;RBmenHRtUvcat;Tukfa RtUv)anpþl;eGaykñúgry³eBlEdlBak;B½n§ .

16/9 c,ab;RKb;RKg³ ral;siT§i nigkatBVkic©TaMgGs;rbs;PaKITaMg 2enAeRkam nigGnuelamtamkic©RBmeRBogenHnwgRtUvRKb;RKg nigbk RsayBnül;eyagtamc,ab;rbs;RBHraCaNacRkkm<úCa . kñúgkrNIEdlminmanc,ab;km<úCasMrab;GnuvtþeT eBlenaHRtUveyagtamc,ab; rbs;Gg;eKøs .

16/10 GP½yÉksiT§ikñúgkartv:a³ }Rk ] r: f} yl;RBmedayKµanl½kçx½NÐ nigEkRkLas;fa³

16/11 GaTiPaBkñúgkarbkRsay nigkñúgkarbMeBjkatBVkic©³ ÉksarTaMgGs;EdlerobcMCakic©RBmeRBogenH RtUv)anBnül;edayPaKI nImYy²eTAvijeTAmk . RbsinebImanPaBminc,as;las; b¤PaB xusKñaedayGenøIenAkñúgÉksarTaMgenaHrvagÉksarem nig]bsm<½n§eBl enaHÉksaremnwgRtUvmansuBlPaB .

16/12 Pasa³ ral;lixitCUndMNwg EdlRtUvpþl;CUntamkic©RBmeRBogenH nigral;kic©RBmeRBogdéTeTot nigÉksarTaMgLayEdlRtUv eFVIkarpøas;bþÚr KñarvagPaKITaMg 2 RtUveFVIeLIgCaPasaGg;eKøs . ral;ÉksarEdlRtUvRbKl;eGayPaKITaMg 2 GnuelameTAtamkic©RBm eRBogenHRtUv eFVICaPasaGg;eKøs b¤RbsinebImin)aneFVICaPasaGg;eKøseTenaH RtUvdak;GbP¢ab;mkCamYynUv karbkERbCaPasaGg;eKøs EdlmanbBa¢ak; fa RtwmRtUvnigGacTTYlyk)anedayPaKITaMg 2 RbsinebImansPaBminRsbKñarvagGtßbTPasaGg;eKøs nigGtßbT PasaNamYyepSgeTotenaHGtßbTPasaGg;eKøsnwgRtUvcat;TukCaeKal .

16/13 eBlevlaCasarvnþ³ eBlevlaEdlmanEcgenAkñúgkic©RBmeRBogenH sMrab;ral;karTUTat;eTAeGayPaKINamYy nigeBlevla sMrab;karbMeBjkatBVkic©rbs;PaKINamYycMeBaHPaKImYyeToy Edlmantamkic©RBmeRBógenHRtUvcat;TukCasarvnþénkic©RBmeRBóg   enH .

16/14 cMnYnc,ab;³ kic©RBmeRBógebHRtUv)anerobcMeLIgCa 6c,ab;edIm CaPasaGg;eKøs PasaExµr nig Pasacin ehIyc,ab;TaMgenHRtUv )ancat;Tukfaman RbsiT§iPaBdUcKña nigmansuBlPaBdUc)anbBa¢ak;kñúggkic©RBmeRBógenHkñúgkrNIEdlmanPaBxusKñarvagPasaTaMg3/ eBlenaHGtßbTCaPasaGg;eKøsRtUvykCakar bEnßmBIelIenHc,ab;TaMgenHKWCac,ab;dUcKñaEtmYyPaKInimYy²RtUvrkSaTukmñak; 3c,ab; .

]bsm<n½§TI 1 lixitGnum½t niglixitÉkPaBEdlRtUvkar

 1. karcuHbBa¢I ³ karcuHbBa¢IRkumh‘unGnuvtþKMerag
 2. lixitGnum½teGayvinieyaK ³ lixitGnuBaØati[vinieyaK EdlRtUvecjeGayedayRkumRbWkSaGPivDÆn_km<úCaepJIrCUneTARkumh‘un edaybBa¢ak;fa KMeragnigGñkcUlrYmkñúgkarvinieyaKenHKW  :Rk ] r: f :/ }Gk : nig   :Rkumh‘un : RtUv)anGnum½tyl;RBmGnuelam eTAtamc,ab;vinieyaK nig)anpþl;GCJab½NÑBak;B½n§ ehIyminmanGVIEdlRtUvbMeBjtamc,ab;viniieyaKeToteT .
 3. GaCJab½NÑsMrab;sagsg; ³ GaCJab½NÑTaMgLayBIGaCJaFrmansmtßPaBrbs;  :r/r/k : EdlGnuBaØati[   :Rkumh‘un : nigGñkem:Akar rbs;eKGnuvtþsmtßPaBsagsg;Tak;TgeTAnigKMeragRsbeTAtamkic©RBmeRBógenH nigkic©RBmeRBóg PPA .
 4. lixitGnum½telIbrisßan niglixitGnuBaØatieGaycak;ecalkaksMNl;³ lixitGnum½t niglixitGnuBaØayieGaycak;ecalkaksMNl; Edl  :Rkumh‘un : )anTTYlBIGaCJaFrmansmtßkic©Epñkbeisßanrbs;  :r/r/k : nUvkarGnum½tyl;RBmelIkarGnuvtþn_KMerag edayGnu elameTAtamc,ab;EdltMrUvsMrab;kñúgeKalbMNgGnuvtþkic©RBmeRBógenH nigkic©RBmeRBóg PPA .
 5. lixitGnum½t[naMcUlsMPar³ lixitGnum½tyl;RBm[naMcUleRKÓgm:asInsMPar³ nigbrikçasMrab;GnuvtþKMerag.
 6. GaCJab½NÑsMrab;plitfamBl
 7. lixitGnuBaØatiEdl  :Rkumh‘un : )anTTYlBIGaCJaFrmansmtßkic©EpñkFnFanTwkrbs;  :r/r/k : edayGnuBaØati[eRbIR)as;FnFan TwksMrab;bMeBjkatBVkic©EdlmaneRkamkic©RBmeRBógenH nigkic©RBmeRBóg PPA .

 

]bsm<½n§TI 2

TMhMTItaMgry³eBl nigl½kçx½NÐénkarGnuBaØati[eRbIR)as;

¬RtUverobcMedayRksYg]sSahkmµ Er: nigfamBl ¦³ kñúgry³eBl 30éf¶bnÞab;BI  :Rkumh‘un : )anpþl;lixitCUndMNwg nigkñúgry³eBl 5 Ex eRkaykalbriecäTcUlCaFrmanRtUvpþl;siT§i[  :Rkumh‘un : nigGñkem:Akar)anecjcUlTItaMgtampøÚvEdleTAkan;TItaMgenaHtankarTam Tarrbs;    :Rkumh‘un : edIm,IeFVIkarsagsg;dMeNIrkar nigEfTaMCYsCuleragcRk .

]bsm½<n§TI 3 ehdæarcanasm<½n§EdlmanRsab;

eragcRkGKÁIsnIKIrIrmü1 sßitenA 110 Km xagt,úÚgeqogxglilcraCFanIPñMeBj EdlmanGagsþúkTwkTMhM 9/9 lanEm::RtKUb GaKar m:asIunePøIgEdlenAeCIgx<g;rabsßiitenARbEhl 1/5KmBIpøÚvCatielx 4 ehdæarcnasm<½n§EdlmanRsab;rbs;KMeragman ³

 1. TMnb;³ TMbnb;KWeFVIBIdIEdlsßitenAelIsÞwgRcal TMnb;enHmankMBs;30Em:Rt nigRbEvg343Em:RtRBmTaMgkMras;xagelIRbEvg 31 Em:Rt .
 2. GagTwk³ GagTwkmansmtßPaBsþúkTwkkñúgl½kçx½NÐFmµtacMnYn 9/3lanEm:RtKUb .
 3. TMnb;begðór³ TMnb;begðórKWeFVIBIebtug EdlmanRbEvg135Em:Rt .
 4. RckTwk
 5. bnÞb;ebIkbiTTwk³ manbnÞb;ebIkbiTTwkcMnYn3enAxageRkam Tl;muxTMnb;ehIybnÞb;ebIkbiTTwkenHenAeRkam  :eBagbegáInkMlaMg : cMnYn 30Em:Rt .
 6. bMBg;bgðÚrsm<aFexSay³ bMBg;bgðÚrsm<aFexSayEdlP¢ab;KñarvagbnÞb;ebIkbiTTwk nigeBagbegáInkMlaMgTwk KWdak;enAkñúgdIEdlman RbEvg 3/1Em:RtnigmanbnÞat;p¢it 1/4Em:Rt .
 7. eBagbegáInkMlaMgTwk³ eBagbegáInkMlaMgTwk KweFVIeLIgBIebtugEdlmankMBs; 45Em:Rt nigmanp©it4 Em:Rt . ]bkrN_bBa¢arTaMgGs; sMrab;ebIkbiTRtUvxUtxatKµansl; .
 8. bMBg;bgðÚr³ bMBg;bgðÚrmanRbEvgsrub 2600Em:Rt nigmanbnÞat;p¢itERbRbYkBI 1/3Em:Rt eTA 1/0Em:Rt enAEpñkxageRkamén bMBg;bgðÚrcMnYn350Em:Rt)anRtUeKkat;niglYc)at; . elIsBIenHeTotEpñkxagelICiteBagbegáInkMlaMgTwkEdlCaEpñkbBa©b;énbMBg;bgðÚr ¬RbEhlRbEvg10Em:Rt ¦ )anRtUveKkat;niglYc)at; .
 9. GaKarm:suInePøIg³ GaKarm:asIunePøIgeFVIBIebtugTVarbg¥ÜcnigtMbUl)anRtUveKlYc)at; rYcenAsl;EtKMeragq¥wgénGaKarb:ueNÑaH . brikçasMxan;²enAsl;kñúgGaKardEdldUcCa TUrb‘Ín/ehSeNr:aT½r b:uEnþBuMmanplRbeyaCn_GVIeT BIeRBaHmankarxUtxatCarUbv½n§FMduM )at;bg;EpñkxøH nigeRcHcab; .
 10. GnusßanIyGKIsnIenAeragcRkGKÁIsnIKIrIrmü³ RKwHebtugsMrab;srsr nigRtg;søÚ)anxUcxaty:agF¶n;F¶rmanEtRKwHsMrab;srsr 2 Et b:ueNÑaHEdlenAsl; .
 11. RbLaybeBa©jTwk³ RbLaybeBa©jTwkmanRbEvgRbEhl50Em:Rt rYcGaceRbIR)as;)anbnÞab;BIkarCYsCl;RtwmRtUv .
 12. GaKarkariyal½y nigGaKarsñak;enArbs;buKÁlik³ GaKarkariyal½yEdlsßitenAxagekIténGaKarm:sIunGaceFVIkarCYsCl;vij)an GaKarsñak;enArbs;buKÁliikenAxagt,ÚgénGaKarm:asIun KWCaGaKarmYyCan;EdleFVIBI\dæebtugEdlGaceRbIR)as;)an bnÞab;BICYs CulbnþicbnþÜc .
 13. pøÚvcUl³ pøÚvcUlBIpøÚvCatielx4 eTAkan;TItaMgTMnb;manRbEvg 9/7Km . RbEvgBIpøÚvCatielx 4 eTAGaKarm:asIunmanRbEhl 1/5 Km EdlenAGAceFVIdMeNIr)anman]bsKÁbnþicbnþÜceT KWsßanIytUcmYyEdlRtUveFVIkarCYsCul . RbEhl4KmPaKxageRkam énpøÚvcUlenHcab;BIGaKarm:asIunePøIgeTAeBagbegáInkMlaMgTwk RtUv)aneKCYsCl;mþgehIyenAqñaM1995 edayCMnYyrbs;RbeTs GURTIsEpñkenH)anRtUvxUtxatmþgeTotenAkEnøgxøHedaysarkardwkdIF¶n;.

cm¶ay 4/5Km bnþBIeBagbegáInkMlaMfTwkeTATMnb; RKan;EtxUcxatRsTab;elIénpøÚvb:ueNÑaH nigmankMNat;pøÚvmYycMnYnmankarxUtxatF¶n; F¶r edaysarTwkePøógnigkardwkeQIhubF¶n;² . karcUlTItaMgGaceFVIeTA)anedayrfynþkg;x<s; b¤rfynþFM².

 

]bsm<½n§ 4 KMrUénkic©RBmeRBógepÞr

kic©RBmeRBógenHRtUv)aneFVIeLIgenAPñMeBj naéf¶TIqñaM2000 rvag³ ¬1¦RksYg]sSahkmµ Er: nig famBl nig Gñkbnþevnrbs;xøÜnEdl tMNagedayrdæm®nþIRdsYg]sSahkmµ Er: nigfamBl nigtagnam[raCrdæaPi)alkm<úCa ¬ehAkat;fa  :Rk ] r: f :¦ . ¬2¦ Rkumh‘un saCIvkmµGahrN_ nignihrN_GKÁIsnIcintMNagedayRbFanRkumh‘un ¬BIenHeTAmuxehAkat;fa    :esTic :¦ CaRkumh‘unmYy Edl)anbegáIt eLIgRtwmRtUvtamc,ab;énsaFarNrdæRbCamanitcin edaykariyal½yRsbc,ab;sßitenAbøúkelx 5 pøÚv Liupukan , tMbn;xaglicTIRkug eb:kaMgsaFarNrdæRbCamanitcinrYmGñkbnþevn nigGñkTTYlsiT§i ¬BIrnHeTAmuxehAkat;fa    :Rkumh‘un : nig/ ¬3¦¬ ¦ CaRkumh‘un Edl )anbegáteLIgtamc,ab;km<úCa ehIyEdlmankaruyal½ycuHbBa¢IsßitenA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ¬ ehAfa  :Rkumh‘unGnuvtþKMerag :¦. edayehtu fa kic©RBmeRBógepÞrenHRtUv)anerobcMeLIgGnuelameTAtammaRta12/5 énkic©RBmeRBógGnuvtþKMeragcuH éf¶TI 28 kkáda qñaM 2000 Edl)ancuHhtßelxaeday    :Rk ] r: f : nig  :Rkumh‘un : ¬ehAfa  :kic©snüa : ¦ . dUecñHPaKITaMg 2)anRBmeRBógKñadUcteTA³

 1. Rkumh‘unGnuvtþKMerag EdlcUlCaFrmancab;BIéf¶TI /////////////////////////////////////////// qñaM 2000 ¬ehAfa   :kalbriecätepÞr :¦ nigkøayeTACa PaKImYyénkic©snüaedaymansiT§i nigmanParkic©bMeBjkatBVkic©RKb;y:agrbs;  :Rkumh‘un : ¬eTaHbIekItmun b¤eRkaykalbriecäT epÞrenHk¾eday ¦. 
 2. Rkumh‘unGnuvtþKMeragRtUvr:ab;rgkatBVkic©RKb;Ebby:agrbs;   :Rkumh‘un : EdlmanEcgkñúgkic©snüa nigRtUvTTYlcMNgtampøÚvc,ab; taml½kçx½NÐEdlmankñúgkic©snüadUcKñanwg  :Rkumh‘un : EdlCaPaKImYyénkic©snüaEdr .
 3. :Rk ] r: f :yl;RBmTTYlykRKb;lkçx½NÐEdlmankñúgkic©snüadEdl eTaHbICaRkumh‘unGnuvtþKMeragkøayCaPaKImYy énkic©snüa CMnYs[Rkumh‘unk¾eday .
 4. :Rkimh‘un : nig  :Rk ] r: f : yl;RBmpþac;katBVkic©rvagKñanUvkatBVkic©TaMgGs; EdleTaHbICaekItmun b¤eRkaykarbriecäTepÞrk¾ eday .
 5. kic©RBmeRBógenHRtUvCakic©RBmeRBógbEnßmelIkic©snüa kic©RBmeRBógenHRtUvRKb;RKg nigbkRsayedayc,ab;énRBHraCaNacRk km<úCakñúgkrNIEdlc,ab;km<úCaBMuGacbkRsay)an eBlenaHRtUvbkRsaytamc,ab;Gg;eKøs CaskçIPaBPaKITaMgLay)ancuHhtß elxaelIkic©RBmeRBógenHenAéf¶dUc)anEcgxagelI .

 

]bsm<½n§TI 5 KMrUénkic©RBmeRBógpÞal;

kic©RBmeRBógpÞal;RtUv)aneFVIeLIgenAPñMeBj na®éf¶TI ...................................... qñaM 2000

rvag³ RksYg]sSahkmµ Er :nigfamBl nigGñkbnþevnrbs;xøÜntMNagedayrdæm®nþIRksYg]sSahkmµ Er: nigfamBlCMnYsmux nigkñúgnam rdæaPi)alkm<úCa ¬ : Rk ] r: f :¦ nig³ Rkumh‘unsaCIvkmµGahrN_ nignihrN_GKÁIsnIcintMNagedayRbFanRkumh‘un ¬BIenHeTAmuxehAkat; fa  :esTic :¦ CaRkunh‘unEdl )anbegáIteLIgRtwmRtUvtamc,ab;saFarNrdæRbCamanitcin edaymankariyal½yRsbc,ab;sßitenAkñúgbøúk elx 5 pøÚv Liupukan tMbn;xaglic/ TIRkugeb:kaMgsaFarNrdæRbCamanitcin rYmTaMgGñkbnþevnrbs;xøÜn nigGñkcat;taMgEdl)anGnuBaØati ¬bnÞab;BIenHehAfa    :Rkum h‘un :¦ nig / ¬ ¦ Edlmankariyal½ycuHkñúgbBa¢IsßitenA ¬ ¦ rYmTaMgGñkbnþevn nigGñkTTYlsiT§EdleFVIskmµ PaBsMrab;xøÜnÉg nigsMrab;Gñk[x©I\NTan ¬ehAfa  :Pñak;gar :¦

edayehtufa³ ¬k¦  :Rk ] r: f : nig   :Rkumh‘un : )anRBmeRBógKñaelIkic©RBmeRBógGnuvtþKMerag cuHéf¶TI ..............   qñaM 2000 ¬kic© snüa¦

1> niymn½y³ elIkElgEtmankMNt;epSg²enAkñúgkic©RBmeRBógenH ebImindUecñaHeTkarkMNt;niymn½yBakü b¤eKalkarN_EdlmanenA kñúgkic©RBmeRBómenHRtUvmanGtßn½y dUc)anBN’naenAkñúgkic©snüa .

2> lixitCUndMNwgGMBIkarRbKl;siT§i nigkaryl;RBm³

2>1 }Rkumh‘un} RtUvRbKl;CUn }Rk ] r f} nUvlixitCUndMNwg GMBIkarRbKl;eGayeRbIR)as;nUvsiT§itYnaTIplcMeNj nigplRbeyaCn_ rbs;xøÜnenAkñúgkic©snüa }karRbKl;siT§i} eGayeTAPñak;gar edIm,IFanasMrab;karpþl;hirBaØb,Tan .

2>2 }Rkumh‘un} TTYlsÁal;cMeBaH }Rk ] r f} faxøÜnenAEtmankatBVkic©cMeBaHRksYg edIm,IRbtibtþieGay)anl¥nUvral;karTTYlxusRtUv nigkatBVkic©EdlRkumh‘un)anFanaGnuvtþenAkñúgkic©snüa .

2>3 }Rk ] r f} yl;RBmcMeBaHkarRbKl;siT§i ehIyGHGagcMeBaHPñak;garfa xøÜnBuMEdl)anTTYlnUvlixitCUndMNwgBImunmkkñúgkar RbKl;siT§iedayRkumh‘unnUvsiT§itYnaTIplcMeNj b¤plRbeyaCn_NamYyrbs;eKenAkñúgkic©snaenHeTAeGayPaKINamYyepSgeT .

3> siT§iGkx©I\NTan³ ry³eBlénkarCUndMNwgrbs;GñkeGayx©I\NTan

}Rk ] r f} yl;RBmfa xøÜnnwgminGnuvtþnUvsiT§iNamYyEdlmankñúgkic©snüa edIm,IbBaÄb;kic©snüaEdlbNþalmkBIkMhusrbs;Rkumh‘un edayBuM)anpþl;eGayPañk;garnUvkarCUndMNwgCalayl½kçGkSrCamun kñúgry³eBlminticCag60éf¶ }ry³eBlénkarCUndMNwgeGayGñk eGayx©I\NTan} nigc,ab;cMLgmYyc,ab; sþIBIkarCUndMNwgrbs; }Rk ] r f} sþIBIkMhusrbs; }Rkumh‘un} nigebIsinCakñúgry³eBlénkar CUndMNwgeGayGñkeGayx©I\NTan eBlenaHral;kMhusrbs; }Rkumh‘un} EdlbBa¢ak;kñúgesckþICUndMNwgGMBIkMhusEdlGacEklMGr)an kMBugEklMGrehIykar)at;bg; b¤plvi)akrbs; }Rk ] r f} RtUv)anedaHRsayrYc b¤RbsinebItamRBwtþikarN_énkMhusnImYy² }Rkumh‘un} minmanlT§PaBEklMGr b:uEnþral;kar)at;bg; nigplvi)akrbs; }Rk ] r f} RtUv)aneFVIeGayRbesIreLIgvij EdlGacTTYlyk)aneday }Rk ] r f} .

4> siT§irbs;GñkeGayx©I\NTan³ karepÞr }Rk ] r f} yl;RBmfa bnÞab;BI)anTTYlnUvsMeNIrCalayl½kçGkSrGMBIPñak;garkñúgry³eBl énkarrg;caMlixitsþIBIkal³eTs³ Edl)anEcgkñúgmaRt }A} b¤ {B} xageRkamenAkñúgeBlNamYymuneBlbBa©b;kic©snüa xøÜnÉkPaBcuH htßelxaelIkic©RBmeRBogepÞrtamKMruEdlmanenAkñúg]bsm<½n§ }kic©RBmeRBogepÞr} CamYyPaKITI 3 EdlmanlT§PaBhirBaØvtßú nigbec©k eTs edIm,IGnuvtþkatBVkic©rbs; }Rkumh‘un} EdlEcgkñúgkic©snüaehAfa }Rkumh‘uncat;taMg} . bnÞab;BIpþl;esvaeday }Rk ] r f} cMeBaH }Rkumh‘un} nUvkarCUndMNwgsþIBIkMhusrbs; }Rkumh‘un} b¤bnÞab;BIkarEtgtaMgGñkTTYl b¤Gñk cat;karbeNþaHGasnñelI }Rkumh‘un} . kñúg krNIEdl }Rk ] r f} )anTTYlBIPñak;garCamYyKñanwgsMNUmBrxageRkamenH ³

5> bTbBaØatiepSg²

5>1 }Rk ] r: f} FanaGHGagfa KµanPañk;ga b¤GñkeGayx©I\NTanNamYy)anTTYlykkarTTYlxusRtUv b¤katBVkic©NamYytamkic©snüa nigGaRs½yedaykic©RBmeRBogenaHeT .

5>2 l½kçx½NÐénkarCUndMNwg

6> c,ab;RKb;RKg³ kic©RBmeRBogenHRtUv)anRKb;RKg nigbkRsayBnül;edayc,ab;rbs;RBHraCaNacRkkm<úCakñúgkrNIEdlc,ab;rbs; km<úCaminGacbkRsay)anenaHRtUvykc,ab;rbs;Gg;eKøs .

]bsm<½n§cMeBaH kic©RBmeRBogpÞal;KMrUkic©RBmeRBogRbKl;siT§i

kic©RBmeRBogRbKl;siT§ienHRtUv)aneFVIeLIgenAPñMeBj naéf¶TI >>>>>>>>>>>>>>>>>> 2000

rvag³ ¬1¦RksYg]sSahkmµ Er: nigfamBl nigGñkbnþevntMNageGayrdæm®nþI RksYg]sSahkmµ Er: nigfamBl CMnYsmux nigkñúgnam   énraCrdæaPi)alkm<úCa ¬Rk ] r f¦  ¬2¦ ¬>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>¦ CaRkumh‘unmYy Edl)anbegáIteLIgy:agRtwmRtUvtamc,ab; énRBHraCa NacRkkm<úCa edaymankariyal½ycuH bBa¢IsßitenAtamGas½ydæan EdlRkumh‘unGnuvtþKMerag)anbegáIteLIgedIm,IGnuvtþKMeragenH ¬BIenH eTAmuxRkumh‘un}¦ nig ¬3¦ ¬>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>¦ CaRkumh‘unmYyEdl)anbegáIteLIgtamc,ab;rbs; ¬>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>¦ Edlmankariyal½y cuHkñúgbBa¢IrsßitenA ¬>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>¦ ¬ehAfa }Rkumh‘uncat;taMg}¦ .

edayehtufa³ kic©RBmeRBogRbKl;siT§ienHRtUv)anerobcMeLIgRsbtammaRta 4 énkic©RBmeRBogpÞal; cuHéf¶TI >>>>>>>>>>>>>>>>> qñaM 2000 EdleFVIeLIgrvag ¬Rk ] r: f¦ }Rkumh‘un} nigPñak;garEdlPaKITaMgGs;erobcMeLIg Rsbtaml½kçx½NÐénkic©RBmeRBogGnuvtþKMerag cuH éf¶TI >>>>>>>>> 2000 EdleFVIeLIgrvag ¬Rk ] r: f¦} ¬kic©snüa¦ .

PaKITaMgLay)anRBmeRBogKñadUcteTA ³

 1. Rkumh‘uncat;taMg EdlcUlCaFrmancab;BI >>>>>>>>>>>>>>>>>> qñaM 2000 ¬kalbriecäTGnuvtþKMerag¦ RtUvkøayCaPaKImYyénkic©snüa EdlmansiT§iRKb;Ebby:ag nigmankatBVkic©RKb;Ebby:agkñúgnamén }Rkumh‘un} ¬eTaHbIekItmanenAeBlmun b¤eRkayeBléneBl briecäTGnuvtþkþI¦ .
 2. Rkumh‘uncat;taMgTTYlykkarGnuvtþedayhµt;ct;nUvral;katBVkic©rbs; }Rkumh‘un} EdlmanEcgkñúgkic©snüa ehIyRtUvTTYlyk ral;l½kçx½NÐénkic©snüadUcCa }Rkumh‘un} EdrebIsinCaRkumh‘uncat;taMgmantYnaTI CaPaKImYyenAkñúgkic©snüaCMnYsmuxeGay }Rkumh‘un}.
 3. ¬Rk ] r: f¦ }yl;RBmTTYlykcMNgtaml½kçx½NÐénkic©snüaCamYyRkumh‘uncat;taMg EdlmaneQµaHCaPaKImYyénkic©snüaCMnYs eGay }Rkumh‘un} .
 4. }Rkumh‘un} nig ¬Rk ] r: f¦ yl;RBmpþac;cMNgkatBVkic©rvagKñakñúgkic©RBmeRBogenH nUvkatBVkic©TaMgGs;EdleTaHbICaekItenA mun b¤eRkaykalbriecäTGnuvtþk¾eday .
 5. kic©RBmeRBogenHRtUvCaÉksarbEnßmeTAkñúgkic©snüa kic©RBmeRBogenHnwgRtUvRKb;RKg nigbkRsayBnüal;edayc,ab;énRBH raCaNacRkkm<úCa kñúgkrNIEdlc,ab;km<úCaBuMGacbkRsay)an eBlenaHc,ab;énRbeTsGg;eKøsnwgRtUvykmkGnuvtþ .

CaskçIPaBPaKITaMgLay )anRBmeRBogcuHhtßelxaelIkic©RBmeRBogenHtamkalbriecäT EdlmankMNt;Calayl½kçGkSrxagelI .

]bsm<½n§TI 6 KMrUlixitFanarbs;rdæaPi)alelIkarTUTat;

CUncMeBaHRkumh‘unsarCIvkmµGahrN½ nignihrN½GKÁisnIcinbøúkelx5 pøÚv Liupukan/ tMbn;xaglicTIRkugeb:kaMgsaFarNrdæRbCamanit cin . elakCaTIeKarBeyagkic©RBmeRBogTijGKÁisnI ¬dUc)aneFVIviesaFnkmµEkERbbEnßm b¤eFVIkarepÞrenAeBlNamYyehAfa PPA cuH éf¶TI >>>>>>>>>>>>>> qñaM 2000 eFVIeday nigrvagRkumh‘unsarCIvkmµGahrN½ nignihrN½GKÁisnIcinEdlCaRkumh‘unmYy)anbegáIteLIgtam c,ab;énsaFarNrdæRbCamanitcin edaymankariyal½yRsbc,ab;sßitenAbøúkelx 5 pøÚv Liupukan, tMbn;xaglicTIRkugeb:kaMgsaFarN rdæRbCamanitcin rYmTaMgRkumh‘unGnuvtþKMerag Edl)anbegáIteLIgedayesTickñúgeKalbMNgGnuvtþkic©RBmeRBogTijGKÁisnI PPA nig kic©RBmeRBogEdlBak;B½n§epSg²eTotGñkbnþevn nigGñkcat;taMgEdlmankarGnuBaØati ¬}esTic} nigRkumh‘unGnuvtþKMeragkñúgkrNI    EdlbnÞab;mkkñúgenHehAfa }Rkumh‘un}¦ nigGKÁisnIkm<úCaEdlCashRKasrdæTTYlxusRtUvmankMNt; ehIyEdl)anbegáIteLIgtamc,ab; énRBHraCaNacRkkm<úCa edaymankariyal½yFMsßitenApøÚvRBHyuKn§rvtþPñMPñMeBjRBHraCaNacRkkm<úCa rYmTaMgGñkbnþevn nigGñkTTYl siT§irbs;eK ¬BIenHeTAmuxehAfa }Gk}¦ nigkic©RBmeRBogGnuvtþKmerag ¬EdleFVIviesaFnkmµEkERbbEnßm b¤epÞrenAeBlNamYyehAfa IA cuHéf¶TI >>>>>>>>>> qñaM 2000 Edl)aneFVI nigcuHhtßelxaedayRksYg]sSahkmµEr: nigfamBl ¬}Rk ] r: f¦} nigRkumh‘unkñúgeKal bMNgsþarvarIGKÁisnIKirIrmü1 .

edayehtufakic©RBmeRBog IATamTafa ¬k¦ ¬{Rk ] r: f¦{ RtUveFVIy:agNaedIm,IeGayRkumh‘unTTYl)annUvlixitFanakarTUTat;nUvcMnYn EdlRtUvTUTat;eGayRkumh‘unRsbtam IA nig PPA ehIylixitFanakarTUTat;enHRtUvecjedayRksYgesdækic© nighirBaØvtßúén }r>r>k} ¬k¦ ¬}Rk ] r: f¦ RtUveFVIy:agNaedIm,IeGaylixitFanakarTUTat; Edl)anecjeGayenaHRsbeTAtamc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa edIm,IFanaeGaylixitFanaenaHmansuBlPaB nigGacGnuvtþ)anenAeBlecj nigRKb;eBltmkeTotkñúgGaNtþiénlixitFanaenH .

eyIgsUmpþl;CUnnUvlixitFanaelIkarTUTat;rbs;rdæaPi)alenH nigsUmFanafanwgeFVIkarTUTat;CUnelakedayGnuelameTAtamlixitFana enHnUvTwkR)ak;NamYyenAeBlEdl eyIgxJúM)anTTYlvik½yb½RtTaR)ak;rbs;elakCal½kçGkSr tamKMrUEdlmandak;P¢ab;mkCamYykñúg]b sm<½n§ }k} énlixitFanaenHkñúgkrNIEdlGacman .

dUecñHeyIgxJúMsUmFanadUcxageRkam ³ kñúgry³eBl30 éf¶bnÞab;BITTYl)annUvsMeNIrbs;Rkumh‘unRksYgesdækic© nighirBaØvtßúRtUveFVIkar TUTat;eGayRkumh‘unnUvTwkR)ak;TaMgGs; nigbMeBjnUvkatBVkic© nigkarTTYlxusRtUvTaMgGs;eTaHCamanCak;Esþg b¤ekIteLIgbc©úb,nñ b¤ ekItenAeBlGnaKtkþIelIR)ak;CMBak;rbs; }Rk ] r: f¦} kñúgkarbMeBjkatBVkic©tam PPA IA edayKitbBa©ÚlTaMgkarTTYlxusRtUvTaMg Gs;rbs; }Rk ] r: f¦} b¤ }Gk}Tak;TgeTAnwgkarTUTat;TaMgGs;tam PPA nig IA bUkCamYykarR)ak; EdlekItmaneLIgcab;BIéf¶Edl CMBak;rhUtdl;éf¶sgelITwkR)ak;TaMgGs;EdlCakatBVkic© nigkarTTYlxusRtUvedIm,IFanatamGRta nigtaml½kçx½NÐEdlRtUvTUTat;eGay }Rkumh‘un} edayGnuelameTAtam PPA nig IA nigkarBin½yepSg²eTotRsbtamc,ab;km<úCa EdlmanCaFrman . RksYgesdækic© nig hirBaØvtßúRBmeRBogfa nwgecjsgRkumh‘uneGay)aneBjeljelIral;karxUcxatkarxatbg; nigkarcMNayEdlekItmaneLIgBIkaxkxan min)anbMeBjkatBVkic© b¤karTTYlxusRtUvNamYyrbs; }Rk ] r f} nigb¤ }Gk} tam PPA nig IA .

TwkR)ak;EdlRksYgesdækic© nighirBaØvtßúRtUvTUTat;eGaytamkarFanaenH RtUvbg;ecaleTAkñúgKNnIFnaKarEdl }Rkumh‘un} )ankMNt; nigbg;CarUbiyvtßúEdl }Rkumh‘un} GacTTYlyk)an nigelIkElgBn§bc©úb,nñ nigBn§ b¤GakrnaeBlGnaKtTaMgGs; nigminRtUvTamTar b¤tv:a b¤dak;l½kçx½NÐNamYyelIcMnYnTwkR)ak;GtibrimaEdlc,ab;km<úCa)anGnuBaØatienaHeLIy . RbsinebIc,ab;bgçMeGayRksYgesdækic© nighirBaØvtßúeFVIkarkat;bnßy b¤kat;TuknUvTwkR)ak;NamYyenaHRksYgRtUvTUTat;PøameTAeGay }Rkumh‘un} nUvTwkR)ak;bEnßm edIm,IeFVIy:ag NaeGay }Rkumh‘un} )anTTYlTwkR)ak;suT§enaHesµInwgcMnYneBjeljEdl }Rkumh‘un} RtUvTTYl)anedayminmankarkat;kg b¤kak;TukGVI eLIy .

lixitFanaenH KWCakarFanar:ab;rgGcié®nþy_ nigRtUvFanaelItulüPaBBitR)akdelITwkR)ak;EdlCMBak; }Rkumh‘un} eday }Rk ] r f} nig b¤ }Gk} tamlkçN³NamYyEdlEdlKNnatam IA nig PPA eTaHCamanlixitCUndMNwg sþIBIkarbBa©b;kic©RbmeRBog b¤karrMlay b¤ GsmtßPaB b¤karpøas;bþÚrNamYyTak;TgeTAnwg }Rk ] r f} nigb¤ }Gk} b¤kñúgnam b¤rebob b¤karTUTat;KNnI b¤bBaðaNamYyk¾eday .

lixitFanaenHminRtUvbBa©ÚlCamYy b¤eFVIeGayxUcxat b¤b:HBal;elIsiT§iNamYyepSgeTotkñúgkarecjsgkarFana karTTYlxusRtUvEdl }Rkumh‘un} Gacmantam IA nig PPA kic©RBmeRBogrbs;KMeragepSg²eTor nigtamc,ab;CaFrmanrbas;km<úCa . minykarxkxankar yWty:avrbs; }Rkumh‘un} kñúgkarGnuvtßsiT§i b¤karecjsgrbs; }Rkumh‘un} CamUlehtu edIm,ICakarbdiesFn_nUvGVI²EdlmanTaMgkar GnuvtþcMNucNamYy b¤EpñkNamYy b¤karbdiesFsiT§iNamYy b¤karecjsgNamYyEdlnwgTb;sáat;nUvkarGnuvtþn_bEnßm b¤karGnuvtþn_ siT§iNamYy b¤karecjsgNamYyepSgenAeBleRkayeTot .

RksYgesdækic© nighirBaØvtßú)anRBmeRBogedayKµanlk½çxN½Ð nigedayKµankarEkRkLas;fa karGnuvtþn_ nigkarTUTat;edayRksYgman tamlixitFanaenH KWCaskmµPaBCaÉkCn nigBaNiC©kmµminEmnCaskmµPaBCasaFarN³ b¤CaskmµPaBrdæaPi)aleTehIylixitFanaenH KWCakatBVkic©edaypÞal; edayKµanlkç½xN½Ð nigedayminGacEkRkLas;)aneLIy . minmankarEkERbcMeBaHlkçxN½Ðén PPA b¤cMeBaH PaKIkñúgkic©RBmeRBogenH b¤cMeBaHxøwmsar b¤lkçN³énkatBVkic©EdlRtUvGnuvtþeday }Rkumh‘un} tamkic©RBmeRBogTaMgenaH b¤karbBa©b; kic©RBmeRBogNamYy edayGnuelameTAtamlkçxN½Ðrbs;va ehIyEdlelakmin)anpþl;eBlevla b¤karhamXat; b¤karGnueRKaHmYy EdlGacelIkElgeGayeyIgrYcputBIkatBVkic©tamkic©RBmeRBogenaH GacelIkElgeGayeyIgrYcputBIkarTTYlxusRtUvNamYykñúgenH nigGacdMeNIrkarkþIRbqaMgnwgRkumh‘un b¤RTBüsm,tiþrbs;Rkumh‘un ¬eRkABIRTBüsm,tiþelIkElg¦ kñúgyutþaFikarNamYyEdlTak;Tgnwg IA, PPA niglixitFanaenH ehIyminmanGP½yÉksiT§iNamYykñúgdMeNIrkarkþIEdlRtUvtva:tagnamxøÜnÉg nigtagnam }Rkumh‘un} Tak;Tg eTAnwgRTBüsm,tiþrbs; }Rkumh‘un} ¬eRkABIRTBüsm,tiþelIkElg¦ Edlmanbc©úb,nñ b¤mannaeBlGnaKt .

RksYgesdækic© nighirBaØvtßúsUmeFVIkarGHGagfa RksYgmansiT§iGMNaceBjeljkñúgkarcuHhtßelxaelIlixitFana nigbMeBjkatBVkic© EdlmantamlixitFanaenaH . RksYgesdækic© nighirBaØvtßúmansiT§idMeNIrkartameKalkarN_tamkarsMercrbs;xøÜnpÞal;Bak;Bn½§nwg lixitFanaenHkñúglkç½xN½Ð nigsiT§iTaMgLay nigkatBVkic©TaMgLayénPaKITaMgGs;Edllkç½xN½ÐkñúgenHrkSaEdlKµankarEkERb . RksYg esdækic© nighirBaØvtßúEdlRtUvGnuvtþGnuelamtamlkç½xN½Ðrbs;va . karerobcM nigkarGnuvtþlixitFanaenHminmanpÞúyeTAnwgc,ab;Edl man b¤karvinicä½yCaFrmanNamYyEdlRksYgesdækic© nighirBaØvtßúkMBugCab;Bak;Bn½§eLIynwgminmanb:HBal;plRbeyaCn_ b¤bMBaneTA elIlkç½xN½Ð b¤eFVIeGaykMhustamkic©RBmeRBogNamYy EdlRksYgesdækic© nighirBaØvtßúCaPaKI b¤EdlRtUveKarBtam b¤EdlmanRbsiT§i PaBeTAelIRTBüsm,tiþrbs;xøÜneLIy .

RbsinebImanvivaT b¤manPaBxusKñaNamYyekIteLIg b¤Bak;Bn½§eTAnwglixitFanaenHkñúgry³eBl 30éf¶ bnÞab;BIPaKImYy)anTTYlesckþI CUndMNwgBIPaKImYyeTot sþIBIxøwmsarénvivaTenaHehIyPaKITaMgGs;RtUvedaHRsayvivaTenaH tamry³karBiPakSaedaymitþPaB . Rbsin ebIminGacedaHRsay)antamry³karBiPakSaedaymitþPaBeT eKRtUvdak;vivaTenaHeTAedaHRsayenAmCÄmNÐlkat;kþIGnþrCatiswgðburI edIm,IedaHRsayRsbeTAtamviFanénmCÄmNÐlkat;kþIGnþrCatiswgðburIenaH . RbsinebImanPaBxusKñaedayGenøIrvagmaRtaenH nigviFan rbs;mCÄmNÐlkat;kþIGnþrCatiswgðburIenaH maRtaenHRtUvmanRbsiT§iPaB esckþIsMercrbs;tulakarRtUveFVICalaylkç½GkSrehIyKWCa esckþIsMerCasßaBr nigmanRbsiT§iPaBeTAelIPaKITaMgGs; nigGacmanykmkGnuvtþenAkñúgtulakarkm<úCaEdlmanyutþaFikarGnuvtþesckþI sMercenaH)an . PaKITaMgenaHRtUvGnuvtþtamesckþIsMercenaH ehIyPaKInimYy²minGacbdiesFedayEkRkLas;eTAelIsiT§iEdleKman edIm,Itva:eTAelIsuBlPaBénesckþIsMercenH b¤eTAelIyutþaFikarénsalakat;kþI EdlRtUvdMeNIrkarkþIelIlixitFanaenHeT karTUTat;tam esckþIrbs;karkat;kþI RtUveFVIeLIgCaduløarGamerik . cMNayeTAelIkarkat;kþIRtUvecjedayPaKIEdlcaj;kþI elIkElgEtmankMNt;epSg BIenHedaymCÄmNÐlkat;kþIenaH . PaKIEdlTTYlxusRtUvkarTUTat;tamesckþIsMercrbs;karkat;kþI RtUvbg;karR)ak;tamGRta 12PaKry    eTAeGayPaKIEdlTTYlesckþIsMercBIkarkat;kþIenaH cab;BIeBlbriecäTCMBak;karTUTat;tamesckþIsMercrhUtdl;éf¶TUTat;siT§i nigkatBV kic©rbs;PaKITaMgGs;EdlmaneRkam nigGnuelameTAtamlixitFanaenHRtUv)anRKb;RKg nigbkRsayelIral;TidæPaBTaMgGs;edayeTA tamc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa kñúgkrNIEdlc,ab;km<úCaBMuGacbkRsay)aneTenaHc,ab;rbs;Gg;eKøsnwgRtUv)anykmkGnuvtþ .